Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/190
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2018.10.02.
Iktatószám:17720/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.10.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_17942980
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Nyíregyháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4400
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Mester Enikő
Telefon: +36 42524524
E-mail: mester.eniko@nyiregyhaza.hu
Fax: +36 42311041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nyiregyhaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000726892018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000726892018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Szociális városrehabilitáció tervezés II. ütem
Hivatkozási szám: EKR000726892018
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: „Szociális városrehabilitáció Nyíregyháza szegregált területein” című TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 azonosítószámú projekthez tartozó tervezési munkák – II. ütem
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Szociális városrehabilitáció tervezés II. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323
A teljesítés helye: 4400 Nyíregyháza, Kossuth tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Tervezési munkák az alábbiak szerint: kiviteli tervdokumentáció elkészítése, tételes árazott és árazatlan költségvetési kiírás készítése, tervezői művezetés az alábbi helyszínek tekintetében:
HUSZÁR-LAKÓTELEP:
Lakások külső, belső felújítása Huszár tér 7., Dália u. 2., Dália u. 4., Dália u. 6., Viola u. 1., Viola u. 2., Viola u. 3., Viola u. 4., Viola u. 6., Viola u. 8., Viola u. 10., Viola u. 12., Viola u. 14., Viola u. 16.
Megüresedő lakások belső felújítása Dália u. 2. 8091/3 hrsz, Dália u. 4. 8091/3 hrsz, Dália u. 6. 8091/3 hrsz, Viola u. 1. 8091/3 hrsz, Viola u. 3. 8091/3 hrsz.
Gyermekjóléti Központ iroda és közösségi helyiségek, nyitott terek kialakítása. Érintett épület: 4400 Nyíregyháza, Huszár tér 2. 8096/1. Közösségi terek: 8096/1 hrsz, 8096/2 hrsz.
Meglévő térfigyelő kamerarendszer bővítése 4400 Nyíregyháza, Dália u. 3. 8080 hrsz., Dália u. 6. 8091/3 hrsz., Dália u. 7. 8076 hrsz., Dália u. 9. 8074 hrsz., Huszár tér 7. 8087 hrsz., Dália u. 2. 8091/3hrsz., Dália u. 4. 8091/3 hrsz., Viola u. 1. 8091/3 hrsz., Viola u. 2. 8091/3 hrsz., Viola u. 3. 8091/3 hrsz., Viola u. 4. 8100 hrsz., Viola u. 6. 8102 hrsz., Viola u. 8. 8104 hrsz., Viola u. 10. 8106 hrsz., Viola u. 12. 8108 hrsz., Viola u. 14. 8110 hrsz., Viola u. 16. 8112 hrsz., Huszár tér 2. 8096/1 hrsz. Közösségi terek: 8096/1, 8096/2 hrsz.
Szennyvízelvezetés rekonstrukciója: 4400 Nyíregyháza, Dália u. 3. 8080 hrsz., Dália u. 6. 8091/3 hrsz., Dália u. 7. 8076 hrsz., Dália u. 9. 8074 hrsz., Huszár tér 7. 8087 hrsz., Dália u. 2. 8091/3hrsz., Dália u. 4. 8091/3 hrsz., Viola u. 1. 8091/3 hrsz., Viola u. 2. 8091/3 hrsz., Viola u. 3. 8091/3 hrsz., Viola u. 4. 8100 hrsz., Viola u. 6. 8102 hrsz., Viola u. 8. 8104 hrsz., Viola u. 10. 8106 hrsz., Viola u. 12. 8108 hrsz., Viola u. 14. 8110 hrsz., Viola u. 16. 8112 hrsz., Huszár tér 2. 8096/1 hrsz. Közösségi terek: 8096/1, 8096/2 hrsz.
Meglévő közvilágítás fejlesztése 4400 Nyíregyháza, Dália u. 3. 8080 hrsz., Dália u. 6. 8091/3 hrsz., Dália u. 7. 8076 hrsz., Dália u. 9. 8074 hrsz., Huszár tér 7. 8087 hrsz., Dália u. 2. 8091/3hrsz., Dália u. 4. 8091/3 hrsz., Viola u. 1. 8091/3 hrsz., Viola u. 2. 8091/3 hrsz., Viola u. 3. 8091/3 hrsz., Viola u. 4. 8100 hrsz., Viola u. 6. 8102 hrsz., Viola u. 8. 8104 hrsz., Viola u. 10. 8106 hrsz., Viola u. 12. 8108 hrsz., Viola u. 14. 8110 hrsz., Viola u. 16. 8112 hrsz., Huszár tér 2. 8096/1 hrsz. Közösségi terek: 8096/1, 8096/2 hrsz.
Burkolatlan, vagy elavult burkolatú utak építése, felújítása, parkolók építése 4400 Nyíregyháza, Dália u. 3. 8080 hrsz., Dália u. 6. 8091/3 hrsz., Dália u. 7. 8076 hrsz., Dália u. 9. 8074 hrsz., Huszár tér 7. 8087 hrsz., Dália u. 2. 8091/3hrsz., Dália u. 4. 8091/3 hrsz., Viola u. 1. 8091/3 hrsz., Viola u. 12 8091/3 hrsz., Viola u. 3. 8091/3 hrsz., Viola u. 4. 8100 hrsz., Viola u. 6. 8102 hrsz., Viola u. 8. 8104 hrsz., Viola u. 10. 8106 hrsz,. Viola u. 12. 8108 hrsz., Viola u. 14. 8110 hrsz., Viola u. 16. 8112 hrsz., Huszár tér 2. 8096/1 hrsz. Közösségi terek: 8096/1, 8096/2 hrsz.
Burkolatlan járdák, illetve fő gyalogos közlekedési utakon járdák kialakítása 4400 Nyíregyháza, Dália u. 3. 8080 hrsz., Dália u. 6. 8091/3 hrsz., Dália u. 7. 8076 hrsz., Dália u. 9. 8074 hrsz., Huszár tér 7. 8087 hrsz., Dália u. 2. 8091/3hrsz., Dália u. 4. 8091/3 hrsz., Viola u. 1. 8091/3 hrsz., Viola u. 2. 8091/3 hrsz., Viola u. 3. 8091/3 hrsz., Viola u. 4. 8100 hrsz., Viola u. 6. 8102 hrsz., Viola u. 8. 8104 hrsz., Viola u. 10. 8106 hrsz., Viola u. 12. 8108 hrsz., Viola u. 14. 8110 hrsz., Viola u. 16. 8112 hrsz., Huszár tér 2. 8096/1 hrsz. Közösségi terek: 8096/1, 8096/2 hrsz.
KELETI LAKÓTELEP
Leromlott állapotú, gazdaságosan fel nem újítható épületek bontása: 17 épület, azaz 68 darab 2416 m2 alapterületű lakás elbontása várható ütemezetten
Leromlott állapotú út felújítása, burkolása: érintett területek: 3573 hrsz, 28162/1 hrsz
Részletes tervezési program karakterkorlátozás miatt a közbeszerzési dokumentumokban található.

(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A szerződés teljesítésében részt vevő személyi állomány többlet szakmai tapasztalata  50
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó forint) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 6 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001
II.2.13) További információ Rész-ajánlattételre nem biztosított, a beruházás az egybeszámítási szabályok szerint, több ütemben valósul meg, jelen eljárás tárgyát képező második ütemen belül a részekre történő ajánlattétel gazdasági és célszerűségi szempontok alapján nem indokolt, tekintettel arra, hogy a részajánlattétel a beruházás szükségtelen feldarabolása mellett gazdaságilag és hatékonyságát tekintve előnytelen.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pontban felsorolt kizáró okok állnak fenn.
Az ajánlatban be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a 62. § (1) bekezdés g) - k), m) és q) pont szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését (Kbt. 67. § (4) bek.).
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. § szerint folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ha változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, ajánlattevőnek nemleges nyilatkozatot kell csatolnia.
Ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következett be. (Kbt. 74. § (1) bek.)
Öntisztázás: a Kbt. 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
Ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti véglegessé vált határozata, vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság 188. § (5) bekezdése szerinti jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevőnek az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdése szerint nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés g) - k) és m) és q) pontjában meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontban foglaltak szerint kell igazolnia.
Ajánlatkérő elfogadja, ha ajánlattevő korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak és tartalmazzák a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bek).
Ajánlatkérő a kizáró okok hiányát ellenőrzi továbbá a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bek. alapján nyilatkoznia kell arról, hogy az alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bek. alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan a gazdasági szereplő, ha:
nem rendelkezik a 322/2015. évi (X. 30.) Korm. rendelet 8. § alapján, a 1996. évi LVIII. tv. 1. § rendelkezéseibe foglaltak szerinti tervezői szolgáltatásra vonatkozó, illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szerepléssel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdés alapján a kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani.
Amennyiben az ajánlatkérő által kért tagságigazolás a Magyar Építész Kamara és Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában megismerhető, úgy azt az ajánlatkérő ellenőrzi. Ezen esetben igazolás csatolása az ajánlatban nem szükséges.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés tényét kell igazolni oly módon, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható legyen.
322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek – vagy az általa az adott tervezési vagy mérnöki munkaelvégzésére foglalkoztatott szakembernek – nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: P.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. a) pontja alapján pénzügyi intézménytől származó, az eljárást megindító felhívás feladása napjától visszafelé számított 24 hónapra vonatkozó nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A dokumentumot elegendő másolatban benyújtani.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzforgalmi számláján 15 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 24 hónapban.
A P.1.) pontban foglalt alkalmassági követelményeknek elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg. (Kbt. 65. § (6) bekezdés)
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 3 év legjelentősebb teljesített szolgáltatásainak ismertetése.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § alapján az ajánlattevő, az alkalmassági gazolásában részt vevő más szervezet vagy a szerződést kötő másik fél által kiállított igazolásban meg kell adni legalább a referenciamunka megnevezését, valamint megnevezését vagy az ellenszolgáltatás összegét, a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját /év, hónap, nap bontásban/) és helyét, valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és szerződésnek megfelelően történt-e.
A bemutatásnál elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő számú referenciára. Az egyes (összetett, több alkalmassági követelményt is lefedő vagy érintő) referenciák több alkalmassági követelménynek való megfelelést is igazolhatnak, azonban az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat úgy kell megjeleníteni, hogy abból az igazolni kívánt alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen.
Amennyiben Ajánlattevő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben a Kbt. 140. § (9) bekezdés figyelembe vételével kell igazolnia az alkalmassági követelménynek való megfelelést – konzorciumi vagy projekttársasági korábbi teljesítés esetén egyaránt.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referencia igazolás nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia-igazolást bármelyik a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás egésze tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
M.2.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell azoknak a szakembernek a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Csatolni kell a szakmai tapasztalatot is alátámasztó önéletrajzot, az elvégzett szakmai tevékenységek rövid ismertetését, a gyakorlat alapjául hivatkozott szolgáltatások/projektek megnevezését, az eltöltött időtartamok pontos megjelölésével, azok kezdési és befejezési időtartamát (év, hó, részletezettséggel), a munkahely, és az adott beosztás/pozíció megnevezésével.
Minden esetben csatolni kell a szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, és amennyiben a szakember még nem szerepel a kamarai névjegyzékben, úgy az előírt végzettségét igazoló okiratot is csatolni kell egyszerű másolatban.
A tervező pozícióra jelölt szakemberek tekintetében, ha azok már bejegyzésre kerültek, az ajánlathoz csatolnia kell a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vételről szóló határozat egyszerű másolatát vagy az ajánlatban meg kell adni a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számot és a nyilvántartó kamara nevét, a névjegyzékbe vétel időpontját. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben előírt feltételek teljesülését Ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara vagy a Magyar Mérnöki Kamara honlapján ellenőrzi. Ebben az esetben a végzettség igazolása nem szükséges.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három év időszakában befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szerződésszerűen teljesített, magasépítésre vonatkozó kiviteli tervkészítési referenciával.
M.2.) Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
- legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés szerinti É jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
- legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés szerinti G jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
- legalább 1 fő tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet I. Tervezés 2. rész Építészeti-műszaki tervezés szerinti V jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel.
Egy szakember több pozícióra is megajánlható amennyiben egyidejűleg megfelel több, az alkalmassági minimumkövetelményben rögzített feltételeknek.
Az M.1.) – M.2.) pontban előírt alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, melyek kizárólag egyenként vonatkoztathatók a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. (Kbt. 65. § (6) bekezdés)
A Kbt. 65. § (9) bek. alapján az előírt szakemberek – azok végzettségére, képzettségére – rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására az ajánlattevő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet valósítja meg azt a szolgáltatást, amelyhez e kapacitásokra szükség van.
A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik. Ebben az esetben csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
A Kbt. 65. § (11) bekezdés alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként – a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül – maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy – ha a jogelőd megszűnt – megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
- Késedelmi kötbér: Ajánlatkérő a szerződés késedelmes teljesítésével kapcsolatosan a késedelmes napokra késedelmi kötbért ír elő, feltéve, ha a késedelem olyan okból származik, amelyért ajánlattevő felelős. A késedelmi kötbér mértéke a szerződés szerinti nettó ár 5%-a/késedelmes nap. A szerződés szerinti nettó ár 20%-át meghaladó késedelmet az Ajánlatkérő meghiúsulásnak, azaz a teljesítés elmaradásának tekintheti és megilletheti a szerződés felmondásának joga.
- Meghiúsulási kötbér: amennyiben a szerződés olyan okból szűnik meg, melyért az Ajánlattevő felelős, Ajánlattevőnek meghiúsulási kötbért kell fizetnie Ajánlatkérő részére. Mértéke a nettó szerződéses ár 10%-a.
Ajánlatkérő és Ajánlattevő a szerződés meghiúsulásának tekintik különösen azt, ha Ajánlatkérő a hibás vagy késedelmes teljesítés miatt eláll a szerződéstől.
Ajánlatkérő a kötbérek összegét jogosult az ajánlattevő által kiállított számlába beszámítani a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltak figyelembe vételével.
Ajánlattevő a Kbt. 134. § (5) bekezdésében foglaltak szerint köteles a biztosítékok határidőre történő rendelkezésre bocsátásáról ajánlatában nyilatkozni.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlattevőnek a végszámla benyújtására van lehetősége.
A nyertes ajánlattevő a szerződésnek és a jogszabályoknak megfelelően kiállított számlái Ajánlatkérő általi kézhezvételétől számítottan átutalással utófinanszírozással kerülnek kiegyenlítésre, a Kbt. 135. § (1) bekezdése szerint igazolt teljesítését követően a Ptk. 6:130. § (1) – (2) bek. szerint.
A végszámla benyújtásának feltétele Ajánlatkérő általi teljesítés-igazolás kiadása.
Az ajánlattétel, a kifizetés és a szerződés pénzneme a forint (HUF).
A szerződés finanszírozása a TOP-6.7.1-16-NY1-2017-00001 program keretében történik.
A támogatás intenzitása 100%.
A Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint ajánlatkérő a szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását, de közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevőknek csatolniuk kell egy cégszerűen aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. Ajánlatkérő az önálló ajánlattevők esetében is kizárja gazdálkodó szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. tervezési fejezet 2. rész Építészeti-műszaki tervezés szerint.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A teljesítés határideje a tervezői művezetés vonatkozásában a tárgyi projekt fizikai zárásának határidejével egyezik meg. Amennyiben a támogatási szerződésben a tárgyi projekt fizikai zárásának határidejéhez rögzített határidő meghosszabbításra kerül, úgy a véghatáridő a tervezői művezetés vonatkozásában a mindenkor hatályos támogatási szerződés szerinti projekt fizikai zárásának határidejéhez rögzített határidővel egyezik meg.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/10/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
Hely: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 óra elteltével.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása az EKR rendszerben történik az ajánlattételi határidő lejártát követő 2 óra elteltével.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: 1. részszempont fordított arányosítás, 2. részszempont Közbeszerzési Hatóság útmutatója (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.) 1. számú melléklet A.1. pont szerinti arányosítás. Részletesen: közbeszerzési dokumentumok.
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját alkalmazza.
Ajánlatkérő kiköti, hogy a szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotásokon az Ajánlatkérő területi korlátozás nélkül, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
Felelősségbiztosítás: legalább 5 millió Ft/szerződéses időtartam.
Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint a következő eltérésekkel:
Ajánlatkérő a Kbt. 113. § (1) - (5) bekezdését nem alkalmazza.
A Kbt. 113. § (6) bekezdése az eljárást megindító felhívás visszavonására is alkalmazandó.
Amennyiben nem hirdetményben közzétett, azaz jelen eljárást megindító felhíváson kívüli közbeszerzési dokumentumok módosulnak és a megfelelő ajánlattételhez még ésszerű időtartam áll rendelkezésre, az ajánlattételi határidő nem kerül meghosszabbításra, Ajánlatkérő nem ad fel hirdetményt a módosításról. A közbeszerzési dokumentumok módosítását az Ajánlatkérő az eredeti dokumentumokkal megegyező helyen, közvetlenül elektronikusan elérhetővé és hozzáférhetővé teszi. A közbeszerzési dokumentumok módosításáról Ajánlatkérő haladéktalanul és egyidejűleg értesít valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt.
Az ajánlatkérő az ajánlattételi határidőt hirdetmény közzététele nélkül meghosszabbíthatja, ha a kiegészítő tájékoztatást nem tudja a Kbt.-ben meghatározott, az ajánlattételi határidő lejárta előtti ésszerű időben megadni. A határidő meghosszabbításáról haladéktalanul és egyidejűleg értesíti valamennyi érdekelt gazdasági szereplőt.
Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) - (9) bekezdését nem alkalmazza. Az ajánlatok bírálata egy lépcsőben, az ajánlatok részeként csatolt és szükség esetén hiánypótolt dokumentumok alapján történik. Erre tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására előírt dokumentumok az ajánlat részeként benyújtandóak az ajánlattételi határidő lejártáig.
Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdése alapján jár el.
Ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakemberek rendelkezni fognak a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti, jelen felhívás III.1.3) M2.pontjában meghatározott jogosultsággal, továbbá a Magyar Mérnöki Kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal a szerződés megkötésekor, illetőleg a szerződés teljes időtartama alatt. Előbbiek a szerződéskötés feltételét képezik.
Az ajánlattevőnek nyilatkozattétellel kell tudomásul vennie ajánlatában, hogy ha a bemutatott szakemberek esetében megállapítható, hogy az előírt jogosultsággal nem rendelkezik legkésőbb a szerződés megkötésekor, úgy a nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül, melynek következtében Ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtó ajánlattevővel köt szerződést, amennyiben azt az összegezésben megjelölte.
A megjelölt jogosultság meglétét a szerződéskötés időpontjában Ajánlatkérő ellenőrzi. Ajánlattevő felelőssége, hogy a szakemberek a szerződés megkötésekor megfelelő jogosultsággal rendelkezzenek és a jogosultsága a Kamara névjegyzékében megjelenjen a valóságnak megfelelő adatokkal. A jogosultság megszerzésére a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet rendelkezései irányadóak.
Az alkalmassági követelmények a minősített ajánlattevők jegyzékbe vételéhez képest szigorúbban kerültek meghatározásra. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdésére.
FAKSZ dr. Pálóczy András 00508
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/09/27 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges