Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/189
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.10.01.
Iktatószám: 17682/2018
CPV Kód: 45213200-5
Ajánlatkérő: Kocsis István őstermelő
Teljesítés helye: 3726 Szuhafő, Major 097/2
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: őstermelő
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kocsis István őstermelő
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_81187870
Postai cím: Petőfi Sándor Út 19
Város: Szuhafő
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3726
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltán
Telefon: +36 46565-414
E-mail: guba.zoltan@mhkt.hu
Fax: +36 46565-424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000669452018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CASHFLOW Hungary Üzleti és Közbeszerzési Tanácsadó Kft.
Nemzeti azonosítószám: Cg.05-09-029462
Postai cím: Egyetemváros, E/7. irodaház 616. iroda
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3515
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Guba Zoltán
Telefon: +36 46565414
E-mail: guba.zoltan@mhkt.hu
Fax: +36 46565424
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000669452018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
x Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: őstermelő
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Új szarvasmarhatelep építése Szuhafőn
Hivatkozási szám: EKR000669452018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Új, rácspadozatú, mélylagúnás, teljesen robotizált technológiával megépülő szarvasmarhatelep építése Szuhafőn
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem: HUF
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Organizációs, felvonulási, költséghatékonysági, jótállási és állategészségügyi okok. Részletek a Dokumentációban.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Új szarvasmarhatelep építése Szuhafőn
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213200-5
További tárgyak: 09331200-0
16620000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés helye: 3726 Szuhafő, Major 097/2
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Új, szarvasmarhatelep építése Szuhafőn:
1 db 30x90 méteres, 2700 m2 alapterületű, ebből 1130 m2 rácspadozatú, mélylagúnás, robotizált technológiával megépülő, beépített korlátrendszerű nagyistálló építésének komplett kivitelezése tehenészeti robotokkal, ezen belül 70 db tejelő szarvasmarha fejésére képes robotizált fejéstechnológia és trágyarobot beépítése, üzembe helyezése, továbbá 1 db 20x60 méteres, 1200 m2 alapterületű, beépített korlátrendszerű kisistálló építésének komplett kivitelezése, továbbá 1 db 15x60 méteres, 900 m2 alapterületű terménytároló építésének komplett kivitelezése, csapadékvíz elvezetés megépítése és 50 kw teljesítményű napelemes rendszer komplett kiépítése a tetőre telepítve.
Vállalkozó köteles 16 óra időtartamban betanítást végezni 4 fő részére.
A részletes adatokat, terveket, műszaki leírást a dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A jótállás megajánlott időtartama (egész hónap) 20
2 A fejőrobot jótállási időn belüli meghibásodása esetén a hibabejelentés elküldésétől a hiba tényleges elhárításáig eltelt idő (egész óra) 20
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 60
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Projekt azonosító: 1801710648 (VP2-4.1.1.3-16)
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott bármely kizáró ok fennáll, valamint akivel szemben bármely kizáró ok az eljárás során következik be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A megkövetelt igazolási mód:
Az ajánlattevő a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hiányát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. §-ban foglaltak, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontjában és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint köteles igazolni.
Az ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdés alapján az ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontjaiban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az alkalmassága igazolására más szervezetet.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolás benyújtható (felhasználható) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a szerződés teljesítésében részt vevő építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában (feltéve, hogy a letelepedés szerinti ország joga azt előírja), vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
A szerződés teljesítésében részt vevő építési kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplőnek szerepelnie kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a névjegyzékben szereplést ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által vezetett on-line Építőipari Kivitelezői Nyilvántartásban, így erre igazolást nem kell becsatolni. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén ajánlattevő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26. § (1) bekezdés a) pontjára és (2) bekezdésére tekintettel a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseinek alkalmazása esetén köteles benyújtani a 2014/24/EU irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelményt nem ír elő, ebben a vonatkozásban nem kell iratokat becsatolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: nem releváns
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattételi felhívásban előírt alkalmassági követelmények teljesülnek.
Ajánlattevő a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívása esetén köteles továbbá benyújtani az eljárást megindító felhívás feladását megelőző nyolc éven belül befejezett legjelentősebb szarvasmarha telep építésére és az automatizált fejéstechnológia beépítésére vonatkozó referencia igazolásait. Ajánlatkérő jelzi, hogy a 321/2015. (X.30.) Kr. 21. § (2) bek. a) pont alapján kifejezetten lehetővé teszi a 8 éven belül befejezett építési beruházások figyelembe vételét a megfelelő szintű verseny biztosítása érdekében.
A referencia igazolás(ok)ban meg kell adni legalább az építés tárgyát, valamint mennyiségét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Az igazolás(ok)nak olyan részletességűnek kell lennie, amiből megállapítható az alkalmassági minimum-követelmények minden előírásának való megfelelés.
Az alkalmassági követelménynek ajánlattevő a Kbt. 65. § (7) bekezdésében foglalt rendelkezések szerint bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet, de a Kbt. 65. § (9) bekezdés szerint csak akkor, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik egy vagy több szerződés keretében, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző nyolc évben befejezett, legalább 1800 m2-es, ebből legalább 600 m2 rácspadozattal rendelkező, mélylagúnás, tejelő szarvasmarha részére épület építésére és legalább napi 50 darab szarvasmarha fejésére képes automatizált fejéstechnológia beépítésére és/vagy beszerelésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített referenciával. (Az egyenértékűség szempontjából ajánlatkérő azt vizsgálja, hogy a) az adott technológia a trágya elvezetését a szarvasmarha alatti térben beépített, rácspadozatú mélylagúnával végzi-e és b) a beépített fejéstechnológia képes-e fejni legalább napi 50 szarvasmarhát, automatizált módon.)
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása: nem releváns
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
1. A nyertes ajánlattevő késedelmi és meghiúsulási és hibás teljesítési kötbér vállalására köteles.
A késedelmi kötbér mértéke naptári naponként a nettó vállalkozói díj 1 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke a nettó vállalkozói díj 10 %-a, amelynek elérése elállási, illetve rendkívüli felmondási jogot biztosít az ajánlatkérő részére.
Amennyiben Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadja, illetve a teljesítés a Vállalkozónak felróható okból ellehetetlenül, vagy meghiúsul, Vállalkozó a nettó vállalkozói díj 15 %-nak megfelelő összegű meghiúsulási kötbért köteles fizetni. Meghiúsulás esetén Megrendelőt azonnali hatályú felmondási jog illeti meg.
Amennyiben Vállalkozó a robot technológia jótállási időn belül fellépett meghibásodása esetén a vállalt kijavítási határidőt nem tartja be, hibás teljesítési kötbért köteles fizetni. A hibás teljesítési kötbér összege a kijavítási határidő elteltét követő első
 2 órán belüli sikeres kijavítás esetén 500.000,- forint,
 4 órán belüli sikeres kijavítás esetén 1.000.000,- forint,
 6 órán belüli sikeres kijavítás esetén 1.500.000,- forint,
 6 és 12 óra közötti sikeres javítás esetén 2.000.000,- forint,
 12 óránál hosszabb sikeres javítás esetén 3.000.000,- forint.
A kötbérek a Ptk. 6:186. § (1) bekezdése szerint abban az esetben érvényesíthetőek,
ha a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős megszegi a szerződést.
Ajánlatkérő jogosult az esedékessé vált kötbér összegét a díjból visszatartani a Kbt. szabályainak betartásával.
A kötbérigények érvényesítése nem zárja ki a szerződésszegésből eredő egyéb igények érvényesítésének lehetőségét.
2. A nyertes ajánlattevő az ajánlata szerinti, de minimum 24 hónap jótállás vállalására köteles. A jótállás kezdő időpontja az átadás-átvétel napja.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: Projekt azonosító: 1801710648 (VP2-4.1.1.3-16)
Ügyfél-azonosító: 1003964222
Támogatási intenzitás: 50,000000 %
A projekt finanszírozási formája: utófinanszírozás
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1) bekezdése alapján a szerződés teljesítésének elismeréséről (teljesítésigazolás) vagy az elismerés megtagadásáról legkésőbb az ajánlattevőként szerződő fél teljesítésétől vagy az erről szóló írásbeli értesítés kézhezvételétől számított tizenöt napon belül írásban köteles nyilatkozni. Vállalkozó köteles a számlát a teljesítés elismerésétől számított 15 napon belül kiállítani, majd az ajánlatkérő részére eljuttatni.
Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (7) bekezdésében foglaltak alapján a szerződésben foglalt
– általános forgalmi adó nélkül számított – teljes ellenszolgáltatás 5 %-nak megfelelő összegű előleg igénybevételének lehetőségét biztosítja. Az előleg kifizetésére a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdése szerint kerül sor, amennyiben azt a nyertes ajánlattevő igényli. Az előleg összege az egyes részszámlákban és a végszámlában egyenlő összegben kerül elszámolásra.
A nyertes ajánlattevő 12, 24, 36, 48, 60, 72 és 84 %-os készültségnél jogosult részszámlát benyújtani a vállalkozói díj arányos részéről. A nyertes ajánlattevő 100%-os készültség esetén végszámla benyújtására köteles. A részletes fizetési feltételeket a dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő a szerződés szerinti teljesítést követően kiállított teljesítési igazolás alapján számla ellenében utólag 30 napos határidővel fizeti meg az ellenszolgáltatást a Kbt. 135. § (3) bekezdés alapján a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30-32/B. §-aiban, valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint.
Irányadó a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet.
Késedelmes fizetés esetén ajánlatkérő a Ptk. szerint meghatározott mértékű késedelmi kamatot fizet Vállalkozónak.
A részletes fizetési feltételeket a dokumentációban található szerződéstervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Közös ajánlattétel a Kbt. 35. § szerint. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodószervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/10/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben a rendszer által elektornikusan történik.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben a rendszer által elektornikusan történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
  Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: 1. minőségi szempont: arányosítás, 2. minőségi szempont: arányosítás, Ár szempont: fordított arányosítás. Részletek a Dokumentációban.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
x Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1. Az ajánlatnak tartalmaznia kell felolvasólapot, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti információkat.
2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2) bekezdésben előírt nyilatkozatot.
3. Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni. A már ismert alvállalkozók megjelölését ajánlatkérő nem írja elő. Nemleges nyilatkozatot is csatolni kell.
4. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, akkor erről szóló nemleges nyilatkozatot kell becsatolni.
5. Csatolni kell az ajánlattevő képviseletében az ajánlatot, illetve nyilatkozatokat aláíró személy(ek) a 2006. évi V. törvény 9. § (1) és (3) bekezdéseinek megfelelő aláírási címpéldányát, vagy ügyvéd, vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját.
6. Hiánypótlási lehetőség a Kbt. 71. § szerint biztosított.
7. Az ajánlati kötöttség időtartama az ajánlattételi határidő lejártától számított 60 nap.
8. Az ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján úgy rendelkezik, hogy az ajánlatok bírálatát az ajánlatok értékelését követően végzi el, erre tekintettel csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb vagy a legkedvezőbb és az azt követő egy vagy több legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
9. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
10. A nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig felelősségbiztosítást köteles kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását köteles kiterjeszteni a jelen közbeszerzési eljárás alapján megkötendő szerződésre, amely felelősségbiztosítás fedezeti értéke eléri vagy meghaladja a 100.000.000.- HUF/káresemény mértéket. Ajánlattevő erről a vállalásáról ajánlatában nyilatkozni köteles.
11. Az alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak. A minősített ajánlattevőnek szintén külön kell igazolnia a szerződés teljesítésére való alkalmasságát (Kr. 30. § (4) bek.)
12. Nem kerül sor keretmegállapodás kötésére, dinamikus beszerzési rendszer, elektronikus árlejtés alkalmazására.
13. Az eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Guba Zoltán, lajstromszáma: 00631
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/09/28 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges