Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/228
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2017.12.15.
Iktatószám:17660/2017
CPV Kód:72000000-5
Ajánlatkérő:Belügyminisztérium
Teljesítés helye:HU12
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság;4iG Nyrt
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közrend és biztonság
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Belügyminisztérium
Nemzeti azonosítószám: AK15589
Postai cím: József Attila utca 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Derzsényi Attila felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Telefon: +36 308150883
E-mail: derzsenyi.hkt@gmail.com
Fax: +36 29325090
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
A felhasználói oldal címe (URL): www.kormany.hu/hu/belugyminiszterium
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
x Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: RVTV portál továbbfejlesztése és kapcsolódó rendszerek kifejlesztésére keretmegállapodás keretében
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
RVTV portál továbbfejlesztése és kapcsolódó rendszerek kifejlesztésére keretmegállapodás
keretében”
A portál 2014-ben egyedi elképzelések alapján került kifejlesztésre a Belügyminisztérium továbbképzési folyamatainak
támogatása céljából. A portál továbbfejlesztése illetve módosítása szükséges a képzési programok változása következtében
keretmegállapodás keretében
Próbaüzem:Megrendelő a 30 napos próbaüzem eredményes elteltét követően, a minőségi átadás-átvételt követően 15 napon
belül köteles a teljesítés elfogadásáról dönteni, és ez esetben a teljesítési igazolást kiadni, valamint a Vállalkozó részére átadni.
Ellenkező esetben Megrendelő köteles az okok tételes meghatározásával annak megtagadásáról írásban nyilatkozni. A
nyilatkozattétel határidejének elmulasztása nem jelenti a teljesítés Megrendelő általi elismerését.
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket részletesen a közbeszerzési dokumentumok tartalmazza.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 60000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: RVTV portál továbbfejlesztése és kapcsolódó rendszerek kifejlesztésére keretmegállapodás keretében”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:72000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU12 A teljesítés fő helyszíne: 2090 Remeteszőlős, Nagykovácsi út 3.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 2014-ben bevezetett egyedi fejlesztésű RVTV portál célja a Belügyminisztérium Vezetőképzési, Továbbképzési és Tudományszervezési Főosztály továbbképzési folyamatainak támogatása elektronikus formában, egy Java technológiájú webes alkalmazáson keresztül.A mintegy 60 000 felhasználóval rendelkező rendszer többek között a felhasználók továbbképzési terveinek összeállítását, a továbbképzések és vizsgák szervezését, valamint a továbbképzési programok nyilvántartásba vételéhez szükséges adatlapok benyújtását támogatja.
A magas felhasználói létszám, valamint a szervezeti hierarchia bonyolultságából fakadóan összetett munkafolyamatokat jBPM workflow vezérli, mely az egyes automatizált és manuális lépések logikai végrehajtásáért felelős.
A rendszer kiegészül egy PHP technológiájú távoktatói modullal, jelen beszerzés e modul továbbfejlesztésére is kiterjed.
Új, RVTV portálhoz kapcsolódó rendszerek kifejlesztése is a beszerzés tárgyát képezi: a MEGRENDELŐ más oktató rendszereinek kiváltása, valamint egy új, gazdálkodási riporting rendszer implementálása. Az új és továbbfejlesztett rendszerektől elvárt alapvető követelmény, hogy azok szorosan illeszkedjenek Megrendelő fizikai-logikai architektúrájába.
Nyertes Ajánlattevő feladata alkalmazásfejlesztési és módosítási igények megvalósítása a Megrendelővel egyeztetett részletes műszaki specifikációk alapján a Megrendelő informatikai rendszereiben.
Követelmény részletes követelményspecifikációk és rendszertervek elkészítése az új, valamint továbbfejlesztett rendszerekhez.
Követelmény az alkalmazások, programmodulok fejlesztése és telepítése a Megrendelő informatikai környezetébe.
A rendszerek tesztelése, üzembe helyezése szintén Ajánlattevő feladata.
Általános követelmények:
1.A kialakított megoldás (forráskód, alkalmazás, adatbázis, stb.) a Megrendelő tulajdona, kizárólag ő rendelkezik vele.
2.A rendszer kibővült kezelőfelülete és ezzel összhangban a mögötte levő adatbázis testre szabható legyen. Azaz egy beépített funkción keresztül, fejlesztés igénybe vétele nélkül lehessen módosításokat végezni a program felületével és működésével kapcsolatban. Például új mezőkkel lehessen bővíteni a képernyőket, kódtárakat, stb.
3.A megoldás illeszkedjen a rendszer jelenlegi technikai környezetébe:
a.A jelenleg használt webes alkalmazás a Java EE 7 technológiával készült, CentOS 7 64 bit, Wildfly 8 alkalmazás szerveren, MySQL adatbázis szerveren fut. A kialakítandó megoldásnál preferált, hogy ezekkel összhangban legyen.
b.A kliens gépeken Windows XP SP3, Windows 7 32 bit, és Windows 7 64 bit operációs rendszerek futnak.
c.Maximum várható konkurens felhasználói létszám 3 000.
d.Támogatott böngésző az Internet Explorer 8+, Chrome 10+ és Firefox 10+, vagy azzal egyenértékű
e.Az alkalmazás 1000 pixel széles képernyőre legyen optimalizálva.
4.A program működése során kiemelten fontos a gyors és hatékony keresés. Az adatbázis szerkezetét és az indexeket ennek figyelembevételével kell kialakítani.
5.A fejlesztés csak a rendszerterv Megrendelő általi elfogadása után kezdődik
6.A rendszer minden képernyőjén legyen elérhető a hely érzékeny beépített Súgó
7.Felhasználó szinten a környezet legyen testre szabható. Betűtípus, betűméret, gombok, színek, stb.
Elvárás továbbá, hogy a szállítandó fejlesztések illeszkedjenek a Megrendelő meglévő informatikai rendszereinek látványvilágához, arculatához és a szerződéskötést követően Megrendelő által átadott arculati kézikönyv grafikai elemeire támaszkodjon forrásdokumentumként.
Ajánlatkérő biztosítja ajánlattevők számára az egyenértékűséget.
A projekt terjedelmébe tartoznak mindazon egyéb programok, eljárások, dokumentációk szállítása és szolgáltatások nyújtása, amelyek a teljes rendszer normál működéséhez szükségesek.
A Kbt.135.§(5)bek. értelmében a felek részletfizetésben állapodnak meg.
A Kbt.135.§(6) bek. értelmében AK a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert,egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Késedelmi kötbér naptári napi mértéke (min. 0,5 %, max.: 2 %)  10
2 Jótállás időtartama (min. 12 hónap, max. 60 hónap)  10
3 Legalább 3 éves alkalmazásfejlesztési tapasztalattal rendelkező szakemberek száma (minimum 1 fő maximum 10 fő):  10
4 Legalább 5 éves szoftverüzemeltető és/ vagy hálózattelepítő informatika területén gyakorlattal rendelkező szakemberek száma (fő), 5
5 Legalább 2 éves informatikai tesztelések területén tapasztalattal rendelkező tesztelő szakemberek száma (fő), 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ajánlattevők által a szerződés teljesítése érdekében létrehozandó gazdálkodó szervezettel (projekttársaság) szemben ajánlatkérő követelményeket nem határoz meg.
AK felhívás IV.2.6) pontban előírt 2 hónap kötöttség alatt 60 napot ért.
AK fizetési késedelme esetén a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése irányadó.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 088 - 172237
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: RVTV portál továbbfejlesztése és kapcsolódó rendszerek kifejlesztésére keretmegállapodás keretében.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/11/23 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 2
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 2 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma:
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma:
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szépvölgyi út 52
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1025
Ország: HU
E-mail: sbp@sbpsystems.hu
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: 4iG Nyrt
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Montevideo u. 8
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1037
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 60000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 60000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:SBP Systems Korlátolt Felelősségű Társaság (Ajánlattevő címe:1025 Budapest, Szépvölgyi út 52, adószám: 14278565-2-41.)
4iG Nyrt (1037 Budapest, Montevideo u. 8., adószám: 12011069-2-41.)
4iG Nyrt alvállalkozók megnevezése:4iG Nyrt (1037 Budapest, Montevideo u. 8.)- HUMANsoft Kft 1037 Budapest, Montevideo u. 8. Adószám: 10239025-2-44, - AXIS Rendszerház Kft 1037 Budapest, Montevideo u. 8 adószám: 12763742-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság, Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/12 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)