Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/181
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.20.
Iktatószám: 17546/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.10.14.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BFK Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 25416316241
Postai cím: Horvát Utca 14-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tóth Katalin
Telefon: +36 205204272
E-mail: toth.katalin@bfk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://kiemeltkormanyzatiberuhazasokkozpontja.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000532732021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000532732021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerz. - fedett pályás atlétikai csarnok
Hivatkozási szám: EKR000532732021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A közbeszerzés tárgya: szolgáltatás megrendelése
Szerződés megnevezése: „Tervezési szerződés Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok vonatkozásában”
A budapesti Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok megvalósítását elősegítő tervezési és azzal összefüggő egyéb, teljes körű generáltervezői feladatok ellátása az alábbi tervezési helyszínen: Csepel-sziget északi csúcsának nyugati oldalán, a Duna folyam – Soroksári Duna-ág – Weiss Manfréd út – Új Duna-hídhoz kapcsolódó útszakasz által határolt, a Magyar Állam, illetve Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló, 210001, 210007/3 és 210007/4 helyrajzi számú ingatlanok, valamint a Tervezési Szerződés teljesítésével esetlegesen érintett egyéb ingatlanok (Beruházás).
A „Tervezési szerződés Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok vonatkozásában” tárgyában lefolytatásra kerülő Közbeszerzési Eljárás nyertese által a megvalósítandó Beruházás generáltervezésére vonatkozó Tervezési Szerződés teljesítése kapcsán elvégzendő Tervezési Szolgáltatások kiterjednek a Beruházás különböző tervfázisaiban (vázlattervi és előkészítő fázis, engedélyezési terv, kiviteli terv) elkészítendő terveinek elkészítése mellett minden olyan kapcsolódó terv elkészítésére is, amelyek a Beruházás megvalósításához szükségesek, vagy amelyek az ajánlati dokumentáció III. kötetét képező műszaki leírás (Műszaki Leírás vagy ML) és az ajánlati dokumentáció II. kötetét képező szerződéstervezet (Szerződés vagy Szerződéstervezet vagy SZT) egyéb mellékletei alapján meghatározhatóak, ideértve különösen az épülettel, az útkapcsolatokkal, megközelítési útvonalakkal, a szükség szerinti közműkiváltásokkal, közműfejlesztésekkel, közműcsatlakozásokkal kapcsolatos terveket is.
A nyertes ajánlattevő (Tervező) – mint generáltervező – a Szerződés alapján a Műszaki Leírásban rögzített feladatok teljes körű ellátásra köteles, beleértve a kivitelezési közbeszerzési eljárásban való közreműködést, valamint az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetési feladatok (és a megvalósulási terv kapcsán történő közreműködés) ellátását a kivitelezés teljes időszaka alatt, valamennyi tervezési szakág vonatkozásában.
A Tervező feladata a Beruházás megvalósításához szükséges építészeti, funkcionális és egyéb elvárás kielégítését lehetővé tevő valamennyi engedély (beleértve minden érintett hatóság, szakhatóság, tervtanács, terv zsűri, egyéb erre jogosult véleményező szerv vagy személy a szükséges hozzájárulását, nyilatkozatát vagy engedélyét) (a továbbiakban együtt: Engedély) megszerzéséhez szükséges tervezési- és szakértői feladat ellátása.
A Tervező feladatát képezi minden olyan teljes körű jóváhagyatási- és engedélyezési feladat, melyeket az egyes jogszabályok, hatósági, közműszolgáltatói, vagy egyéb szakmai előírások alapján az építési engedélyezési eljárás során és annak keretében kell elvégezni, ideértve – a teljesség igénye nélkül – különösen a tűzvédelmi berendezések, erősáramú és gyengeáramú rendszerek, felvonók és más gépészeti rendszerek engedélyeztetését, illetve jóváhagyatását is. A tervdokumentációknak az Engedélyezési Tervek esetén alkalmasnak kell lennie arra, hogy az illetékes hatóság Engedélyt, illetve egyéb Engedélyt, a Kivitelezési Tervek esetén pedig végleges használatbavételi engedélyt adjon.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerz. - fedett pályás atlétikai csarnok
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71320000-7
71321000-4
71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Déli Városkapu Fejlesztési Program részét képező Nemzeti Atlétikai Központ részeként épül meg a Fedett Pályás Atlétikai Edzőcsarnok (Csarnok). A Csarnok az Észak-Csepelre tervezett Atlétikai Szabadtéri Edzőpályáktól nyugatra eső területen, a Világbajnokságot követően kerül megvalósításra. A Csarnok tervezésénél törekedni kell arra, hogy a szomszédos Szabadtéri Atlétikai Edzőpályák létesítménnyel szinergikus működtetés, üzemeltetés előnyei kiaknázhatók legyenek. Elvárt tervezési alapelvek a célszerűség, a jó ár-érték arány biztosítása, maximalizált hatékonyság, kiemelt használati biztonság, valamint a legmagasabb színvonalú sportolási lehetőségeket biztosító tervezési megoldások összhangjának biztosítása a létesítmény egyedi arculati megjelenése mellett.
A megközelítőleg 12.000 m² alapterületű Csarnok napi használata során edző létesítményként fog üzemelni az amatőr és professzionális sportolók számára, de versenyek lebonyolítására is alkalmas lesz. Helyet biztosít egy hatsávos, 200 m-es, a Nemzetközi Atlétikai Szövetség (World Athletics, korábban IAAF) előírásoknak megfelelő futópályának és az ehhez kapcsolódó futó, dobó és ugró létesítményeknek. Ezen túlmenően egy 100 m-es, 6 sávos egyenes futópálya is elhelyezendő a létesítményben. A pálya létesítményeit a World Athletics (volt IAAF) Track and Field Manual aktuális előírásai szerint kell tervezni! Tervezendő lelátó 1.200 ülőhellyel, részben, vagy teljes mértékben kialakítható mobil/kihúzható lelátóval, jó rálátással a futópályára. A tervezésre kerülő csarnok sportlétesítménynek minősül [Ajánlatkérő (AK) sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004.évi I. tv 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket.]. A sportszakmai kiszolgáló terek (öltözők, elsősegély- és fizioterápiás helyiségek, egyéb kiszolgáló, többfunkciós terek, stb.) kialakítása mellett megfelelő közönségforgalmi teret kell biztosítani a várható maximális nézőlétszám számára, beleértve a mosdókat, büféket és egyéb árusító helyeket, információs pontokat és hasonló létesítményeket. A fűtést, légkondicionálást és a szellőző rendszert úgy kell megtervezni, hogy az hatékonyan szolgálja a nézők kényelmét; a terem akusztikájának pedig alkalmasnak kell lennie a várható különféle események megfelelő kezelésére. Edzőterületként fontos a természetes fény alkalmazása energiatakarékosság, valamint a megfelelő atmoszféra megteremtése céljából. Fontos ugyanakkor a természetes fény szabályozása, szükség esetén teljes elsötétítés is legyen megvalósítható.
A Csarnok számára mintegy 3,6 ha-os terület áll rendelkezésre, melyen meglévő épületek bontandók, de azok bontásának előkészítése nem része jelen közbeszerzésnek. A látogatói tömegek kezelésének módját tervezői alapvetésként meg kell határozni, az utcabútorokat, a térvilágítást, valamint a környezetrendezési és tájépítészeti megoldásokat ennek megfelelően kell megválasztani. Megfelelő, lehetőleg fedett várakozási és sorban állási tereket kell a látogatók részére kialakítani minden beléptetési pontnál, a jegykezelő pontok előtt. Tervező feladata a telken belüli és közvetlen kapcsolódó területeken komplex út és közműtervezés, a telken belül mintegy 3,8 ha területen közkert/közpark tervezéssel (engedélyezési és kiviteli terv szintű tájépítészeti tervezés) és engedélyezéssel.
A generáltervezői feladatok körében különösen az alábbi feladatok ellátása szükséges (a kb-i dok-okban foglalt részletes feltételek szerint): - Vázlatterv és előkészítő feladatok elvégzése - Koncepcióterv készítése - Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek beszerzése - Kivitelezési tervek elkészítése, Kivitelezési tervekhez kapcsolódó engedélyek megszerzése - A kivitelezési közbeszerzési eljárás kiegészítő tájékoztatása és a dokumentáció előkészítésében való közreműködés. A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően (különösen a 321/2015. (X.30.) Korm. rend., a 191/2009 (IX.15.) Korm. rend., a 322/ 2015 (X.30.) Korm. rend, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rend.), továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges Engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen. A teljes körű tervezési feladatok ellátása mellett a generáltervezői feladatok körébe sorolandó a kivitelezési közbeszerzési eljárásban való közreműködés, valamint az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetési feladatok (és a megvalósulási terv kapcsán történő közreműködés) ellátása a kivitelezés teljes időszaka alatt, valamennyi tervezési szakág vonatkozásában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakemberek többlettapasztalata, többlettapasztalattal bíró szakember bevonása 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2026/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a Beruházás kivitelezése a Szerződéstervezet 6.1 pontjában foglalt „Véghatáridő” időpontjáig nem zárul le, a Szerződés a Kbt. 141. § (4) bek. a) pontjában foglaltakra tekintettel akként módosítható, hogy az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetés (és a megvalósulási terv kapcsán történő közreműködés) megrendelhető a kivitelezés befejezésének tényleges időpontjáig.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tervezői művezetés (valamint a megvalósulási tervvel kapcsolatos tervezői közreműködés) opcionálisan rendelhető meg a kivitelezés időtartama alatt a Tervezési Díjrész (a szerződéstervezetben meghatározott Tervezési Díjrész értékének (nyolc) 8 %-ával megegyező mértékű Tervezői Művezetési Díjrész, mint keretösszeg terhére. A Tervezési Díjrész a fentiek alapján nem foglalja magában a Tervezői Művezetési Díjrészt.
Az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetés a kivitelezés lezárásáig rendelhető meg az Ajánlatkérő részéről, illetve teljesíthető az ajánlattevő részéről.
Amennyiben az Ajánlatkérő helyszíni tervezői művezetésre tart igényt, azt külön írásbeli megrendelés formájában, az abban részletezett teljesítéssel rendeli meg. Hasonlóképpen, ha a megvalósulási tervvel kapcsolatos tervezői közreműködési kötelezettség szükségessége merül fel, ezt is külön írásbeli megrendeléssel rendeli meg Ajánlatkérő. A tervezői művezetési (és a megvalósulási tervvel kapcsolatos tervezői közreműködéshez kapcsolódó) napidíj összege 140.000,-Ft/mérnöknap+ÁFA, azzal hogy a tervezői művezetés (és a megvalósulási tervvel kapcsolatos tervezői közreműködés) fél mérnöknaponként is megrendelhető.
A tervezői művezetés kapcsán Ajánlatkérő az alábbiakat rögzíti:
a) Ajánlattevő a terv szerinti kivitelezést — elsősorban a kivitelezés helyén — az Ajánlatkérő által kívánt időszakokban figyelemmel kíséri, magyarázattal és tanácsadással segíti az Ajánlatkérőt, illetve közreműködik a kivitelezés során felmerülő szakmai kérdések megválaszolásában.
b) Kivitelezés során Tervezői képviselet biztosítása építtetővel, harmadik féllel történő egyeztetéseken, műszaki kérdésekben az Ajánlatkérő döntéseinek elősegítése.
c) A kivitelezés során felmerülő műszaki, illetve gazdasági szükségességből indokolt tervváltoztatásokkal kapcsolatos javaslatok megtétele az Ajánlatkérő részére.
Az opciókra vonatkozó részletes szabályok a Szerződéstervezetben és a Műszaki Leírásban kerültek rögzítésre.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet AT, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján AK kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet (AISZ), aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási módok;
I. Előzetes igazolás:
Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 2-7.§-ai szerint szükséges.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Mo-on letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek (AISZ) a Kr. 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:
A Mo-i letelepedésű AT-k, valamint adott esetben az AISZ vonatkozásában a Kr. 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésekben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Mo-on letelepedett AT esetében az AK a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
Ajánlatkérő hivatkozni kíván továbbá a Kr. 4. § (1a), (1b) és (2a) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 62. § (1a) bekezdésében foglaltakra. A kizáró okokra és az alk-i köv-ekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (3) és (5) bekezdésére.
Azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT azon nyil-át, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
II. Igazolási mód a bírálat nyomán:
AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
- Megkövetelt igazolási mód Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 8. § előírásai szerint
- Megkövetelt igazolási mód nem Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 10. § előírásai szerint
Szakmai nyilvántartásban szereplés:
SZ.1 A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara vagy Magyar Mérnöki Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Mo-on letelepedett gazd. szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az EEKD benyújtásával (az „α” szakasz megjelölésével) kell előzetesen igazolnia, hogy a fenti alk. min. köv-nek megfelel.
A tárgyi alk. köv. von. kapacitást nyújtó szervezet bevonása nem lehetséges. AK nyomatékosan felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyi követelmény vonatkozik a szerződés teljesítésbe releváns tevékenység végzésére bevonásra kerülő alvállalkozókra is.
Az SZ.1-ben meghat. nyilvántartás adatait Mo-on letelepedett gazd-i szereplők (ajánlattevő, továbbá az ajánlatban bemutatásra kerülő kapacitást nyújtó szervezet vagy alvállalkozó) esetén az AK ellenőrzi az ingyenesen elérhető elektronikus névjegyzékből (http://cegnyilvantartas.mek.hu/index.php?p=p_kereso#; https://www.mmk.hu/kereses/tarsasagok?uj=1&keresett_kifejezes=&search-submit=Keres&muvelet=%2Fkereses%2Ftarsasagok%3Fuj%3D1) Ha a gazd-i szereplő az elektronikus névjegyzékben nem szerepel, a Kr. 26. § (3) alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást az ajánlat keretében be kell nyújtania, figyelemmel a Kr. 26. § (1) b)-re is.
A nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplők esetén a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy előírt szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását kell benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015. Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazd-i szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében.
Ha AT (illetve az általa a szerződés teljesítésbe releváns tevékenység végzésére bevonásra kerülő alvállalkozó) az SZ.1 alk-i köv-nek nem felel meg, ajánlattevő ebben az esetben alkalmatlannak minősül.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
P.1 A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési szolgáltatás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy AT mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT a P.1 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alk. köv. és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
P.2 A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) b) alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, AT saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az AT a P.1 és/vagy a P.2 alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat és/vagy a beszámoló benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat és/vagy a beszámoló benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Ha az AT a P.2 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (építészeti tervezési szolgáltatás) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az előírt alk. köv-nek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bek. szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8), (11) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltakra.
Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bek-ben és a Kr. 1. § (1) bek-ben foglaltakra tekintettel az alk. követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bek-ben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.
Az alk. feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bek. foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.
AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], és az alk. igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1 az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 400.000.000,- Ft értéket;
P.2 az adózott eredménye az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közül legalább két év esetében negatív volt.
A Kr. 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben az AT azért nem rendelkezik beszámolóval az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az AT alkalmatlannak minősül amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (építészeti tervezési szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 400.000.000,- Ft értéket.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3) rovatból:
8) Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektr. nyil.minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyil-okat is a Közb. Dok-okban foglaltak szerint.
9) AK az elj. kb. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
10) Az ajánlatban meg kell jelölni a kb-nek azt a részét, amelynek telj-hez AT alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat [Kbt. 66.§ (6)] A nyil-ot űrlapon kell benyújtani. (Adott esetben a nemleges nyil-ot is be kell nyújtani – von-ó rendelkezések az AD I. kötetben!)
11) AK rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365)
12) A IV.2.6) pontban foglaltakra vonatkozóan AK rögzíti, hogy az ajánlati kötöttség időtartama 30 nap.
13) AK a 322/2015 (X.30.) K.rend. 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben – a szerződés szerinti szolg-okat is lefedő szakmai tervezői felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 40 millió HUF/káresemény, és legalább 80 millió HUF/kárév. AT-nek az ajánlata keretében nyil-ot kell benyújtania a felelősségbiztosítás igazolásának szerződés hatályba lépéséig történő rendelkezésre bocsátásáról.
14) A jelen eljárásban alkalmazásra kerülő II. sz. értékelési szempontra [Szakemberek többlettapasztalata, többlettapasztalattal bíró szakember bevonása] tekintettel AT-nek már az ajánlatában be kell nyújtania azokat az igazolásokat, amelyek alátámasztják az ajánlatban foglalt (0-nál nagyobb mértékű) többlettapasztalatot, továbbá hogy az M.2.1 és M.2.4 alk-i min.köv-ek von. megjelölésre kerülő (érintett) szakemberek a nevezett min.köv-eknek megfelelnek, és erre tekintettel az értékelés során AK által figyelembe vehetők – abban az esetben, ha a II. értékelési szempont érintett kapcsolódó alszempontja vonatkozásában e szakemberek megajánlással érintettek. Hasonlóképpen kötelező már az ajánlatban benyújtani a II. értékelési szempont 4. alszempontja vonatkozásában bemutatott szakemberrel kapcsolatos, a közbeszerzési dokumentumokban előírt igazolásokat. Amennyiben az ajánlatból nem állapítható meg kétséget kizáró módon a II. értékelési szempont 4. alszempontja vonatkozásában adott esetben bemutatásra kerülő szakember személye [és erre tekintettel nem vizsgálható megfelelően az esetleges Kbt. 71. § (9) bek. szerinti szakember-csere lehetősége], Ajánlatkérő hiánypótlás kibocsátása nélkül érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot.
15) AK rögzíti, hogy az M.2.1-M.2.4 alk. köv-ek von. bemutatott szakembereknek legkésőbb a szerz.kötésig rendelkezniük kell az előírt jogosultsággal, vagyis ez a szerz.kötés feltétele (ha a jogosultság megszerzésére nem kerül sor, az a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül).
16) A jelen felhívás III.2.3) rovat szerinti AK-i „igen” válasz az M.2.1-M.2.4) alk. köv-ek szerinti szakemberekre, illetve az adott esetben a II. értékelési szempont 4. alszempontja tekintetében bevonni kívánt személyre vonatkozik. A kért adatok (név, szakképzettség, stb.) körét és a közlés módját a jelen felhívás és a kb-i dokumentumok részletesen szabályozzák.
17) AK a szerződéstervezetben foglalt részletes követelmények szerint teljesítési- és jótállási biztosíték rendelkezésre bocsátását írta elő.
18) Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja gazdasági és ésszerűségi okokból. A részekre történő ajánlattétel nem lehetséges tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatások egy létesítmény generáltervezésére vonatkoznak, teljesítésükre komplex módon kerül sor, így értelemszerűen részek meghatározására nem kerül sor.
19) A II.2.7) pontban a kezdés dátumaként megjelölt időpont technikai bejegyzésnek minősül. A kezdés időpontja a szerződés aláírásához kapcsolódik, előzetesen nem határozható meg.
20) A II. értékelési szempont 4. alszempontja szerinti szakember nevének megjelölése a felolvasólapon kötelező, az M.2.1-M.2.4 vonatkozásában bemutatásra kerülő szakemberek neve pedig a „Nyilatkozat a bemutatott szakemberekről” megnevezésű űrlapon kötelező. AK felhívja a figyelmet az ezzel kapcsolatos érvénytelenségi kockázatra, amelyre vonatkozó rendelkezéseket a fenti III.1.3) rovatban és a VI.3) rovat 14) alpontjában rögzített.
21) Ajánlattevőnek a szerződés teljesítésébe be kell vonnia sporttechnológus szakembert, mint kulcs-közreműködőt (Kulcs-Közreműködő).
A szerződés aláírásának feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő az aláírásig rendelkezzen az előírt Kulcs-Közreműködővel. Amennyiben a nyertes ajánlattevő az aláírásig nem rendelkezik az előírt Kulcs-közreműködővel, AK e körülményt az AT szerződéstől való visszalépésének minősíti. A Kulcs-Közreműködő szerződéskötésre történő rendelkezésre állása vonatkozásában AT-nek nyilatkozatot kell benyújtania ajánlata keretében.
E szakembernek eltérő személynek kell lennie, mint az M.2.1-M.2.4 alkalmassági minimumkövetelmények keretében bemutatott személyek, ugyanakkor a II. értékelési szempont 4. alszempontja vonatkozásában adott esetben bemutatásra kerülő szakemberrel egybeeshet a személye.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) alapján AT az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással (amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül) vagy referencianyilatkozattal a Kr. 22. § (1) alapján.
A Kr. 21.§ (3a) b) alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kr. 22. § (2) bek. alapján a benyújtott referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és címe (székhelye/lakcíme); a teljesítés ideje (kezdő ÉS befejező időpontja, év/hónap/nap formátumban), a szolgáltatás tárgya, rövid ismertetése, valamint mennyisége (amiből következik a minimumkövetelmény tartalmi elemeinek való megfelelés), a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím;telefonszám/e-mail), továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
AT-nak az EKR-ben rendelkezésre bocsátott űrlap alkalmazásával már az ajánlat keretében nyilatkozatot kell benyújtania az alkalmasság keretében (M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4) bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével (Pl. M.2.1). A nyilatkozatban meg kell nevezni a szakemberrel jogviszonyban álló szervezetet, valamint a szakember jelenlegi jogviszonyát a megjelölt szervezettel (kapacitást nyújtó szervezet által bevont szervezet esetében a kapacitást nyújtó szervezet nevezendő meg és a szakember, valamint a kapacitást nyújtó szervezet jogviszonya nevezendő meg, pl. munkaviszony). A nyilatkozat ajánlat keretében történő benyújtása feltétlenül szükséges annak érdekében, hogy Ajánlatkérőnek módjában álljon megállapítani, hogy mely szakember mely pozícióra kerül bemutatásra. Amennyiben az ajánlatból nem állapítható meg kétséget kizáró módon az értékelés során bemutatásra kerülő szakemberek személye [és erre tekintettel nem vizsgálható megfelelően az esetleges Kbt. 71. § (9) bek. szerinti szakember-csere lehetősége], Ajánlatkérő hiánypótlás kibocsátása nélkül érvénytelenné nyilvánítja az ajánlatot.
Egy szakember az M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4 alkalmassági minimumkövetelmények közül csak egy pozícióra jelölhető.
További igazolásként [a Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívásra, illetve amennyiben a szakember 0 db-nál nagyobb mértékű megajánlással érintett, már az ajánlat keretében] csatolandó:
- a szakember előírt végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata (kivéve ha az adott szakember már rendelkezik az előírt lentiekben definiált 266.KR szerinti jogosultsággal – ebben az esetben mellőzhető a benyújtása),
- a szakember rendelkezésre állási nyilatkozata (annak tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni),
- a szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz,
A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. AK a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek (oly módon, hogy csak az egyikük igazolja a megfelelést vagy együttesen igazolják a megfelelést), mivel az nem kizárólag egyetlen gazdasági szereplőre vonatkoztatható.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (9), (11) és (12) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bek. foglaltakra.
M.1-M.2:
Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.
Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.
A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 14. alpontját is, amely az M.2 alkalmassági minimumkövetelmények esetében az ajánlat körében, adott esetben benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!
AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő,
M.1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban)
M.1.1) olyan referenciával, amely egy minimum 6000 m2 alapterületű fedett sportlétesítmény* engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezésére és tervezői művezetésére vonatkozik (*AK sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004. évi I. tv. 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket.);
M.1.2) olyan referenciával, amely egy minimum 600 fő befogadóképességű lelátóval rendelkező sport és/vagy kulturális és/vagy egyéb közösségi funkciójú épület engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezésére és tervezői művezetésére vonatkozik;
M.1.3) olyan referenciával, amely minimum 2 ha területű komplex – út- és közműtervezést is tartalmazó közkert vagy közpark engedélyezési és kiviteli terv szintű tájépítészeti tervezésére vonatkozik.
AK rögzíti, hogy az M.1 alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés akár egy, akár több referenciaszerződéssel teljesíthető akként, hogy egy adott minimumkövetelmény (pl. M.1.1) szerinti komplex követelménynek egyazon referencián belül kell megvalósulnia.
Teljesített referencia alatt a teljesítésigazolással elismert szerződésszerű teljesítést érti AK.
Alkalmatlan az ajánlattevő,
M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet (266.KR) 1. melléklet II. fejezet 2. része szerinti – Építészeti tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.2) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR 1. melléklet II. fejezet 34. része szerinti – Építményvillamossági tervezési szakterület, „V” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles villamosmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik, vagy villamosmérnök épületvillamossági szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.3) legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR. 1. melléklet II. fejezet 32. része szerinti – Építmények gépészeti tervezési szakterület, „G” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz
- okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal; vagy
- okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal; vagy
- okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal; vagy
- gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal; vagy
- épületgépész mérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal
rendelkezik;
M.2.4 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266.KR. 1. melléklet II. fejezet 30. része szerinti – Tartószerkezeti tervezési szakterület, „T” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
AK ismételten rögzíti, hogy egy szakember az M.2.1, M.2.2, M.2.3, M.2.4 alkalmassági minimumkövetelmények közül csak egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok és a Szerződéstervezet, valamint az annak mellékletét képező Ütemterv részletesen tartalmazzák.
Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5), (6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 6:42-45. § alapján. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar Ft.
Előleget az Ajánlatkérő nem biztosít.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/14 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be (eljárás EKR linkje):
https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000532732021/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A jelen eljárás a Kbt. Második rész 81. § szerint indított nyílt kb.i eljárás.
2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rend. (e-Kr.) alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A kb-i dok-ok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlat és a kb-i eljárás során csatolásra kerülő minden dok. benyújtásának von. AK hivatkozni kíván az e-Kr. 11-12. §-ban foglaltakra.
3) AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bek. c) szerinti, a jelen AF II.2.5)-ban meghat. legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal (a II. ért. szempont esetében az alszempontokkal) együtt a következők:
I. Ajánlati ár (nettó Ft) [súlyszám: 50]
[Az ajánlati árhoz kapcsolódó magyarázatokat az AD I. kötet (Segédlet) részletesen tartalmazza.]
II. Szakemberek többlettapasztalata, többlettapasztalattal bíró szakember bevonása [súlyszám: 50]
1. alszempont: Az M.2.1 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alkalmassági követelmény igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán (jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartam) felül legalább összesen 3.000 m2 alapterületű sportlétesítmény* engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezésében és tervezői művezetésében szerzett tapasztalattal – a bemutatott többlettapasztalat darabszáma szerint (db) [20]
2. alszempont: Az M.2.1 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alkalmassági követelmény igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán (jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartam) felül közhasználatú építmény** engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezésében és tervezői művezetésében szerzett tapasztalattal – a bemutatott többlettapasztalat darabszáma szerint (db) [5]
3. alszempont: Az M.2.4 min. köv. szerinti szakember rendelkezik-e az alkalmassági követelmény igazolásához bemutatott szakmai gyakorlatán (jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartam) felül olyan legalább összesen 3.000 m2 alapterületű sportlétesítmény* engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezésében és tervezői művezetésében szerzett tapasztalattal, amely sportlétesítmény minimum 30 m szabad nyílású, közbenső alátámasztás nélküli tetőszerkezettel rendelkezik – a bemutatott többlettapasztalat darabszáma szerint (db) [15]
4. alszempont: A szerződés teljesítésébe bevonásra kerül-e olyan sporttechnológus szakember, aki legalább országos szintű sportverseny lebonyolítására alkalmas fedett pályás sportlétesítmény* engedélyezési és kiviteli terv szintű tervezése során sporttechnológusként közreműködött (uszoda kizárva) – a bemutatott többlettapasztalat darabszáma szerint (db) [10]
AK az egyes ért-i szempontok esetében 0,00-től 10,00-ig ad pontot.
AK rögzíti, hogy az I. ért. szempont esetében a fordított arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rend-ek szerint.
A II. ért. alszempontjai esetében az arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.
Az ajánlat felolvasólapján a II. értékelési szempont alszempontjai tekintetében darabszám megadása szükséges. AK kiemelten felhívja a figyelmet, hogy a II. értékelési szempont alszempontjai vonatkozásában darabszám szerint megajánlható többlettapasztalatként befejezett, ún. többletreferencia ajánlható meg, amelynek részletes követelményeit az AD I. kötet 24. pontja tartalmazza.
A II ért. szempont alszempontjai esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti:
Az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:
II. értékelési szempont minden alszempontja esetében: 5 db
AK rögzíti továbbá, hogy nem kerül meghat. olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlettapasztalattal, másként többletreferenciával rendelkeznie kell az adott szakembernek, vagy kötelező lenne többlettapasztalattal bíró szakember bevonása. A felolvasólapon tehát nem kötelező többlettapasztalat feltüntetése. Ebben az esetben 0 db tartalmú megajánlást kell tenni az adott alszempont vonatkozásában. A 4. alszempont vonatkozásában nem kötelező szakember bemutatása. Ilyen esetben a felolvasólapon „0” feltüntetése szükséges a darabszám esetében, míg a szakember neve rovatban egyértelmű nemleges jelzés (pl.: „-„, „nincs”) megadása szükséges.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a szakmai alk. körében bemutatott tapasztalatok nem mutathatók be az értékelés keretében. Az alk. keretében bemutatásra kerülő tapasztalatok és az értékelés alá eső többletreferenciák egymástól elkülönülnek. Az alk-i köv-ek von. bemutatott tapasztalatok vonatkozásában AK nem ad AT-knek többletpontot.
AK kiemelten felhívja a figyelmet a Kbt. 71. § (9) bek. a) pontjában foglaltak szerint:
„Ha a 76. § (3) bekezdés b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között - a b) pontban foglaltaktól eltérő - ellentmondás van, és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja;”
A fentiek alapján szíveskedjenek körültekintően eljárni a többlettapasztalat megajánlása során, és kizárólag a megfelelően alátámasztható többlettapasztalatot szerepeltessék az ajánlatban!
4) Az eljárás nyelve magyar. Ha AT valamely dok-ot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dok-hoz egyszerű fordítást is csatolnia kell. A Kbt. 47.§ (2) alapján AK a nem magyar nyelven benyújtott dok-ok AT általi fordítását is elfogadja.
5) A bontás vonatkozásában AK rögzíti, hogy az elektronikusan történik az EKR-rendszer alkalmazásával.
6) AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttárs. létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.
7) Azon alk.köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,P.2, M.1,M.2,SZ.1
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.2) Az alkalmasság minimumkövetelménye(i) rovatban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák