Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/180
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.17.
Iktatószám: 17753/2021
CPV Kód: 71245000-7
Ajánlatkérő: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 7621 Pécs, Mária u. 9.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.10.20.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735612202
Postai cím: Széchenyi tér 1.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7621
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Eötvös Gábor
Telefon: +36 308161441
E-mail: kozbeszerzes@pvfzrt.hu
Fax: +36 72514810
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://gov.pecs.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000806172021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000806172021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Pécs Diána téri piac rekonstrukció - tervezés
Hivatkozási szám: EKR000806172021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési feladat akcióterületét Pécs egyik legforgalmasabb piactere a Diána téri piac, illetve a közvetlen a környezetében lévő zöldfelületek alkotják. A tárgyi fejlesztések megvalósítására két pályázat benyújtásával van lehetőség: egyrészt a Diána téri piac fejlesztése a TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003-as konstrukció keretében, mint helyi gazdaságfejlesztési projekt lehetséges, a kapcsolódó közterületek, zöldfelületek fejlesztésére pedig a TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004 zöld város pályázati felhívás keretében lehetséges.
Tervezőnek a tervezést ezért, a tervdokumentációk összeállítását az alábbi megbontásban szükséges elkészíteni:
1. A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója, TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004
2. A Diána téri piac rekonstrukciója, TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003
1.A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója, TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004
A Diána téri piac területének fejlesztése mellett fontos feladat a környező területek komplex fejlesztése. E beavatkozások célja, hogy a korábbiakban fejlesztésekkel nem érintett, de központi funkcióval rendelkező városi területeken a jobb lakossági életminőséget célzó fejlesztések valósuljanak meg. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata a területet komplexen kívánja fejleszteni olyan formában, hogy a területen a jelenlegi elvárásoknak megfelelő parkok, esetleg további parkolók, közlekedő és pihenő zónák kerüljenek kialakításra. A tervezés során szükséges a zöldfelületek állagának megújítását és területének bővítését, a lakók és a környék gazdasági – kiszolgáló létesítményeinek parkolási igényeit, a tömbbelsők modernizációját megoldani.
2. A Diána téri piac rekonstrukciója, TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003
Az akcióterület északi részén található a Pécsi Vagyonhasznosító Zrt. tulajdonban lévő piacépület. Az épület korának látható jelei mutatkoznak az épületrészek külső és belsőépítészeti kialakításán. A piac épülete együttese rendezetlen, a pavilonok magasságbeli eltérése különböző műszaki problémát eredményeznek. A fák gyökerei által okozott feltüremkedések, egyenleten aszfalt eredményeznek balesetveszélyes felületűek. Csapadékvíz elvezetés nem megoldott, az ingatlanon lévő épületek korszerűtlenek, felújításra szorulnak. Általánosságban elmondható, hogy az épületek könnyűszerkezetes, a pavilonok pedig acélvázas kialakításúak. Az épületeken és az árusító pavilonokon hullámpala és hullámlemez fedés található. Egységes megjelenés nem jellemző a kialakult épületállományra. Megtalálható itt a zöldség-gyümölcs árun kívül, hús-hentesáru, pékáruk, vegyes élelmiszer, tej- és tejtermékek, iparcikk jellegű vegyes kereskedelem.
A piacépület 20840/3 hrsz.-ú központi belterületen található, nagyvárosias lakózónába tartozik. Tulajdoni lap szerint „kivett piactér” besorolású 1840 m2 alapterületű ingatlan. Fejlesztés során funkcióját megtartja, környezetrendezése és épületállománya kerül megújításra.
Területen 4 db saját tulajdonú pavilon van összesen 128,8 m2, illetve 10 db idegen tulajdonú pavilon összesen 274 m2. Pavilonok kihasználtsága 100%-os.
A piac felújítására, megújítására kerül sor, melynek fő célja, a helyi gazdaságfejlesztési célokhoz illeszkedve a baranyai kistermelőktől a pécsi fogyasztókhoz történő friss élelmiszer eljutásának megkönnyítése a rövid ellátási lánc pécsi végpontjának minőségi fejlesztése.
A fejlesztések megvalósításához szükséges terveit a pályázati forma kötöttségeihez igazodva az építési engedélyezési tervdokumentáció formai és tartalmi követelményeinek megfelelő terveket szükséges elkészíteni.
Az engedélyezési és kiviteli dokumentációs terveket pályázatonként 8-8 példány papír alapú és 1-1 db digitális pdf. és szerkeszthető példányban szükséges átadni.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Pécs Diána téri piac rekonstrukció - tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: 7621 Pécs, Mária u. 9.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az előzetes igényfelmérések alapján a projekt keretében az alábbi beavatkozásokat tervezzük:
1.A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója, TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004 - 20840/3 hrsz.
- Zöldterületek megújítása, új zöldfelületek létrehozása, virágos, illatos növények telepítése
- Szükség esetén tereprendezés (focipálya)
- Kereskedelmi/vendéglátási célra alkalmas építmény kialakítása
- Egyéb rekreációs célú fejlesztések, utcabútorok elhelyezése
- Közvilágítás fejlesztése
- Jelenleg focipályaként használt zöldfelület, funkció megtartása mellett újra gondolni a kialakítását
- Jelenlegi focipálya fizikai leválasztása a közlekedő felületektől, játszótértől pl.: telepített növényzettel
- Meglévő kutyafuttató helyének a felülvizsgálata, környezetbe illő új kerítés elhelyezése
- Térfigyelő rendszer kiépítése különös tekintettel a játszóterek környékére
- Meglévő szökőkutak felülvizsgálata, felújítása (Barátság-szökőkút), újak létrehozása
- Kerékpártárolók elhelyezése
- Közlekedési felületek újragondolása, pergolákkal, napvitorlákkal történő lefedése
- Meglévő játszótér korszerűsítése, bővítése
2. A Diána téri piac rekonstrukciója, TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003 - 20840/6 hrsz.
- pavilonok bontása és új, egységes arculatú korszerű pavilonok kialakítása
- központi árusítóhely fejlesztése (tetőszerkezet, árusító asztalok, központi mosdók, termék bevizsgáló)
- a jogszabályban előírt működéshez szükséges egyéb kiszolgáló területek
- piac területének burkolatcseréje
- közmű bekötések felújítása, vízvételi helyek kialakítása
- akadálymentesítés.
- pavilonok számának növelése
- árusító - raktározási felületek optimalizálása
- árusító asztalok feletti tetőszerkezet kialakítása
- piac területén lévő fák állapotának a felülvizsgálata, rendezése
- megközelítési irányok bejáratok optimalizálása
Tervezés és tervkészítés során az alábbi jogszabályokat/szabványokat/felhívásokat kell alkalmazni a Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója, TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004 és a Diána téri piac rekonstrukciója, TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003 program keretében

- Komplett építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció – építészet, statika (talajmechanikai vizsgálattal készítésével együtt), épületgépészet, erősáram, gyengeáram, akadálymentesítés, közműellátottság (csapadékvíz elvezetés és vízellátás), útépítés, műtárgy és kertészeti szakágakkal.
- A tervdokumentációnak szükséges tartalmazni a közműegyeztetési jegyzőkönyveket, engedélyeket - minden, a kivitelezéshez szükséges szakági munkarészt.
- A tervdokumentációknak meg kell felelnie a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatások tartalmáról szóló rendeletben foglaltaknak.
- Tételes árazott és árazatlan költségvetés elkészítése excel formátumban (főösszesítővel), a szükséges szakági költségvetésekkel együtt (Építőipari Költségbecslési Segédlet figyelembevételével).
- A tervező feladata az engedélyező hatóság illetve az összes érintett szakhatóságokkal történő egyeztetések lefolytatás és a hozzájáruló nyilatkozatuk beszerzése.
- Meglévő épület és terület teljes körű felmérése, meglévő állapotról szóló tervdokumentáció (fotódokumentációval együtt) elkészítése.
- A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a Megrendelő felé.
- A tervdokumentációk az EU-s pályázat részét képezik, annak mellékletei. A tervdokumentációt a TOP-6.3.2-16 „Zöld város kialakítása„ és a TOP-6.1.3 „Helyi gazdaság fejlesztései” pályázati kiírásoknak megfelelő tartalmi követelményeknek megfelelően kell elkészíteni. Általános tervezési feladat, hogy minden betervezésre kerülő anyag és szerkezet fokozott igénybevételnek álljon ellen, minimálisan a fenntartási időszakban javítani, cserélni azokat ne kelljen.
- Minden, a tervezéshez szükséges anyagot, felmérést a tervezőnek kell elkészíttetnie.
Az engedélyek beszerzésében való közreműködés és a szükséges egyeztetések lefolytatása a Tervező feladata, a szakhatósági és engedélyezéssel kapcsolatos eljárási díjak a Megrendelőt terhelik.
Az engedélyezési tervfázis részét képezi az illetékes építési hatóságokkal és szakhatóságokkal, szolgáltatókkal történő egyeztetések lefolytatása, valamint a folyamatosan kapcsolattartás és együttműködés ezen szervezetekkel (hatósági ügyintézés), ill. az engedélyeztetési eljárásokkal összefüggésben felmerülő bármely egyéb szükséges intézkedés megtétele (pl. esetleges hiánypótlások teljesítése, kikötéseknek való megfelelés, stb.).
Tervdokumentációk elkészítése során betartandó a Magyar Mérnök Kamara vonatkozó irányelve, az Építési engedélyezési-építési műszaki kivitelezési tervdokumentációk tartalmi és formai követelményei szabályzata. (pl.: I. kötet: épületekre vonatkozó szabályok).
Az érintett építmények (épület és műtárgy), valamint közlekedési létesítmények felmérése + geodézia, esetleges feltárása, rétegrendjének az ellenőrzése a Tervező feladata.
Ahol út-terv készítése szükséges, ott engedélyezési és kivitelezési dokumentáció elkészítése az adott szakaszra, melynek tartalmát egyeztetni szükséges az engedélyező hatósággal.
Közterületeken lévő építmények esetén szükséges megtervezni valamennyi szakág tekintetében: kapcsolódó csapadékvíz elvezetést és közvilágítás (amennyiben szükséges), az akadálymentes közlekedés érdekében a szegélyek süllyesztését, a jogszabályban meghatározott felfestését és kitáblázását, esetleges közmű kiváltásokkal kapcsolatos terveket.
Változási vázrajzok készítése az esetlegesen felmerülő idegen tulajdonok érintettsége esetén.
Minden szakágra kiterjedő Tervezői művezetés biztosítása a beruházás megvalósítása esetén.
Tervezés és tervkészítés során az alábbi jogszabályokat/szabványokat/felhívásokat kell alkalmazni:
-253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az országos településrendezési és építési követelményekről
-312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről
-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet az építőipari kivitelezési tevékenységről
- „Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez – Komplex akadálymentesítés” című segédlet
-A TOP-6.3.2-16 „Zöld város kialakítása„ felhívás és általános útmutató
-TOP-6.1.3 „Helyi gazdaság fejlesztései” felhívás és általános útmutató
Az építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk fő szakági elemei: minden szakági tervezési feladatban a jogszabályban rögzített kötelező műszaki tartalom az irányadó, valamint ezt kiegészítve az alábbi szakági igények a projekt esetén:
-Építészet szakág;
-Tartószerkezet szakág;
-Épületgépészet szakág;
-Épületvillamosság szakág: erős- és gyengeáramú rendszerek;
-Közművek;
-Szükség esetén konyhatechnológia szakág;
-Tűzvédelem szakág;
-Környezetrendezés szakág:
-Közlekedéstervezés szakág:
-Táj és kerttervezés
- Projektet bemutató, Önkormányzat részéről a sajtóban közzétehető látványtervek elkészítése
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A többletjótállás vállalt időtartama (min. 0, max. 24 hónap) 10
2 Az M.1.1./ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max.36 hónap)  20
3 Az M.1.2./ pontban előírt alk köv igazolására bemutatott szakembernek az alkalmasság keretében előírt tárgyú, az ott meghatározottakon túli többlet tapasztalata egész hónapban (min.0, max.36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 4 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003 és TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004
II.2.14) További információ:
ATnek az AF III.1.3) M.1./ pontjában előírt SZEk szakmai önéletrajzát, rend állási nyilatkozatát, végzettséget ig. okiratát az ajánlathoz csatolni kell a MK 2-3. ért. résszempontra tett megajánlás alátámasztására. A szakemberekre vonatkozó értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk. Ha AT az ajánlattételi határidőig ajánlatában a SZE-ket nem nevezi meg, az ajánlata Kbt.73.§ (1) bekezdés e) pontja szerinti érvénytelen.
Adható pontszám: 0-10 pont. Értékelés módszere: Ár:fordított arányosítás. MK 1-3. ért.: egyenes arányosítás (legkedvezőtlenebb szint 0 hónap(jótállás 0 hónap), legkedvezőbb szint 36 hónap (jótállás 24 hónap)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok (KO): Eljárásban nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalk., és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ) ,akivel szemben a Kbt. 62. § (1)–(2) bek szerinti KO-k valamelyike fennáll. Ajánlatkérő (AK) kizárja az eljárásból azt az AT-t, alvállalkozót, alk. igazolásában résztvevő GSZ-t, aki részéről a KO az eljárás során következett be. Igazolási mód: AT, az alk. igazolásában részt vevő GSZ a 321/2015. (X. 30.) KR. (KR.) 4. § (1) bek. szerint az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65.§ alapján AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek. AT köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában EEKD-t benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt KO-k hiányának igazolására. EEKD-ban GSZ köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62. § szerinti KO-k nem állnak fenn, és köteles megadni az AK által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat. A KR. 2. § (5) bek. alapján az AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát (EEKD IV. rész „α”(alfa) szakasz).
A Kbt. 69. § (11 ) bek. alapján az EEKD-ban tett nyilatkozatban, a 69. § (4) bek. szerint benyújtandó igazolások vonatkozásában a GSZ-nek ezen adatbázisok elérhetőségét fel kell tüntetniük a formanyomtatvány megfelelő részeiben – azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a KO-k igazolása körében AK számára e rendelet előírja és fel kell tüntetniük azt is, hogy a III. és IV. Fejezet szerinti igazolások kiállítására mely szerv jogosult.
A KO-k fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott GSZ-nek a KR. 8–14. § és 16. § szerint kell igazolnia.A GSZ-nek nyilatkoznia kell a KR. 6. § (1)–(2) bek. és a Kbt. 67. § (4 )bek. tekintetében.
Az eljárásban a Kbt .64. § (1)–(2),(4) bek. és a KR. 4.–5. §–8.§; 10. § 12.–14 § és 16.§ rendelkezései alkalmazandók.
AK a KOk előzetes ellenőrzése során elfogadja az EEKD-ban foglalt nyilatkozatot. [KR 4–5.§] A dok.-ok, igazolások benyújtása KR. 1.§ (7) bek. és 7. § alapján is lehetséges.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Alkalmatlan az Ajánlattevő (közös Ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
SZ.1./ a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Ajánlattevők a szakmai tevékenység végzésére való alkalmasságot – ide nem értve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség teljesítését – a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalmú, Kbt. 67. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtásával igazolhatják. Felhívjuk a t. gazdasági szereplők figyelmét arra, hogy a nyilatkozat benyújtása az Ajánlattevő, Közös Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő részéről külön-külön követelmény.
SZ.1./ A Kr. 26. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) az ajánlatához csatolnia kell a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. [Kbt. 65. § (1)bek c) pont; Kr. 26. § (1) bek b) pont; 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 8. § (1) bek].
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bek-e alkalmazandó a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő tekintetében.
Ha Ajánlattevő a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a nyilvántartásba szereplés tényét ellenőrzi. Amennyiben gazdasági szereplő a nyilvántartásban szerepel, egyéb dokumentum csatolása Ajánlattevő részéről nem szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: AT-knek a műszaki, illetve szakmai alkalmasságot – ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos igazolási kötelezettség (UIK)
teljesítését – az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy az előírt alkalmassági feltételnek megfelel. AK
felhívja AT-k figyelmét, hogy a KR. 2 .§ (1) bek c) pontja és az (5) bek rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes
igazolására elfogadja érintett GSZ egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel AT az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Kbt. 69. § (4) adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek. alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az UIK körében,a műszaki,illetve szakmai alkalmasság alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ Nyilatkozatát azoknak a szakembereknek (szervezetnek) felelősöknek a megnevezésével, végzettsége, vagy képzettsége, szakmai tapasztalata ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe; [Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont; KR. 21. § (3) bek. b) pont]
A szakemberek bemutatása során a képzettséget és szakmai többlettapasztalatot alátámasztó, a szakember saját kezű aláírását tartalmazó önéletrajza, valamint a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolata és a szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat csatolandó. A szakemberekre vonatkozó értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
Ha a megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás szerint a felhívás adott pontjában előírt jogosultsággal rendelkezik, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és gyakorlat igazolására egyéb dokumentum csatolása nem szükséges.
AK a KR. 24. § (1) bek. szerinti igazolásokat is elfogad az M.1./ pontokban meghatározott igazolási módok helyett, illetve mellett. AT az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65 § (7), (9) és (11) bek. szerinti bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet. A Kbt. 65. § (10) bek. szerinti korlátozó feltétel nem alkalmazandó.
A Kbt. 69. § (11a) bek. rendelkezései alkalmazandóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1./ legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező szakemberekkel:
M.1.1./ legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 2. E) pontjában meghatározott (É – Építészeti tervezési terület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M.1.2./ legalább 1 fő a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. melléklet II. Szakma Építészeti-műszaki tervezés 4. E) pontjában meghatározott (K – Táj- és kertépítészeti tervezési terület) kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel vagy egyenértékű végzettséggel és a hivatkozott jogszabályban előírt szakmai gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel vagy a hatályos átsorolás előtti 244/2006 (XII.5.) Korm. rendelet szerinti szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett végzettséggel és szükséges szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Egy szakember több pozícióra is jelölhető.
A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes Ajánlattevő legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjára (ezt követően a szerződés időtartama alatt) az M.1./ pont szerinti alkalmassági feltétel teljesítése kapcsán megajánlott szakemberek kamarai nyilvántartásba vételéről gondoskodik. A nyilvántartásba vétel elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján és ebben az esetben ajánlatkérő a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel köt szerződést, amennyiben őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1./pontban előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Jótállás: Minimum 12 hónap, többletvállalás Ajánlattevő ajánlata szerint.
Hibás teljesítés, kellékszavatosság: Hibás teljesítés esetén Tervező köteles a hiba tudomására jutásától, Megrendelő általi kifogás közlésétől számított 5 munkanapon belül a javítást megkezdeni, intézkedéseiről Megrendelőt értesíteni. Amennyiben Tervező ezen kötelezettségének nem tesz eleget a Megrendelő jogosult a hiba kijavítását Tervező költségére saját maga elvégezni, vagy harmadik fél által elvégeztetni.
Kötbér: Tervező a Ptk. 6:186.§ (1) bekezdése alapján pénz fizetésére kötelezi magát arra az esetre, ha olyan okból, amiért felelős megszegi a szerződést. Mentesül a kötbér fizetési kötelezettség alól, ha szerződésszegését kimenti.
Alapja: az adott tervezési feladathoz tartozó tervezési díj nettó értéke.
Hibás teljesítési kötbér: mértéke: 0,5%/nap, maximum mértéke legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.
Megrendelő az általa elvégzett, vagy általa megbízott más tervező javítási költségeinek kötbért meghaladó összegét Tervezővel szemben érvényesíti. A kötbér érvényesítése úgy történik, hogy a Megrendelő a javítási költséget a kötbérrel növelten a Tervező felé kiszámlázza, vagy a Tervező követeléséből beszámítást alkalmazva visszatartja.
A kellékszavatossági igényeket Megrendelő a jótállás időtartama alatt a jótállásra vonatkozó szabályok szerint érvényesítheti.
Késedelemi kötbér: Tervezőt a kötbérkötelesnek meghatározott bármely kötelezettségének, tervezési részfeladatának késedelmes teljesítése esetén késedelmi kötbér-fizetési kötelezettség terheli. Alapja a késedelemmel érintett tervezési feladatra vonatkozó ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás. A kötbér mértéke a késedelem minden naptári napja után a kötbér alapjának 0,5%/nap. A kötbér mértéke összesen legfeljebb a szerződés szerinti, ÁFA nélkül számított ellenszolgáltatás 10 %-a.
A Megrendelő csak abban az esetben tarthat igényt a késedelmi kötbérre, amennyiben a késedelemért kizárólag a Tervező felelős. Abban az esetben, ha a Megrendelő a Tervező által ésszerűen kért, a szerződésszerű teljesítéshez szükséges információt, adatot, nyilatkozatot, hozzájárulást, döntést a Szerződő Felek által írásban rögzített határidőn belül nem bocsátja a Tervező rendelkezésére, a végteljesítési határidő módosulhat.
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a késedelem - melyért Tervező felelős - az VI.1. pontban megállapított határidőkhöz képest meghaladja a 20 napot és a Tervező a Megrendelő írásbeli felszólítása ellenére késedelmét nem hozza be, vagy a hibát az előírt időtartamon belül nem javítja ki, a teljesítést a Tervező hibájából eredően meghiúsultnak kell tekinteni (a teljesítés kötelezettnek felróható okból való lehetetlenné válása) és a Megrendelő anélkül, hogy érdekmúlását bizonyítania kellene jogosult a szerződéstől, - vagy amennyiben a jelen pontban foglalt körülmények kizárólag valamely tervezési feladat vonatkozásában állnak fenn – az adott tervezési feladattól elállni. Ebben az esetben a Tervező a tervezési díj nettó értékének alapul vételével számított 20%-os mértékű meghiúsulási kötbért köteles megfizetni. A meghiúsulási kötbér összege a teljesítés arányában nem csökken.
Kártérítés: A munkavégzésből származó vétkes magatartással okozott károkért Tervező felelős, a károk rendezése az ő feladata. A munkavégzéssel, vagy a munka határidőre történő elvégzésének elmulasztásából adódó, a Megrendelőnek vagy harmadik személynek okozott károkért Tervező közvetlenül felelős, akkor is, ha a kárt alvállalkozója okozta.
Részletesen KD.
Ajánlatkérő előleget nem fizet. A tervezési díj az igazolt szerz.szerű teljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek-ben és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek-ben foglaltak szerint 30 napon belül,számla ellenében, AK átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre.
AK 4 db részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. Részletesen a KD-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/20 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontása az EKR-ben történik, melyre a Kbt. és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet az irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A Közbeszerzési Dokumentum rendelkezésre bocsátása: Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (1) bekezdése szerint közbeszerzési
dokumentumot készít a jelen közbeszerzéshez kapcsolódóan.
Az Ajánlatkérő a Közbeszerzési Dokumentumokat az http://ekr.gov.hu elektronikus felületen teszi hozzáférhetővé.
2. A kiegészítő tájékoztatás: A kiegészítő tájékoztatás nyújtására a Kbt. 56. § (1)–(5) bekezdéseiben, valamint a Közbeszerzési Dokumentumban foglaltak az irányadók.
A gazdasági szereplők kiegészítő tájékoztatást az EKR rendszeren keresztül kérhetik.
Ha a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet az ajánlattételi határidőt megelőző megelőző tizedik napnál később nyújtották be, és az Ajánlatkérő úgy ítéli meg, hogy a kérdés megválaszolása az megfelelő ajánlattételhez szükséges, az ajánlattételi határidőt a Kbt. 52. §(4)–(5) bekezdésével összhangban módosíthatja.
3. Részajánlattétel kizárása: A beszerzés tárgyának jellege, műszaki és gazdasági funkciójának egysége és egyéb sajátosságai nem teszik lehetővé a beszerzés tárgyának részekre bontását (Kbt. 61. § (4) bekezdés, a beszerzés több részre bontása a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését vonná maga után tekintve, hogy az ajánlattevői kör azonos. Ez alapján nem valószínűsíthető fokozottabb árverseny kialakulása, hiszen valamennyi feladat tekintetében azonos ajánlattevők versenyeznének egymással. A szolgáltatásnak nincs olyan egyértelműen meghatározható jellemzője, amely alapján különbséget lehetne tenni a szolgáltatás tartalma tekintetében. A közbeszerzés tárgyának jellemzője, hogy amennyiben egy ajánlattevő el tudja végezni valamely feladatot, akkor a tárgy szerinti többi feladatra is egyértelműen képes kell legyen.
4. Ajánlatok benyújtása: Az ajánlatoknak az ajánlattételi határidő lejártáig az EKR rendszeren keresztül kell elektronikusan
beérkeznie.
5. Az ajánlat formai feltételei: Az ajánlatnak Acrobat Reader programmal olvasható pdf kiterjesztésűnek kell lennie. Az elektronikus
formában benyújtott ajánlatnak jelszó nélkül olvashatónak, de nem módosíthatónak kell lennie.
6. Közös ajánlattétel: Ha több ajánlattevő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a Közbeszerzési Dokumentumban meghatározott tartalommal.
A közös ajánlattevőknek a szerződés teljesítéséért egyetemleges felelősséget kell vállalniuk.
Felhívjuk a T. gazdasági szereplők figyelmét:
– az egy közös ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő(k) személyében az ajánlattételi határidő lejárta után változás nem következhet
be,
– az Ajánlatkérő kiköti, hogy a közös ajánlatot tevő nyertesek nem hozhatnak létre közös gazdasági társaságot, illetve jogi személyt (projekttársaságot).
7. AT az EKR-ben elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni:
a) Felolvasólap
b) Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozat
c) Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) és kc) alpontja szerinti nyilatkozat
d) Nyilatkozat a folyamatban levő változásbejegyzési eljárásról
e) EEKD
f) Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozat
g) Kbt. 66. § (6) bek a) és b) pont szerinti nyilatkozat;
h) Kbt. 65. § (7) bek szerinti nyilatkozat (AT vagy közös AT számára – amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt
vevő szervezet bevonására nem kerül sor – a Kbt. 66. § (6) bek a)–b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bek. tekintetében nemleges
tartalmú nyilatkozat benyújtása kötelező.)
i) nyil.-ot üzleti titokról (adott esetben);
j) nyil.-ot a bemutatott szakemberekről.
8. Minősített AT-k: Kr.30. § (3)-(4) bek-e alapján III.1.1) SZ.1./ és III.1.3) M.1./ pont.
9. AK az eljárásban a Kbt. 105.§ (6) bekezdését alkalmazza. AK az eljárást eredménytelennek nyilvánítja, ha csak egy érvényes
ajánlatot nyújtottak be.
10. A IV.2.6) pontban írt ajánlati kötöttség időtartama a Kbt. 81.§ (11) bekezdésével összhangban – 60 nap – kell értelmezni.
A II.2.7) pontban írt időtartamot az alábbiak szerint kell értelmezni:
Tervezési határidő:
Engedélyezési terv: Szerződéskötéstől számított 2 hónap
Kiviteli terv: Engedélyezési terv leadásától számított 2 hónap
11. AK előírja, a nyertes ATnek a szerz.kötés időpontjában rendelkeznie kell:
legalább 10.000.000,- HUF/év és 5.000.000,- HUF/kár összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással.
12.Vállalkozó dok-ai: AK jelen eljárás keretében megkötendő szerződés telj-e során keletkező, szerzői jogvédelme alá eső
alkotásokon területi korl. nélküli, kizárólagos és 3. személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az
alkotások átdolg-ára is.
13. Irányadó jog: Kbt.,figyelemmel a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet előírásaira. A megkötött szerz-re aKbt-ben foglalt
eltérésekkel a Ptk.
14.Fordítás KD I.2.
15.Hiánypótlás a Kbt. 71. § és a Kbt. 69. § (5) bek alapján
16.Elektronikus adatbázisok a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. alapján
17.Eljárás nyertese az az AT, aki az AK részére az EMFben és a KDben meghatározott feltételek alapján a gazdaságilag legelőnyösebb érvényes ajánlatot tette.
18.GSZ a Kbt. 44. §-ának alkalmazása során az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza.
19.Az eljárásban valamennyi órában megadott határidő magyarországi helyi idő szerint értendő
20.AK az eljárásban a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját és a Kbt. 81. § (5) bekezdését alkalmazza
21.Támogatás: TOP-6.1.3-15-PC1-2021-00003 és TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004, utófinanszírozás, tám. intenzitás 100,000000 % uniós forrásból
22. Feltételes eljárás: Tárgyi projekt Támogatási Szerződésének aláírására még nem került sor, melyre figyelemmel amennyiben Ajánlatkérő a támogatást nem vagy az igényeltnél kisebb összegben kapja meg, azt olyan körülménynek kell tekinteni,
amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja [Kbt. 53.§ (6) bekezdés]. Ajánlatkérő az előzőek mellett a Támogatási Szerződés megkötését és a támogatás folyósítását a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépését felfüggesztő feltételként is kiköti. [Kbt. 135. § (12) bekezdés.]
23. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
FAKSZ: dr. Tóth Levente lajstrsz: 00234
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148 § rendelkezései alapján.
Részajánlattétel kizárásának részletes indoka:
A Diána téri piac 20840/3 hrsz.-ú területe úszótelekként helyezkedik a „Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója, TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004”tárgyú pályázat területét képző 20840/6 hrsz.-ú telken. A Diána téri piac rekonstrukciója során történő korszerűsítésnek és átalakításának pályázati felhívás szerinti, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendeletnek, valamint Pécs Építési Szabályzatának és Szabályozási Tervének való megfelelése a „ Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója, TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004”tárgyú pályázatban érintett 20840/6 hrsz.-ú terület felhasználásával, bevonásával valósul meg (pl.: szükséges parkolók kialakítása, kerékpár tároló, kommunális hulladék szállítás-tárolás, közúti csatlakozás, akadálymentes parkoló kialakítása). A Diána tér környezetének komplex zöldterületi rekonstrukciója, TOP-6.3.2-16-PC1-2021-00004” tárgyú pályázattal összhangban, egységes arculat kialakítását ( közlekedő felületek, burkolatok, közterületi bútorok, közvilágítás, térfigyelő rendszer), továbbá a technológiailag egymásra épülő kivitelezési munkákat (pl.:burkolatok, közművek bontási/építési munkafolyamatok tervezését) támogatja a két tervezési feladat egyben történő kezelése.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák