Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/176
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.13.
Iktatószám: 17597/2021
CPV Kód: 71245000-7
Ajánlatkérő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Zalaegerszeg, 0779/18;Zalaegerszeg, 0788/107, 0788/94, 0779/17, 0788/93 0779/18;Zalaegerszeg, 4815/6
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.09.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Közigazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734453220
Postai cím: Kossuth Lajos Utca 17-19.
Város: Zalaegerszeg
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 8900
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tánczos Katalon
Telefon: +36 92510175
E-mail: kata.tanczos@zvf.hu
Fax: +36 92502101
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.zalaegerszeg.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001026142021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001026142021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
x Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közigazgatás
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
ZalaZONE Tudományos és Innovációs Park tervezés
Hivatkozási szám: EKR001026142021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
„ZalaZONE Tudományos és Innovációs Park kialakítása és komplex fejlesztése” című projekt tervezési feladatai
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Élményközpont tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalaegerszeg, 0779/18
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata „ZalaZONE Tudományos és Innovációs Park kialakítása és komplex fejlesztése” című projekt megvalósítását tervezi.
A projekt keretében, a Zalaegerszeg 0779/18 helyrajzi számú ingatlanon egy kb. bruttó 1000 m2 nagyságú, 500 fő befogadóképességű Élményközpont kerül kialakításra 350 m2 irodai résszel.
Tervezési feladat:
• engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
• engedélyezési eljárás lefolytatása
• kiviteli tervdokumentáció elkészítése
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.1.1. pontja tekintetében megajánlott szakember speciális szakmai tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva, 0-36 hónap)  20
2 3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.1.2. pontja tekintetében megajánlott szakember speciális szakmai tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva, 0-36 hónap)  15
3 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.1.3. pontja tekintetében megajánlott szakember speciális szakmai tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva, 0-36 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
Infrastrukturális fejlesztés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalaegerszeg, 0788/107, 0788/94, 0779/17, 0788/93 0779/18
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A ZalaZONE Tudományos és Innovációs Park kialakítása és komplex fejlesztése” című projekt keretében megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekhez (útépítés, viziközművek, közvilágítás) kapcsolódó engedélyes- és kiviteli tervdokumentáció elkészítése:
 útépítések tervezése: min. 500 m hosszban, közvilágítással
 ivóvízvezeték tervezése: kb. 300 m hosszban
 szennyvízvezeték tervezése: 200-300 m
 csapadékelvezetés: az utak víztelenítését és az érintett ingatlanok csapadékelvezetését biztosító csapadékcsatorna és/vagy nyíltárok tervezése kb. 500 m hosszban
Nyertes ajánlattevő feladata:
 engedélyezési dokumentáció elkészítése.
 Az engedélyezési tervdokumentációra vonatkozó vízjogi létesítési és útépítési engedély beszerzése, valamint az engedélyezési tervek készítése során minden szakhatósági és egyéb hatósági egyeztetés lefolytatása
 kiviteli tervdokumentáció elkészítése..
Részletesen a közbeszerzési dokumentációt képező műszaki leírásban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.2.1. pontja tekintetében megajánlott szakember speciális szakmai tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva, 0-36 hónap)  20
2 3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.2.2. pontja tekintetében megajánlott szakember speciális szakmai tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva, 0-36 hónap)  20
3 4. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.2.3. pontja tekintetében megajánlott szakember speciális szakmai tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva, 0-36 hónap)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 150
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

II.2.1) Elnevezés:
„Külső épület” tervezése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés helye: Zalaegerszeg, 4815/6
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a „ZalaZONE Tudományos és Innovációs Park kialakítása és komplex fejlesztése” című projekt megvalósítását tervezi. A projekt keretében, a start-up mikro-ökoszisztémát támogató, és a tanulói programokat is segítő élményközpont célú, bruttó 200 m2 nagyságú, 50 fős épület kerül kialakításra a Zalaegerszeg, 4815/6 hrsz-ú ingatlanon
Tervezési feladat:
• engedélyezési tervdokumentáció elkészítése
• engedélyezési eljárás lefolytatása
• kiviteli tervdokumentáció elkészítése
Részletes műszaki leírás a közbeszerzési dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.3.1. pontja tekintetében megajánlott szakember speciális szakmai tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva, 0-36 hónap)  20
2 3. Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.3.2. pontja tekintetében megajánlott szakember speciális szakmai tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva, 0-36 hónap)  15
3 Az eljárást megindító felhívás III.1.3) M/2.3.3. pontja tekintetében megajánlott szakember speciális szakmai tapasztalatának mértéke (egész számban kifejezett hónapban megadva, 0-36 hónap)  15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó ajánlati ár / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 210
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Valamennyi rész tekintetében:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá tartozik.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja az eljárásból azon gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdése alapján ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem áll a Kbt. 62. § (1) bekezdés h-k), m) pontjaiban szerinti kizáró okok hatálya alatt, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja vagy a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 7. § szerinti – korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált – egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
Alvállalkozó és az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában: a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontja szerinti kizáró okok.
Változásbejegyzésre vonatkozóan EKR űrlapon megtett nyilatkozat nyújtandó be az ajánlat részeként. Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §]
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Öntisztázás lehetősége: a Kbt. 64. §-a alapján.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi igazolásokat köteles az ajánlat részeként benyújtani a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmények tekintetében:
SZ.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A fenti alkalmassági követelménynek ajánlattevő más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (6)-(7) bekezdésben foglalt előírások szerint.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Valamennyi rész esetén:
SZ.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi igazolásokat köteles az ajánlat részeként benyújtani a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében:
P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (tervezési szolgáltatás) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P/1. Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (tervezési szolgáltatás) szerinti árbevétele a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el:
• az 1. rész tekintetében a 35.000.000,- Forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján az alábbi igazolásokat köteles az ajánlat részeként benyújtani a műszaki és szakmai alkalmassági követelmények tekintetében:
M.1/A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző 3 év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 23. §-a alapján az ajánlattevő, a részvételre jelentkező, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdés a) pontja alapján Ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe a fentiek szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
Az igazolás vagy nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél neve, címe,
• teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap szerint megadva),
• a szolgáltatás tárgya, mennyisége, továbbá
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy egyéb módon közösen szerződő felek egyikeként vett részt, úgy az igazolásban az egyes feladat(ok) tárgya és mennyisége az adott alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre vonatkoztatva határozandó meg, ugyanis Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső részét veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás – a teljesítés oszthatatlansága miatt – nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a referencia igazolásnak tartalmaznia kell az ellenszolgáltatásból való részesedések arányait a fentiek szerint.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
M.2/ A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - megnevezése, végzettségük/képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alábbiak szerint:
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő EKR űrlapon benyújtott nyilatkozattal köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos - felhívásban meghatározott - számának megjelölésével együtt.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat (gyakorlat) az önéletrajz az adott szakember által saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra oly módon, hogy egy adott naptári hónappal érintett munkavégzést/szakmai tapasztalatot ajánlatkérő egész hónapnak tekint.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint a felhívás adott pontja tekintetében ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja.
A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása ellenőrizhető.
Ha a szakmagyakorlási jogosultságot – amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód – és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot a gazdasági szereplő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni.

folytatás a III.1.8.) pontban
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1.1. Ajánlattevő alkalmatlan az 1. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább bruttó 750 m2 nagyságú épület generál tervezése és/vagy generál áttervezésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazta az engedélyes és/vagy kiviteli tervek elkészítését.
M/1.2. Ajánlattevő alkalmatlan a 2. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább 350 m út és/vagy legalább 100 m viziközmű építési és/vagy vízjogi létesítési engedélyezési és/vagy kiviteli terv elkészítésére vonatkozó referenciával.
M/1.3. Ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített legalább bruttó 150 m2 nagyságú épület generál tervezése és/vagy generál áttervezésére vonatkozó referenciával, amely tartalmazta az engedélyes és/vagy kiviteli tervek elkészítését.
Az M/1.1., M/1.2. és az M/1.3. alkalmassági követelmény egy darab referenciával igazolható.
M/2.1. Ajánlattevő alkalmatlan az 1. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik
M/2.1.1. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai gyakorlattal,;
M/2.1.2. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „G” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai gyakorlattal;
M/2.1.3. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai gyakorlattal.
Az M/2.1. pontban meghatározott szakemberek közötti átfedés megengedett.

M/2.2. Ajánlattevő alkalmatlan a 2. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik
M/2.2.1. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „KÉ-K” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai gyakorlattal;
M/2.2.2. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „VZ-TEL” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai gyakorlattal;
M/2.2.3. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti „EN-T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai gyakorlattal.
Az M/2.2. pontban meghatározott szakemberek közötti átfedés megengedett.
M/2.3. Ajánlattevő alkalmatlan a 3. rész tekintetében, amennyiben nem rendelkezik
M/2.3.1. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerinti „É” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai gyakorlattal;
M/2.3.2. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „G” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai gyakorlattal;
M/2.3.3. legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Kr. szerint „T” (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű) és szakmai gyakorlattal;
Az M/2.3. pontban meghatározott szakemberek közötti átfedés megengedett.
Egyazon szakember több rész vonatkozásában előírt alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása érdekében is bemutatható.
Ajánlatkérő a párhuzamos szakmai tapasztalatot egyszer veszi figyelembe.

Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Amennyiben a gazdasági szereplő az előírt alkalmassági követelményeknek való megfelelését és/vagy a kizáró okok fenn nem állását olyan dokumentum benyújtásával kívánja igazolni, melyet Ajánlatkérő részére korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott, a gazdasági szereplőnek nyilatkoznia kell arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Ajánlatkérő ebben az esetben attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Nyertes ajánlattevőt kötbérfizetési kötelezettség az alábbiak szerint terheli valamennyi rész tekintetében:
— késedelmi kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 1 %-a/késedelmes naptári nap (max. a teljes nettószerződéses ellenérték 20 %-a),
— hibás teljesítési kötbér kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 20 %-a,
— meghiúsulási kötbér: a teljes nettó szerződéses ellenérték 25 %-a,
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ellenszolgáltatás teljesítése a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése, illetve a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdése szerint történik.
Ajánlatkérő valamennyi rész tekintetében előleget nem biztosít.
Az 1-2. rész tekintetében:
Ajánlatkérő 2 db részszámla és végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
A 3. rész tekintetében:
Ajánlatkérő 1 db részszámla és végszámla benyújtására biztosít lehetőséget.
Részletesen a KD-ban.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.1.3) pont folytatása: A III.1.3) pont szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak valamennyi alkalmassági feltétel esetén
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/09/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/09/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontását az EKR rendszer végzi el.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.rész: 500.000,-Ft; 2.rész: 200.000,-Ft
A befizetés helye: OTP Bank Nyrt.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11749008-15432704-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: 3. rész tekintetében Ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához nem köti.
befizetést/átutalást igazoló dokumentum;
garancia;
biztosításával való teljesítés esetén a garancia levél, készfizető kezességvállalás esetén a kezességvállalásról szóló dokumentum;
biztosítási szerződéssel való teljesítés esetén a kötelezvény.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Legjobb ár-érték arány, ár szempont: fordított arányosítás, minőségi értékelési szempontok: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
2.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot az igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!
3.) Valamennyi rész tekintetében: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felsőhatára: 0–10. Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetén a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató VI. pont 1. számú melléklet 1. aa) pontja szerinti fordított arányosítás, a minőségi értékelési szempontok tekintetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában megjelent Útmutató VI. pont 1. számú melléklet 1. ab) pontja szerinti egyenes arányosítás.
4.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
5.) Ajánlattevő köteles ajánlata részeként szakmai ajánlatot benyújtani az ajánlattételi információkban részletezettek szerint.
6.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan.
7.) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
8.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Kovács Eszter (lajstromszám: 01150)
9.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját nem alkalmazza.
10.) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
11.) Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevővel (adott esetben a kapacitást biztosító szervezettel) szemben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a gazdasági szereplő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlathoz csatolni.
12.) Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § alapján tárgyi eljárásban az egylépcsős bírálat szabályait alkalmazza.
13.) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertesajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára az 1. rész tekintetében legalább nettó 10.000.000,- HUF/kár és legalább nettó 50.000.000,- HUF/év, a 2. rész tekintetében legalább nettó 5.000.000,- HUF/kár és legalább nettó 10.000.000,- HUF/év, a 3. rész tekintetében legalább nettó 1.000.000,- HUF/kár és legalább nettó 5.000.000,- HUF/év értéket elérő tervezői felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az elérje a fenti mértéket és kiterjedjen a teljes szerződésszerinti munkákra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira.
14.) Ajánlattevőnek a Kbt. 73. § (5) bekezdése alapján Ajánlatkérő a dokumentációban ad tájékoztatást azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevéről és címéről (elérhetőség), amelyektől az ajánlattevő a megfelelő környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezésekre vonatkozó tájékoztatást kaphat.
15.) A jelen ajánlattételi felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény és az egyéb vonatkozó jogszabályokban foglaltak az irányadóak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/10 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges