Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/186
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.09.26.
Iktatószám: 17392/2018
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: Kárpát-medencei Teniszakadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: Szabolcsveresmart 0132/4 és 0132/3 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Szabadidő, kultúra és vallás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kárpát-medencei Teniszakadémia Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23685505
Postai cím: Csongor Utca 57.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4432
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Török László
Telefon: +36 303370494
E-mail: torok.laszlo8@gmail.com
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000548032018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000548032018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
x Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Sportiskola kialakítása
Hivatkozási szám: EKR000548032018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Sportakadémia épületkomplexum megvalósítása, amely magában foglalja alacsony energiájú épületek építését, valamint a megújuló energia hasznosítása és a széndioxid kibocsátás csökkentése érdekében napelemek és napkollektorok telepítését, továbbá 12 db sportpálya, valamint további kiszolgáló létesítmények megépítését.
A létesítmény engedélyes tervvel rendelkezik, a feladat a kiviteli terv elkészítése, és a jóváhagyott kiviteli terv alapján az építési munka megvalósítása.
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Az építési beruházás egy műszaki-funkcionális egységet képez, és így a beruházás részekre bontása sem gazdaságossági, sem szervezési, sem műszaki szempontból nem indokolt.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Sportakadémia kilakítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: Szabolcsveresmart 0132/4 és 0132/3 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportakadémia épületkomplexum megvalósítása.
- 1 centerpálya, lelátókkal
- 48 férőhelyes kollégiumi épület
- klub épület mellett 2 salakos pályával
- főépület, benne az iskolával, irodákkal és reprezentatív funkciókkal
- további 9 db sportpálya, melyekből 5 db keményborítású, 4 db salakos
- 60 férőhelyes parkoló kialakítása
- 30 db kerékpárparkoló kialakítása
építmények összterülete: 2.779 m2
sportpályák alapterülete: 11.708 m2
A létesítmény engedélyes tervvel rendelkezik, a feladat a kiviteli terv elkészítése, és a jóváhagyott kiviteli terv alapján az építési munka megvalósítása. A kiviteli tervet 3 (három) példányban papír alapon és 3 (három) példányban elektronikus adathordozón, nem szerkeszthető PDF formátumban, és szerkeszthető PLN/PLA, DWG, SLO, XLS, DOC formátumokba kell elkészíteni.
A részletes műszaki paramétereket a tervdokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kiviteli tervek komplett elkészítésére vonatkozó vállalt részhatáridő a szerződés hatályba lépésének napjától (naptári nap) 20
2 A részhatáridőre (kiviteli tervezés) vállalt napi kötbér értéke a teljes vállalkozói díj %-ában (min. 0,5%, maximum 5%) 10
3 A részhatáridőre (kiviteli tervezés) vállalt kötbér maximális értéke a teljes vállalkozói díj %-ában (min. 5%, maximum 50%) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 360
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok bármelyikének hatálya alá tartozik. A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy (adott esetben) az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a) a kizáró okok [Kbt. 62. §, és ha az ajánlatkérő előírta 63. §] hatálya alá tartozik; b) részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. A Kbt. 74. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő kizárhatja az eljárásból a) azt az ajánlattevőt, aki számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés], b) azt az ajánlattevőt, aki ajánlatában olyan származású árut ajánl , amely számára nem kell nemzeti elbánást nyújtani [Kbt. 2. § (5) bekezdés].
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése által hivatkozott Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani, illetőleg a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a külön jogszabályban (a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. §, azzal az eltéréssel, hogy a Kbt szerinti hatályos szöveg szerint a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint kell a tényleges tulajdonosát megneveznie) meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadni. Ajánlattevő a Kbt. 64. §-a alapján élhet az öntisztázás lehetőségével a kizáró okok tekintetében.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdés alapján ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek kell nyilatkozatot benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevőnek rendelkeznie kell aktív, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett építőipari kivitelezési tevékenységet végzők nyilvántartásában regisztrációs kamarai számmal, illetőleg a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában kell szerepelnie, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal kell rendelkeznie.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetében Ajánlatkérő ellenőrzi a névjegyzékben szereplés tényét, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés tényét bizonyító dokumentumot kell hogy csatolja ajánlatához.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1. Ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján alkalmasságát igazolhatja saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának - vagy annak meghatározott
részének - benyújtásával (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét); ha az Ajánlatkérő által kért beszámoló
a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján
megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2) bek. alapján ha az Ajánlattevő az (1) bekezdés b)
pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését,
az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (épület kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy felújítása)
származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.Ha az Ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik,
mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem
lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek
tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett Ajánlattevő kiegészítő
tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági
követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság igazolása körében irányadóak továbbá a Kbt. 65. § (11) bekezdése, a Kr. 19. § (6) és (7) bekezdésében, és a Kbt. 140. § (9) bekezdésében foglaltak.
Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles az alkalmassági feltételnek való megfelelésről nyilatkozni, majd azt követően - adott esetben - csak az Ajánlatkérő felhívására köteles a dokumentumokat a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha az utolsó 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből legalább 2 (kettő)
üzleti évben az adózott eredménye, 2016. évet megelőzően a mérleg szerinti eredménye negatív, azaz az érintett időszakban 2 (kettő) év adózott eredménye (adott esetben mérleg szerinti eredménye) nem lehet negatív. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (2)
bekezdése alapján ha az Ajánlattevő az (1) bekezdés b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg működését, akkor az Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmassága megállapítható, ha működésének ideje
alatt a közbeszerzés tárgyából (épület kivitelezése és/vagy bővítése és/vagy felújítása) származó - általános
forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a nettó 1.500.000.000 forintot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1. Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlathoz csatolnia kell az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerinti igazolással (szerződést kötő másik fél által adott igazolás), az alábbi tartalommal:
- az építési beruházást végző gazdasági szereplő(k) neve, székhelye;
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, képviselőjének neve, elérhetőségei;
- az építési beruházás tárgya, az elvégzett munkák felsorolása, melyből megállapítható az alkalmasság minimum követelményeinél előírt feltételeknek történő megfelelés;
- a teljesítés helye, a teljesítés ideje a kezdési és befejezési időpont pontos (év/hónap/nap) megjelölésével;
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2a) bekezdés a) pontja alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra, vagy szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák, illetve teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás vagy szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
Ajánlattevő a Kbt. 114.§ (2) bekezdése alapján köteles az alkalmassági feltételnek való megfelelésről nyilatkozni, majd azt követően csak az Ajánlatkérő felhívására köteles a dokumentumokat a Kbt. 69.§ (4) bekezdése alapján benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben az alábbi referenciákkal:
M.1.1. legalább 1 db, legalább 1000 m2 összterületű magasépítési munka, amelynek a teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.A referenciának egy teljesített szerződésből kell származnia.
M.1.2. legalább 500 m2 alapterületű sportpálya építését tartalmazó beruházás, amelynek a teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt. A referencia több teljesített szerződésből is származhat.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
A Ptk. Hatodik Könyv XXVI. Fejezet szerinti biztosítékok:
Az ajánlatkérő a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben - a teljesítés időtartamára - az alábbi szerződést megerősítő biztosítékokat köti ki:
- késedelmi kötbér
- meghiúsulási kötbér
A kötbér tekintetében - figyelemmel a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdésére - az ajánlatkérő rögzíti, hogy a kötelezett (nyertes ajánlattevő) pénz fizetésére kötelezheti magát arra az esetre, ha olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Késedelmi kötbér (Ptk. 6:186.§): A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a késedelemmel érintett nettó szerződéses ellenérték 0,2%-a / naptári nap, melynek maximális mértéke a nettó szerződéses ellenérték 10%-a. Amennyiben a késedelmi kötbér eléri a maximumát, úgy Ajánlatkérő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, illetőleg a szerződéstől elállni.
Meghiúsulási kötbér (Ptk. 6:186.§): Megrendelő a szerződés teljesítésének elmaradása esetére meghiúsulási kötbért köt ki. A meghiúsulási kötbér mértéke a teljes nettó szerződéses ellenérték 20%-a, melyet a terhelőlevél alapján kell ajánlatkérő részére megfizetni. A meghiúsulási kötbér megfizetése a teljesítés követelését kizárja.
A Kbt. 134.§-a szerinti biztosíték:
Teljesítési biztosíték (Kbt. 134.§): Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a szerződés hatálybalépését követő 3 napon belül Ajánlatkérő számára, az Ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke a Szerződés hatálybalépésétől a szerződésszerű teljesítésig terjedő időtartamra a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 2 %-a.
Jótállási biztosíték (Kbt. 134.§): Nyertes Ajánlattevő köteles a Kbt. 134. § (4) bekezdésének értelmében a teljesítést követően, azaz a hiba- és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás lezárását követő naptól kezdődően Ajánlatkérő számára, Ajánlatkérő első felszólítására feltétel nélkül lehívható, a Szerződés hibás teljesítésével kapcsolatos igényekre kikötött biztosítékot nyújtani, amelynek mértéke, a jótállási idő kezdőnapjától - azaz a hiba és hiánymentes műszaki átadás átvételi eljárás lezárásától - annak lejártáig terjedő időtartamra a Szerződés szerinti teljes nettó Vállalkozói díj 2 %-a. Ezen biztosíték részben vagy egészben történő lehívására a Ajánlatkérő akkor válik jogosulttá, ha a Nyertes Ajánlattevő a jótállási, illetve szavatossági kötelezettségének a jelen Szerződésben, illetve a vonatkozó jogszabályokban meghatározott módon és határidőre nem tesz eleget.
A biztosítékokkal kapcsolatos részletes feltételeket a szerződés-tervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Ajánlatkérő a megvalósításhoz szükséges pénzügyi fedezetet hazai támogatási forrásból biztosítja. A nyertes ajánlattevői számlakiegyenlítés utófinanszírozással (közvetlenül ajánlatkérői kifizetéssel) történik.Az ajánlatkérő a szerződésben foglalt - általános forgalmi adó nélkül számított - teljes ellenszolgáltatás 5%-nak megfelelő mértékű előleg igénylésére lehetőséget biztosít. Előleg igénybevétele esetén az igényelt előleg a végszámlában kerül elszámolásra.
A nyertes ajánlattevő a megvalósított műszaki tartalommal arányosan 5 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult. A benyújtható részszámlák minimális mértéke a nettó ellenérték 10%-nak megfelelő összeg. A nyertes ajánlattevő köteles az első részszámlát a nettó ellenérték 20%-nak megfelelő teljesítés elérésekor benyújtani. Előleg igénybevétele esetén az előlegszámla nem minősül résszámlának.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32.§ (5) bekezdése alapján az előleg és a részszámlák alapján történő kifizetések összértéke nem lehet kevesebb a szerződés általános forgalmi adó nélkül számított értékének 70%-ánál.
A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1)-(2) bekezdéseinek rendelkezései az irányadóak.
Az ellenérték a szerződésben meghatározott mód és tartalom szerinti teljesítést követően kerül kiegyenlítésre a Kbt. 135. § (1)-(3), valamint Kbt. 135.§ (5)-(6) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése rendelkezéseinek, valamint a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet előírásainak figyelembe vételével.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy alvállalkozó igénybevétele esetén ajánlatkérő a teljesítés ellenértékét a Kbt. 135. § (3) bekezdésében, illetőleg az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A.§-32.B§-ában foglalt különös szabályok szerint fogja teljesíteni.
Késedelmes fizetés esetén az ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § (1) bekezdésében meghatározott mértékű, a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy a beszerzés tárgya engedély köteles tevékenység, ezért a 2007. évi CXXVII. törvény értelmében a fordított adózás hatálya alá tartozik.A munka elszámolása egyösszegű átalányár alapján történik. Az ajánlattétel, a kifizetés és a szerződés pénzneme a forint (HUF). A fizetési feltételek részletes szabályait a szerződés-tervezet tartalmazza
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján gazdálkodó szervezet alapításának lehetőségét kizárja.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 08:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/10/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000548032018
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2000000 HUF
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 68800099-11139117-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték a Kbt. 54.§ (2) bekezdése szerint teljesíthető. A biztosíték teljesítését igazoló dokumentumot (befizetési igazolás, garancia, készfizető kezesség, kötelezvény) egyszerű másolatban az ajánlathoz kell csatolni.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: A Kbt. 76.§ (10) bekezdése alapján a módszer (módszerek) részletes ismertetése az egyéb közbeszerzési dokumentumokban található.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
x Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot Ajánlattevő viseli. 2. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők kötelesek maguk közül egy, a közbeszerzési eljárásban a közös ajánlattevők nevében eljárni jogosult képviselőt megjelölni. A közös ajánlattevők együttműködési megállapodását az ajánlathoz kell csatolni, melyben a meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők képviseletére jogosult gazdasági szereplő ezen eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat. 3. Ajánlatkérő az ajánlattevő, illetőleg a közös ajánlatot tevő nyerteseknek nem köti ki, illetőleg kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását (projekttársaság). 4. A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai ( CET) idő szerint értendő. 5. A különböző devizák forintra történő átszámításával összefüggésben a felhívás feladásának napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott HUF/deviza árfolyamokat kell alkalmazni, árbevétel tekintetében az érintet év, beszámolói évek tekintetében az üzleti év utolsó napján, referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában érvényes devizaárfolyamok az irányadóak. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot az ajánlathoz kell csatolni. 6. Az ajánlattétel nyelve: magyar. Amennyiben az ajánlatban idegen nyelvű dokumentum kerül becsatolásra, az ajánlattevő köteles annak ajánlattevő általi felelős fordítását is az ajánlathoz csatolni. 7. Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza. 8. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendeletben előírt teljes körű felelősségbiztosítás mértéke:
11.§ alapján: legalább 20 millió Ft/év és legalább 5 millió Ft/káresemény
26.§ alapján: legalább 300 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/káresemény. Az előírt felelősségbiztosítás megléte a szerződés megkötésének feltétele, annak elmaradása szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A biztosítási fedezetnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig rendelkezésre kell állnia. 9. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő figyelmét, hogy a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlat benyújtása kötelező. A szakmai ajánlat fogalmát a Kbt. 3. § 37. pontja határozza meg. A szakmai ajánlat tartalmi eleme: árazott tételes költségvetés ( szkennelt, pdf formátumban, továbbá e mellett a kiadott szerkeszthető formátumban is) valamint műszaki-pénzügyi ütemterv. A szakmai ajánlat hiánya a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után. 10. Ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére tekintettel tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a pénzügyi-gazdasági, valamint műszaki-szakmai alkalmassági feltételeket szigorúbban határozta meg. 11. Ajánlatkérő nevében eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Péter, lajstromszáma: 00628. 12. A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény, annak végrehajtási rendeletei, valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásai az irányadóak.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/09/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges