Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/225
Beszerzés tárgya:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.12.12.
Iktatószám:17686/2017
CPV Kód:45200000-9
Ajánlatkérő:NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye:Építési beruházás
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Terra-21 Kft.
Ajánlatkérő típusa:Európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Európai Uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: AK18470
Postai cím: Pap Károly utca 4-6.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1139
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy:
Telefon: +36 12390420
E-mail: beszerzes@nfp.hu
Fax: +36 12390420
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfp.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nfp.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Európai uniós projektfelügyeletet ellátó nonprofit kft.
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Európai Uniós forrásfelhasználások projektfelügyelete
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Meglévő PTE Damjanich utcai Kollégiumának, az épülő Nemzeti Kosárlabda Akadémiának és az épülő Ferencesek Kertje Lakóparknak távhőrendszerbe kötése előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető vezeték felhasználásával és az épületekbe kompakt hőközpontok beépítésével és ezeknek az épületek szekunder rendszereihez valamint a víz- és villamos rendszereihez való csatlakoztatásával
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
II.1.3) A szerződés típusa x Építési beruházás   Árubeszerzés   Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése: Vállalkozási szerződés a Meglévő PTE Damjanich utcai Kollégiumának, az épülő Nemzeti Kosárlabda Akadémiának és az épülő Ferencesek Kertje Lakóparknak távhőrendszerbe kötése előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető vezeték felhasználásával és az épületekbe kompakt hőközpontok beépítésével és ezeknek az épületek szekunder rendszereihez valamint a víz- és villamos rendszereihez való csatlakoztatásával
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 66851658 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Meglévő PTE Damjanich utcai Kollégiumának, az épülő Nemzeti Kosárlabda Akadémiának és az épülő Ferencesek Kertje Lakóparknak távhőrendszerbe kötése előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető vezeték felhasználásával és az épületekbe kompakt hőközpontok beépítésével és ezeknek az épületek szekunder rendszereihez valamint a víz- és villamos rendszereihez való csatlakoztatásával
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45231110-9
További tárgyak:45232140-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés helye: 7600 Pécs közigazgatási területe
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: A beszerzés tárgya:
• Meglévő PTE Damjanich utcai Kollégiumának, az
• épülő Nemzeti Kosárlabda Akadémiának és az
• épülő Ferencesek Kertje Lakóparknak
távhőrendszerbe kötése előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető vezeték felhasználásával és az épületekbe kompakt hőközpontok beépítésével és ezeknek az épületek szekunder rendszereihez valamint a víz- és villamos rendszereihez való csatlakoztatásával.
PTE Damjanich u. Kollégium Pécsi Tudományegyetemhez tartozó kollégium:
- a DN50 méretű primer távfűtési bekötővezeték a telek északi határán csatlakozik a közvetlen földbe fektetett gerincvezetékhez, majd innen 74 m nyomvonalhosszban zöldterületen önkompenzáló vezetékkel, 19 m hosszban épületen belül hagyományos acélcső vezetékkel halad.
- a kollégiumhoz az alagsorban elhelyezett egy darab hőközpont tartozik, 350 kW fűtés és 150 kW használati melegvíz teljesítménnyel.
- hőfelhasználás átlag: 2.000 GJ
Nemzeti Kosárlabda Akadémia és Kollégium:
- a távfűtési primer elosztóvezeték DN65 méretű, önkompenzáló, 175 m nyomvonalhosszú, a telek északi határán a közvetlen földbe fektetett távfűtési gerincvezetékre csatlakozik.
- A Kollégium bekötővezetéke DN32 méretű, 43 m nyomvonalhosszú, önkompenzáló,
- az Akadémia bekötővezetéke DN50 méretű, 9 m nyomvonalhosszban, önkompenzáló földbe fektetve,
- várhatóan kb. 100 m nyomvonalhosszban épületen belül hagyományos acélcső
- A két épület külön-külön hőközponttal rendelkezik, az Akadémia 350 kW fűtés és 90 kW használati melegvíz, a Kollégium 180 kW fűtés és 120 kW használati melegvíz teljesítménnyel.
- hőfelhasználás átlag: 2.959 GJ
Ferencesek kertje társasház
- A távfűtési primer bekötővezeték épületen belül, 5 m nyomvonalhosszban DN50 méretű, hagyományos acélcső vezeték,
- a társasházat egy darab 300 kW fűtés és 180 kW használati melegvíz teljesítményű hőközpont látja el, amely a mélygarázs szintjén kerül elhelyezésre.
- hőfelhasználás átlag: 1.728 GJ
Mindhárom hőközpont kompakt hőközpont kialakítású. A kompakt blokk tartalmazza a szabályozó szerelvényeket, a hőcserélőket, a fűtőközeg szekunder oldali és a használati melegvíz cirkulációs keringtetését biztosító szivattyúkat, a szűrőket és a blokk kizárásait biztosító elzárókat. A blokk részei a hőmennyiségmérők és nyomás, illetve hőmérsékletmérő eszközök is. A hőközpont korszerű szabályozó elektronikával rendelkezik.
A nyertes ajánlat tevő feladata a kiviteli és engedélyezési tervek elkészítése, majd ezt követően a teljes tárgyi projekt kivitelezése, megvalósítása. A feladatokat közbeszerzés műszaki melléklete ezt részletesen tartalmazza. A Nemzeti Kosárlabda Akadémia épületének kivitelezője a Záév Zrt., velük a kivitelezés során szoros együttműködési kötelezettség áll fenn.
A további részleteket a Műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Az M.1 alkalmassági követelmény igazolása keretében bemutatott szakemberen felüli, de egyebekben az alkalmassági követelménynek megfelelő a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek létszáma. 10
2 Az M.1 alkalmassági követelmény bemutatására bemutatott szakember távhővezetékek és berendezések építése során szerzett többlet tapasztalata 10
3 Kötelező 24 hónapon felül vállalt jótállás időtartama 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó egyösszegű ajánlati ár (nettó Ft) / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.3.1-17 Távhő-szektor energetikai korszerűsítése pályázat
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási szerződés a Meglévő PTE Damjanich utcai Kollégiumának, az épülő Nemzeti Kosárlabda Akadémiának és az épülő Ferencesek Kertje Lakóparknak távhőrendszerbe kötése előreszigetelt, közvetlenül földbe fektethető vezeték felhasználásával és az épületekbe kompakt hőközpontok beépítésével és ezeknek az épületek szekunder rendszereihez valamint a víz- és villamos rendszereihez való csatlakoztatásával
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma: 2017/11/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Terra-21 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móricz Zsigmond u. 34.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2016
Ország: HU
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12067541-2-13.
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 67565795
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 66851658
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Terra-21 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Móricz Zsigmond u. 34.
Város: Leányfalu
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2016
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12067541-2-13.

Hivatalos név: TÉSZER Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Fehérvári út 191.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9028
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 10369452-2-08.

Hivatalos név: ORIENT 2000 Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Madarász Viktor u. 1. A. ép.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1131
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 13267043-2-41.

Hivatalos név: BORSODTECH Vállalkozásszervező és Kivitelező Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Május 1 telep 1/B
Város: Miskolc
NUTS-kód: HU311
Postai irányítószám: 3508
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11581916-2-05.

Hivatalos név: TRIÁSZ Fémmegmunkáló Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Mikes Kelemen u. 47.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: HU
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 24283759-2-43.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2017/09/27 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk: A nyertes ajánlattevő ajánlatában a közbeszerzésnek azok a részei, amelyeknek teljesítéséhez az ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni: Tervezési munkák, hegesztés, szakipari munkák, mélyépítési munkák, csőszerelési munkák, minősítő vizsgálatok.
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/12/11 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges