Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/176
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2021.09.13.
Iktatószám:17612/2021
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Nyírvasvári Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4341 Nyírvasvári 563/25 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.10.01.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyírvasvári Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731876215
Postai cím: Bátori Utca 4.
Város: Nyírvasvári
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4341
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Hornyák János
Telefon: +36 42280990
E-mail: polgarmester@nyirvasvari.hu
Fax: +36 42280990
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyirvasvari.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://nyirvasvari.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001072552021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001072552021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
„Hőszigetelt csarnok építése”
Hivatkozási szám: EKR001072552021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Nyírvasvári községben "Hőszigetelt csarnok építése"a jelen felhívásban, a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a műszaki dokumentumokban foglaltak szerint.
II.2.4. pont folytatása:
Útépítési munkarész:
Az ingatlan megközelítése meglévő útcsatlakozáson keresztül történik. A meglévő létesítmények működéséhez az ingatlan jelenleg is rendelkezik parkolóval.
A tervezett raktárcsarnok funkció miatt szükséges 2 db többlet parkoló, a parkoló mérleg számításai szerint a telken, a helyszínrajz alapján kialakításra kerül. Az út és a parkolók burkolata aszfalt burkolat. Az burkolat körülzárása előre gyártott beton süllyesztett szegéllyel történik. A rétegrend 4 cm AC-11 kopó, 7 cm AC-22 kötő, 15 cm Ckt-4 cementes stabilizáció, 20 cm homokos kavics ágyazat. A csapadékvíz teleken belül kerül elszikkasztásra, a magassági vonalvezetés és a vízelvezetés kiviteli terven kerül kidolgozásra.
Az ingatlan jelenleg kapuval el van zárva, melyet üzemszerűen használat során tartanak csak nyitva, és így a
belső út és parkoló csak akkor használható, ha erre avatott, jogosult személy jelen van a telepen. Ez által a közlekedési létesítmény közforgalom számára NEM megnyitott magánút, és nem tartozik a hatósági építési engedélyezés hatálya alá.
Egyéb előírások:
Az épület építése és rendeltetésszerű használata közben az épületre és annak szerkezeti elemeire és anyagaira vonatkozó alkalmazási engedélyben (bizonyítványban) előírt feltételeket maradéktalanul teljesíteni kell.
A kivitelezés során szigorúan betartandóak a vonatkozó jogszabályok, kivitelezési szabályzatok, műszaki előírások, szereléstechnológiai utasítások, valamint a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek a létesítményre vonatkozó előírásai.
A kivitelezés irányítására arra alkalmas felelős személyt kell megbízni, kinek jogosultságát és személyi adatait az engedélyező hatóságnak a kivitelezés megkezdése előtt kell írásban bejelenteni.
VÍZELLÁTÁS
Az épület vízellátása az utcán meglévő közmű vezetékről történik, a meglévő vízmérőakna és víz-mérőóra felhasználásával.
A vízfogyasztás meghatározása a tervezett csapolóegységek alapján kerülnek meghatározásra.
A tervezett vízvezeték-hálózat anyaga épületen belül PIPELIFE (vagy ezzel egyenértékű) ötrétegű csővezeték, szabadon, szerelőaknában, bilincselve, és szigetelve falhoronyban szerelve. A hidegvízvezetéket kondenzáció ellen, a melegvízvezetéket hőveszteség ellen szigetelni kell zárt-cellás szigeteléssel, falban vezetett csöveknél PVC-burkolatú szigetelőanyaggal.
A használati melegvíz ellátást egy beépített vegyes tüzelésű kazánnal biztosítjuk egy 200l HMV tartály segítségével ami kiegészítő elektromos fűtéssel van szerelve. A használati melegvíz komfort biztosítá-sa érdekében cirkulációs vezeték kerül kialakításra.
Az épületen belüli hidegvíz vezetékek 9mm, míg a meleg víz és cirkulációs vezetékek 13mm vastag zárt cellás hőszigeteléssel legyenek ellátva. Az épületszerkezeteken belül elhelyezett idomok és szerelvények is a csővel megegyező hőszigetelést kapjanak. (a csőanyag technológiai utasításának megfelelően).
A közmű vízvezetékről érkező víz minősége ivóvíz minőségű, a vízmintát az ÁNTSZ-szel be kell vizsgáltatni. A NEGATÍV VÍZMINTA A HASZNÁLATBAVÉTEL FELTÉTELE!
CSATORNÁZÁS
Terveinket az MSZ-04-134-1991-es szabvány és a helyi előírások szerint készítjük el. Az épületben keletkező szennyvizek megfelelnek a háztartási (kommunális) minőségnek, kezelésük nem szüksé-ges. Befogadó az udvaron kialakítandó zárt szennyvíztározó. A szennyvíz-hálózat gravitációs rend-szerű, anyaga PVC falhoronyban és szabadon bilincselve szerelve, és KG-PVC földárokban szerelve. Újonnan létesített tisztítóaknán keresztül csatlakozik az épületből kilépő csatorna a szennyvíztáro-zóhoz. A szennyvíz vezetékek a padlóösszefolyókon, bűzelzárókon és tisztítóaknán keresztül tisz-títhatóak. A földárokban szerelt vezetékszakaszokat fagyhatár alatt (terepszint - 0,8m) kell vezetni, és homokágyazatba kell fektetni. Épületen belül a lejtés 1%, épületen kívül 0,5% kell legyen.
A tetőről lefolyó csapadékvíz elszivárog az udvaron. Mértékadó csapadékvíz terhelés: 4,84 m³/10 perc, a területre jellemző 2 éves gyakoriságú, 10 perces időtartamú csapadékvíz intenzitás-sal számolva.
A további kivitelezési feladatok részleteit (épületvillamosság, akadálymentesítés, épületgépészet, tartószerkezet, útépítési) a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező műszaki dokumentumok tartalmazzák.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
„Hőszigetelt csarnok építése”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak:45200000-9
45210000-2
45213240-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4341 Nyírvasvári 563/25 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Hőszigetelt csarnok építése:
Beépítési adatok:
Övezet típusa: Lke
Rendeltetési egységek száma: 1 db + ( 1 meglévő szociális épület)
Építési telek területe: 5469 m2
Beépített terület: 433,25 m2+ meglévők:57,33 m2+51,84 m2 = 542,42 m2
Beépítettség: 9,92 % (max. 30%)
Megmaradó zöldfelület: 3895,38 m2 –> 71,23 % (min 30%)
Magassági adatok:
Kiindulási magasság: +0,00 m = a telken lévő szociális épület járdaszintje
Földszinti padlószint: +0,00 m (+0,02 m)
Építménymagasság: 5,79 m (max. 7,50 m)
Ház legmagasabb pontja: +6,95 m (tetőgerinc legmagasabb pontja)
Parkoló mérleg:
A meglévő funkcióhoz (szociális épület) 3 db zúzott köves parkoló található, az új funkcióhoz tároló és szociális blokk épület 2 db új parkolóhely készül (1 db akadálymentes és 1 db normál parkoló) utas terv szerinti kialakításban.
Ez a parkoló terület lesz bővítve az alább kiszámolt darabszámú parkolóval.
OTÉK 4. sz. melléklet szerint:
iroda összesen nettó 10,26 m2 - 1 db parkoló (OTÉK 4. sz. melléklet 14. pont)
raktár összesen nettó 281,2 m2 - 1 db parkoló (OTÉK 4. sz. melléklet 12. pont)
a kerékpártároló mérleg a következő:
iroda összesen nettó 10,26 m2 - 1 db parkoló (OTÉK 7. sz. melléklet 10. pont)
raktár összesen nettó 281,2 m2 - 1 db parkoló (OTÉK 7. sz. melléklet 13. pont)
szükséges kerékpártároló mennyiség: 2 db
Közműkapcsolat:
Az ingatlanon már működő szociális épület teljes közművel rendelkezik, ezért a raktárépületben is biztosított lesz a teljes közművesítettség. (kiv. csatorna- > zárt szennyvíztároló!)
Csapadékvíz kezelés:
Az épület tetőfelületein a csapadékvizet össze kell gyűjteni, majd telek zöldterületén el kell szikkasztani.
Alapozás:
Az épület alapozása : a pillérek alatt vasbeton pontalapozás készül statikai kiviteli terv szerint a talajmechanikai véleményezés alapján
Az alapozás alsó síkja : -1,58 m
Az alapozás részletes kialakítását a tartószerkezeti kiviteli terv tartalmazza!
Lábazat, aljzat
A lábazati fal a statikai terv kialakítása szerint. Az aljzatbeton acélszál erősítéses betonlemezből készül (10 ill. 20 cm vastagságban)
Szerkezet:
A hőszigetelt csarnoképület 9,44 m fesztávolságú, 4 db 5,80 m –es és 1 db 5,12 m-es raszterekből álló méretezett acélszerkezetből készül. A csarnoképület fő tömegéhez csatlakozik egy fedett-nyitott épületrész 5,33 m-es fesztávolsággal.
Az alkalmazott tartószerkezetek:
fűtött csarnokrész: HEA 260 acél tartóoszlopok, IPE 270 acélgerendákkal
fedett-nyitott épületrész: HEA 200 acél tartóoszlopok, IPE 270 acélgerendákkal
A fűtött csarnok kétszintes. A közbenső födém kibetonozott trapézlemezből készül. A födémet tartó acélszerkezet: az gerendák és az oszlopok egyaránt HEA 160-as szelvényekből épül fel.
A csarnok oldalfalára 10 cm szendvicspanel a tetőre pedig szinten 10 cm tetőpanel készül.
Az oldalfal PIR hőszigetelő maggal készül. (Kingspan KS1000 AWP)
A csarnoképület acélvázának részletes terveit a tartószerkezeti kiviteli terv tartalmazza!
Áthidalók: fém szerkezetűek
Belső falak: A szociális részen 10 cm vastag szerelt Gipszkarton válaszfalak , a tároló részben 10 cm-es szendvicspanelből készülnek a válaszfalak
Tetőszerkezet:
A csarnok tetőszerkezeténél az IPE 270-es acéltóra tartóra méretezett „Z” szelemenek készülnek, melyre hőszigetelt tetőpanel fedést erősítenek.
Tetőhéjazat- tetőbevilágító:
10 cm vastag tetőpanel (Kingspan KS1000 RW) Z 200-1,5 profilú fiókgerendán. A tetőbevilágító Kingspan RW Dupla polikarbonát, fokozottan vízzáró beépítéssel a 6 fokos tetőhajlásszög miatt.
Hőszigetelés:
A határoló szerkezetek, felmenőfalak, nyílászárók megfelelnek az MSZ 04-140/2- es hőszigetelési szabványban foglaltaknak. Az energetikai számítás alapján a tervezett épület megfelelő. Lásd. gépészetben az energetikai méretezést!
Bádogos munkák:
A függőeresz és a lefolyócsatorna 0,5 mm-es szürke színű Lindab lemezből készül. A függőeresz csatornát úgy kell kialakítani, hogy annak külső éle 1 cm-el lentebb legyen belső szélénél. A csatorna átmérője minimum 15 cm, lejtése a lefolyó irányában 3 - 5 ezrelék legyen. Az ablakoknál 0,55-ös Lindab lemezből készül a párkány.
Burkoló munkák: A szociális részen kőporcelán, a tároló részen ipari padló készül rétegrendek szerint. Az ipari padlót dilatálni kell , a fugákat rugalmas tömítőanyaggal kell kitölteni.
A szociális helyiségekben előtétfal készül gipszkartonból, a szükséges helyeken ezen csempeburkolat készül.
A vizes helyiségekben a falon és a mennyezeten is impregnált gipszkartont kell használni.
Nyílászárók
A csarnokban lévő nyílászárók műanyagból készülnek. Az épületben 4 darab ipari kapu kerül elhelyezésre szekcionált kivitelben. Belső nyílászárók az szociális és kiszolgáló helyiségekben laminált fa tokszerkezet és mdf ajtólap ill. műanyag nyílászárók.
A csarnoképületben Kingspan bevilágító panelek kerül elhelyezésre.
Festés, mázolás: A gipszkarton válaszfalakat diszpeziós festékkel kell bevonni. (Rigips rendszer)
Üveges munkák:
Külső nyílászárók csökkentett hőszigetelő üveggel készülnek.
Folytatás a II.1.4. pontban.
Ahol Ajánlatkérő gyártmányra, típusra, eredetre, szabadalomra vagy védjegyre, tevékenységre hivatkozott ott a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, azzal egyenértékű termék megajánlható tekintettel a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdésében foglaltakra tekintettel.
Részletes és tételes mennyiségeket és a részletes műszaki paramétereket, továbbá a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok részletezését, részletes jellemzőit, a részletes szakmai követelményeket a közbeszerzési dokumentumok és annak részét képező műszaki fejezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az AF. III.1.3.M2.a. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
2 3. Az AF. III.1.3.M2.b. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
3 4. Az AF. III.1.3.M2.c. szerinti alkalmassági követelmény igazolására bemutatott szakember szakmai többlettapasztalata (min.0, max. 36 hó) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Nettó vállalkozási díj (HUF) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00008
II.2.13) További információ
A részajánlat tétel kizárásának indokai:
Ajánlatkérő megvizsgálta a részajánlattétel lehetőségét. Jelen építési beruházás során sem gazdaságilag, sem műszakilag nem tekinthető ésszerűnek a részekre bontás, a beruházás esetében nem eredményezné a hatékonyságot sem gazdasági, sem műszaki,sem minőségi téren.
Tárgyi kivitelezés során a munkafázisok egymásra épülnek és azok egy egységet képeznek, a biztonságos és hatékony munkavégzés abban az esetben biztosítható, amennyiben egy egységként valósul meg.
A kivitelezési munkák a 4341 Nyírvasvári, 563/25 helyrajzi szám alatti ingatlanon valósulnak meg, így a munkaterület átadása egy kivitelező részére oldható meg tekintettel arra, hogy egy helyszínen valósul meg, azaz több kivitelező jelenléte azonos időpontban nem lehetséges a munkaterületen.
A kivitelezési munkák egy ingatlanra vonatkoznak, a munkafázisok nem választhatók szét, a költségvetés nem bontható részekre.
Tekintettel arra, hogy támogatásból megvalósuló beruházás a jelen építési munka, így az elszámolás, valamint az adminisztrációs terhek, költségek is kevesebbe kerülnek.
A garanciális jogok érvényesítése tárgyi beruházást tekintve abban az esetben biztosítóható megfelelően, amennyiben egy
vállalkozóval történik szerződéskötés.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a 62. § (1) bekezdés h)–k) és m)szerinti kizáró okok bármelyike fennáll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja értelmében az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót
vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a fent rögzített kizáró okok bármelyike az eljárás során
következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő) ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 8. § i)pont ib) alpontja, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés rendelkezései irányadóak.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdése értelmében az alvállalkozók és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevőnek nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő -ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi [321/2015. (X.30)Korm. rendelet 1. § (7) bek.].
Felhívjuk ajánlattevő figyelmét a következőkre:
- a Kbt. 41/A. § (1) bekezdése alapján ahol az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás során valamely dokumentum benyújtását írja elő, a dokumentum benyújtható az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlap alkalmazásával, vagy -amennyiben az adott dokumentumra a nyilatkozattétel nyelvén elektronikus űrlap nem áll rendelkezésre - a papíralapú dokumentum egyszerű elektronikus másolata formájában.
- a Kbt. 41/A. § (3) bekezdése alapján: amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni.
- a Kbt. 57.§ (1) bek. b) pont alapján az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus űrlapok alkalmazása kötelező (a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat, valamint a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásra vonatkozó nyilatkozat)
- a Kbt. 69.§ (11a) bek. alapján nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési vagy koncessziós beszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Irányadóak a Kbt. 64.§ (1) és (2) bek. (öntisztázás lehetősége), valamint a Közbeszerzési Hatóság keretében működő Tanács útmutatója a kizáró okok tekintetében benyújtandó igazolásokról, nyilatkozatokról, nyilvántartásokról és adatokról a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők vonatkozásában (2021.05.06.)

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint előírja, hogy az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a teljesítésben részt vevő építőipari kivitelezést végző gazdasági szereplő nem szerepel a felhívásban hivatkozott névjegyzékben, vagy nyilvántartásban.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározottak szerint Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Gazdasági és pénzügyi alkalmasság nem került előírásra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Nem releváns.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.:
Ajánlattevő csatolni köteles a 321/2015. (X.30.) Korm.rend. 21.§ (2) bek. a), valamint 22.§ (3) bekezdés, és 23. §-ai alapján a
szerződést kötő másik fél által adott igazolást, mely tartalmazza az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, és legfeljebb nyolc éven belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni:
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/nap) és helye;
- a szerződést kötő másik fél (név és cím);
- az építési beruházás tárgya (olyan részletességgel, hogy a minimumkövetelményeknek való megfelelés egyértelműen eldönthető legyen),
- teljesített mennyiség;
- továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
- közös ajánlattevőként teljesített építési beruházás és oszthatatlan teljesítés esetén az ellenszolgáltatásból való részesedés arányát (%) (irányadóak a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bek. rendelkezései).
M2.:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontja alapján. Ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, és M2. szerinti pozíció megjelölésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Nyilatkozni kell továbbá,hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más (pl. megbízási) jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra. Amennyiben az Ajánlattevő több szakembert jelöl meg az AF III.1.3) M2.a., b., c. pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában, úgy nyilatkozni köteles, hogy mely szakembert kívánja az értékelési szempont tekintetében figyelembe venni (max. 1 fő).
Az M2. tekintetében megajánlott szakemberek alkalmassága igazolható:
1. a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) szerepléssel. Ezen esetben az ajánlatban fel kell tüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. Az elektronikus nyilvántartást a Kbt. 69. § (11) bekezdés alapján Ajánlatkérő ellenőrzi.
Amennyiben az elektronikus nyilvántartásban szereplés nem ellenőrizhető, úgy a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok (kamarai határozat) egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni. További dokumentum csatolása nem szükséges.
Amennyiben a megjelölt szakember az 1. pontban rögzített magyarországi kamarai nyilvántartásban (névjegyzék) nem szerepel, úgy csatolandó az előírt képzettséget igazoló iskolai oklevél másolata és a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendelet vonatkozó részében előírt szakmai gyakorlatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya.
A szakmai gyakorlat alátámasztására az adatokat min. a következő részletezettséggel kell megadni:
- az építési beruházás ismertetése,
- az építési beruházás megvalósulása során betöltött pozíció,
- szakmai tapasztalat megadás év/hónap pontossággal.
Az azonos időtartam alatt, azaz párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalat egyszer vehető figyelembe. Az alkalmasság igazolására megjelölt szakembernek nyilatkozni szükséges, hogy ajánlattevő nyertessége esetén tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződés teljesítése alatt rendelkezésre fog állni.
Irányadóak a 321/2015. (X .30.) Korm.rend. 22. § (5) bek.; a 23. § és a 24. § (1) és (2) bek. rendelkezései, a Kbt. 65.§ (6) bek. (együttes megfelelés); a Kbt. 65.§ (7);(9) és (11) bek. és a 67.§ (3) bek. rendelkezései, továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.
A 2., 3., 4. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzéséhez szükséges dokumentumokat (szakmai önéletrajz) ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk.

Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napját megelőző 60 hónapban teljesített olyan referenciával/referenciákkal amely az alábbiakban felsorolt munkarészeket tartalmazott:
- legalább 300 m2 hasznos alapterületű épület építése, és/vagy felújítása, és/vagy átalakítása, és/vagy bővítése
Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelményt több szerződéssel is teljesíthetik.
M2.
Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem áll(nak) rendelkezésére az alábbi előírásoknak megfelelő, a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet (tovább. Kr.) alábbi pontjaiban meghatározott, alábbi szakterületein felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakember:
M.2.a) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013.Korm. r. 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” ( vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.b.) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetésfejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak a megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
M.2.c.) legalább egy fő szakember, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetésfejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak a megszerzéséhez szükséges végzettséggel (vagy azzal egyenértékű végzettséggel) és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A bemutatott szakemberek között az átfedés megengedett.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
x A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Teljes körű jótállás: min. 24 hónap
A teljeskörű jótállás kezdő időpontja a sikeres műszaki átadás-átvétel időpontja. Esetleges javítás vagy kicserélés esetén a jótállási idő a javított/kicserélt részre vonatkozóan újrakezdődik.
Amennyiben valamely jogszabály magasabb kötelező jótállási időtartamot határoz meg egyes termékekre vagy szerkezetekre, mint az ajánlatkérő által előírt jótállás időtartama, úgy az adott termékre vagy szerkezetre vonatkozóan a jogszabály által kötelezően előírt jótállási időtartam az alkalmazandó.
A jótállás időtartamának lejártát követően a Megrendelőt a Vállalkozó hibás teljesítése esetén a Ptk. előírásainak megfelelő
szavatossági jogok illetik meg.
Teljesítési biztosíték: a Kbt. 134. § (2) bek. alapján (a szerződés teljesítésének elmaradásával kapcsolatos igények biztosítékaként) a teljes nettó ellenérték 5%-a. A teljesítési biztosítékot a Kbt. 134. §(6) bekezdés a) pontja szerinti formában, legkésőbb a szerződés hatálybalépésétől számított 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani és annak a szerződés teljes időtartama alatt érvényesnek kell lennie.
Jótállási biztosíték: a Kbt. 134. § (3) bek. alapján a teljes nettó ellenérték 5%-a. A jótállási biztosíték a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények érvényesítésére szolgál. A jótállási biztosítékot a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerinti formában, a biztosítékot a végteljesítésre vonatkozó teljesítési igazolás kiadását követő 5 munkanapon belül kell rendelkezésre bocsátani és a jótállási időszak lezárulásáig fenn kell állnia.
A biztosítékok mértéke a tartalékkeret nélkül számított nettó ellenérték százalékában kerül meghatározásra.
Előleg visszafizetési biztosíték: az előleg fizetését az ajánlatkérő nem teszi függővé a nyertes ajánlattevő részéről biztosíték
nyújtásától. A biztosíték nyújtása vonatkozásában a Kbt. 134. § (4) és (6) bekezdés a) pontja az irányadóak.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
késedelmi kötbér, -hibás teljesítési, - meghiúsulási kötbér.
Késedelem esetére kikötött kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozói díj 1 %-a / nap (maximum 15 napig kerül felszámításra)
Hibás teljesítés esetére kikötött kötbér mértéke: a hibás teljesítéssel érintett rész Megrendelő műszaki ellenőre által megállapított nettó értékének az 5,00%-a.A hibás teljesítési kötbér maximum 4 alkalommal kerül felszámításra, ezt követően a Megrendelő jogosult a szerződéstől egyoldalú jognyilatkozattal elállni, illetve azt felmondani, és Megrendelő jogosulttá válik a meghiúsulási kötbérre.
A teljesítés elmaradása esetére kikötött (meghiúsulási) kötbér mértéke: a teljes nettó vállalkozási díj 20,00%-a.
További részletek: a Közbeszerzési dokumentumokban és Vállalkozási szerződés tervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Az eljárásban tartalékkeret nincs biztosítva.
A szerződés finanszírozása a "Helyi termékek piacra jutását segítő agrárlogisztikai fejlesztések Nyírvasváriban„ tárgyú, TOP-1.1.3-15-SB1-2016-00008 azonosítószámú projekt keretében, vissza nem térítendő támogatásból, utófinanszírozással történik.
A projekt támogatási intenzitása 100,00 %, a támogatás szempontjából nem elszámolható költségeket Ajánlatkérő önerőből finanszírozza.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapján a szerződésben foglalt- tartalékkeret és ÁFA nélkül számított -
ellenszolgáltatás 30 %-ának megfelelő összegű előleget biztosít a nyertes AT részére, figyelembe véve a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. §-ában foglaltakat.
- Előleg számla, 4 db rész-számla, és végszámla állítható ki min. 15-30-60-80-100%-os teljesítéskor.
Az esetlegesen igénybe vett előleg a benyújtásra kerülő 2.-3. és 4. rész-számla összegéből egyenlő arányban kerül levonásra.
További részletek a Közbeszerzési dokumentumok és Vállalkozási szerződés tervezet szerint.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő nem teszi lehetővé és nem követeli meg a nyertes Ajánlattevő(k) által gazdálkodó szervezet (projekttársaság), illetve személyes joga szerint jogképes szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Az ajánlat összeállításánál, illetve a teljesítés során figyelembe kell venni az alábbi jogszabályokat különösen:
- az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény; - az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet.
2. III.1.3) M2. pont szerinti valamennyi szakember a szerződéskötéskor és a szerződés teljes időszaka alatt köteles
rendelkezni érvényes 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, releváns MV jogosultsággal és/vagy regisztrációval, melyről az ajánlatban nyilatkozni szükséges. Ennek hiánya esetén Ajánlatkérő a szerződést nem köti meg, a jogosultság hiányát a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a szerződéskötéstől való visszalépésnek tekinti, amely esetben - amennyiben az összegezésben kihirdetésre került - a második legkedvezőbbnek minősített ajánlattevővel köt szerződést.
3. Felelősségbiztosítás: legalább 50.000.000,-Ft/év és legalább 25.000.000-Ft/káresemény mértékű (építési-szerelési), mely a „Hőszigetelt csarnok építése” tárgyra vonatkozik.

VI.3.4) További információk folytatása:
Jelen közbeszerzési eljárás a Kbt. 117. §-a alapján a Kbt. Második Részben foglalt szabályok által nem kötött, ÖNÁLLÓ ELJÁRÁSI SZABÁLYOK KIALAKÍTÁSÁVAL KERÜL LEFOLYTATÁSRA. A Kbt. 117. § (2) bekezdése alapján az önállóan kialakított eljárási szabályok a következők:
Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint - az alábbi eltérésekkel:
Ajánlatkérő valamennyi határidőre beérkezett kérdésre az EKR rendszeren keresztül – legkésőbb az ajánlattételi határidő lejárta előtt három nappal – írásban válaszolja meg a kérdéseket a kérdező személyének a feltüntetése nélkül. Ajánlatkérő az ajánlatok bontását megelőző 5 napon belül tekinti a kiegészítő tájékoztatás kéréseket megfelelő időben
érkezettnek.
Az eljárásban részt vett ajánlattevő részére az ajánlatkérő a Kbt. 45.§ (1) bekezdése szerinti iratbetekintés tekintetében dönthet úgy, hogy az iratbetekintést elektronikus úton biztosítja oly módon, hogy az adott dokumentumo(ka)t elektronikus levél (e-mail) formájában küldi meg az érintett ajánlattevő részére.
Ha az ajánlatkérő – a Kbt.-ben foglalt esetekben – az ajánlati kötöttség lejártát megelőzően az ajánlattevőket ajánlataik további fenntartására és az addig érvényes biztosítékkal megegyező ajánlati biztosíték fenntartásának igazolására kéri fel, az ajánlatukat fenntartó ajánlattevőknek az ajánlati kötöttség meghosszabbított idejére szóló, az addig érvényes biztosítékkal megegyező biztosíték fenntartásának igazolására mindaddig lehetősége van, amíg az ajánlatban szereplő biztosíték érvényességi ideje nem jár le. Az igazolás benyújtásának elmulasztása esetén - a Kbt. 71. § (3a) bekezdésére tekintettel - az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátása vonatkozásában hiánypótlásra az ajánlattevőnek lehetősége van, amennyiben ajánlattevő a biztosítékra vonatkozó igazolást nem-, vagy nem az előírt formában nyújtja be, de a biztosíték rendelkezésre bocsátása az előírásoknak megfelelően megtörtént vagy a biztosíték kötelezettje garanciavállalás esetén a garanciavállaló nyilatkozatot, készfizető kezesség biztosítása esetén a kezességvállaló nyilatkozatot vagy a biztosítási szerződés alapján a készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt a biztosíték eredeti időpontjának lejártáig kiállította.
A II.2.7. pontban meghatározott határidő alatt naptári napot kell érteni. A teljesítési határidő kezdete a munkaterület átadásának időpontjától számítandó.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2021/10/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 a következő dátumtól számítva: 2021/10/01 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/10/01 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKR r.) 15. §-ának (2) bekezdése alapján az EKR-ben történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra az EKRr. 15. §, illetve a Kbt. 68. § (1); (1b)-(1c), (4) és (6) bekezdésében foglaltak is irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:

0-100
VI.3.2) A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot:
„Ár” részszempont: relatív (fordított arányosítás); Szakember: 2.,3.,4. rész-szempont: egyenes arányosítás,
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1.000.000,-Ft
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: Nyírvasvári Község Önkormányzata 10044001-00339038-00000017
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalási bizonylat vagy befizetés igazolás a közbeszerzési
dokumentációban részletezettek szerint.
VI.3.4) További információk:
1)AK valamennyi ajánlattevőnek korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan biztosítja a dok-ok
elérhetőségét az EKR rendszerben: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001072552021/ reszletek
2)Az EKR használatához az EKR rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR és a használatával kapcsolatos útmutató
elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http:// nekszt.hu/ tamogatas/.
3)Az ajánlatok benyújtása az EKR-ben elektronikus úton történik.
4)Az ajánlati árat forintban (HUF) kell megadni az ajánlatban.
5)Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott
követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az EKR
rendelet 11. §-a, és a Kbt. 40-41.§-ai tartalmaznak.
6)Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint.
7)A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján csatolandó Felolvasólap benyújtása az EKR rendelet 11. § (1) bekezdés alapján elektronikus űrlap
kitöltésével történik.
8)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjában foglaltakról. A nemleges nyilatkozatokat is csatolni kell!
9)Csatolni kell az ajánlatot cégszerűen aláíró, továbbá –adott esetben – az ajánlatban cégszerűen az ajánlatban cégszerűen
nyilatkozó kapacitást nyújtó szervezet/személy, alvállalkozó aláírási címpéldányát aláírási címpéldányát vagy a 2006. évi V. törvény 9. § szerinti aláírás-mintáját.
10)Az eljárást megindító felhívásban és dok-ban valamennyi órában megadott határidő közép-európai idő szerint értendő.
11)Közös ajánlattétel esetén csatolni kell a közös ajánlattevők által cégszerűen aláírt közös Ajánlattevői megállapodást, amely tartalmi követelményeit a Közbesz-i dok-ok tartalmazzák.
12)AK bármely, műszaki leírásban szereplő, konkrétan a megjelölt gyártmánnyal, típussal egyenértékű terméket elfogad.
13)Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-100. Ajánlatkérő az 1.sz. értékelési szempontnál a fordított arányosítás módszerét, 2., 3., 4. értékelési rész-szempont esetében az egyenes arányosítás értékelés módszerét alkalmazza.
14)Az Ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni jelen szerződés tárgyára a közbeszerzési dok-ban előírt mértékű és terjedelmű felelősségbiztosításra, melyről ajánlatában nyilatkozni szükséges.
15)Ajánlatkérő a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját alkalmazza, azaz az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
16)Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban külön ki nem emelt, azonban a Kbt. által előírt egyéb nyil-okat, igazolásokat és más dokumentumokat.
17)Ajánlatkérő valamennyi alkalmassági feltételt a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
18)Ajánlatkérő az ajánlatok értékelését és bírálatát a Kbt. 81. § (4)-(5) bek. alapján végzi el.
19)Költségvetés:Ajánlattevő csatolja be az elvégzendő munkákat tartalmazó kiadott árazatlan költségvetést árazott excel és
cégszerűen aláírt pdf formátumban.
20)Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az adatvéd. tájékoztató elfog-ról.
21)FAKSZ: dr. Kovács Krisztina (lajstromszám: 00444).
22) Ha a közbesz.dok.-okhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a Kbt. 41/C.§ (1) bek-ben foglalt okok miatt nem biztosított úgy a Kbt. 41/C. § (3)-(6) bek-ben foglaltak irányadóak.
23)Ha az ajánlatkérő a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezőbb ajánlatot tevőt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köti meg a szerződést.
24)AT-nek csatolnia kell a szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát.
25)AT-nek az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról.
26)Az ajánlatnak a szakember nevét tartalmaznia kell tekintettel arra, hogy amennyiben a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül, így az ajánlat érvénytelenségét vonja maga után.
27) Az ajánlatkérő a közbeszerzési eljárásban való részvétel jogát fenntarthatja az előző évben egymilliárd forint, általános forgalmi adó nélkül számított árbevételt el nem érő azon ajánlattevők számára, akik teljesítésükhöz a jelen bekezdés szerinti feltételnek ugyancsak megfelelő alvállalkozót vesznek igénybe, és akik az előírt alkalmassági követelményeknek a jelen bekezdés szerinti feltételeknek ugyancsak megfelelő más szervezet kapacitására támaszkodva felelnek meg.
28) Ajánlatkérő az ajánlat benyújtását ajánlati biztosíték nyújtásához köti.
Befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati bizt. teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módok bármelyikén. Igazolás (csatolandó):
- fizetési számlára történő befizetés/átutalás esetén a banki terhelési értesítő (befizetési /átutalási igazolás, bankszámlakiv.) egyszerű másolati példánya
- pénzügyi int. vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség útján történő teljesítés esetén a garancia szerződés vagy a kötelezvény elektronikus okirati példánya
- biztosítási szerz. alapján kiállított, készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény útján történő teljesítés esetén a kötelezvény elektronikus okirati példánya.
A garanciáról szóló elektronikus okiratnak meg kell felelnie a Pp. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek, és
szövegezésének a Kbt. 54.§ (4) bek. szerinti felhasználás valamennyi esetét tartalmaznia kell. Irányadó a Kbt. 73.§ (6) bek. b) pontja.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/13 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges