Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/195
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma: 2018.10.09.
Iktatószám: 17721/2018
CPV Kód: 71222100-1
Ajánlatkérő: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye: 1027 Budapest, Horvát u. 12-26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.10.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 12-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann
Telefon: +36 704897530
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Fax: +36 704897530
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.delivaroskapu.org
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000684732018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000684732018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Budapest 2030 Terv elkészítése
Hivatkozási szám: EKR000684732018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71222100-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Budapest 2030 Terv és kapcsolódó dokumentumok elkészítése és az azzal összefüggő tanácsadási feladatok elvégzése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 600000000 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Budapest 2030 Terv elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
További tárgyak: 71243000-3
73200000-4
73420000-2
79314000-8
79411000-8
79416200-5
79553000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1027 Budapest, Horvát u. 12-26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapest 2030 Fejlesztési Terv (Terv) Budapest adottságainak és lehetőségeinek valamint nemzetközi megítélésének számba vételét követően, a város jövőjéről alkotott vízióhoz igazodva, a Fővárosi Közgyűlés által elfogadott stratégiai dokumentumokra figyelemmel, kormányzati felelősségi körbe tartozó és központi költségvetési vagy európai uniós forrásból megvalósítani tervezett fejlesztéseket ölel föl, azaz a nem önkormányzati hatáskörben megvalósuló, kiemelt jelentőségű városépítészeti, ingatlan- és közlekedési infrastruktúra fejlesztések előkészítését és végrehajtását alapozza meg.
Jelen közbeszerzési eljárás célja egy olyan kompetens szakmai szervezet kiválasztása, amelynek fő feladata a korábban említett fejlesztési tárgyú dokumentumokban megfogalmazott tartalmak relevanciavizsgálata, szintetizálása, a városra vonatkozó adatok és trendek elemzése, valamint a releváns szakmacsoportokkal folytatott partnerségi folyamatban feltárt fejlesztési szükségletek alapján a Terv megalkotása.
Szükséges a meglévő, elfogadott város- és térségfejlesztési dokumentumokra építve, az abban szereplő és újként megfogalmazott projektek egységes, de legalább összehangolt, kompakt programba foglalása, valamint a különböző, költségvetési forrásokkal gazdálkodó szervezetek alá tartozó fejlesztések azonosítása, integrációja, szinergiáik kihasználása, a párhuzamosságok megszüntetése és az egymással versengő elképzelések összehangolása.
A Terv készítése során tehát a nyertes ajánlattevőnek részletesen meg kell fogalmaznia Budapest identitását és meg kell alkotnia a város 2030-ra vonatkozó jövőképét. Ennek megalapozása során be kell mutatni a jelenlegi helyzetet, benchmarkokat, a városfejlesztés nemzetközi és hazai trendjeit a mobilitás, a város- és erőforráshasználat, a lakhatás, az élhetőség-javító és identitásképző beavatkozások, a turizmus, a kulturális örökség és a versenyképesség szempontjait mérlegelve. Vizsgálni kell az olyan világméretű trendeket, jelenségeket, mint pl. a smart city, a megosztott szolgáltatások (sharing economy), a klímaváltozás és energiaellátás, azonosítani szükséges az ezekben rejlő lehetőségeket és kockázatokat, illetve az utóbbiakra adható válaszokat is Budapest fejlődése/fejlesztése kapcsán. Mindezekre figyelemmel kell kialakítani a városfejlesztési terv fő irányait és alapelveit.
A tervben meg kell jelölni a fejlesztési célokat és tematikákat, kitérve azok gazdasági és szociológiai vonatkozásaira is. A városfejlesztési terv készítői ezek alapján ki kell, hogy jelöljék a főbb fejlesztési irányokat és tématerületeket.
Ajánlattevő feladata, hogy a javasolt fejlesztési irányokat és tématerületeket földrajzi és várospolitikai tematikában is értelmezze, releváns csoportosításokkal jól megragadható beavatkozási irányokként azonosítsa. A javasolt kulcsprojektekre, illetve beruházási programokra külön-külön értékelő dokumentáció elkészítése szükséges. Nyertes ajánlattevőnek tehát a javasolt beruházásokat egyedileg kell egyszerűsített döntés-előkészítő tanulmány szintjén vizsgálni úgy, hogy az egy későbbi megvalósíthatósági tanulmány készítéséhez kiindulási alapként szolgáljon. Javaslatai során Ajánlattevő figyelemmel kell legyen az elérhető finanszírozási források nagyságára és formáira, javaslatot kell tennie a lehetséges forrásbevonásra.
Az előkészítő szakaszban létrejön egy Szakmai Partnerségi Terv és egy Projektindító Jelentés, majd a tervkészítés szakaszának eredményeképpen Ajánlatkérő az alábbi három kulcsdokumentum előállítását írja elő:
1. Megalapozó stratégiai tanulmány
2. Budapest 2030 Fejlesztési Program és mellékletei
3. Összefoglaló Tájékoztató
A fennmaradó keret terhére Ajánlatkérő a Tervhez kapcsolódó eseti igényeknek megfelelően adhat további megrendelést további kutatások, egyéb dokumentumok elkészítésére, valamint a dokumentumokkal összefüggő tanácsadási feladatok elvégzésére.
További információkat a Feladatleírás tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. M2.2. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36 hónap)  5
2 2.2. M2.3. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36 hónap)  8
3 2.3. M2.4. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max. 36 hónap)  8
4 2.4. M2.5. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max.36 hónap)  8
5 2.5. M2.8. szerinti szakember alkalmassági követelmények körében meghatározottakon felüli szakmai tapasztalata (hónap, többlet szakmai tapasztalat elismerése: min. 0 hónap, max.36 hónap)  6
6 2.6. M2.10. szakember alk.i köv. körében megh. felüli, települési közterület tervezése során szerzett szakmai tapasztalata (többlet szakmai tapasztalat, min 0, max 36 hónap) 5
7 2.7. informatikai és/vagy kommunikáció és/vagy szociológia és/vagy matematika felsőfokú végzettséggel rendelkező, hálózatkutatással foglalkozó szakember Hirsch-féle indexe (H index)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 600000000 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/11/01 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2019/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.7) pontban feltüntetett kezdő időpont az elj.befejezésének változó időpontjára tekintettel módosulhat.
Az ár szempont alszempontjai: 1.1. Alapdíj (nettó Ft) /Súlyszám 30; 1.2.Szakértők díja (képzett érték) /Súlyszám 20
A pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont. Ajánlatkérő 2 tizedesjegyig kerekít.
A módszerek ismertetése: ár esetében: fordított arányosítás, a 2.1-2.7. alszempontok: pontozás

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
1) Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattétel esetén egyik ajánlattevő sem), alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, akivel szemben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fennáll.
2) Az ajánlatkérőnek az eljárásból ki kell zárnia az olyan ajánlattevőt, alvállalkozót, az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplőt, aki az 1) pontban rögzített kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akivel szemben az 1) pontban meghatározott kizáró okok a jelen eljárás során következnek be.
Az igazolás módja:
1) Az ajánlattevőnek a Kbt. 69. § (1) bek., ill. a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (321/2015 Kr.) 1. § (1) bek. alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum (ESPD) – 321/2015 Kr. 4-7. §-ának megfelelően kitöltött - formanyomtatványának benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem állnak fenn vele szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek.-ben meghatározott kizáró okok.
2) Ajánlatkérő a 321/2015 Kr. 2. § (3) bek. a) pontja alapján előírja, hogy az ajánlattevő az ESPD-ben tüntesse fel az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. Az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők ESPD-t kötelesek benyújtani a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
3) A kizáró okok igazolására felhívott ajánlattevő a kizáró okok hiányát a 321/2015 Kr. 8. §, 10. §, 12. §, 14. §, 16. § -ának megfelelően köteles igazolni. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében a 321/2015 Kr. 13. § szerint csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. (Nemleges nyilatkozat csatolása is kötelező!). A kizáró okok igazolásáról szóló nyilatkozatoknak és igazolásoknak az ajánlati felhívás feladásánál nem régebbi keltezésűnek kell lenniük.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 Kr. 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ESPD megfelelően kitöltött formanyomtatványának benyújtásával kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az ESPD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, ajánlatkérő nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
P/1. A Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgyából (városi területfejlesztés és/vagy városszerkezeti gazdasági kutatás területen végzett tanulmánykészítés és/vagy tanácsadás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak
P.2) A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr.19. § (1) bek. b) pontja alapján ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét). Ha a beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az ajánlattevő a P.2) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Az ajánlatkérő köteles az ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (városi területfejlesztés és/vagy városszerkezeti gazdasági kutatás területen végzett tanulmánykészítés és/vagy tanácsadás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri a nettó 400 000 000,- HUF-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(8) és (11) bek.-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Ajánlattevőnek a közbeszerzés tárgyából (városi területfejlesztés és/vagy városszerkezeti gazdasági kutatás területen végzett tanulmánykészítés és/vagy tanácsadás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladásának napját megelőző 3 (három) mérlegfordulónappal lezárt üzleti év tekintetében érje el összességében a 400.000.000,- Ft-ot.
P/2 Ajánlattevőnek az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye legfeljebb egy évben lehet negatív.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bek. és a 321/2015 Kr. 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek az ESPD megfelelően kitöltött formanyomtatványának benyújtásával kell igazolnia, hogy megfelel az ajánlati felhívásban meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlattevőknek elegendő alkalmasságukat az ESPD IV. rész α pontjának kitöltésével igazolni, ajánlatkérő nem írja elő az alkalmassági követelmények tekintetében a részletes adatok megadását.
M/1. A 321/2015 Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 év (72 hónap) során teljesített legjelentősebb szolgáltatási szerződéseinek ismertetése, és a 321/2015 Kr. 22. § (1) bekezdés a) vagy b) pont szerint kiállított referenciaigazolás vagy nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább az alábbi adatokat:
- a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelőség megállapítható legyen);
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja);
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe; információt nyújtó személy neve, elérhetősége (telefonszám vagy e-mail cím);
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Ajánlatkérő a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 21. § (3a) b) pontja alapján jár el.
M/2. A 321/2015 Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek képzettségének, szakmai tapasztalatának ismertetése.
Ajánlattevőnek csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatokat, valamint a szakemberek által aláírt olyan részletezettségű szakmai önéletrajzokat, amelyből az alkalmassági követelményeknek való megfelelés egyértelműen megállapítható. A nyelvismeret a nyelvvizsga-bizonyítvány másolatának csatolásával igazolható. Az iskolai végzettség az oklevél másolatának benyújtásával igazolható.
A szakmai önéletrajzban a szakmai gyakorlat év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre, valamint a szakmai önéletrajz tartalmazza az adott szakember jelenlegi beosztását, a foglalkoztatási forma megjelölését (munkaviszony/egyéb foglalkoztatási viszony stb.) és –amennyiben a szakember a nyilvántartásban szerepel - a kamarai nyilvántartási számát.
Ajánlattevőknek meg kell jelölniük minden egyes szakember vonatkozásában, hogy mely szakembert mely pozícióra jelölik.
Az alkalmassági minimumkövetelmények igazolásával kapcsolatban az ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bek.-ben foglaltakra.
M/1. Alkalmasság minimumkövetelménye, hogy a.t. rendelkezzen:
M/1.1 legalább 1 db, 100.000 főnél nagyobb lakosságszámú településre vonatkozó, urbanisztikai tárgyú tanulmány készítésére és/vagy ilyen tárgyú tanácsadásra, vagy ilyen tárgyú projektmenedzsment szolgáltatásra vonatkozó referenciával, mely legalább 8.000 fő érintettségére vonatkozó lakhatás/lakáspolitikai munkarészeket és erre vonatkozó társadalmi egyeztetést is tartalmazott.
M/1.2 legalább 1 db, 100.000 főnél nagyobb lakosságszámú településre vonatkozó gazdaságfejlesztési stratégia készítésre és/vagy tanácsadásra vonatkozó referenciával, mely tartalmazott területi és ágazati hatásvizsgálati modell fejlesztést is.
M/1.3 összesen legalább nettó 150 millió HUF értékű, költség-haszon elemzést (CBA) is magába foglaló közlekedésfejlesztési tanulmány és/vagy megvalósíthatósági tanulmány és/vagy intézkedési terv készítésére vonatkozó referenciával, mely kötött pályás közlekedésre, továbbá közúti és/vagy vízi közlekedésre vonatkozott, tartalmazott közösségi közlekedésre vonatkozó hatásszámítást és forgalmi modellezést. A referencia követelménynek való megfelelőség legfeljebb két referenciamunkával igazolható.
Egy referenciaigazolás a fent előírt alkalmassági minimumkövetelmények közül több alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés céljából is felhasználható.
Irányadó a 321/2015. Kr. 22. § (5) 21/A §. Definíciók a közbeszerzési dok.ban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. köv. "A kiválasztási szempontok" részben.
M/2 Ajánlattevő rendelkezzen:
M/2.1 1 fő projektvezető szakemberrel, aki politológia és/vagy közgazdasági felsőfokú végzettséggel, legalább középfokú államilag elismert angol nyelvtudással és 60 hónap projektvezetői szakmai gyakorlattal rendelkezik tanácsadási projektekben, mely tartalmazott szociológiai kutatási, elemzési feladatokat.
M/2.2 1 fő társadalmi kommunikációs szakemberrel, aki kommunikáció területén felsőfokú végzettséggel és tanácsadás területén szerzett 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik, melynek keretében részt vett legalább 1 db társadalmi kampány kidolgozásában és/vagy megvalósításában, amelynek hatásterülete elérte a 8.000 főt.
M/2.3 1 fő közgazdász szakemberrel, aki közgazdász felsőfokú végzettséggel és uniós forrástervezési területen 36 hónap szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/2.4 1 fő közlekedéstervezővel, aki felsőfokú építő és/vagy közlekedés mérnök végzettséggel, valamint legalább 36 hónapos, az európai uniós szabályozási környezetben közlekedési stratégiák készítésében szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik, amely részeként részt vett legalább egy 100 000 főt meghaladó település vasúti és/vagy közlekedési koncepciójának kidolgozásában és/vagy megvalósításában.
M/2.5 1 fő vasúti és/vagy kötöttpályás közlekedési szakértővel, aki felsőfokú építő és/vagy közlekedés mérnök végzettséggel, valamint legalább 36 hónap a közlekedési szektorban, vasúti és/vagy kötöttpályás közlekedési menetrendi tervezés területén szerzett szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/2.6 1 fő szociológus, vagy politológus felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 36 hónap időtartamú, szakpolitikai programok értékelésére vonatkozó tapasztalattal rendelkezik.
M/2.7 1 fő építészmérnöki felsőfokú végzettséggel rendelkező szakemberrel, aki legalább 36 hónap nagyvárosi befektetések és infrastrukturális beruházások révén fenntartható gazdasági növekedéssel és erőforrások hatékony felhasználásával összefüggő (Smart City) tanácsadási és/vagy elemzési szakmai tapasztalattal rendelkezik.
M/2.8 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes Tkö (Településtervezési közlekedési szakterület), és/vagy SZKö (Településrendezési közlekedési szakértés) vagy ezekkel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki – a jogosultság megszerzésétől, illetőleg az ahhoz szükséges végzettség és tapasztalat megszerzésétől számítva - legalább 36 hónap, az előírt végzettség szerinti szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik, és részt vett legalább 1 db 1 000 000 főt meghaladó lakosságszámú település vagy nagyvárosi térség, vagy ennek legalább 200 000 főt elérő lakosságszámú településrészének közlekedésfejlesztési célú településfejlesztésére irányuló projekt előkészítésében tervezőként vagy szakértőként.
M/2.9 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes TT (Településtervezési szakterület) vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki – a jogosultság megszerzésétől, illetőleg az ahhoz szükséges végzettség és tapasztalat megszerzésétől számítva - legalább 36 hónap, az előírt végzettség szerinti szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
M/2.10 1 fő a 266/2013 (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes TK (Településtervezési zöldfelületi és tájrendezési szakterület) vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkező szakemberrel, aki – a jogosultság megszerzésétől, illetőleg az ahhoz szükséges végzettség és tapasztalat megszerzésétől számítva - legalább 36 hónap, az előírt végzettség szerinti szakterületen szerzett gyakorlattal rendelkezik.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető, egy pozíció tekintetében csak egy szakember jelölhető. Definíciók a közbesz.dok.ban.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, elszámolás és kifizetés pénzneme: HUF. A keretmegállapodásban meghatározott díjak kiegyenlítésére a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek.-ben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek.-ben foglaltak irányadóak. Ajánlatkérő előleget nem fizet. Elszámolás és kifizetés gyakorisága a szerződéstervezetben meghatározottak szerint történik.
Irányadó jogszabályok:
2015.évi CXLIII. törvény
2013.évi V. törvény
2017. évi CL. törvény
Kötbér: késedelmi és meghiúsulási kötbér a szerződésben részletezettek szerint.
Biztosíték: teljesítési biztosíték az Alapdíj 5 %-ával megegyező mértékben.
Részletes feltételeket a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: A 94/2018. Kr. rendelkezései szerint a Miniszterelnökséget vezető miniszter feladata Budapest és a fővárosi agglomeráció fejlesztése, amely keretében elkészíti Budapest 10éves, 2020-2030 közötti időszakra vonatkozó kormányzati stratégiai városfejlesztési tervét. A Terven fognak alapulni a 2020-2030 közötti kormányzati beruházások elindításához szükséges kormánydöntések, előkészítő előterjesztések és jogszabályok. A Tervet egyeztetni szükséges a főpolgármesterrel, az érintett szakmai és civil szervezetekkel, amelynek eredményeként a véglegesített és a kormánnyal közösen elfogadott terv alapján megkezdődhet a főváros jövőjét a következő évtizedre meghatározó fejlesztési terv végrehajtása. A Terv a 2020-tól induló tízéves fejlesztési időszakra vonatkozik, és elkészítésének időszükséglete min. 7hónap, amelyet az ismertetett egyeztetés és véglegezett terv elfogadás is követ, így kiemelt kormányzati érdek az erre vonatkozó közbesz. eljárás mielőbbi lezárása és a szerződés mielőbbi megkötése
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
x A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
x Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/10/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet 15. § szerint történik.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. (https://ekr.gov.hu, az eljárás EKR azonosítója: EKR000684732018)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlatkérő az eljárást a Kbt. 105. § (1) bek. b) pontjai szerinti vegyes keretmegállapodás megkötése céljából indítja. A szolgáltatások megrendelésére közvetlen megrendelés útján vagy az ajánlatkérő konzultációra történő felhívását követően a nyertes ajánlattevő egyedi ajánlata alapján kerül sor a keretösszeg erejéig a Keretmegállapodásban szabályozott módon.
Ajánlatkérő nem köteles a teljes Keretösszeg kimerítésére és valamennyi feladat megvalósítására.
2) Ajánlatkérő megvizsgálta, hogy lehetséges-e a részekre történő ajánlattétel biztosítása. Megállapításra került, hogy a nyertes ajánlattevő által elvégzendő feladatok megkövetelik azt, hogy mind a felelősség, mind a szakértelem egy kézben maradjon. Részekre történő ajánlattétel és több nyertes ajánlattevő esetén ugyanolyan jellegű szolgáltatásért ajánlatkérő többszörösen fizetne több szerződés alapján (pl. rendelkezésre állás, szakemberi kapacitások lekötése), amely gazdaságilag nem ésszerű. Ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
3) Ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. § alapján biztosítja, felhívja azonban a figyelmet, amennyiben a hiánypótlás során új gazdasági szereplőt vonnak be az eljárásba, és ezen új gazdasági szereplőre tekintettel szükséges újabb hiánypótlás kibocsátása, ajánlatkérő ezen új gazdasági szereplő vonatkozásában egy alkalommal rendel el hiánypótlást.
4) Jelen felhívásban ajánlatkérő az ajánlattevőknek a szerződés teljesítésére való pénzügyi, gazdasági, illetve műszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg valamennyi pont esetében.
5) Ajánlatkérő az eljárásban nem ír elő ajánlati biztosítékot.
6) Ajánlatkérő kizárja a nyertes ajánlattevő(k) számára a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
7) Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek.-re tekintettel indítja meg, figyelemmel arra, hogy nem rendelkezik aláírt támogatási szerződéssel a projektre. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételhez köti a Kbt. 135. § (12) bekezdésére figyelemmel.
8) Az ajánlati kötöttség időtartama 60 nap.
9) FAKSZ: Urbán Mariann, lajstromszám: 01017
10) Ajánlatkérő jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
11) Ajánlattevőknek szakmai ajánlatot szükséges benyújtaniuk a közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
12) Ajánlatkérő az elj. dokumentumait a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált ajánlattevő részére biztosítja.

VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák