Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/229
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.12.18.
Iktatószám:17903/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:A tervezett építési munkákkal érintett Szombathely, belterületi földrészletek: 5997/1 hrsz., 6009 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.01.24.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szombathely Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07458
Postai cím: Kossuth L. utca 1-3.
Város: Szombathely
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9700
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Molnár Hajnalka
Telefon: +36 94520201
E-mail: molnar.hajnalka@szombathely.hu
Fax: +36 94520335
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szombathely.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.szombathely.hu/onkormanyzat/kozbeszerzes/ajanlatteteli-felhivasok-dokumentacio (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Kardkovács és Társai Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Széll Kálmán tér 5. I/1. (3. kapucsengő)
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1024
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Balogh László Csaba
Telefon: +36 14650223
E-mail: kozbeszerzes@jogiszakerto.hu
Fax: +36 17999909
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szombathely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szent Márton Terv II. üteméhez kapcsolódó Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szent Márton Terv II. üteméhez kapcsolódó Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szent Márton Terv II. üteméhez kapcsolódó Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU222 A teljesítés fő helyszíne: A tervezett építési munkákkal érintett Szombathely, belterületi földrészletek: 5997/1 hrsz., 6009 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szent Márton Terv II. üteméhez kapcsolódó Járdányi Paulovics István Romkert fejlesztésére vonatkozó engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése.
A szerződés tárgya a Szombathely, Mindszenty József tér 1. / Járdányi Paulovics István Romkert és környezete Szent Márton terv II. üteme keretében történő további fejlesztése érdekében döntés-előkészítő tanulmányterv alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 32. § (1) bekezdése szerinti építészeti-műszaki tervezési tevékenység.
A beruházás rövid leírása:
- A meglévő Romkert (hrsz.: 5997/1 és 6009) fejlesztése.
Ezen belül:
- Területrendezés; kapcsolódó zöldfelületek és terek kialakítása, Borostyánkő út és Római városfal interpretatív rekonstrukciója a döntés-előkészítő tanulmányterv szerint
- 2 db védőépület építése (Aula, Oktogon)
A fenti beruházással kapcsolatban a tervező feladata:
A létesítmények engedélyes és kiviteli terveinek az elkészítése, a jogerős engedélyek beszerzése.
A tervező feladatát képezi a létesítmények megépítéséhez szükséges minden szakági munkarész elkészítése.
A tervező feladata az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti árazott költségvetés, továbbá az ennek alapján készített árazatlan költségvetési kiírás elkészítése.
A tervező a feladatát az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet, az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a Kbt., az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet, az építési termék építménybe történő betervezésének és beépítésének, ennek során a teljesítmény igazolásának részletes szabályairól szóló 275/2013. (VII. 16.) Korm. rendelet, továbbá a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény és a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 496/2016. (XII. 28.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó egyéb jogszabályok előírásainak megfelelően köteles ellátni.
A terveknek meg kell felelniük a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak.
A terveknek alkalmasaknak kell lenniük az Egyesült Nemzetek Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) keretén belül működő Világörökségi Bizottság (World Heritage Committee) által igazgatott Világörökség Programba történő felterjesztésre. (A világ kulturális és természeti örökségének védelméről szóló, az Egyesült Nemzetek Oktatási, Tudományos és Kulturális Szervezete Általános Konferenciájának ülésszakán Párizsban 1972. november 16-án elfogadott egyezménynek megfelelően - kihirdetve: 1985. évi 21. törvényerejű rendelet.)
A 5997/1 helyrajzi számon felvett ingatlan Műemlék, a teljes alapterülete: 1.3498 m2.
Az új fogadóépület (látogatóközpont) tervezett alapterülete: 300 m2.
A kiállítótér (védőépületek) tervezett alapterülete összesen: 1780 m2.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A 266/2013. (VII.11.) Korm. r. sz. É v. egyenértékű jogosultsággal rend. tervező alk. feltételen felüli, műemlékekkel kapcs. építési beruházással kapcs. tervezési szakmai tap. (min36-max72 hó) 25
2 A 266/2013. (VII.11.) Korm. r.sz. É v. egyenértékű jogosultsággal rend. tervező rendelkezik világörökségi területre von., vagy világörökség-jelöléssel kapcs. szakmai tapasztalattal (igen/nem) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a gazdálkodó szervezet, illetve projekttársaság létrehozását.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
Nem l. a.tevő, alv. és nem v. részt az alk. ig.-ban olyan gazd. sz., aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben és a Kbt. 63. § (1) bek. a-d) p.-ban megh. kiz. okok hat. alatt áll.
Előz. ig. az aj. részeként:
A 321/2015. K. r. 1. § (1) bek. alapj. az a.tevőnek a Kbt. Más. R. sz. közb. elj.-ban ajánlatábana rend. II. F.-nek megf., az EEKD beny.-val k. előz. ig.-a, h. nem t. a Kbt. 62. § (1) és (2) bek. és a Kbt. 63. § (1) bek. a-d) p. sz. kiz. okok hat. alá.
Azon alv. tek., a.-ek nem v. részt az alk. ig.-ban, az a.tevőnek a Kbt. 67. § (4) bek. sz. nyil.-ot k. beny.. A nyil.-t az a.tevőnek attól függ.-ül be k. nyújtania, h. az A.kérő az elj.-ban nem írta elő a már ism. alv.-k megn.-ét. [Kbt. 67. § (4) bek.]
Ha az a.tevő az előírt alk. köv.-nek más szerv. v. szem. kap.-ira tám. kív. megf.-ni, az ér. szerv.k v. szem.k mindegyike ált. kit. és a.írt külön f.ny.ványokat is köt. beny..
A Kbt. 69. § (4)-(8) bek. sz. ig.:
A 321/2015. K..r. 1. § (2) bek. sz. az A.kérő ált. a Kbt. 69. § (4)-(8) bek. alapj. a kiz. o.-ra von. ig.-ok beny.-ra felh. a.tevőnek a K. r. III. Fej.-nek megf. k. igazolnia, h. nem t. az elj.-ban előírt kiz. o. hat. alá:
- a M.o.-on let. a.tevőnek a 321/2015. K.r. 8. és 9. §
- a nem M.o.-on let. a.tevőnek a 321/2015. K.r. 10. és 11. § sz. k. az ig.-kat beny.
A Kbt. 62. § (1) bek. a), b), e), h), j), l), n) és p) p.-ban megh. időt.-ot a kiz. ok fenn nem áll.-nak ell. időp.-tól k. számítani. [Kbt. 63. § (3) bek.]
A 321/2015. K. r. 15. § (1) bek. alapj. az alk. ig.-ban r. v. alv. v. más szerv. von.-ban csak az EEKD szüks. beny. a Kbt. 62. §-ában fogl. kiz. okok hiányának ig. érd.-ben. Az alv. tek.-ben nem szüks. tov. nyil.-ot beny. az elj. ezen stád.-ban [321/2015. K.r. 15. § (2) bek.].
A 321/2015. K.r. 1. § (4) bek. alapj. a K.r. III. Fej.-ben eml. ig. az V. Fej.-nek megf. kiválth.-k, ha a gazd. sz. min. a.tevői jegyz. v. szer.-el biz.-ja, h. megf. a közb. elj.-ban előírt köv.-nek.
A 321/2015.K.r. 1. § (5) bek. alapj., nem M.o.-on let. gazd. szer. esetén az A.kérő az ig.-ok hitelességét a K.r. VI. Fej.-nek megf. ell..
Az A.kérő nem í. elő oly. ig. beny.-át, amely az e-Certis r.-ben ingy., elektr.-an elérhető, de nem magy. nyelvű nyilv.tartás esetén az A.kérő kéri a rel. ig. magy. ford.-nak a beny.-t, a Kbt. 69. § (11) bek.-vel ö.hangban.
A kiz. okok tek.-ben az a.tevők, alv.-k, és az a.tevők ált. az alk. ig.-ra ig. v. más szerv. ált. tett nyil. keltezése nem l. régebbi a felh. felad. napjánál.
A Kbt. 65. § (1) bek. c) p. sz. alk. felt., és az ig. módja:
A 322/2015. K.r. 8. § (1) bek. alapj. az a.kérő az alk. vizsg. kör. a Kbt. 65. § (1) bek. c) p. alapj. előírja az ép. ber.-hoz kapcs. terv. szolg. tárgya sz. ill. orsz. sz. kamara névj.-ben szer. követ.-ét, ill. a nem M.o.-on let. gazd. sz. esetén a let. sz. orsz. ny.tartásában szer., v. a let. sz. orsz.-ban előírt eng.-el, jog.-al v. szerv.-i, kam. tags.-al való rend. köv.-ét.
A 322/2015.K. r. 8. § (2) bek. alapj. az a.kérő előírja, h. a nem M.o.-on let. gazd. sz.-nek - v. az ált. az adott terv. munka elv.-re fogl. szakembernek - nyertessége esetén legk. a szerz. m.kötésének időp.-ban szer. kell az ép. ber.-hoz kapcs. tervezői szolg. tárgya sz. ill. orsz. szakm. kam. névj.-ben.
Szakm. tev. végzésére von. alk. ig.-a:
A.kérő a Kbt. 65. § (1) bek. c) p. tek.-ben is felh. az a.tevők figy.-ét, h. az a.-ban csak nyíl.-ni szüks. a megfelelés von.-ban.
A Kbt. 67. § (1) bek. sz. nyilatk.-ban a gazd. szer. csupán arról köt. nyíl.-ni, h. az ált. igazolni kív. alk. köv. telj., az alk. köv.-ek telj.-re von. részl. adatokat nem köt. megadni.
Az A.kérő az orsz. szakm. kamara névj.-ben szer. tényét a Kbt. 69. § (11) bek. alapj. maga ell.-zi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő előírja, hogy valamennyi érintett gazdasági szereplő a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) II. fejezetnek megfelelően a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) α pontjának kitöltésével igazolja a P1) - P3) pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelését, figyelemmel a Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Az igazolások bekérése a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerint történik.
P1) A Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően az ajánlattevő valamennyi számlavezető pénzügyi intézménye által kiállított nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- mióta vezeti a számláját/számláit;
- pénzforgalmi számlaszám(ok) megjelölése;
- pénzforgalmi számláján/számláin a felhívás feladását megelőző 24 hónapban volt-e 15 napot meghaladó sorba állított tétel, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a működését amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
„Sorba állítás” alatt Ajánlatkérő a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. LXXXV törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P2) Be kell nyújtani a Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontjának megfelelően a saját vagy jogelődje utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó számviteli jogszabályok szerinti beszámolója eredmény-kimutatását (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét).
Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapjáról megismerhető, a beszámoló adatait az ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges, ez esetben a gazdasági szereplőnek a megfelelést igazoló dokumentum elérési helyét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban szükséges feltüntetnie [321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (10)].
Ha az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából [építészeti tervezési szolgáltatás] származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ez esetben az ajánlattevő alkalmas a szerződés teljesítésére, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele eléri vagy meghaladja a 98 M Ft-ot.
P3) Az ajánlattevőnek csatolnia kell a cégszerűen aláírt nyilatkozatát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év vonatkozásában a közbeszerzés tárgya (építészeti tervezési szolgáltatás) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
P1) bármely pénzügyi intézménynél vezetett számláján a felhívás feladását megelőző utolsó 24 hónapban 15 napot meghaladó sorba állított tétel volt;
P2) az adózott eredménye az utolsó három pénzügyileg lezárt üzleti évben egynél több lezárt üzleti évben negatív volt;
P3) az ajánlattevő - általános forgalmi adó nélkül számított - közbeszerzés tárgya (építészeti tervezési szolgáltatás) szerinti árbevétele a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem érte el összesen a 98 M Ft-ot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P1) illetőleg a P2) alkalmassági követelmények értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, ezért az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (8) bekezdése alkalmazandó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Korm. rendelet II. fejezetnek megfelelően a közbeszerzési dokumentumok részeként rendelkezésre bocsátott Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD) α pontjának kitöltésével kell igazolni a M1) - M4) pontban megadott alkalmassági követelménynek való megfelelést, figyelemmel a Korm. rendelet 6. § (1) és (2) bekezdésében foglaltakra is. Az igazolások bekérése a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerint történik.
M1) Ismertetni kell a Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a), valamint (3a) bekezdés a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított három évben teljesített legjelentősebb szolgáltatásokat.
A referenciákat a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdése szerint kell igazolni.
Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat:
- teljesítés ideje, teljesítés kezdete, vége (év, hó, nap),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése,
- a szállítás tárgya, mennyisége (olyan részletezettséggel meghatározva, hogy abból az alkalmasság minimumkövetelményeinek való megfelelés megállapítható legyen);
- a teljesítésről nyilatkozattételre jogosult személy neve, címe, telefonszáma, e-mail-címe;
- nyilatkozat arra vonatkozóan, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az M1) pontban előírt referenciakövetelménynek való megfelelőség egy vagy több referenciával is igazolható. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm.rendelet 21/A. § és a 22. § (4) bekezdésében előírtakra is.
M2) A Korm. rendelet 21. § (1) bekezdés b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségének (M2/b) vagy képzettségének (M2/a), szakmai tapasztalatának ismertetése, valamint a képzettséget igazoló dokumentum (egyszerű másolati példány), szakember által saját kezűleg aláírt részletes szakmai önéletrajzának és rendelkezésre állási nyilatkozatának csatolása.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha:
M1) nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett, legalább az alábbi követelményeknek és feltételeknek megfelelő referenciákkal:
a) legalább 100 m2 műemléki területen végzett tervezési szolgáltatásra vonatkozó referenciával.
b) legalább 20 m2 látogatóközpont engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
c) legalább 100 m2 kiállítótér (kiállítási célra tervezett helyiség, épület) engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
d) legalább 20 m2 látogatóközpont és régészeti jellegű bemutatóhely engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére vonatkozó referenciával.
M2) nem rendelkezik legalább
a) 1 fő, az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletnek megfelelően 3 éves gyakorlattal rendelkező É, vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultsággal rendelkező szakemberrel;
b) 1 fő, 3 éves gyakorlattal rendelkező grafikus végzettségű szakemberrel;
c) 1 fő, 3 éves gyakorlattal rendelkező belsőépítész, vagy enteriőrtervező végzettségű szakemberrel;
d) 1 fő, 3 éves gyakorlattal rendelkező történész, vagy művészettörténész, vagy muzeológus végzettségű szakemberrel.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A.kérő Késedelmi kötbért, Meghiúsulási kötbért, és teljesítési biztosítékot hat. meg.
1. A.kérő az ellenszolgáltatást a szerz.ben megh. módon és tartalommal való teljesítést követően banki átutalással teljesíti, a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bek., a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bek. szerint. A kif. során a 2003. évi XCII. tv 36/A §-a is alkalmazandó. Az a.tétel, az elszámolás és kif. pénzneme a HUF. Fiz. hat. a Ptk. sz. 30 nap. 3 részszámla és 1 végszámla. A biztosítékok, a jótállás és a fiz. felt. von. részletszabályok a szerz.tervezetben.
2. Az Aula védőépületre von. tervdok.ót - eng. és kiv. tervét, tervezői költségvetését - külön szükséges dokumentálni és leszállítani a többi résztől, továbbá az Aula védőépületre von. tervdokumentációt meg kell feleltetni a TOP-6.1.4-16 pályázati felh.ban és a tám. szerz.ben foglalt tart. és form. köv.-nek, továbbá a projekt költségvetésében rend. álló fedezet mértékének.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/01/24 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Szombathely Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala; Városüzemeltetési Osztály, Közbeszerzési Iroda, 9700 Szombathely, Kossuth L. u. 1-3., V. em. 520-as Iroda.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésének megfelelően az ajánlatok felbontásánál csak az ajánlatkérő, az ajánlattevők, valamint az általuk meghívott személyek lehetnek jelen. E személyek a bontáson a felolvasólapba betekinthetnek.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy tekintettel az Európai Unió Hivatalos Lapja Kiadóhivatala által jelen pontra is érvényesített szigorú karakterkorlátozására, ajánlatkérő a VI.3) pontban nem tudja a közbeszerzési eljáráshoz szükséges további információk teljes tartalmát meghatározni, azok részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumokban kerülnek kifejtésre.
1. Az a.kérő ált. az a.tétel elősegítéséhez készített egyéb közb. dokumentumok a felhívás közzétételétől, korlátlanul és teljes körűen, elektronikus úton, térítésmentesen érhetőek el a gazd. szereplők számára (I.3) pont szerint). Ezen dok.kat ajánlatonként min. 1 a.tevőnek, v. az ajánlatban megnevezett alv.nak elektronikus úton el kell érnie az a.tételi h.i. lejártáig. A dok. „elérése” alatt az a.kérő az egyéb közb. dokumentumok részeként kiadott regisztrációs adatlap kitöltését és annak I.1. pont szerinti kapcsolattartó részére történő megküldését vagy az ajánlathoz való csatolását érti.
2. A Kbt. 134. § (5) bek. alapján az ajánlathoz csatolni kell a felh. III.2.2. pontjában előírt bizt.ok h.időre tört. nyújtására von. kif. a.tevői nyilatk.
3. A.kérő a Korm. rendelet 30. § (4) bek. alapj. a gazdasági és pénzügyi, valamint műszaki és szakmai alkalmassági feltételeket a minősített a.tevők hiv. jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg [III.1.2. P1) - P3); III.1.3. M1) - M2)]
4. Az a.kérő a Kbt. 66. § (6) bek. alapján előírja a közb. azon részeinek, továbbá az ismert alvállalkozók megjelölését, amelynek teljesítéséhez az a.tevő alvállalkozót kíván igénybe venni, és az ezen részek tek.ben igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
5. A.kérő az elj. során - összhangban a Kbt. 71. §-ával - a hiánypótlás lehetőségét biztosítja. A.kérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bek. alapján nem rendel el újabb h.pótlást, ha a h.pótlással az a.tevő az ajánlatban korábban nem szer. gazd. szereplőt vont be az elj.ba, és e gaz. szereplőre tek. lenne szüks. az újabb h.pótlás.
6. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 1-100
7. Az ajánlatok értékelésének módszere az ajánlati ár vonatkozásában fordított arányosítás, a 2. részszempont vonatkozásában az egyenes arányosítás, a 3. részszempont vonatkozásában a pontozás. Az A.kérő a Kbt. 77. § (1) bek. alapj. a 2. ért. szemponttal kapcs. 72 hónapban hat. meg az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjét, amelyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt az ért.i ponthatár felső határával azonos számú pontot ad, továbbá 36 hónapban hat. meg azt az elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet. Részletes előírások a közb. dokumentumokban.
8. Az a.tevőnek az ajánlatához csatolni kell a Kbt. 66. § (4) bek. szerinti nyilatkozatát.
9. A.kérő utal a Korm. r. 13. §-ában fogl. érvényesítésére.
10. Az A.kérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
11. A nyertes a.tevőnek vállalnia kell, hogy a szerződéskötésig rendelk. fog építési műszaki tervezésre vonatkozó ISO 9001:2009 szabvány sz., vagy azzal egyenértékű tanúsítvánnyal, ill. a szerződés teljesítése során az ISO 9001:2009 szabványnak megf. jár el.
12. A nyertes a.tevő köteles - a szerződéskötés időpontjára - felelősségbizt. szerz.t kötni vagy meglévő felelősségbizt.át kiterjeszteni 150 m. forint/év, és 50 m. Ft/káresemény mértékűre.
13. Az ellenszolgáltatás tart. a kivit. dokumentáció teljes körű felhasználási jogának, továbbá a módosítás jogának az ellenértékét is.
14. FAKSz: dr. Balogh László Csaba 00252.
15. A részajánlattételt A.kérő kizárja, figyelemmel arra, hogy a besz. tárgya nem darabolható, részekre nem bontható.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/13 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák