Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/195
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Tárgyalásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.10.09.
Iktatószám:17815/2018
CPV Kód:71000000-8
Ajánlatkérő:Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Teljesítés helye:MTA LGK 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.11.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Létesítmények fenntartása és üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Tudományos Akadémia Létesítménygazdálkodási Központ
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_71279150
Postai cím: Budaörsi Út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1112
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Baloghné Spét Anikó
Telefon: +36 14116322
E-mail: kozbeszerzes@titkarsag.mta.hu
Fax: +36 14116268
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.lgk.mta.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723422018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000723422018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Létesítmények fenntartása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: MTA Székház rekonstrukció eng. és kiviteli terv
Hivatkozási szám: EKR000723422018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés szerződés az MTA Székház és Könyvtár felújításának tervezési feladatai, építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és tervezői művezetése tárgyában.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: MTA Székház rekonstrukció eng. és kiviteli terv
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: MTA LGK 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az MTA Székház (Műemléki törzsszáma: 15440/595) és Könyvtár egységes kialakításának ill. felújításának tervezési feladatai, építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítése és tervezői művezetése tárgyában.
Az épület szerkezetei életciklusának meghosszabbítása, művészettörténeti értékeinek megőrzése, a társadalom felé nyitás biztosítása A rekonstrukció segítse az Akadémia kultuszának bemutatását.
Legfontosabb építészeti célkitűzések:
A feltárt szerkezeti hiányosságok kijavítása, korszerű üzemeltethetőség biztosítása. Az épületek bejárhatóságának, megismerhetőségének javítása. Közösségi terek arányának növelése. Az épületek funkcionális rendjének világos strukturálása, zónásítása, gépészeti, informatikai, biztonságtechnikai és tűzrendészeti korszerűsítése. Új, akadálymentes vertikális és horizontális közlekedési struktúra kialakítása. Egységes, többszintű belsőépítészeti koncepció, amely a szigorúan védendő és a teljesen mai kialakítású terekben is felismerhetően azonos gondolati minőséget képes megjeleníteni.
Az épületegyüttes meglévő alapadatai:
A Székház épülete műemlékileg védett, pince, földszint, félemelet + 3 emelet kialakítású, magastetős, belső udvaros középület. Beépített alapterülete 3.319 m2, nettó szintterülete 10.570 m2
A Könyvtár épület helyi értékvédelem alatt álló, 2 pince, földszint + 4 emelet kialakítású, magas- és részben lapostetős irodaépület. Beépített alapterülete 1046 m2, nettó szintterülete 6950 m2
A két épület telekegyesítését követően egységes közlekedési rendszer kerül kialakításra a Könyvtár belső udvarának beépítése révén. A Székház udvar a pinceszinten beépítésre kerül, az épület alatti tömedékelt mélypince kibontásával a -2. szinten gépészeti tér alakul ki.
A tervező feladata az esetlegesen felmerülő további épületdiagnosztikai vizsgálatok elvégzése.
A feladat összefoglalása:
Szolgáltatás I.
Tervezési környezet kialakítása, az épület 3D modelljének felépítése.
Vázlatterv, majd építési engedélyezési tervek elkészítése. Meghatalmazottként közreműködés az építésügyi engedélyezési eljárásban. Kiviteli tervek elkészítése, árazatlan és az árazott tételes költségvetési kiírás összeállítása.
Szolgáltatás II.
Közreműködés az Ajánlatkérő által a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás előkészítésében, lebonyolításában 1 db közbeszerzési eljárás
A kivitelezés folyamán tervezői művezetés biztosítása összességében maximum 300 mérnöknap
A feladatok részletesen az egyéb közb. dokumentumban kerülnek meghatározásra.
A részajánlat-tétel kizárásának indoka: Részajánlat-tétel biztosítása költség- és humánerőforrás többlet igénybevételét tenné szükségessé, továbbá a beszerzés tárgya egy épületegyüttes felújításának generáltervezése, melynek műszaki tartalma, beszerzés jellege, szakaszon belüli részek közötti összhang megteremtése miatt részajánlatra bontása nem lehetséges.
Kiegészítés a felhívás II.2.5) pont Minőségi értékelési szempontok tekintetében:
AK a többlet szakmai tapasztalat körében az alábbiakat értékeli:
1.1. AK azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor.
1.2. AK azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt vill. tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor.
1.3. AK azon többlet szakmai tapasztalatot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt gépész tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor.
1.4. AK azon többlet szakm. tap-ot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt tart.szerk. tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor.
1.5. AK azon szakm. tap-ot értékeli, melyek teljesítésére (lezárt tervezési és/vagy szakértési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor.
1.6. AK azon szakm. tap-ot értékeli melyek teljesítésére (lezárt tűzvédelmi tervezési munkák) a felhívás feladásától visszaszámított 20 évben került sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett tervezési feladat) (db)  25
2 1.2. M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett villamossági tervezési feladat) (db)  5
3 1.3. M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett gépészeti tervezési feladat) (db) 5
4 1.4. M.2.4 alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett tartószerkezeti tervezési feladat) (db)  5
5 1.5. Műemlékvédelmi szakmérnök szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett tervezési és/vagy szakértői feladat) (db)  5
6 1.6. Tűzvédelmi tervező (375/2011. (XII.30.) Korm. rendelet) szakember szakmai tapasztalata (max. 10 db műemlék épületen végzett tűzvédelmi tervezési feladat) (db)  5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 69 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: 1 / Maximális szám: 20
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: Ajánlatérő a fentiekben meghatározott (Tervezett minimum:1, Maximális szám: 20) adatokat a hirdetmény feladhatósága érdekében, technikai okokból adta meg. Ajánlatkérő az eljárás során nem kívánja korlátozni az ajánlattételre felhívni kívánt jelentkezők számát.
A Kbt. 85.§ (2) bekezdés b) pontja szerint AK tárgyalásos eljárást alkalmazhat, ha a közbesz. tárgya tervezést vagy innovatív megoldásokat tartalmaz. Tekintettel arra, hogy jelen közbesz. tárgya generáltervezési feladat, így AK jogszerűen alkalmazza a tárgyalásos eljárást.
Ajánlatkérő a tárgyalások során tárgyalni kíván a műszaki, szakmai feltételekről, a teljesítési határidőkről, a szerződéses feltételekről, továbbá az ellenszolgáltatás mértékéről.
Kiegészítés a jelen felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidőhöz.
AK az eljárás alapján kötendő szerződéssel kapcsolatosan az alábbi további információkat közli érdeklődő gazdasági szereplőkkel:
A jelen felhívás II.2.7) pontjában megadott teljesítési határidő szakaszolása tervezettek szerint az alábbi:
I. szakasz: - Szolgáltatás I:
I.1. ütem: Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 120 naptári nap
- a tervezői környezet kialakítása
- a tervezési munka helyszínének és környékének a megtekintése, megvizsgálása és szükség esetén hiányzó felmérések elvégzése, hogy saját maga szerezze be, saját felelősségére és saját költségére azon információkat, amelyek a szerződéses kötelezettségének teljesítéséhez szükséges és amelyek AK által nem kerültek átadásra.
- vázlatterv bemutatása Megrendelő részére elfogadás céljából.
I.2. ütem: Teljesítési határidő: a szerződés hatálybalépésétől számított 180 naptári nap
- engedélyezési tervdokumentáció elkészítése a Megrendelő által elfogadott vázlatterv alapján;
- a Megrendelő megbízottjaként az engedélyezési tervdokumentáció hatósági engedélyeztetése a Megrendelővel együttműködve.
I.3. ütem: Teljesítési határidő: a szerződés hatálybelépésétől számított 365 naptári nap
- az engedélyezési tervdokumentáció és a jogerős építési engedély tartalmának maradéktalanul megfelelő - árazatlan és árazott költségvetést tartalmazó- kivitelezési tervdokumentáció elkészítése
- az elkészült kivitelezési tervdokumentáció alapján az "Építési beruházás kivitelezési feladatainak közbeszerzése" – továbbiakban: Közbeszerzés - átfutási idejére vonatkozó becslést is át kell adni a Megrendelőnek.
II. Szakasz: - Szolgáltatás II.
Amennyiben a kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárás lefolytatására, vagy a kivitelezés megvalósítására nem kerül sor, úgy AK az ezen szakaszokhoz csatlakozó feladatokat nem kívánja igénybe venni.
Amennyiben a kivitelezés megvalósításra kerül az ezen teljesítési szakaszban meghatározott feladatok ellátásának teljesítése folyamatos.
Teljesítési határidő, ellátandó feladatok:
- közreműködés a kivitelezés tárgyában lefolytatandó közbeszerzési eljárás teljes folyamatában: a Szolgáltatás I.3. ütemet követő 9 hónap.
- a kivitelezés alatt maximum 300 mérnöknap tervezői művezetés biztosítása: a kivitelezés irányuló szerződés megkötését követő 48 hónap.
Kiegészítés a jelen felhívás III.2.2) pontjához:
Szerződést biztosító mellék kötelezettségek.
Ajánlatkérő a Kbt. 134. § (2) alapján a Szolgáltatás I. tekintetében a szerz. telj. elmaradásával és hibás telj. kapcs. igények biztosítására telj. biztosítéknyújtását és jótállási bizt. nyújtását írja elő. A telj. bizt. és jótáll. bizt. mértéke a szerz-ben rögz. Szolg. I.- vonatkozó nettó tervezési díj 5 %-a. A telj. biz-t a szerz. aláírásának időpontjára kell biztosítani, a Kbt. 134. § (6) a) pontja szerinti, az AT által választott formában és a sikeres telj-ig kell rendelkezésre állnia. A jótállás bizt.-nak a végtelj. átadás-átvételi jkv. aláírásának, illetve a végszla. benyújtásának napjától 60 hónap jótállási időtartam végéig rendelkezésre kell állnia. Részletesen meghatározott követelményeket AK a kiadott szerz.terv-ben bocsátja rendelkezésre.
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.6. pontban feltüntetett becsült érték nem az eljárás becsült értéke, kizárólag technikai okokból került feltüntetésre.
Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Adható pontszám: min. 0 - max. 10 pont. Részletes módszer a dokumentációban kerül megadásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az Ajánlatkérő (AK) által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet Részvételre jelentkező (RJ), Alvállalkozó (Alváll), és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az a RJ, Alváll, alk.ig.résztvevő gazd.sz., aki részéről a kizáró okok az eljárássorán következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bek-nek megfelelően az RJ-nek a részvételi jelentkezés benyújtásakor az EEKD benyújtásával kell előzetesen ig., hogy nem tart. a Kbt. 62. § (1) és (2) foglalt kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 65.§ (7) alk. esetén a kap. rend-re bocsátó szervezet (ideértve az alk. ig-ben részt vevő Alvállt. is) részéről a részvételi jelentkezéshez csatolandó a Kr. II. fejezete szerint kitöltött és aláírt EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Közös részvételre jelentkezés esetén valamennyi közös RJ tekintetében külön-külön a részvételi jelentkezéshez csatolandó az EEKD.
RJ (valamennyi közös RJ) nyilatkozzon az EEKD űrlapban az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65.§ (7)-(9) bek. vonatkozásában.
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szerint az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös RJ képviseletében, továbbá az alk.ig.-ban részt vevő gazd.szereplők képviseletében a részvételi jelentkezést benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
RJ-nek nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben igen, úgy a Kr. 13.§-a alapján a részvételi jelentkezéshez csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
RJ-nek jelentkezésében a Kbt. 67.§ (4) bek. alapján nyilatkoznia kell, hogy nem vesz igénybe a szerződésteljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1) és (2) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső Alvállt.
Kizáró okok igazolása:
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek (AT) (Közös AT-knek) és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az AK erről szóló felhívását követően a Kr. 8.§, 10.§, 12.§ szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek-ben meghatározott kizáró okok.
A kizáró okok tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak(felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság:
Sz.1. Alkalmatlan a RJ, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet 31.§-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett RJ esetén a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy előírt szervezeti kamarai tagsággal. (Kbt. 65.§ (1) bek. c)pont, Kr. 26. § a) pont, 322/2015. Kr. (8.§ (1)bek.).
Igazolási mód:
Előzetes ig: RJ-nek – vagy a Kbt. 65.§ (7) bek. szerinti esetben a kap. rend-re bocsátó szervnek – az EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az AK által előírt szakmai tevékenység végzése vonatkozó követelménynek megfelel. (Részletes adatok megadását az AK nem írja elő.).
Igazolási mód: AK a Kbt. 69.§ (11) bek-ben, valamint a Kr. 26. § (2) bek-ben foglaltak alapján ellenőrzi az alk.feltételnek történő megfelelést. Az elektronikus nyilvántartásban történő ellenőrizhetőség hiányában, a AT (közös AT), az alk. ig-ban részt vevő kap. rend-re bocsátó szerv.csatolja a kamarai igazolás /jogosultság egyszerű másolatát.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. RJ (közös RJ), továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek előzetesen a részvételi jelentkezésben benyújtandó egységes európai közbeszerzési dokumentum „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az előírt gazdasági és pénzügyi alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. (Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés).
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek (AT) (Közös AT-knek) és adott esetben további ajánlattevő(k)nek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően az alábbi módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pont, valamint a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT (közös AT), továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet csatolja az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, teljes – általános forgalmi adó nélkül számított –árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy mikor jött létre illetve, hogy mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a P/1. alkalmassági követelmény igazolása tekintetében felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésében foglaltakra is.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az RJ, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes nettó árbevétele összesen és együttesen nem éri el a nettó 700 millió Ft-ot. (Kr. 19. § (1) bekezdés c) pont).
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az RJ bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhet a Kbt. 65. § (7) bekezdésben foglaltak szerint.
Az a szervezet, amelynek adatait részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.

Kiegészítés a jelen felhívás III.1.3) M/2. pontjához:
Az M/2.1-4. alkalmassági minimumkövetelményekre megnevezett szakemberek között az átfedés megengedett, minimum 2 fő megnevezése szükséges a jelentkezésben. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az érintett szakember(ek)nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell az adott alkalmasság minimumkövetelményben rögzített érvényes jogosultsággal/tanúsítvánnyal. Ajánlatkérő felhívja a RJ figyelmét, hogy e jogosultság(ok)nak/tanúsítványnak a szerződéskötés időpontjában fennálló hiánya a szerződéskötéstől történő visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján. A Kbt. 65.§(6) bekezdése értelmében az előírt alkalmassági követelményeknek a közös RJ együttesen is megfelelhetnek. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7)-(11) bek.-re.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: RJ-nek (közös RJ-nek), a Kbt. 65.§ (7) szerinti esetben a kap. Rend. bocsátó szervnek előzetesen a jelentkezésben benyújtandó EEKD „IV. Rész” „α: szak. kitöltésével kell nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, szakmai alk.minimum köv-nek megfelel. (Kbt. 67.§ (1)-(2)).
Az értékelési szempontra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek (AT) (Közös AT-knek) és adott esetben további ajánlattevő(k)nek, a Kbt. 65.§ (7) szerinti esetben a kap. rend-re bocsátó szerv-nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az AK erről szóló felhívását köv. az alábbi módon kell igazolnia,hogy alk. a szerz telj-re:
M/1. A Kbt. 65.§ (1) b) pont, a Kr. 21.§ (3) a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 év (72 hónap) legjelentősebb – a közb. tárgyának (műemléki épületben elvégzett generáltervezési feladat, amely építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazta) megfelelő – ref-re vonatkozó a Kr. 22.§ (1) meghat. módon kiállított ref.ig./ref.nyil. egyszerű másolati pld csat. a köv. tartalommal:
— a telj. kezdő és bef. időpontja (év, hónap, nap),
— a szerz. kötő másik fél (név, cím, referenciát igazoló személy és elérhetősége),
— a ref. tárgya (az alkalmasság megítéléséhez szükséges részletezettséggel),
— a telj. helye (a műemléki törzsszám feltüntetése kötelező),
— a szolg. mennyisége,
— nyil. arról, hogy a telj. az előírásoknak és a szerz-nek megfelelően történt-e.
M/2. A Kbt. 65.§ (1) b) pont, a Kr. 21.§ (3) b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott AT-nek cégsz. nyil. kell csat. azoknak a szakembereknek a megnevezésével, végz. és/vagy képz., szakmai tap. ismertetésével, akiket az AT be kíván vonni a telj-be, amennyiben a szakember rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy a szakember vonatkozásában AT-nek nyilatkoznia kell a szakember kamarai / nyilv.számáról.
Amennyiben a szakember nem rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy csatolni szükséges a szakember.
— végz.és/vagy képz. igazoló okiratok másolatát,
— a szakmai tap. saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ism., olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható legyen.
A fentieken túl csat. kell a szakemb. saját kezűleg aláírt nyil. arról, hogy a szerz.telj-nek ideje alatt AT rendelkezésére áll.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az igazolás benyújtásának időpontjában annak a személynek, szerv-nek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az előírt alk. köv-nek a közös RJ-k együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alk.köv-nek az RJ-k bármely más szervezet vagy személy kap-ra támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) szerint azzal, hogy Ajánlatkérő az M/2.1. pontban meghatározott alkalmassági követelmény tekintetében a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltak alapján előírja, hogy ezen alkalmassági követelménynek való megfelelés vonatkozásában, a részvételre jelentkező(k) (közös részvételre jelentkezők) nem támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és a teljesítés során e szakember feladatait nem végezheti alvállalkozó.

A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben meg kell jelölni a jelentkezésben ezt a szerv-et és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alk. követelményt, melynek ig. érdekében a RJ ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rend-re bocs.szerv. az előírt ig. módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alk. feltételnek történő megfelelést.
A részvételi jelentkezésben csat. kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerz-ben vállalt köt.vállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerz.teljhez szüks erőforrások rend.-re állnak majd a szerz.telj alatt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan a Részvételre jelentkező, ha
M/1. ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 72 hónapban teljesített legfeljebb 2 db szerződésből összeadódó olyan generáltervezési feladat ellátására von. referenciamunkát, amelyeknek összességében legalább 6000 m2 hasznos alapterületű műemléki épületben elvégzett tervezési feladat volt a tárgya, és amely építési engedélyezési és kivitelezési tervdokumentáció elkészítését is tartalmazta. (Generáltervezés alatt AK olyan összetett tervezési feladatot ért, amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, tartószerkezet, épületgépészet, épületvillamosság.)
A KR 21.§-a (3a) bek. alapján AK az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónap alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Felhívjuk a figyelmet a KR.21/A.§-ra.
M/2. nem rendelkezik a feladat ellátásához az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm.rend. 1. mell. I/2. rész 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre von. korl. nélküli tervező jog. (É- teljes körű tervezői jog./ korábban É1) megszerzéséhez szüks. névjegyzékbe vételi köv-nek megfelelő, a 7.§(1) bek. a) pont alapján az 1. mell. I/2. rész 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre von. végzettséggel és a 9. §(1),(5) bek. figyelembevételével a 9.§ (4) bek alapján 1. mell. I/2. rész 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre von. szakmai gyakorlattal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel. AK felhívja RJ(k) figyelmét, hogy jelen szakember tekintetében AK a Kbt. 65. § (10) bek-ben foglaltak alapján előírja, hogy ezen alk.köv-nek való megfelelés tekintetében RJ(k) (közös RJ-k) nem támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és a teljesítés során e szakember feladatait nem végezheti alváll.
M/2.2. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mell. I/2.rész 29.pontban meghatározott építményvillamossági tervezési szakterületre von. korl. nélküli tervezői jog. (V- teljes körű tervezői jog.) megszerzéséhez szüks. névjegyzékbe vételi köv-nek megfelelő, a 7.§(1) bek. a) pont alapján az 1. mell. I/2.rész 29. pontban meghatározott építményvillamossági tervezési szakterületre von. végzettséggel és a 9.§(1), (5) bek. figyelembe vételével a 9.§(4) bek. alapján 1. mell.. I/2.rész 29.pontban meghatározott építmény villamossági tervezési szakterületre von. szakmai gyak-kal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel.
M/2.3. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mell. I/2.rész 28.pontban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre von. korl. nélküli tervezői jog. (G- teljes körű tervezői jog.) megszerzéséhez szükséges névjegyzékbe vételi köv-nek megfelelő, a 7.§(1) bek. a)pont alapján az 1. mell. I/2.rész 28.-ban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre von. végzettséggel és a 9.§(1),(5) bek. figyelembe vételével a 9.§(4) bek. alapján 1. mell. I/2.rész 28. pontban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre von. szakmai gyak-kal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel.
M/2.4. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend. 1. mell. I/2.rész 26.pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre vonatkozó korl. nélküli tervezői jog. (T-teljes körű tervezői jog.) megszerzéséhez szüks. névjegyzékbe vételi köv-nek megfelelő, a 7.§(1) bek. a)pont alapján az 1. mell. I/2.rész 26. pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre von. végzettséggel és a 9.§(1),(5) bek. figyelembe vételével a 9.§(4) bek. alapján 1. melléklet I/2.rész 26.pontban meghatározott tartószerkezeti tervezési szakterületre von. szakmai gyak-kal (tapasztalattal) rendelkező szakemberrel.
Az M/2.1-4 pontok esetében AK elfogadja az érvényes - nem szüneteltetett és nem felfüggesztett- névjegyzékbe vételt is.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint.
A számla az ajánlatkérő által a Kbt. 135. § (1) szerint igazolt, szerz.szerű telj. köv. nyújtható be. AK az ellenszolgáltatást 30 naptári napra, átutalással teljesíti a Kbt. 135. § (1), (5) és (6), valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) fogl. szerint.
Nyertes AT a közb. dok-ban meghatározott ütemezés szerint Szolgáltatás I.: 2 db részszámla és 1 db végszámla. A Szolgáltatás II.: a lefolytatott közbeszerzési eljárás lezárását követően, a tervező művezetés során a teljesítést követően havonta jogosult számla benyújtására.
Szerz. megerősítő bizt. az KD-ba foglaltak szerint.
Szerződést biztosító mellék kötelezettségek a 2.2.9) pontban foglaltak szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/11/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/12/13 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben Közbeszerzési dokumentumok az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT) A részvételi jelentkezéseket (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használata mellett kell benyújtani) Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (http://nekszt.hu) látja el Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
2. EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatokat a közös RJ/kapacitás nyújtók képviseletében a RJ teszi meg (a más nevében tett nyilatkozatok megtételére meghatalmazott felel azért, hogy a meghatalmazásnak és a számára rendelkezésre bocsátott nyilatkozatoknak/adatoknak az általa elektronikusan megtett nyilatkozatok megfelelnek. Felhívjuk RJ-k figyelmet, hogy az elektronikus űrlap benyújtásával más nevében megtett nyilatkozatok vonatkozásában a részvételi jelentkezésben meghatalmazás csatolása szükséges.
3. A részvételi jelentkezésben ajánlatot tenni nem lehet!
4. A részvételi jelentkezések felbontásának időpontja 2018. 11.06.12:00 óra, helye: Elektronikus Közbeszerzési Rendszer;
A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (5) bekezdése alapján, az EKR az elektronikusan benyújtott részvételi jelentkezés(ek) esetében a Kbt. 68. § (5) bekezdése szerinti adatokat a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok a részvételi jelentkezésben szerepelnek – a részvételre jelentkezők részére elérhetővé teszi.
5. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a részvételi dokumentáció tartalmazza:
— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (Elektronikus űrlap);
— EEKD (Elektronikus űrlap);
— Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (nemleges tartalommal is);
— Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot (Elektronikus űrlap);
— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalommal is) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek.szerinti okiratokat is;
— nyilatkozatot közös részvételi jelentkezésről (adott esetben);
— közös részvételre jelentkezők által kötött együttműködési megállapodást;
— a részvételi jelentkezést aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult jelentkező, közös részvételre jelentkezés esetén jelentkezők, ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtószervezet aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírásmintáját;
— meghatalmazást (adott esetben);
— nyilatkozatot felelős fordításról (adott esetben);
— nyilatkozat üzleti titokról, és szükség esetén a Kbt. 44. § (1) bek. szerinti indokolást.
6. AK a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően hiánypótlást biztosít azzal, hogy ha a hiánypótlással a RJ a jelentkezésében korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
7. AK a Kbt. 35. § alapján nem teszi lehetővé a nyertes (közös) részvételre jelentkező/ajánlattevő részére gazd. szervezet létrehozását az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében.
Folytatás a VI.4.3) pontban. A részvételi jelentkezések felbontásának ideje: 2018/11/06 12:00
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a szerint.
A VI.3) pont folytatása:
8. Az ajánlatok értékelési szempontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Módszer:
A Minőségi kritériumok vonatkozásában pontkiosztás módszere a dok-ban meghatározottak szerint.
Az Ár vonatkozásában fordított arányosítás.
AK az 1. ért.részszempont alszempontjai tekintetében (A telj. bevonni kívánt szakemberek alk. min. követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata, továbbá a telj-be bevonni kívánt szakemberek releváns szakmai tapasztalata) a Kbt. 77. § (1) bek-ben foglaltak alapján 10 db műemlék épületen elvégzett tervezésben / villamossági tervezésben / gépészeti tervezésben / tartószerkezeti tervezésben / műemlék épületen elvégzett tervezési és/vagy szakértői feladatban / tűzvédelmi tervezésben határozza meg, azon legkedvezőbb szintet, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra a maximális pontszámot adja.
Az értékelés és a pontkiosztás részletes leírását AK az egyéb közbeszerzési dokumentumokban adja meg.
9. AK a jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10. Idegen nyelvű dok.-kal együtt annak felelős magyar fordítását is be kell nyújtani, továbbá csatolni szükséges az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a fordítás mindenben megfelel a nem magyar nyelven csatolt dokumentumnak. A fordításban elkövetett hibákért a RJ felel.
11. Nyertes AT-nek a szerz.kötés időpontjában rendelkeznie kell 300 millió Ft/év és 100 millió Ft/káresemény összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel, amelynek a tervezői művezetésre is ki kell terjednie – mely egyidejűleg kiterjed valamennyi alvállalkozója, illetve közreműködője tevékenységére is. Az érvényes biztosítási szerződésnek 5 éves utófedezettel kell rendelkeznie, amely a szerződés hatálya alatt okozott, de a szerződés megszűnését követő 5 éven belül bekövetkezett és bejelentett károkat is fedezi.
Nyertes AT-nek továbbá a szerz.kötés időpontjában rendelkeznie kell legalább 100 millió Ft/év és legalább 50 millió Ft/káresemény összegű általános-és szolgáltatói felelősségbiztosítással, amely biztosításnak ki kell terjednie harmadik személyeknek szerződésen kívül okozott személysérüléses és dologi károkra, valamint a AK vagyontárgyaiban okozott károkra is és ki kell terjednie a valamennyi alvállalkozója, illetve közreműködője tevékenységére is. Az érvényes általános-és szolgáltatói felelősségbiztosítási szerződésnek 1 éves utófedezettel kell rendelkeznie, amely a szerződés hatálya alatt okozott, de a szerződés megszűnését követő 1 éven belül bekövetkezett és bejelentett károkat is fedezi.
A felelősségbizt.szerződéseket/kötvényeket a szerződéskötéskor szükséges csatolni. AT (közös AT) köteles az ajánlatában nyilatkozni arról, hogy az előírt felelősségbizt. rendelkezik-e, és amennyiben nem rendelkezik, abban az esetben szándéknyilatkozatot csatolni arról, hogy az előírt felelősségbizt. megköti, vagy meglévő felelősségbiz.kiterjeszti jelen eljárásban előírtaknak megfelelően.
12. AK a minősített Ajánlattevői jegyzékéhez képest szigorúbb alk. követelményeket határozott meg a III.1.2) P/1. és a III.1.3) M/1.-M/2. alk.feltételek körében.
13. AK a Kbt. 81. § (4) bek. alapján tájékoztatja érd. gazd. szereplőket, hogy a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el, azaz csak a legkedvezőbb ajánlatot tett AT, valamint adott esetben a második legkedvezőbb ajánlatot tett AT tekintetében vizsgálja az ár alacsony voltát és alkalmazza szükség esetén a Kbt. 72. § szerinti eljárást.
14. Az elj. kapcs. valamennyi határidő tekintetében a magyar idő az irányadó.
15. A részvételi szakasz eredményéről AK, az ajánlattételi felhívás megküldését megelőzően az EKR felületén keresztül tájékoztatja a RJ-ket, majd a Kbt. 83.§ (3) bekezdése alapján – a részv.szakasz eredményének közlésétől számított 5 munkanapon belül az ajánlattételi felhívást megküldi.
16. Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Baloghné Spét Anikó (00994)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák