Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/191
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.03.
Iktatószám:17724/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Teljesítés helye:Budapest, Magyarország
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Épület építési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: KKBK Kiemelt Kormányzati Beruházások Központja Nonprofit Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_96334924
Postai cím: Horvát Utca 12-26
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1027
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Urbán Mariann
Telefon: +36 704897530
E-mail: urban.mariann@kkbk.hu
Fax: +36 14122469
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.delivaroskapu.org/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.delivaroskapu.org/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000506412018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000506412018/reszletek (URL)
  a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Épület építési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Az Xtrém Park létesítményeinek generáltervezése
Hivatkozási szám: EKR000506412018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A Budapesti Xtrém Szabadidő Park az Észak-Csepelt és Dél-Pestet érintő, átfogó fejlesztési program, a Déli Városkapu Fejlesztési Program részeként valósul meg. A Fejlesztési Program legfontosabb eleme a 12.000 férőhelyes Diákváros, amely a fővárosban évtizedek óta hiányzó és a felsőoktatás fejlesztésében is fizikai korlátot jelentő kollégiumi férőhelyeket bővíti. A Diákvároshoz kapcsolódnak a diákok, sportolók és a lakosság által is használható közösségi terek, sportlétesítmények – így a vadvízi központot és a BMX központot magában foglaló Xtrém Szabadidő Park is -, amelyek révén egy lepusztult, elhanyagolt környékből, fővárosi léptékben is vonzó városnegyed válik.
A Déli Városkapu fejlesztési program elemei felgyorsítják a területen egyébként is szükséges infrastrukturális beruházásokat, az egészségmegőrző, egészségtudatos városfejlesztés figyelembe vételével a „zöld megoldások”, a parkfejlesztés és a Duna-part rendbe tétele, élhetővé tétele kerül előtérbe.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Az Xtrém Park létesítményeinek generáltervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak:71320000-7
71321000-4
71323100-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest, Magyarország
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési szerződés a Budapesti Xtrém Szabadidő Park és létesítményei vonatkozásában
A beruházás célja, hogy regionális, országos, illetve nk-i verseny megrendezésére biztosítson megfelelő infrastruktúrájú és minőségű versenykörnyezetet, emellett a Diákváros lakói, az amatőr sportolók és a lakosság számára is hozzáférhető sportolási, rekreációs és szabadidős lehetőséget nyújtson.
A jelen közb. elj. tárgya nk-i színvonalú kajak-kenu szlalom verseny- és edzőpálya, illetve BMX verseny- és gyakorlópályák, mindkét létesítményhez tartozó klubház(ak), továbbá a tervezési határon belüli út, közmű és környezetrendezésre vonatkozó generáltervezési feladatainak teljes körű ellátása, beleértve a teljes körű hatósági- és szakhatósági eljárások lebonyolítását a kapcsolódó engedélyek megszerzésével, közmű szolgáltatói és egyéb kezelői jóváhagyásokat, a tervezési fázisoknak megfelelően. Figyelembe kell venni, hogy az új létesítmény Budapest kiemelt városképi eleme lesz a jövőben és a létesítménynek hazai és nk-i viszonylatban is versenyképesnek, világviszonylatban hasonló létesítményekkel összehasonlítva kimagasló minőségűnek kell lennie.
A vadvízi kp. a Magyar Kajak-kenu Szöv. országos edzőközpontja, a BMX központ a Magyar Kerékpáros Szöv. edzőközpontja lesz, azonban nyitva állnak majd a nagyközönség előtt is. A két, össz. mintegy megközelítőleg 4500 m2 alapterületű klubházban (vagy közös klubházban) a közösségi, igazgatási, sportolói és kiszolgáló funkciók kapnak helyet. A klubházak külön épületben is elhelyezhetők, de célszerűbb azt egy épületben megoldani. A létesítmény komplexum elhelyezésére mintegy 16 ha terület vehető igénybe, mely egyben a tervezési határ. Az épület esetében BREEAM „very good” minősítés megszerzése a feladat.
A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség (UCI) által hitelesített BMX pályának, illetve a kajak-kenu szlalompályának – megfelelő kiegészítők és ideiglenes létesítmények megépítésével – alkalmasnak kell lennie világversenyek megrendezésére.
A vadvízi központ részei a klubház, a szlalompályák, az indító és érkező medence, a nézői terület a lelátókkal (+ mobil lelátó helyének biztosítása), a közlekedő területek, továbbá a belső út és hídhálózat.
A kajak-kenu szlalompálya kialakítása:
Versenypálya (csatorna): 280 m hosszú, 8-12 m széles, 4,5 m eséssel
Edzőpálya (csatorna): 4-500 m hosszú, 8-10 m széles, 4,5 m eséssel
A tó (érkező medence) ter-e: 12000 m2 , mélysége 120-160cm
A BMX központ részei a klubház, a 300-400m hosszú, az UCI hitelesítéséhez szükséges követelményeknek megfelelő BMX pálya, a BMX gyakorló pálya, Pump track pálya, Free style park, a nézői terület a lelátókkal + mobil lelátó helyének biztosítása, és a közlekedő területek és úthálózat.
A generáltervezői feladatok körében kül. az alábbi feladatok ellátása szükséges:
- Vázlatterv és Koncepcióterv készítése
- Engedélyezési tervek elkészítése, engedélyek beszerzése
- Kiviteli tervek elkészítése, Kiviteli tervekhez kapcsolódó engedélyek megszerzése
- A kivitelezési közbeszerzési elj. során a dokumentáció; és adott esetben a kiegészítő tájékoztatás előkészítésében való közreműködés
A terveket a von. jsz-oknak megfelelően, különösen a 321/2015. (X.30.) K. rend., a 191/2009 (IX.15.) K. rend., a 322/2015 (X.30.) K. rend, 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen kb-i eljárásokban és a kivitelezendő feladat egyértelműen elvégezhető legyen.
AK rögzíti, hogy a szerződésterv. 2. sz. mell-ben rögzített tervezési fázisok során az AT által szolgáltatandó dokumentáció ellenértékeként fizetendő fix átalánydíj összege (a továbbiakban:Tervezési Díjrész) von. kell megadni az ajánlati árat (az AD I. kötetben részletesen meghatározott rendelkezések szerint).A Tervezési Díjrész nem tart. az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetés díját, melyre von. részletes rend-ket ld. a jelen felhívás II.2.11) pontjában.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Szakemberek többlettapasztalata referenciában 50
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2018/09/20 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2022/12/31 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A tervezői művezetés opcionálisan rendelhető meg a kivitelezés időtartama alatt a Tervezési Díjrész (az ajánlattevő által szolgáltatott tervdokumentáció ellenértékeként fizetendő fix átalánydíj összege – ajánlati ár) 8 %-ával megegyező mértékű Tervezői Művezetési Díjrész, mint keretösszeg terhére. A Tervezési Díjrész a fentiek alapján nem foglalja magában a Tervezői Művezetési Díjrészt.
Az opcionálisan megrendelhető tervezői művezetés a kivitelezés lezárásáig rendelhető meg az Ajánlatkérő részéről, illetve teljesíthető az Ajánlattevő részéről.
Amennyiben az Ajánlatkérő helyszíni tervezői művezetésre tart igényt, azt külön írásbeli megrendelés formájában, az abban részletezett teljesítéssel rendeli meg. A tervezői művezetési napidíj összege 130.000,-Ft/mérnöknap+ÁFA, azzal hogy a tervezői művezetés fél mérnöknaponként is megrendelhető. Az opcióra vonatkozó részletes szabályok a szerződéstervezetben kerültek rögzítésre.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.1) pontból:
AT-nek - a Kbt. 65. § (7) bek. esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek - ajánlattételkor az EEKD benyújtásával kell igazolnia, hogy a fenti alkalmassági min. követelménynek megfelel. A fenti névjegyzékek adatait Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén az AK ellenőrzi, nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani az AK Kbt. 69. § szerinti felhívására.
A 322/2015 Kr. 8. § (2) bek. alapján az AK előírja, hogy a nem Mo-on letelepedett gazdasági szereplőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a Magyar Építész Kamara névjegyzékében.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a VI.3 pontból:
13) A Kbt. 81 § (4) bek-ben foglaltakra tekintettel AK rögzíti, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
14) A Kbt. 81 § (5) bek-ben foglaltakra tekintettel AK rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát – az EEKD-ban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
15) A Kbt. 75. § (6) bekezdésére tekintettel AK rögzíti, hogy a jelen eljárásban a 75. § (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
16) A 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 7. § (7) bekezdésre tekintettel AK rögzíti, hogy a közreműködő felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: dr. Sirály Katalin (FAKSZ lajstromszáma: 00365)
17) A IV.2.6). pont alapján az ajánlat kötöttség időtartama 60 nap.
18) AK a 322/2015 (X.30.) K.rend. 11. §-a alapján a szerződés megkötésének feltételéül szabja, hogy a nyertes AT a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt rendelkezzen - különösen a harmadik félnek okozott károkkal szemben – tervezői tevékenységre vonatkozó szakmai felelősségbiztosítással, melynek kárérték limitje legalább 100 millió HUF/káresemény, és legalább 200 millió HUF/kárév.
19) A jelen eljárásban alkalmazásra kerülő II. sz. értékelési szempontra [Szakemberek többlettapasztalata referenciában] tekintettel ajánlattevőnek már az ajánlatában be kell nyújtania azokat az igazolásokat, amelyek alátámasztják az ajánlatban foglalt többlettapasztalatot, továbbá hogy az M.2.1, M.2.4 alkalmassági minimumkövetelmények vonatkozásában megjelölésre kerülő szakemberek a nevezett minimumkövetelményeknek megfelelnek, és erre tekintettel az értékelés során AK által figyelembe vehetők.
20) AT-nek az ajánlata keretében nyilatkozatot kell benyújtania, miszerint a szerződéstervezetben előírt teljesítési biztosítékot és jóteljesítési biztosítékot a szerződéstervezetben meghatározott mértékben, a meghatározott időpontig, a szerződéstervezetben meghat. valamely formában az AK rendelkezésére bocsátja és a nevezett biztosítékok a szerződéstervezetben meghatározott időpontig rendelkezésre állnak majd.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A jelen felhívás II.2.7) pontjában a szerződés kezdő időpontja csak technikai jellegű bejegyzés. A szerződés kezdő időpontja a szerződés aláírásához kapcsolódik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok fennállnak.
A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
Megkövetelt igazolási módok;
I. Előzetes igazolás:
Igazolási mód az ajánlat benyújtásával egyidejűleg a Kbt. 67. §, 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet (Kr.) 2-7.§-ai szerint szükséges.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (1) bekezdésére tekintettel (mind a magyarországi letelepedésű, mind a nem Mo-on letelepedett) ajánlattevőknek, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k)nek a Kr. 4. § szerint egységes európai közbeszerzési dokumentumban (EEKD) szükséges nyilatkozniuk előzetes igazolásként a kizáró okok fenn nem állásáról. Az alátámasztó igazolásokat a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti AK-i felhívásra szükséges benyújtani.
A Kbt. 69. § (4) bek. szerinti AK-i felhívásra benyújtandó igazolódokumentumok:
A Mo-i letelepedésű ajánlattevő(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában a Kr. 8. §-a szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésekben foglalt kizáró okok fenn nem állását.
A nem Mo-on letelepedett AT esetében az AK a Kr. 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján AT-nek az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t szükséges benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a Kr. 3. § (2) és (3) bekezdésére.
Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alk. igazolásában, az AT-nek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell benyújtani
Felhívjuk a figyelmet a Kr. 12-14. § és 16. §-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetőségére.
Az ajánlatban be kell nyújtani a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az AT azon nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez az előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
II. Igazolási mód a bírálat nyomán:
AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
- Megkövetelt igazolási mód Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 8. § előírásai szerint
- Megkövetelt igazolási mód nem Mo-i letelepedésű AT vonatkozásában: a Kr. 10. § előírásai szerint
Szakmai nyilvántartásban szereplés:
A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015 Kr. 8. § (1) bek. alapján AK előírja a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara) névjegyzékében szereplés követelményét, illetve nem Magyarországon letelepedett gazd. szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban való szereplés követelményét.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.11) pontban.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek a szerződés teljesítéséhez szükséges gazdasági és pénzügyi alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
P.1 A Kbt. 65. § (1) bek. a) pontja és a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozat, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az AT a P.1 alkalmassági feltételek szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, a nevezett alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és köteles tájékoztatást kérni a nevezett alkalmassági feltétellel kapcsolatban az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
P.2 A Kbt. 65. § (1) bek. a) és a Kr. 19. § (1) b) alapján az előző 3 lezárt üzleti évre vonatkozó, AT saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói (mérleg, eredménykimutatás, kiegészítő melléklet), ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha az AK által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló beküldése nem szükséges.
Ha az AT a P.2 alkalmassági feltétel szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó (építészeti tervezési szolgáltatás) árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint felelhetnek meg.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (8) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.
Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.
AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
P.1 az előző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építészeti tervezési szolgáltatás) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 330.000.000,- Ft értéket.
P.2 az adózott eredménye a megelőző három lezárt üzleti év közül legalább két év esetében negatív volt.
A Kr. 19. § (2) bekezdése alapján amennyiben az AT azért nem rendelkezik beszámolóval az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az AT alkalmatlannak minősül amennyiben a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó (építészeti tervezési szolgáltatás) általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el összesen a nettó 330.000.000,- Ft értéket.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.1.3) pont „Műszaki, illetve szakmai alkalmasság rovatból”:
Az alkalmassági feltételeknek való tényleges megfelelés igazolására a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltak szerint az AK felhívására kerülhet sor.
A fentiek vonatkozásában ugyanakkor kérjük figyelembe venni a jelen felhívás VI.3) pont 19. alpontját is, amely az M.2 alkalmassági követelmények esetében az ajánlat körében benyújtandó igazolásokra vonatkozóan tartalmaz külön rendelkezéseket!
AK a bírálat és értékelés alapján [Kbt. 69. § (4)] a potenciálisan nyertes - illetve döntése szerint a következő potenciálisan nyertes ajánlattevő(k)től [Kbt. 69. § (6) bek.], továbbá az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k)től - megfelelő határidő tűzésével a Kr. 1-16. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtását kéri.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT szerződés teljesítéséhez szükséges műszaki, szakmai alkalmassága az alábbiak szerint igazolható:
M.1. a Kbt. 65. § (1) b) és a Kr. 21. § (3) a) alapján AT az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat év (72 hónap) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetésével tudja igazolni alkalmasságát a szerződést kötő másik fél által adott igazolással (amennyiben a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül) vagy referencianyilatkozattal a Kr. 22. § (1) alapján.
A Kr. 21.§ (3a) b) alapján az AK a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatás-megrendeléseket veszi figyelembe.
A Kr. 22. § (2) bek. alapján a benyújtott referenciaigazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve és címe (székhelye/lakcíme); a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja, év/hónap/nap formátumban), a szolgáltatás tárgya, rövid ismertetése, valamint mennyisége (amiből következik a minimumkövetelmény tartalmi elemeinek való megfelelés), a szerződést kötő másik fél kapcsolattartójának neve és elérhetősége (cím/telefonszám/e-mail/fax), továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2 A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a Kr. 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezése, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Ennek keretében AT-nek nyilatkozatot kell benyújtania a bevonni kívánt szakemberek személyéről, az igazolni kívánt minimumkövetelmény megjelölésével.
Igazolásként csatolandó a szakmai tapasztalatot ismertető, a szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz, rendelkezésre állási nyilatkozat, valamint a szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. AK a szakmai gyakorlat alatt a felsőfokú végzettség megszerzését követő, a végzettségnek megfelelő munkakörben eltöltött munkavégzésen alapuló gyakorlatot érti.
Amennyiben a szakember egyazon időben több tárgyi projektben is részt vett, úgy az egyes projektek során szerzett gyakorlatainak hónapszáma nem összeadható, vagyis egy évben maximálisan 12 hónap számítható függetlenül attól, hogy a szakember esetleg egy időben több projekten is dolgozott.
Valamennyi szakember tekintetében kérjük, szíveskedjenek nyilatkozni arról a minimumkövetelmény megjelölésével (pl. M.2.1), hogy, melyik szakembert mely pozícióra jelölik.
A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni. Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
Az előírt alkalmassági követelménynek a közös AT-k a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint együttesen is megfelelhetnek (oly módon, hogy csak az egyikük igazolja a megfelelést vagy együttesen igazolják a megfelelést), mivel az nem kizárólag egyetlen gazdasági szereplőre vonatkoztatható.
Az alkalmasság igazolása során az AT a Kbt. 65. § (7), (9) és (11) bekezdései alapján támaszkodhat kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetre.
AK hivatkozni kíván továbbá a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltakra.
Az AT ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdésében és a Kr. 1. § (1) bekezdésében foglaltakra tekintettel az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében kizárólag az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. AK a Kr. 2. § (5) bekezdésben foglaltakra is hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen eljárásban az AT-knek elegendő alkalmasságukat az EEKD „α” szakaszának megjelölésével (előzetesen) igazolni.
Kar.korl. miatt folyt. a III.1.2) Az alkalmasság min.köv-ei rovatban.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő,
M.1 ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban)
M.1.1 legalább 1 db olyan referenciával, amely minimum 3000 m2 alapterületű, nemzetközi versenyek lebonyolítására alkalmas fedett sportlétesítmény tervezésére és tervezői művezetésére vonatkozik (AK sportlétesítménynek tekinti a sportról szóló 2004. évi I. tv. 77. § s) pontja szerinti definíció hatálya alá tartozó létesítményeket.);
M.1.2 legalább 1 db olyan referenciával, amely BREEAM minősítést elnyert épület tervezésére vonatkozik;
M.1.3 legalább 1 db olyan referenciával, amely minimum 10 ha méretű területre vonatkozó - út- és közműtervezést, továbbá vízjáték vagy szökőkút tervezését is tartalmazó - tájépítészeti tervezésre vonatkozik.
AK rögzíti, hogy az M.1 alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés akár egy, akár több referenciaszerződéssel teljesíthető.
M.2 ha nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
M.2.1 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építészeti tervezési terület, „É” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles építészmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.2 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Tartószerkezeti tervezési szakterület vagy Tartószerkezeti tervezési szakterület épületek tartószerkezeti tervezési részszakterület, „T” vagy „T-É” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a fentiek szerinti bármely jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz okleveles szerkezet-építőmérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel vagy okleveles építészmérnök (épületek tartószerkezeti kredit-teljesítéssel) vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik;
M.2.3 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti - Építmények gépészeti tervezési szakterület, „G” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz
- okleveles gépészmérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal; vagy
- okleveles energetikai mérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal; vagy
- okleveles létesítménymérnök épületgépész szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 36 hónap szakmai gyakorlattal; vagy
- gépészmérnök épületgépészeti szakirány vagy ezzel egyenértékű végzettséggel vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal; vagy
- épületgépész mérnök vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 60 hónap szakmai gyakorlattal
rendelkezik.
M.2.4 legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. számú melléklet I. fejezet 2. része szerinti – Táj- és kertépítészeti tervezési terület, „K” besorolású jogosultsággal rendelkezik; vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal rendelkezik, azaz táj- és kertépítészeti szakon végzett okleveles kertészmérnök vagy okleveles tájépítész mérnök vagy okleveles tájépítész vagy ezzel egyenértékű végzettséggel és legalább 24 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A pénzügyi teljesítés és finanszírozás feltételeit, ill. a szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a közbeszerzési dokumentumok, és különösen a szerződéstervezet részletesen tartalmazzák.
Késedelmi Kötbér (napi mértéke a nettó teljes Tervezési Díjrész 0,1 %-a)
Szerződésszegési Kötbér (mértéke szerződésszegésenként nettó 200.000,- Ft)
Meghiúsulási Kötbér (a teljes nettó Tervezési Díj 15%-a)
Teljesítési Biztosíték (a nettó Tervezési Díjrész 3 %-ával egyező mértékben)
Jóteljesítési Biztosíték (a nettó Tervezési Díjrész 5 %-ával egyező mértékben)
Megj: A „Tervezési Díjrész” és a „Tervezési Díj” meghatározását a szerződéstervezet tartalmazza.
Kifizetés a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bek., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. A kifizetés az Áht. rendelkezéseinek figyelembevételével. Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: magyar forint.
Kar. korl. miatt folytatás a VI.4.3) pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/01/05 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be (eljárás EKR linkje):
https://ekr.gov.hu/ekr-em/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000506412018/reszletek
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A jelen eljárás a Kbt. Második rész 81. § szerint indított nyílt kb.i eljárás.
2) A közb. elj. a Kbt.40.§ (1) bek. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. Rend. (e-Kr.) alapján az EKR-ben kerül lebonyolításra. A kb-i dok-ok minden AT részére elérhetőek az EKR rendszeren keresztül. Az ajánlat és a kb-i eljárás során csatolásra kerülő valamennyi dok. benyújtásának von. AK hivatkozni kíván az e-Kr. 10-13. §-ban foglaltakra.
3) A részekre történő ajánlattétel nem lehetséges tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolg-ok egy létesítmény generáltervezésére vonatkoznak, teljesítésükre komplex módon kerül sor, így értelemszerűen részek meghatározására nem kerül sor.
4)AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti, a jelen AF II.2.5) pontjában meghatározott legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok szerint értékeli, amelyek a hozzárendelt súlyszámokkal együtt a következők:
I. Ajánlati ár [súlyszám: 50]
II. Szakemberek többlettapasztalata referenciában [súlyszám: 50]
AK az egyes értékelési szempontok tekintetében 0-től 10-ig ad pontot.
AK rögzíti, hogy az I. ért. szempont esetében a fordított arányosítás módszerét, a II. értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az AD I. kötetben részletesen kifejtésre kerülő rendelkezések szerint.
A II ért. szempont esetében AK a Kbt. 77. § (1) bek. alapján a következőket rögzíti:
Az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintje, amelyre és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú pontot ad:
A II. ért. szemponton belül 3 tényező kerül vizsgálatra a meghat. szakemberek esetleges többlettapasztalatai von., amelyre von. ún. belső pontokat szerezhet az AT.
E 3 tényező mindegyike esetében az „5 db” többletreferencia minősül olyannak, amire és az annál kedvezőbb vállalásokra egyaránt az értékelési ponthatár felső határával azonos számú belső (!) pontot, vagyis 5 pontot ad AK. Részletes rendelkezések az AD. I. kötetben.
AK rögzíti továbbá, hogy nem kerül meghat-ra olyan köv., amely alapján meghat. mértékű többlettapasztalattal rendelkeznie kell az adott szakembernek. A felolv.lapon tehát nem kötelező többlettapasztalat feltüntetése. Ebben az esetben „0” mértékű megajánlást kell tenni az adott tényező vonatkozásában.
5)Az eljárás nyelve magyar. Ha AT valamely dok-ot más nyelven csatol, az idegen nyelvű dok-hoz egyszerű fordítást is csatolnia kell, és a fordítás megfelelőségéért és az idegen nyelven készült dok-okkal való egyezőségért AT-nek külön nyil-ban felelősséget kell vállalnia!
6)A bontás vonatkozásában AK rögzíti, hogy az elektronikusan történik az EKR-rendszer alkalmazásával.
7) AK a Kbt. 35. § (8)-(9) bek. szerinti gazdálkodó szervezet alapítását (projekttárs. létrehozását) nem írja elő és nem teszi lehetővé.
8)Azon alk.köv.-ek megjelölése, amelyek a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak: P.1,P.2,M.1,M.2
9)Az ajánlathoz csatolni kell az EKR-ben AK által generált elektr. nyil.minták kitöltésével képzett nyilatkozatokat, valamint az AD I. kötetben rendelkezésre bocsátott egyéb nyil.minták alapján nyomtatott, aláírt, szkennelt pdf formátumú nyilatkozatokat is a Közb. Dok-okban foglaltak szerint.
10)AK az elj. kb. dok.-ait az e-Kr. szerint kizárólag az EKR rendszerben regisztrált AT-k részére biztosítja. Az EKR útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas
11)Az ajánlatban meg kell jelölni a kb-nek azt a részét, amelynek telj-hez AT alvállalkozót (AV) kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat [Kbt. 66.§(6)] (Adott esetben a nemleges nyilatkozatot is be kell nyújtani!)
12)AK a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem köt. újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hp-val az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazd-i szereplőt vont be az eljárásba, és e gazd-i szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hp.
Kar.korl miatt folyt a II.2.11-ben
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § alapján.
Karakterkorl. miatt folyt. a III.2.2) pontból:
Az ajánlattevő a Szerződés alapján az általa elkészített Tervdokumentáció hibátlan minőségéért és rendeltetésszerű felhasználásra alkalmasságáért, a tervek alapján, a beruházás keretében elkészült kivitelezési munkák műszaki átadás-átvételi eljárásának lezárásától számított harminchat (36) hónapig terjedő időre jótállást vállal. Részletes feltételek a Szerződéstervezetben.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/09/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák