Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/197
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.12.
Iktatószám: 17484/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány
Teljesítés helye: A teljesítés fő helyszíne: 2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.08.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: alapítvány
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Kulturális, közművelődési
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kárpát-medencei Művészeti Népfőiskola Alapítvány
Nemzeti azonosítószám: 19138206207
Postai cím: Deák Ferenc Utca 10
Város: Kápolnásnyék
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2475
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Csaba
Telefon: +36 301850801
E-mail: projektmenedzsment@muveszetinepfoiskola.hu
Fax: +36 301850801
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://muveszetinepfoiskola.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000903862021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000903862021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: alapítvány
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Kulturális, közművelődési

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bp.,Gutenberg tér 4.épület kiviteli terveinek elk.
Hivatkozási szám: EKR000903862021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest, Gutenberg tér 4. épület kiviteli terveinek készítése, az engedélyes tervek alapján
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Bp.,Gutenberg tér 4.épület kiviteli terveinek elk.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: A teljesítés fő helyszíne: 2475 Kápolnásnyék, Deák Ferenc u. 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési feladatok
A közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott engedélyezési tervdokumentáció illetve BP/2603/00018-30/2021. ügyiratszámú engedély alapján a Teljes körű Kivitelezési Tervdokumentáció elkészítése az épület és környezetének tervezett megvalósításához szükséges tartalommal és formában “A KIVITELI TERVEK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEI SZABÁLYZAT” (Elfogadta: a MÉK 2017.05.19-i Küldöttgyűlése Hatályos: 2017. május 26.) valamint a “TERVDOKUMENTÁCIÓK TARTALMI ÉS FORMAI KÖVETELMÉNYEINEK SZABÁLYZATA” (MMK, 2017.) szerint valamint a vonatkozó jogszabályokban, műszaki irányelvekben és szabványokban foglaltaknak megfelelően, az Építési Engedélyben foglaltaknak betartása mellett - beleértve minden vonatkozó és szükséges szakági kiviteli tervdokumentáció elkészítését is.
Az engedélyes tervekben szereplő tervezési határokat figyelembe véve teljes körű Kivitelezési Tervdokumentáció elkészítése az épület és környezetének tervezett megvalósításához szükséges tartalommal és formában.
A műemlékes és restaurátor szakembereket a Megrendelő biztosítja.
A tervezési feladat rövid leírása:
Az örökségvédelmi fejezetben pontosan részletezett, többszintes, keretes beépítésű, jellemzően többfunkciójú műemléképület pincei, földszinti és félemeleti szintjein kulturális központ kialakítását tervezzük, mindösszesen 2877,83 m2 területen. Külső tér 34,49 m2. A legfontosabb funkciók és területegységek az alábbiak:
• Pince szint: gépészet, kazánház és hőközpont, galéria (Kortárs kiállítási tér), galéria raktára,, egyéb raktárhelyiségek, öltözők és mosdók, hulladéktároló, teherlift
• Földszint: Színház (színházi nézőtér 311,13 m2) és kiszolgálóterek, Kávézó, bisztró és konyhai területek, irodák, stúdió, öltözők, mosdók, aula, teherlift
• Félemelet: Vendégszobák szálláshely céljából (24 db), előadótér, tárgyaló, teherlift, gépészeti helyiség, raktári helyiségek, mosdók
A statikai terveket (tartószerkezeti diagnosztika) a rendelkezésre álló dokumentumok figyelembevételével kell elkészíteni az épület statikai felmérését követően. A felmérés is a nyertes Vállalkozó feladatát képezi, azonban a házba, illetve lakásokba történő bejutást, mely a felméréshez szükséges a Megrendelő biztosítja. Amennyiben Megrendelő a szerződés hatálybalépését követő 15 munkanapon belül a felméréshez szükséges bejutást nem tudja biztosítani, akkor Felek a szerződés teljesítési határidejét annyival meghosszabbítják meg, amennyi idővel a bejutás biztosítása később következik be.
Tervezési feladatok:
Az engedélyes tervekben jelölt tervezési határokat figyelembe véve a Gutenberg kulturális központ kiviteli tervezése (Érintett részek: a társasház pince, földszint és félemeleti része. Homlokzat szempontjából: földszint és félemelet. (Alapmennyiségként 47 db tervezői művezetéssel)
A Gutenberg kulturális központ saját tulajdonú részeire vonatkozóan a tartószerkezeti megerősítés tervezése (Érintett részek: a társasház pince, földszint és félemeleti része). A Gutenberg társasház egyéb a társasházat is érintő részekre vonatkozóan a tartószerkezeti megerősítés tervezése (Érintett részek:a társasház pince, földszint és félemeleti részét kivéve az összes emelet)
Opcionális részek:
Az alapmennyiség szerinti 47 mérnöknapon túli tervezői művezetés.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M.2.1. szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember műemléki épületre vonatkozó többlet tervezési tapasztalata (0-10 db)  14
2 2.2. M.2.2. szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember műemléki épületre vonatkozó többlet tervezési tapasztalata (0-10 db) 12
3 2.3. M.2.3. szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember műemléki épületre vonatkozó többlet tervezési tapasztalata (0-10 db) 12
4 2.4. M.2.4. szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember műemléki épületre vonatkozó többlet szakértői tapasztalata (0-10 db) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Ha a felméréshez szükséges bejutást a Megrendelő nem tudja a szerződés hatályba lépését követő 15 munkanapon belül biztosítani, akkor a szerződés meghosszabítható.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Az ajánlati árként megadott tervezési díj részét képez 47 db tervezői művezetésen kívül a kivitelezés közben felmerülő tervezői művezetést Ajánlatkérő opcionálisan rendeli meg nyertes Tervezőtől, az Ajánlatában rögzített forint+ÁFA/ mérnöknap díj ellenében. Az opció tervezett mennyisége 30 db, mely azonban a szükséglet alapján változhat. (további részletek a szerződéstervezetben).
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Jelen eljárás hazai forrásból támogatott EMMI a Támogató VI/3114-6/2020/KULTFEJL.
II.2.5) Értékelési szempontok részletezése:
1. Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve (súlyszám mindösszesen: 50)
Ár alszempontok
1.a.) Ajánlati ár (nettó HUF-ban kifejezve) tervezési díj súlyszám: 48
1.b.) Tervezői művezetés, OPCIÓ (nettó HUF/mérnöknap) súlyszám: 2
2. A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány képzettsége és szakmai tapasztalata (súlyszám mindösszesen: 50)
Alszempontok:
• 2.1. M.2.1. szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember műemléki épületre vonatkozó többlet tervezési tapasztalata (0-10 db) súlyszám: 14
• 2.2. M.2.2. szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember műemléki épületre vonatkozó többlet tervezési tapasztalata (0-10 db) súlyszám: 12
• 2.3. M.2.3. szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember műemléki épületre vonatkozó többlet tervezési tapasztalata (0-10 db) súlyszám: 12
• 2.4. M.2.4. szerinti alkalmassági követelménynek megfelelő szakember műemléki épületre vonatkozó többlet tervezési tapasztalata (0-10 db) súlyszám: 12

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 62.§ (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpont tekintetében külön nyilatkozatot kell benyújtani az EKR szerinti elektronikus űrlap felhasználásával.
A kizáró okok igazolása, valamint az alkalmassági feltételeknek való megfelelőség tekintetében az ajánlattevőnek, valamint a kapacitás szervezetnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumot(EEKD) kell benyújtania. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a felhívás III.1.1) – III.1.3) pont szerinti iratok benyújtása az ajánlattételkor nem kötelező. Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 69.§ szerinti felhívás nélkül benyújtott iratokat az ajánlatkérő figyelmen kívül hagyja és kizárólag azon ajánlattevő(k) tekintetében vonja be a bírálatba, amely ajánlattevő(ke)t ajánlatkérő az igazolások benyújtására kívánja felhívni.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez, a Kbt 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (a nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő nem írta elő, az ajánlattételkor már ismert alvállalkozók megjelölését).
Kizáró okok ellenőrzése: 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 8.§- és 10.§ 12-16.§-ai-szerint.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.

Az ajánlattevőnek szerepelnie kell a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás
tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők
esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel,
jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik.
A névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő az elérhető adatbázisokból ellenőrzi. Ajánlattevőnek a műszaki-szakmai alkalmasság igazolása tekintetében a Kbt. 65.§, 67.§ és 69.§, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21-22.§§-ai szerint kell eljárnia.


II.1.6. Részajánlattétel kizárás indoka: A generál tervezés során a szakági munkarészek összehangolása és azok egymásra gyakorolt hatása (különös tekintettel a statikai munkarészekre) biztosítják az egységes tervezést. A feladatok egymásra épülését a generál tervező fogja össze.
Megrendelő érdeke a tervezett beruházás mielőbbi megvalósítása a tervek mielőbbi rendelkezésre állása és ez akkor tud leginkább teljesülni, ha egy kézben, azaz tervezőnél van a feladat, aki a folyamatokat, a feladatban résztvevő szakági tervezőket úgy tudja koordinálni, hogy ezáltal optimalizálja is a feladat végrehajtását.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1. pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől
P/1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján A az ajánlati felhívás feladását megelőző
mérlegfordulónappal három lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (műemléki épület tervezése) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor jött létre illetve, hogy mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. A Kbt. 65. § (6) bekezdése
alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (műemléki épület tervezése) származó nettó árbevétele összesen és együttesen nem éri el a nettó 90 millió Ft-ot . (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont).
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevő bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltak szerint. Az a szervezet, amelynek adatait részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (6) és (8) bekezdéseinek előírásaira is.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy az M1) és M2) pontokban foglalt
alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD IV. rész C. pontjában feltüntetni. Az alkalmasság igazolását az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti az ajánlattevőktől.
M/1. Referencia: A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, valamint a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) a közbeszerzés tárgyában (műemléki épületben elvégzett generáltervezési feladat, amely kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazta) végzett legjelentősebb teljesítéseinek ismertetése.
A Kr. 22.§ (1) a) pontja szerinti igazolás, illetve a Kr. 22. § (1) bek. b) pontja szerinti nyilatkozat, a Kr. 22.§ (2) bekezdése alapján tartalmazza legalább a következő adatokat:
 a szerződést kötő másik fél neve és címe,
 a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail),
 a korábbi teljesítések tárgya, nettó szintterület, műemléki törzsszám,
 tervezési területet érintő műemléki épület megjelölése, műemléki törzsszám vagy város (Budapest esetén kerület is), helyrajzi szám(olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
 teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év-hónap-nap pontossággal),
 saját teljesítés aránya (amennyiben a teljesítés másik gazdasági szereplővel közösen történt),
 nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21.§ (1a) a) pontja alapján ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
A referenciát/referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírat igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, ill. nem magyarországi szervezetek esetén nem a 2014/24/EU irányelv szerinti ajánlatkérő - az ajánlattevő/alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni. [Kr. 22.§ (1)-(2)]
M/2. Szakemberek: A Kbt. 65.§ (1) b) pont, a Kr. 21.§ (3) b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek EKR űrlapon nyilatkoznia kell azoknak a szakembereknek a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. A nyilatkozat tartalmazza a szakember nevét,
képzettségét, illetve végzettségét, akik a szolgáltatás teljesítéséért felelősek. A szükséges képzettség, illetve végzettség az azt igazoló
dokumentumok (bizonyítvány, oklevél) benyújtásával, illetve a nyilvántartás megjelölésével, a szakmai tapasztalat igazolása, a saját
kezűleg aláírt önéletrajz aláírásával lehetséges, melyben év/hónap részletezettséggel szükséges a tapasztalat bemutatása.
Ezen felül be kell nyújtani:
 amennyiben a szakember rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy a szakember nyilatkozatát arról, hogy a jogosultságot melyik évben szerezte meg és a jogosultság igazolását, valamint szakember nyilatkozatát, melyben nyilatkozik arról, hogy a teljesítés során ajánlattevő rendelkezésére fog állni,
 amennyiben a szakember nem rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy csatolni szükséges a szakember végzettségét illetve képzettségét igazoló okiratok másolatát és a szakmai tapasztalat saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható legyen, valamint a szakember nyilatkozatát, melyben nyilatkozik arról, hogy a teljesítés során ajánlattevő rendelkezésére fog állni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők - az alkalmassági követelménynél megnevezett esetet kivéve - bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy egyéb módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kapacitást biztosító szervezet igénybe vétele esetén alkalmazandó a Kbt. 65.§ (12) bekezdés is.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (9) bekezdés, valamint 69.§ (11) és (11a) bekezdés előírására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 36 hónapban
M.1.1.Teljesített legfeljebb 1 db szerződésből származó olyan generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, mely legalább 2000 m2 nettó szintterületű műemléki épületben/épületegyüttesben elvégzett generáltervezési feladat volt a tárgya, és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazta. (Generáltervezés alatt AK. olyan összetett tervezési feladatot ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság.)
M.1.2. Teljesített olyan kiviteli terv készítésére vonatkozó referenciamunkát/referenciamunkákat, mely épületben létesített legalább 18 szobás, szálláshely jellegű épület/funkciót is tartalmazott, továbbá legalább 200 m2 előadó és/vagy konferenciaterem, multifunkcionális tér és/vagy színház terem és csatlakozó funkciók (technikai terek, hangtechnika, nézőket és előadókat kiszolgáló szociális terek) tervezése is a feladat része volt.
Az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia/referenciák akkor tekinthető(k) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három éven (36 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a Kr. 21. § (1a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb hat éven belül megkezdett és három éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A Kr. 21/A § alapján az ajánlatkérő az alkalmassági feltételként előírt teljesítés igazolásaként elfogadja azt is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Közös teljesítés esetén az a tevékenység vehető figyelembe, melyet igazoltan ajánlattevő végzett, illetve a teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22.§ (5) bekezdésének előírása irányadó.
M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. I/2. rész 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (É- teljes körű tervezői jog./ korábban É1) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, továbbá jogosult a vezető tervezői címhasználatára vagy rendelkezik a vezető tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges legalább 10 éves, igazolt szakmai tapasztalattal;. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen szakember tekintetében AK a Kbt. 65. § (10) bekezdésben foglaltak alapján előírja, hogy ezen alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében ajánlattevő (közös ajánlattevők) nem támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira és a teljesítés során e szakember feladatait nem végezheti alvállalkozó.
M/2.2 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete I./2. rész, 26. pont szerinti (betűjele: T, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények tartószerkezeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M/2.3. 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete I./2. rész, 28. pont szerinti (betűjele: G, vagy hatályos átsorolás előtti) építmények gépészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
M/2.4. 1 fő szakember, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet 1. melléklete IV. rész, 12. pont szerinti (betűjele: SZÉS1, vagy hatályos átsorolás előtti) a tartószerkezeti szakértői jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek;
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme: magyar forint (HUF). Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Számlázás: a szerződéstervezetben foglaltak szerint. Finanszírozás módja: támogatói előfinanszírozás, 100% előleg igénylés által. A tervezési díj a szerződéstervezetben foglaltak szerint kerül megfizetésre.
Biztosítékok: Késedelmi kötbér a teljes tervezési díj 0,5 %-a/nap; Kötbér maximum, 20 napi késedelem, azaz a teljes tervezési díj 10 %-a. Meghiúsulási kötbér a teljes tervezési díj 20 %-a; A kötbérek tekintetében a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése irányadó.
AK befogadja a Kbt. 27/A. § -a szerinti
elektronikus számlákat. A kifizetés során a Kbt. 135.§ (1), (5),(6) bek., továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése
irányadó.
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/11/08 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő jelen eljárásban a Kbt. 54.§-ban foglaltak alapján az ajánlattételt ajánlati biztosíték adásához köti,melynek mértéke 2 000 000 HUF. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. Ajánlatkérő bankszámlaszáma: 73602048-00359201-00000000Részletek a Dokumentációban.
2) Értékelés a Kbt.76. § (2) c) alapján, adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Módszer: Az 1.értékelési részszempont (ajánlati ár) esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napi útmutatójának 1.mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK. A Minőségi kritérium szerinti értékelési részszempont alszempontjai esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertesajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) 1. mell. A.1. ab) pontja szerinti képlet (egyenes arányosítás)módszerével történik Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon az értékelési alszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A szakemberek nevét az értékelési szempontoknál tett megajánlás vonatkozásában, tartalmazni kell az ajánlatnak. További információt a KD tartalmaz.
3) Kbt. 66. §(5) bek. szerint felolvasólapot kell benyújtani a Kbt. 68. §(4)szerinti adattartalommal az ajánlatkérő által létrehozott elektronikus űrlap használatával.
4) AK a hiánypótlás és a felvilágosítás benyújt. lehetőségét a Kbt.71.§(1)-(10)szerint bizt.
5) ATnek csatolnia kell a Kbt. 66.§(6) és a 67.§(4) bek. szerinti nyíl-okat. (Nemleges tartalommal is!)
6) AK jelen elj-ban a Kbt. 81. § (4) és (5) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
7) ATnek rend kell a szerződéskötés időpontjában legalább 10 000 000 HUF/kár és 80 000 000 HUF/év értékű tervezési feladatokra kiterjedő felelősségbiztosítással.
8) AK a KR 30. §(4) alapján a gazdasági és pü-i, ill a műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
9) Kbt. 35.§ (8) alapján AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
10) A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Miniszterelnökség az EKR üzemeltetésének feladatát az EKR üzemeltetője azaz: a NEKSZT Kft. útján látja el. Ennek alapján az ajánlattevők az EKR-rel kapcsolatos hibabejelentéseiket az EKR-ben is közzétett https://ekr.gov.hu/portal/kapcsolat linken található elérhetőségek valamelyikén tehetik meg, illetve ugyanezen elérhetőségeken keresztül vehetik igénybe a rendszer használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást is. Az ajánlatkérő hatásköre sem kiegészítőtájékoztatás keretében, sem egyéb kommunikáció útján nem terjed ki az EKR működtetésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdések megválaszolására, valamint az ezekkel kapcsolatos hibák kivizsgálására és megoldására, az ilyen jellegű kiegészítő tájékoztatás kéréseket és egyéb kommunikációt az eljárásbonyolításakor figyelmen kívül hagyja.
11) FAKSZ: dr. Laczkó Katalin, lsz:00094 (1016 Bp.,Naphegy u.41.2/9.,laczko.katalin@lkdr.hu )
12) Jelen eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja nem kerül alkalmazásra.
13) A felhívás IV.2.6.) pontja tekintetében AK rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 naptári nap.
14) Formai előírások: a KD. I. kötetben
15) ATnek (adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek) folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás
esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást is. Amennyiben AT (adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet) vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a gazd. szereplő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlat részeként benyújtani.
16) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati
példányát (konzorciális szerződést) a KD-ben részletezett előírásokra figyelemmel.
17) Az EKR használatához az EKR rendelet. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
18) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015.
évi CXLIII. tv.(jelen felhívásban:”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a
közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (jelen felhívásban:„Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az
irányadó. A további alkalmazandó jogszabályok a Közbeszerzési Dokumentum I. kötetében találhatók.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák