Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/191
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.10.01.
Iktatószám:17795/2020
CPV Kód:45210000-2
Ajánlatkérő:Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Teljesítés helye:Bugac, hrsz.: 0352/5 (új fogadóépület helyszíne); Bugac 0362 hrsz.-ú közút széle és a Bugac 0352/5 hrsz.-ú ingatlan kerítése között (gyephézagos lapburkolattal ellátott parkolósáv).
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.10.22.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Környezetvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_31222860
Postai cím: Liszt Ferenc Utca 19.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ugró Sándor
Telefon: +36 76482611
E-mail: titkarsag@knp.hu
Fax: +36 76481074
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://knp.nemzetipark.gov.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000792082020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000792082020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
x Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
"Puszta kapuja" fogadóépület tervezés, kivitelezés
Hivatkozási szám: EKR000792082020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45210000-2
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Jelen közbeszerzés tárgya vállalkozási szerződés keretében a meglévő engedélyezési dokumentáció átdolgozása, a jogerős építési engedély megszerzése, a kivitelezési dokumentáció elkészítése, továbbá a NATURA 2000 látogatóközpont teljes körű kivitelezése a „A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00052 azonosítószámú projekt keretén belül. A projekt célja a "Puszta kapuja", mint természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatását szolgáló bugaci fogadótér létrehozása. A létesítmény hiánypótló beruházás, amely komplex – természetvédelmi, tájtörténeti, néprajzi, kultúrtörténeti szempontú – oktatás-nevelési, tájékoztatási, információ és alapvető emberi szükségletek ellátását szolgálja színvonalas körülmények között. A program során a meglévő történeti tanyaépületektől elváló – de a tanya telkén helyet adva – új, az ideérkező látogatók igényeit kiszolgáló, egész évben üzemelő épület létesítése történik meg, így a későbbiekben a műemlék Buzsik-csőszház és egy új fogadó központ együttesen a „Puszta kapuja” funkció ellátását tudja biztosítani.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Tekintettel arra, hogy a részajánlattétel lehetőségének biztosítása gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve (garanciális igények, jótállás) egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint a beszerzés tárgyának jellege, műszaki egysége sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását, ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. A beszerzés tárgyának természetéből adódóan részajánlattételi lehetőség azon okból sem biztosítható, hogy a részajánlattétel lehetővé tétele várhatóan a beszerzés ellenértékének jelentős növekedését okozná és egyes feladatok külön szerződésben történő kezelése az egységes (azonos) kivitelezési szemlélet (gyakorlat) hiányának okán negatívan hatna az építési beruházás megvalósításának egységes minőségére, valamint a közbeszerzési szerződés teljesítésének egyéb körülményeire is.
Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét arra tekintettel sem biztosítja, hogy az épületben végzendő kivitelezési munkák szoros műszaki egységet képeznek, egymásra épülnek, az egyes munkafázisok kizárólag a technológia által meghatározott sorrendben végezhetők, mely egyszerre több, egymástól független Vállalkozó által nem megvalósítható, mivel egyikük késedelme a másikuk munkakezdését akadályozná, a felelősségi és szavatossági viszonyok teljességgel tisztázatlanok és átláthatatlanok lennének, a projekt időbelisége nem lenne tartható.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
NATURA 2000 látogatóközpont tervezés, kivitelezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 44230000-1
További tárgyak:45112000-5
45210000-2
45213316-1
45223200-8
45223300-9
45233227-6
45261210-9
45261310-0
45261400-8
45262100-2
45262210-6
45262220-9
45262310-7
45262500-6
45310000-3
45330000-9
45331000-6
45342000-6
45410000-4
45421100-5
45441000-0
71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés helye: Bugac, hrsz.: 0352/5 (új fogadóépület helyszíne); Bugac 0362 hrsz.-ú közút széle és a Bugac 0352/5 hrsz.-ú ingatlan kerítése között (gyephézagos lapburkolattal ellátott parkolósáv).
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Jelen közbeszerzés tárgya meglévő engedélyezési dokumentáció átdolgozása, a jogerős építési engedély megszerzése, a kivitelezési dokumentáció elkészítése, továbbá a NATURA 2000 látogatóközpont teljes körű kivitelezése a „A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00052 azonosítószámú projekt keretén belül, az alábbi főbb mennyiségi jellemzők szerint:
Az épület tervezett helyiségei a földszinten: Bejárati előtér: 10,59 m2, Szélfogó: 4,84 m2, Közlekedő: 10,75 m2, Recepció 3,89 m2, Előtér: 15,68 m2, Különterem-foglalkoztató: 28,93 m2, Iroda: 11,37 m2, Liftakna: 3,40 m2, Előtér: 7,20 m2, Férfi mosdó: 2,52 m2, Piszoár: 2,45 m2, Férfi WC: 1,50 m2, Női mosdó: 2,76 m2, Női WC előtér: 2,90 m2, Női WC: 2,96 m2, Takarítószer kamra: 0,96 m2, Gyermek WC: 1,62 m2, Szolgálati vizesblokk: 5,01 m2, Akadálymentes WC, pelenkázó: 6,28 m2. A földszint hasznos alapterülete: 125,61 m2. Az épület tervezett helyiségei a pinceszinten: Közlekedő: 21,07 m2, Kiállító és előadótér: 67,17 m2, Liftakna: 3,40 m2, Gépészeti helyiség: 15,53 m2, Raktár: 12,83 m2, Előtér: 6,89 m2, Tároló II: 3,12 m2, Tároló I: 4,54 m2. A pinceszint hasznos alapterülete: 134,55 m2. Hasznos alapterület összesen: 125,61 + 134,55 = 260,16 m2. A meglévő tervekben szereplő lift elhagyásával kapcsolatos áttervezési feladatokat az engedélyezési tervdokumentáció elkészítését megelőzően az ajánlatkérővel egyeztetni szükséges. A meglévő tervekben szereplő lift elhagyásával kapcsolatos terveket úgy szükséges elkészíteni, hogy a liftakna falai lehetőség szerint mind a földszinten, mind a pince szinten elhagyásra kerüljenek. A földszinten a liftakna helyére az eredeti tervlapokon szereplő „Recepció” elnevezésű helyiség kerüljön. Nyertes ajánlattevő feladata a kivitelezéshez szükséges engedélyek iránti kérelmek benyújtása és az engedélyezési eljárásokban való közreműködés, az egyes hiánypótlások soron kívüli elkészítése, amennyiben az illetékes hatóság előírja, amennyiben a tervezési-, engedélyezési eljárások során az illetékes hatóság(ok) további tanulmányok, tervek elkészítését írja elő, azok soron kívüli elkészítése és benyújtása, az építéshatósági engedélyes és kiviteli tervek esetleges átdolgozása, amennyiben a közreműködő hatóság vagy az Irányító Hatóság a tervekkel kapcsolatban észrevételt tesz vagy átdolgozást kér. Az új fogadóépület kivitelezési munkálatain belül (gépészet) kialakítandó:
- az épület vízellátását biztosító -177,0 m talpmélységű rétegvízkút,
- az épület hőellátását biztosító geotermikus energia kinyeréséhez szükséges vertikális zárthurkú hőszivattyús rendszer (geoszonda).
Egyéb kivitelezési feladtok:
- Járdák: Időszakos könnyű közlekedési terhelést elbíró gyalogos- és kerékpárutak, felületek kialakítása (3,5 t járművekig),
- Szervizút: Feltételezett nehéz közlekedési terhelést elbíró felületek és utak kialakítása (3,5 t teherbírás felett),
- Parkoló: 5 db személygépkocsi, 1 db busz, 1 db lovaskocsi, 2 db ló,
- Kerékpártároló: 10 db kerékpár részére,
- Kerítés kialakítása: kb. 170 m hosszú akáckerítés létesítése személy- és teherkapuval.
- Belső terek rögzített, beépítendő, a kivitelezéshez kapcsolódó installációjának kialakítása a földszinten: Szélfogó: 1 db fali tabló, Közlekedőtér - recepció: 5 db életnagyságú madár sziluett, Előtér: 1 db dioráma, 1 db fali tabló interaktív elemekkel, 2 db fali tabló, Különterem, foglalkoztató: 3 db fali tabló.
- Belső terek rögzített, beépítendő, a kivitelezéshez kapcsolódó installációjának kialakítása a pinceszinten: Közlekedő: 4 db fali tabló, Kiállító és előadótér: 6 db fali tabló, 6 db helyiséget elnevező tábla.
- Tájékoztatást és információnyújtást segítő kültéri elemek, tanösvények, tematikus túraútvonalak kialakítása.
A Bugac külterület 0352/5 hrsz.-ú ingatlan a Kiskunsági Nemzeti Park Bócsa-Bugac területegységén található. A kivitelezési terület a természetvédelmi oltalmon túl kulturális örökségvédelmi – népi műemlék – országos védelem alatt áll. Ezért az ajánlatkérő a kivitelezés során a táj- és természetvédelmi szempontok érvényesítését, továbbá a kulturális örökségi és a műemléki értékek védelmére vonatkozó szempontok érvényesítését is elvárja. A nyertes ajánlattevő köteles a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése alapján építésügyi táblát kihelyezni a beruházás helyszínén. Nyertes ajánlattevő feladata és költsége a megépült épület energetikai tanúsítványának elkészíttetése is. A sikeres műszaki átadás-átvétel feltétele rehabilitációs környezettervező szakértő/szakmérnök által elkészített és aláírt nyilatkozat kiállítása az akadálymentesítés megvalósulásáról, mely nyertes ajánlattevő feladatát képezi, annak költségével együtt. Nyertes ajánlattevő köteles közreműködni a használatbavételi engedély megszerzésére irányuló eljárásban, amelynek költsége is a nyertes ajánlattevőt terheli.
A szerződés tárgya által indokolt vagy jogszabályban meghatározott esetek kivételével a műszaki leírás nem hivatkozhat meghatározott gyártmányú vagy eredetű dologra, illetve konkrét eljárásra, amely egy adott gazdasági szereplő termékeit vagy az általa nyújtott szolgáltatásokat jellemzi, vagy védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre, típusra vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra, ha az egyes gazdasági szereplők vagy termékek előnyben részesítéséhez vagy kiszorításához vezetne. Az ilyen hivatkozás csak kivételes esetekben engedhető meg, ha nem lehetséges a szerződés tárgyának a 321/2015 (X.30) Korm. Rendelet 46.§ (2) bekezdés szerinti, kellően pontos és érthető leírása. Az ilyen megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
A feladatok részletes meghatározását a műszaki leírás és a dokumentáció mellékletét képező, jelenleg rendelkezésre álló engedélyezési tervdokumentáció és engedélyek tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. Az M.2.a) szakember szakmai tapasztalata védett örökségi elemet érintő magasépítési tervezési feladatok ellátásában (hónap, min.: 0 hónap - max.: 24 hónap) 10
2 3. Az M.2.b) szakember szakmai tapasztalata védett örökségi elemet érintő magasépítési kivitelezési feladatok ellátásában (hónap, min.: 0 hónap - max.: 24 hónap) 10
3 4. . Jótállás időtartama a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben előírt jótállási időn felül (hónap, min.: 0 hónap - max.: 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 15 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő a jelen eljárást a Kbt. 53.§ (5)-(6) bekezdése alapján folytatja le (feltételes közbeszerzés). A feltétel: a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állása, melyet ajánlatkérő a Kbt. 135.§ (12) bekezdése alapján a szerződés hatálybalépését felfüggesztő feltételként is kiköt arra az esetre, ha az eljárást - annak ellenére, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet még nem áll rendelkezésre - eredményessé nyilvánítja és a szerződést megköti. Ebben az esetben a szerződés az azt követő napon lép hatályba, amikor nyertes ajánlattevő az anyagi fedezet rendelkezésre állásáról szóló ajánlatkérői értesítést kézhez vette. Nyertes ajánlattevő a szerződés hatálybalépésétől számított 45 napon belül köteles az átdolgozott engedélyezési tervdokumentáció szolgáltatására, a kivitelezési tervdokumentáció szolgáltatására pedig a jogerős építési engedély ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 45 napon belül köteles. Ajánlatkérő a munkaterületet a kivitelezési tervdokumentáció általa történő elfogadásától számított 15 napon belül adja át. A jelen felhívás II.2.7) pontjában írt határidő a kivitelezésre, azaz a munkaterület átadásától a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás lezárásáig tartó időszakra vonatkozik, melynek a munkaterület átadásától számított 15. hónap utolsó munkanapjáig kell megtörténnie.
Ajánlatkérő a jelen felhívás II.2.5) pontjában írt 2. és 3. számú értékelési részszemponttal kapcsolatban tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy "védett örökségi elem" alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 7.§ 46. pontja szerinti fogalmat érti.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti kizáró okok valamelyikének hatálya alatt áll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a Kbt. 62. § (1) bekezdés g)–k), m) és q) pontja szerinti valamely kizáró ok az eljárás során következett be.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok és az alkalmasság igazolása tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót igénybe venni és/vagy az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek nem kíván más szervezet(ek)/személy(ek) kapacitására (is) támaszkodva megfelelni.
A Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében a 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó, ahol a Kbt. Második Része „egységes európai közbeszerzési dokumentumot" említ, az alatt a Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatot kell érteni. A Kbt. 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozatban az ajánlattevőnek és a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontjára vonatkozóan a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint kell a részletes adatokat megadnia. Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró ok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is. Ajánlattevőnek az ajánlat részeként nyilatkoznia szükséges, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 12-16. §-aiban foglaltakra.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a Magyar Építész Kamara és/vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ.2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepel, a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő nincs bejegyezve az Irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő - adott esetben a kapacitásszervezet vagy személy - előzetesen csak arról köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az SZ.1)-SZ.2) pontban írt nyilatkozatot/igazolást csak az az ajánlattevő - adott esetben kapacitásszervezet vagy személy - köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint felhívott.
SZ.1) A Kbt. 65.§ (1) bek. c)pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerinti illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő előírja a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét, továbbá nyertessége esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8.§ (2) bekezdésében foglaltakat is. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő adja meg a nyilvántartásban szereplés ellenőrzéséhez szükséges elektronikus elérési utat, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő csatolja a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés igazolását.
SZ.2) A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (1) bek. a) pontja, valamint a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők vonatkozásában az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény (Étv.) szerinti építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén ajánlatkérő előírja, hogy legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (a továbbiakban: Irányelv) XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba. A nyilvántartásban szereplést ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése szerint ellenőrzi, így az alkalmassági követelménynek való megfelelést külön igazolni nem szükséges, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. Kétség esetén az ajánlatkérő a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (2) bek. szerint jár el. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6), (7), (9) és (11) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő jelen eljárásban nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlattevő - adott esetben a kapacitásszervezet vagy személy - előzetesen csak arról köteles nyilatkozni az ajánlatban, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Az M.1)-M.2) pontban írt nyilatkozatot/igazolást csak az az ajánlattevő - adott esetben kapacitásszervezet vagy személy - köteles benyújtani, akit erre az ajánlatkérő a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdése szerint felhívott.
M.1) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő ismertesse az ajánlattételi felhívás feladásától visszafelé számított öt év (60 hónap) legjelentősebb építési beruházásait és csatolja azoknak a szerződést kötő másik fél által adott igazolásait a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-a alapján. A szerződést kötő másik fél által adott igazolásnak legalább az alábbi információkat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezése, székhelye (címe),
- a referenciával kapcsolatban felvilágosítást nyújtó személy neve és telefonszáma vagy e-mail címe,
- az építési beruházás tárgya és mennyisége olyan részletességgel, hogy abból az alkalmassági követelményeknek történő megfelelés minden kétséget kizáróan megállapítható legyen,
- a teljesítés kezdő és befejező időpontja (év/hónap/naptól - év/hónap/napig),
- a teljesítés helye
- nyilatkozat arról, hogy a teljesítés a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően történt-e (igen/nem).
Az ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdésének a) pontjában foglaltak alapján kizárólag a vizsgált időszak (60 hónap) alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven (96 hónapon) belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként elfogadja annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alkalmazandó. Ha a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara vállalkozó kivitelezői névjegyzékében megjelenített, az M.1 pontban foglaltaknak megfelelő dokumentumok bizonyítják, hogy a gazdasági szereplő megfelel az ajánlatkérő által meghatározott követelményeknek, a követelmény és a megfelelést igazoló dokumentum helyének pontos megjelölését is elfogadja az ajánlatkérő az M.1) pontban meghatározott dokumentumok benyújtása helyett.
M.2) A Kbt. 65.§ (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevő igazolja alkalmasságát azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezésével, képzettségük vagy végzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Amennyiben az M.2) pont szerinti szakember a meghatározott jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség vagy képzettség tekintetében iskolai oklevél csatolása nem szükséges. Meg kell azonban adni a nyilvántartási számot és a jogosultság ellenőrzéséhez szükséges elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság fennállása, érvényessége ellenőrizhető.
Amennyiben az M.2) pont szerinti szakember a meghatározott jogosultsággal az ajánlattételkor még nem rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez jogszabályban előírt végzettség vagy képzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai gyakorlat a saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal igazolandó. Ha a szakmagyakorlási jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget, képzettséget és gyakorlatot az ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles ajánlattevő igazolni.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy nem rendelkezik az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított nyolc évben (96 hónapban) megkezdett és az ajánlattételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónapban) befejezett, összesen legalább nettó 190 m2 alapterületű épület kivitelezésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, továbbá legalább 1 db rétegvízkút és/vagy legalább 1 db vertikális zárthurkú hőszivattyús rendszer (geoszonda) kivitelezésére vonatkozó referenciával. A referenciaértékek több szerződéssel is igazolhatók. Ajánlatkérő valamennyi referencia esetében kizárólag az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt referenciát fogad el.
M.2.) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti legalább
a) 1 fő építészeti (É) vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal vagy az annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel,
b) 1 fő építési (MV-É) vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultsággal vagy az annak megszerzéséhez szükséges képzettséggel, végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
Egy szakember mindkét pozícióra is jelölhető. Az M.2.a)-b) pontokban előírt jogosultság meglétét, érvényességét - amennyiben azzal a bemutatott szakember már az ajánlattételkor rendelkezik - ajánlatkérő a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar Mérnöki Kamara adatbázisában ellenőrzi. Az időben párhuzamos szakmai tapasztalatot ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe. Az M.1) alkalmassági követelménynek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, az M.2.a) és M.2.b) alkalmassági követelményeknek elegendő, ha egyikük megfelel. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlati felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Csatolni kell továbbá az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében. A Kbt. 65.§ (9) bekezdése alkalmazandó. Az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Előleg-visszafizetési biztosíték - Amennyiben a nyertes ajánlattevő előleget kíván igénybe venni, a vállalkozói díj kivitelezési részének 5%-a és az igényelt előleg különbözetének megfelelő mértékben előleg-visszafizetési biztosítékot köteles nyújtani ajánlatkérő javára a Kbt. 134. § (6) bekezdés b) pontja szerint. Ajánlatkérő előleg-biztosítékként a Kbt. 134.§ (6) bekezdésében írt biztosítéki formák mellett elfogadja a cégjegyzésre jogosult vezető tisztségviselő vagy legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező tulajdonos vagy együttesen legalább 50%-os közvetlen tulajdonrésszel rendelkező természetes személy tulajdonosok kezességvállalását is.
Késedelmi kötbér - Amennyiben a szerződés teljesítése - olyan okból, amelyért nyertes ajánlattevő a felelős - a szerződéstervezet 4.3., illetve 4.4. pontjában írt határidőkhöz képest késedelmet szenved, úgy nyertes ajánlattevő a tervezésre vonatkozó határidők késedelme esetén a tervezési díj, a kivitelezési határidő késedelme esetén a kivitelezési díj áfa nélkül számított összegének 1 %-a/nap mértékű késedelmi kötbért köteles fizetni ajánlatkérőnek, a késedelembe eséstől a tényleges teljesítésig terjedő időszakra, de a tervezésre vonatkozó határidők késedelme esetén legfeljebb 10, a kivitelezésre vonatkozó határidő késedelme esetén legfeljebb 30 naptári napig.
Meghiúsulási kötbér - Nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbér fizetésére köteles, amennyiben a szerződés teljesítése – olyan okból, amelyért nyertes ajánlattevő a felelős – meghiúsul, különösen, ha tervezésre vonatkozó határidők tekintetében 10, a kivitelezésre vonatkozó határidő tekintetében 30 napot meghaladó késedelembe esik. A kötbér mértéke a tervezési díj 30 %-a, amennyiben a meghiúsulás az építési beruházás tervezési szakában következik be. A kötbér mértéke a kivitelezési díj 30 %-a, amennyiben a meghiúsulás az építési beruházás kivitelezési szakában következik be. A kötbér alapja a tervezési díj, illetve a kivitelezési díj.
Kellékszavatosság - Nyertes ajánlattevő a vállalkozási szerződésben rögzített kivitelezési munkák, valamint az építési beruházás megvalósítása alkalmával beépítésre kerülő anyagok vonatkozásában a Ptk. 6:159. §-ában foglaltak, valamint a hatályban lévő releváns jogszabályok szerinti kellékszavatossággal tartozik.
Jótállás - A nyertes ajánlattevőt a műszaki átadás-átvételi eljárás - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt előírásokat is figyelembe vevő - lezárását követően, az általa megvalósított létesítményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-a alapján jótállási kötelezettség terheli, amelynek a 181/2003. (XI. 5.) Korm. rendeletben előírtakon felül megajánlott mértéke jelen eljárásban az értékelés részét képezi.
Jóteljesítési biztosíték - Ajánlatkérő a hibás teljesítéssel kapcsolatos igények biztosítékaként a szerződés szerinti, áfa nélkül számított kivitelezési díj 5 %-ának megfelelő jóteljesítési biztosítékot köt ki.
A jóteljesítési biztosítékot a Kbt. 134. § (4) bekezdésének megfelelően legkésőbb a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres lezárásának időpontjában kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontjában meghatározott módok valamelyikén. A jóteljesítési biztosítéknak a jótállási időszak végéig kell érvényben lennie. A biztosítékok határidőre történő nyújtásáról az ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell a Kbt. 134. § (5) bekezdése szerint. További feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő a szerződést „A puszta kapuja – természeti, kulturális és történelmi örökségeink bemutatása, fogadótér kialakítása Bugacon” című, KEHOP-4.1.0-15-2016-00052 azonosítószámú projekt számára biztosított vissza nem térítendő európai uniós támogatásból utófinanszírozással, szükség esetén egyéb forrásból történő kiegészítéssel kívánja finanszírozni. A támogatási rész támogatási intenzitása: 100,000000 %. Ajánlatkérő tartalékkeretet nem biztosít. A Kbt. 135. § (8) bek. alapján nyertes ajánlattevő a nettó vállalkozói díj kivitelezési része 50 %-ának megfelelő mértékű előleget igényelhet, legkorábban az építési munkaterület átadásakor. Ajánlatkérő az előleg összegét a 322/2015. (X.30.) Korm. rend. 30. § (1) bekezdésében foglalt előírások figyelembe vételével legkésőbb az építési munkaterület átadását követő 15 napon belül fizeti ki. Nyertes ajánlattevő az előleg kifizetését követően a hatályos jogszabályoknak megfelelően előlegszámlát köteles kibocsátani. Előleg igénylése esetén a folyósított előleg a részszámlákban és a végszámlában kerül elszámolásra, egyenlő összegek szerint, ajánlatkérő azonban lehetőséget biztosít a korábban történő elszámolásra is. A vállalkozói díj tervezési része vonatkozásában ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ellenszolgáltatást ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítésének ajánlatkérő teljesítésigazolásra jogosult képviselője általi - a Kbt. 135. § (1) bek. szerinti - elismeréséről szóló igazolás kiadását követően, formai és tartalmi szempontból szabályszerűen kiállított számla alapján, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 135.§ (5) bekezdésében foglaltak szerint, a nyertes ajánlattevő által megjelölt bankszámlára történő átutalással teljesíti a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. Amennyiben az ajánlattevőként szerződő fél a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, az ajánlatkérő az ellenszolgáltatást - a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseitől eltérően - a Kbt. 135.§ (3) bekezdésére tekintettel a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A. §-ában foglaltak szerint teljesíti. A vállalkozói díj kivitelezési részének általános forgalmi adó tartalmát a 2007. évi CXXVII. törvény 142. § (1) bek. b) pontja alapján az ajánlatkérő fizeti meg (fordított ÁFA fizetés), míg a vállalkozói díj tervezési része egyenes áfa fizetés alá tartozik. A vállalkozói díj tervezési részére vonatkozóan 2 db részszámla állítható ki: az engedélyezési tervdokumentációnak az engedélyező hatóság részére történő benyújtását követően a vállalkozói díj tervezési részének 60%-a, a jogerős építési engedély ajánlatkérő általi kézhezvételét követően pedig a fennmaradó 40%-a tekintetében. A tervezés díja nettó 8 000 000 HUF-nál több nem lehet, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. A vállalkozói díj kivitelezési részére vonatkozóan - az esetleges előlegszámlán kívül - 3 db részszámla és a végszámla állítható ki a műszaki tartalom legalább 25-50-75%-ának teljesítésekor az ellenszolgáltatási összeg 25-25-25%-a tekintetében, illetve a műszaki átadás-átvétel sikeres lezárását követően a fennmaradó 25 %-a tekintetében. A Kbt. 27/A.§ alapján az ajánlatkérő fogadja és feldolgozza az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának. Késedelmes fizetés esetén nyertes ajánlattevő késedelmi kamat és behajtási költségátalány felszámítására jogosult. A késedelmi kamat mértéke – a Ptk. 6:155. § rendelkezéseire figyelemmel – a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat nyolc százalékponttal növelt értéke, a behajtási költségátalány összege 40 eurónak megfelelő forintösszeg. Ajánlatkérő a Ptk. 8:1.§ (1) bek. 7. pontja alapján szerződő hatóságnak minősül. Az ajánlattétel, a szerződéskötés, az elszámolás, valamint az ellenszolgáltatás kifizetésének pénzneme: magyar forint (HUF). További feltételek a szerződéstervezetben.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandók.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/10/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/10/22 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontási eljárásra a Kbt. 68.§ (1b)-(1c) bekezdései és a 424/2017 (XII.19.) Korm. rendelet 15.§ (2) bekezdése irányadók.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
x Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása: A szerződés teljesítéséhez szükséges anyagi fedezet rendelkezésre állása. További információk a II.2.13) pontban és a dokumentációban.
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 2 000 000 HUF.
A befizetés helye: ajánlatkérő fizetési számlaszáma
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10025004-01743630-30005204
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: 205000000 Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ajánlatkérő az ajánlatokat a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempont [Kbt. 76.§ (2) bek. c) pont] szerint értékeli, az 1. sz. részszempont esetében fordított, a 2-4 részszempont esetében egyenes arányosítással. Részletek a dokumentációban.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő biztosítja a helyszíni bejárás lehetőségét, amelynek során konzultációra nem biztosít lehetőséget, kiegészítő
tájékoztatást nem nyújt. A találkozó helye: Karikás Csárda parkolója (6114 Bugac, Nagybugac 135.) és időpontja: a felhívást tartalmazó hirdetmény megjelenésének napjától számított 5. munkanapon 11:00 óra.
2. Az ajánlat részeként be kell nyújtani a kitöltött elektronikus űrlapokat. Be kell továbbá nyújtani lehetőleg 1 db közös pdf kiterjesztésű fájlba szkennelve a szerkeszthető formában kiadott Iratmintákat kitöltve, aláírva és a kiadott költségvetést beárazva, aláírva. A beárazott költségvetést a kiadottaknak megfelelő excel formátumban (xls vagy xlsx) is kérjük benyújtani.
3. Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján nyilatkozik, hogy jelen eljárásban az ajánlattevők szerződés teljesítésére való - az ajánlattételi felhívás III.1.1) SZ.1)-SZ.2) és III.1.3) M.1)-M.2) pontjában meghatározott alkalmasságának feltételeit és igazolását a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján
meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg, így ezen alkalmassági követelmények tekintetében a minősített ajánlattevőknek külön kell igazolniuk a szerződés teljesítésére való alkalmasságukat.
4. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11.§-a alapján előírt tervezői felelősségbiztosítás mértéke: legalább 2 500 000 HUF/káresemény. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§-a alapján előírt építési-szerelési (C.A.R. típusú vagy azzal egyenértékű) felelősségbiztosítás mértéke: legalább 150 000 000 HUF/év és legalább 50 000 000 HUF/káresemény. Amennyiben nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára nem mutatja be a fentieknek megfelelő felelősségbiztosítási kötvényeket, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.
5. Ajánlatkérő szerződéses feltételként írja elő, hogy a nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 14001:2015 szerinti vagy azzal egyenértékű környezetvédelmi vezetési rendszer tanúsítvánnyal. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 24.§ (4) bekezdése alapján ajánlatkérő elfogadja az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítványt, továbbá az egyenértékű környezetvédelmi vezetési intézkedések egyéb bizonyítékait, ha a nyertes ajánlattevőnek – neki fel nem róható okokból – nem volt lehetősége az említett tanúsítványt az előírt határidőn belül megszerezni, feltéve, hogy bizonyítja, hogy ezen intézkedések egyenértékűek az alkalmazandó környezetvédelmi vezetési rendszer által előírtakkal. Amennyiben nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződéskötés időpontjára nem mutatja be a fenti dokumentumok valamelyikét, az a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti, amelynek következtében ajánlatkérő a Kbt. 131.§ (4) bekezdését alkalmazhatja.
6. Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját, azaz eredménytelenné nyilvánítja az eljárást, ha nem nyújtottak be az ajánlattételi határidőben legalább két ajánlatot.
7. Ajánlatkérő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 9.§ (1) és 24. § (1) bekezdése szerinti szakmai ajánlatnak tekinti az árazott költségvetést (pdf. és excel formátum). Ajánlatkérő az egyértelműség okán rögzíti, hogy a szakember szakmai önéletrajzának tartalma, amelyhez alkalmassági követelmény is kapcsolódik a Kbt. 71. § alapján hiánypótlási körbe tartozhat, azonban az értékelési szempontok körében megjelölt szakember(ek)nek az eredeti ajánlatból egyértelműen megállapíthatónak és beazonosíthatónak kell lennie, ellenkező esetben az ajánlat érvénytelen. Ajánlatkérő beazonosíthatónak tekinti a szakembert, amennyiben név szerint megjelölésre kerül, továbbá legalább egy olyan adata is megjelölésre került (pl. születési hely idő vagy anyja neve vagy felelős műszaki vezetői jogosultság kamarai regisztrációs kódja stb.), amely alapján megkülönböztethető más azonos nevű személyektől.
8. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 65.§ (7) és 66.§ (6) bekezdései szerint, nemleges esetben is.
9. A Kbt. 71.§ (6) bekezdése tekintetében, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be, úgy ajánlatkérő korlátozás nélkül biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
10. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdésében foglaltakat.
11. Irányadó idő: aktuális magyarországi helyi idő.
12. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Szabó Zsolt (lajstromszám: 00824).
Részletek a dokumentációban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/09/30 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges