Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/202
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.10.16.
Iktatószám:17903/2020
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Gyulaháza Község Önkormányzata
Teljesítés helye:4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor u. 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.10.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Gyulaháza Község Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_15146867
Postai cím: Petőfi Sándor Utca 45.
Város: Gyulaháza
NUTS-kód: HU323
Postai irányítószám: 4545
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Bardi Béla
Telefon: +36 45715006
E-mail: gyulahazahiv@gmail.com
Fax: +36 12090063
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyulahaza.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.gyulahaza.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000954912020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000954912020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Tervezési szolgáltatás
Hivatkozási szám: EKR000954912020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
"Gyulaháza, komplett tervezési feladatok ellátása"
Feladat: Gyulaháza Hrsz.: 0272/8 helyszínen, zöldmezős beruházásban, terheletlen ingatlanon, közfoglalkoztatási munkaprogram keretein belül elkészíteni a lenti projekt engedélyes és kiviteli terveit és lefolytatni a projekt hatósági engedélyezési eljárását:
- egy 7200 m2-es alapterületű, komplett paradicsomtermesztő technológiával ellátott üvegház működtetéséhez szükséges kiszolgáló épület (cca 1000 m2),
- komplett bálatüzelésű hőközpont (2x600 kW), távfűtéssel,
- 49,9 kW-os tetőre szerelhető napelemes rendszer,
- a megfelelő méretű flexibilis tűzivíz tároló,
- a megfelelő méretű, talajra telepített, hajlított csővázas bálatároló épület (10,8x60 m)
- vészaggregátor,
- kerítések, részben új belső úthálózat, infrastrukturális elemek.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A szerződés tárgyát egy komplett feladat teljesítése képezi, amelynek megosztása nem lehetséges. A tervezés nem tartalmaz olyan
részegységeket, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek lennének, továbbá az egyes feladatok megbontása
nem lenne gazdaságos és a felelősségi rendet tekintve sem ésszerű. Ajánlatkérő álláspontja szerint, a részajánlat tétel megtagadását
jelen közbeszerzési eljárásban alátámasztja a gazdasági ésszerűség és a felelős pénzgazdálkodás szem előtt tartása. A felelős
pénzgazdálkodás, mint a Kbt. egyik alapelvére vezethető vissza Ajánlatkérő álláspontja, a tekintetben, hogy amennyiben az egyes
feladatrészek külön részben kerülnének beszerzésre, nagy a kockázata az eljárás eredménytelenségének.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
"Gyulaháza, komplett tervezési feladatok ellátása"
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés helye: 4545 Gyulaháza, Petőfi Sándor u. 45.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
"Gyulaháza, komplett tervezési feladatok ellátása"
Feladat: Gyulaháza Hrsz.: 0272/8 helyszínen, zöldmezős beruházásban, terheletlen ingatlanon, közfoglalkoztatási munkaprogram keretein belül elkészíteni a lenti projekt engedélyes és kiviteli terveit és lefolytatni a projekt hatósági engedélyezési eljárását:
- egy 7200 m2-es alapterületű, komplett paradicsomtermesztő technológiával ellátott üvegház működtetéséhez szükséges kiszolgáló épület (cca 1000 m2),
- komplett bálatüzelésű hőközpont (2x600 kW), távfűtéssel,
- 49,9 kW-os tetőre szerelhető napelemes rendszer,
- a megfelelő méretű flexibilis tűzivíz tároló,
- a megfelelő méretű, talajra telepített, hajlított csővázas bálatároló épület (10,8x60 m)
- vészaggregátor,
- kerítések, részben új belső úthálózat, infrastrukturális elemek.
Az építés lényegi szabályozási környezete:
- helyi építési szabályzat (HÉSZ) nincs, településképi szabályozás van, elsődlegesen az OTÉK szabályok követendőek,
- a kiszolgáló épület építési engedély köteles, a beruházó engedélyezési és kiviteli tervet köteles készíttetni,
- a 2x600 kW-os biomassza fűtőmű biomassza kiserőműként MKEH engedély kötelezett, szennyező pontforrás, a használatbavétel előtt a beruházó kibocsátási határérték mérést köteles végeztetni akkreditált mérő céggel, amit a gyártó cég szakemberei támogatnak,
- a napelemes rendszer nem építési engedélyköteles, viszont terv és bejelentés kötelezett,
- flexibilis tank tűzivíz rendszer általában nem építési engedélykötelezett, mert közműpótló beruházásként a jegyző saját hatáskörben engedélyezheti jogszabály alapján.
További részletek a Közbeszerzési Dokumentumok között találhatók meg.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A III.1.3) M/2.1) pont tekintetében bemutatott szakember É szakter jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalat (min0-max24 hónap) 17
2 A III.1.3) M/2.2) pont tekintetében bemutatott szakember G szakter jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalat (min0-max24 hónap) 17
3 A III.1.3) M/2.3) pont tekintetében bemutatott szakember V szakter jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időt meghaladóan szerzett szakmai többlettapasztalat (min0-max24 hónap) 16
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 3 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
AK az 1. részszempont esetében a részszempontra adott ajánlati elemeket a KH által kiadott
útmutató (KÉ.2020. évi 60. szám) 1.
számú melléklet A.1.aa) pont szerint pontozza. A 2-3-4. részszempont esetében a részszempontra
adott ajánlati elemeket AK a KH által
kiadott útmutató (KÉ.2020. évi 60. szám) 1. számú melléklet A.1.ab) pont szerint pontozza.
Továbbiak AD-ben.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt
az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt.
62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alatt áll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és
a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdése
alapján az ajánlattevőnek az ajánlatának
benyújtásakor csak nyilatkoznia kell, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés
vonatkozó pontjai hatálya alá, valamint a Kbt.
62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g)
pont gb) alpontjában foglaltak szerint
kell igazolnia. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön nyilatkozatot
nyújt be. Az alvállalkozó és adott esetben
az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő
nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett
gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Egyebekben ajánlatkérő felhívja a figyelmet a
Kbt. 69. § (7) bekezdésében és a 62. § (1) bekezdés (i) pontjában, a 74. § (1) bekezdés b)
pontjában, valamint a 64. §-ban foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába; nem Magyarországon
letelepedett gazdasági szereplő esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba,
valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
Sz.2.) A gazdasági szereplő legyen bejegyezve a 322/
2015. (X.30.) Korm. rend. 8. § alapján a 1996. évi LVIII. tv. 1. § rendelkezéseibe foglaltak szerinti tervezői szolgáltatásokra vonatkozó
illetékes országos szakmai kamara névjegyzékébe, illetve nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés
szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti
, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: SZ.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (2) bekezdése alapján a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság
vonatkozásában előírt követelmény tekintetében - Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban
szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, illetve az
egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján; - nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU
irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell
igazolásként benyújtani.
Sz.2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 26.§ (3) bekezdése alapján a kamarai tagságról szóló igazolás
benyújtása szükséges. Amennyiben az ajánlatkérő által kért tagság igazolása az illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében megismerhető, úgy azt az ajánlatkérő ellenőrzi. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában szereplés tényét kell igazolni oly módon, hogy abból az alkalmassági követelménynek való megfelelés
megállapítható legyen. A felhívás SZ.1.-2) pontjában előírt alkalmassági követelmény igazolására akkor vehető
igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban
szereplés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) és (11) bekezdésében, a Kbt. 67. § (3) bekezdésében, valamint a Kbt. 114. § (2)
bekezdésében foglaltakra. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevők bármely más
szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben
az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon
alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is
támaszkodik. A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján nem használhatja fel a gazdasági szereplő alkalmassága igazolására azokat az
adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne
jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd
megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és
felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja
megbízhatóságát. A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal
azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést. A gazdasági szereplő - Ajánlattevő és -
amennyiben az ajánlattevő az alkalmassági követelmény vonatkozásában más szervezet(ek) vagy személy(ek) kapacitására kíván
támaszkodni - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) - az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes
adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban az adott alkalmassági követelmény vonatkozásában előírt igazolások
benyújtására vonatkozó szabályok szerint, köteles benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése
alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóigazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplő az alkalmasság igazolására, az eljárás eredményéről szóló döntés
meghozatalát megelőzően, nyújtsa be P/1 a
Felhívás feladásától visszafelé számított három üzleti évre vonatkozóan saját, vagy
jogelődje számviteli jogszabályoknak
megfelelően elkészített beszámolóit, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve
mikor kezdte meg tevékenységét,
amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak (321/2015. (X.30.) Korm. rend. 19. § (1)
bekezdés b) pontja). Ha az ajánlattevő P/1
pont szerinti irattal azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az
időszak kezdete után kezdte meg
működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló
nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben
az ajánlattevő alkalmas, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgya szerinti tevékenység
megvalósításából származó, általános
forgalmi adó nélkül számított árbevétele eléri vagy meghaladja mindösszesen a 10.000.000
HUF-ot.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Alkalmas az ajánlattevő gazdasági és
pénzügyi szempontból amennyiben: P/1 Ajánlattevő mérleg szerinti eredménye a felhívás
feladását megelőző három üzleti év egyikében sem volt negatív.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M/1) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése
alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóigazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek alkalmasságát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja alapján a Korm. rendelet 22.§ (1) bekezdés
szerint kell igazolnia. Az igazolásnak tartalmaznia kell legalább:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, továbbá kapcsolattartója nevét és elérhetőségét,
- a szerződés tárgyát és mennyiségét (mely adatok alapján az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen
megállapítható kell legyen),
- a teljesítés idejét (kezdés és befejezés; év, hó nap),
- a teljesítés helyét,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek meg-felelően történt-e.
M/2) Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése
alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozóigazolások benyújtására felhívott
gazdasági szereplőnek alkalmasságát a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján a teljesítésbe bevonni kívánt
szakemberek (szervezetek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - megnevezésével, végzettségük vagy képzettségük, szakmai
tapasztalatuk ismertetésével kell igazolnia. A szakemberek tekintetében igazolásként csatolandó:
- A szakember végzettségét, és/vagy képzettségét igazoló dokumentum egyszerű másolata, feltéve, hogy a szakember nem rendelkezik
a vonatkozásában releváns tervezői jogosultsággal.
Ebben az esetben az ajánlatkérő a szakmai önéletrajzban megadott adatok (jogosultság nyilvántartási száma és megszerzésének
(névjegyzékbe vételének időpontja) alapján a jogosultság meglétét az ajánlatkérő ellenőrzi a Magyar Építész Kamara, illetve a Magyar
Mérnöki Kamara elektronikus nyilvántartásában.
- Az előírt szakmai gyakorlat meglétét igazoló, a szakember által aláírt szakmai önéletrajz. Az önéletrajznak tartalmaznia kell a
szakember egyértelmű beazonosíthatóságához szükséges adatokat, a szakember jelenlegi munkahelyét, a szakember releváns szakmai
tapasztalata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a hivatkozott munka/projekt megnevezését, szakember által
ellátott feladat/ munkakör/tevékenység ismertetését (amelyből a szakember vonatkozásában releváns jogosultság megszerzéséhez
szükséges releváns szakmai gyakorlati időt egyértelműen megállapítható), továbbá a tevékenység kezdő és befejező időpontját (év,
hónap). Az időben párhuzamos gyakorlati/tapasztalati időtartamok csak egyszer számítanak bele az adott szakember tapasztalati
idejébe, továbbá az adott szakmai tapasztalat kezdő és befejező hónapja beleszámít az adott szakmai tapasztalat időtartamába. A
szakmai önéletrajz részeként (vagy külön nyilatkozatban) csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember kifejezett
nyilatkozatát, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a közbeszerzés tárgyát képező tervezési
munka teljesítése során és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való
munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná. Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők Kbt. 65.§ (6)
bekezdés szerint együttesen megfelelhetnek. Ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek való megfelelését a Kbt. 65.§ (7)-(9)
bekezdése szerint is igazolhatja.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M/1) Alkalmas az ajánlattevő, ha a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (azaz 72 hónapban)
rendelkezik legalább 1 db a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, mezőgazdasági célú építési beruházás komplett kiviteli terveinek elkészítésére irányuló referenciával, mely tartalmazott komplett paradicsomtermesztő technológiával ellátott üvegházhoz szükséges kiszolgáló épület megtervezését minimum 700 m2 nagyságban. Az ajánlatkérő a vizsgált időszak
(az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 év) alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül
megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/2) Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi tervező szakemberekkel:
2.1) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É (Építészeti tervezési terület) felelős tervezői
szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű képesítési és szakmai gyakorlati
követelménnyel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. cím 2. pont].
2.2) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V (Építményvillamossági tervezési szakterület)
felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű képesítési és
szakmai gyakorlati követelménnyel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. cím 34. pont].
2.3) 1 fő szakember, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti G (Építmények gépészeti tervezési szakterület)
felelős tervezői szakterületi jogosultság megszerzéséhez szükséges „követelményként” előírt vagy azzal egyenértékű képesítési és
szakmai gyakorlati követelménnyel [266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet II. cím 32. pont].
Ugyanazon szakember valamennyi alszempont (tervezői jogosultság) vonatkozásában is megjelölhető.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződésből ráháruló kötelezettségeket neki felróható okból késedelmesen teljesíti, a késedelem napjaira
5.000 Ft/naptári nap késedelmi kötbért köteles fizetni Ajánlatkérőnek,
mértéke nem haladhatja meg a számla végösszegének 20%-át. Ajánlatkérő jogosult a szerződéstől elállni amennyiben a Tervező
késedelme következtében a fizetendő késedelmi kötbér eléri a maximális összeget vagy ha a nyertes ajánlattevő az Ajánlatkérő által tűzött
póthatáridőt is elmulasztja.
Meghiúsulási kötbér: amennyiben a nyertes ajánlattevőnek felróható okból a szerződés teljesítése részben vagy egészben meghiúsul (ideértve
különösen azon eseteket, ha a nyertes ajánlattevőnek felróható magatartása miatt az Ajánlatkérő a szerződéstől vagy annak valamely részétől
jogszerűen eláll, vagy azt azonnali hatállyal felmondja vagy a nyertes ajánlattevő a teljesítést jogos ok nélkül megtagadja, vagy amennyiben a
szerződés lehetetlenül), nyertes ajánlattevő meghiúsulási kötbért köteles fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a nettó vállalkozási díj 20 %-a.
Ajánlatkérő a kötbér mellett érvényesítheti a kötbért meghaladó kárát.
Teljesítési biztosíték: A nyertes ajánlattevő
köteles a saját költségén teljesítési biztosítékot nyújtani az ajánlatkérő részére a nyertes
ajánlattevő teljesítésének késedelmével vagy
elmaradásával kapcsolatos igényeire. A teljesítési biztosíték összege a vállalkozói díj 2,5 %-a. A
teljesítési
biztosítékot a nyertes ajánlattevő legkésőbb a szerződés hatályba lépésének napján köteles
nyújtani, és folyamatosan fenn kell állnia
az
utolsó részteljesítésre vonatkozó teljesítésigazolás kiállításáig, abban az esetben is, ha a
nyertes ajánlattevő késedelembe esik, vagy a
teljesítési határidő módosul. A teljesítési biztosíték az ajánlattevő választása szerint nyújtható a
Kbt. 134. § (6) bek. a) pontja szerinti
formában.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Nyertes ajánlattevő jogosult a
szerződésben foglalt nettó vállalkozói díj 30 %-ának megfelelő összeg előlegként
történő kifizetését kérni. Az előleget ajánlatkérő előlegbekérő alapján fizeti ki a nyertes
ajánlattevőnek, legkésőbb a szerződéskötést követő 15 napon belül. Az előlegbekérőt legkésőbb a szerződéskötést
követő 5 munkanapon belül kell
benyújtani. Nyertes ajánlattevő köteles az előlegről előlegszámlát kiállítani Ajánlatkérő részére.
Az előlegszámla kifizetett összege az első részszámla összegébe kerül teljes egészében
beszámításra.
Nyertes ajánlattevő az engedélyes terv Ajánlatkérő általi elfogadásakor jogosult egy részszámla benyújtására a teljes nettó szerződéses érték 50 %-áról. Nyertes ajánlattevő jogosult egy végszámla benyújtására a szerződésszerű teljesítést követően (jogerős építési engedély megléte, kiviteli tervek AK általi elfogadása, árazott és árazatlan költségvetések átadása), Ajánlatkérő
teljesítésigazolása alapján (maradék 50 %).
Ajánlatkérő a díjat a Nyertes ajánlattevő által cégszerűen és jogszerűen kiállított számla ellenében, a
számla Ajánlatkérőhöz történő érkezését követő 15 napon belül átutalással fizeti meg.
Nyertes ajánlattevő szerződésszerű teljesítése esetén Ajánlatkérő teljesítésigazolást állít ki.
A kifizetésekre a Kbt.
135. § (1) és (6) bekezdéseiben, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltakat kell alkalmazni. A vállalkozási díj tartalmazza a Nyertes ajánlattevő szerződésből fakadó valamennyi
kötelezettségének szerződésszerű teljesítésével felmerülő költségeit, díját, beleértve a kiszállítás költségét is, erre tekintettel Nyertes
ajánlattevő további költség megtérítésére nem tarthat igényt. Nyertes ajánlattevő a Kbt. 136. § (1) bekezdésének a) pontja alapján nem
fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont ka)
-
kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek az Nyertes ajánlattevő adóköteles
jövedelmének csökkentésére alkalmasak. - Elszámolás és ajánlattétel pénzneme: HUF.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő, ill. nyertes közös ajánlattevők esetében kizárja gazdálkodó
szervezet létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/10/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/10/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: www.ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése és a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend. 15. § hatályos
rendelkezései.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1500000
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Ajánlatkérő tájékoztatja az
ajánlattevőket, hogy a Kbt, 54. §-ában foglalt
esetekre ajánlati biztosítékot kér. A biztosíték az ajánlattevő választása
szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő OTP Banknál
vezetett 11744034-15403801-10030008 számlájára történő befizetésével,
átutalásával, feltétel nélküli, visszavonhatatlan és 5 munkanap alatt
igénybe
vehető, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy
készfizető kezesség biztosításával vagy feltétel nélküli, visszavonhatatlan
és
5 munkanap alatt igénybe vehető biztosítási szerződés alapján kiállított -
készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A befizetés
jogcímeként fel kell tüntetni: „Gyulaháza, komplett tervezési feladatok ellátása
-Ajánlati biztosíték”.Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását igazoló dokumentumot az ajánlattal együtt szükséges benyújtani. További információk AD-ben.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
II.2.13. szerint
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy a jelen közbeszerzési
eljárás lebonyolítására a Kbt. szabályai szerint kerül sor a
Miniszterelnökség által üzemeltetett Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (www.ekr.gov.hu) (a
továbbiakban: EKR) igénybevételével.
2. Az Ajánlatkérő a Kbt. 57. § (2) bekezdésének megfelelően az eljárás dokumentumait kizárólag az
EKR rendszerben regisztrált
Ajánlattevők részére biztosítja. A közbeszerzési dokumentumokat az EKR rendszerben regisztrált
Ajánlattevő elektronikus úton az
ajánlattételi határidő lejártáig elérheti.
3. Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét
(részeit), amelynek teljesítéséhez az
ajánlattevő alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és
az ajánlat vagy a részvételi
jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő
hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése: Nem.
5. Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul
alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el:
Igen.
6. Ajánlatkérő az ajánlatok
bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján az
ajánlatok értékelését követően végzi el:
Igen.
7. Kiegészítő tájékoztatás: Amennyiben az Ajánlattevő – a
megfelelő ajánlat benyújtása érdekében – az ajánlattételi felhívásban, illetve közbeszerzési
dokumentumokban közölt információkkal
kapcsolatosan kiegészítő (értelmező) tájékoztatást igényel, úgy kizárólag írásban– a kérdéssel
érintett rész megjelölésével (pl. felhívás
vagy útmutató melyik pontja, bekezdése stb.) –, kizárólag az EKR rendszeren keresztül, az
ajánlattételi határidő lejárta előtt – ésszerű
határidőben, megkeresheti az Ajánlatkérőt. A kiegészítő tájékoztatás iránti kérelmet szerkeszthető,
word formátumban is elő kell
terjeszteni. Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást, illetve konzultációt, ugyanakkor az építési
munkák helyszíne korlátozás nélkül
szabadon megtekinthető.
8. Az ajánlat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség az ajánlattevőt
terheli.
9. A Kbt. 35. § (1)-(7) bekezdésére is figyelemmel több gazdasági szereplő (az ajánlattételre
felszólított ajánlattevő más gazdasági
szereplővel) közösen is nyújthat be ajánlatot, azzal, hogy az ajánlattételre felszólított ajánlattevők
egymással közösen ajánlatot nem
tehetnek. A közös ajánlattevők között létrejött együttműködési megállapodást az ajánlathoz csatolni
kell.
10. A Kbt. 66. § (6)
bekezdésének a)–b) pontja szerinti nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
11. Ajánlatnak tartalmaznia kell az
ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére,
valamint a kért ellenszolgáltatásra
vonatkozóan.
12. A Kbt. 69. § (13) bekezdése alapján az ajánlatkérő jogosult a benyújtott igazolások, nyilatkozatok
tartalmának
ellenőrzése érdekében más állami vagy önkormányzati, hatóságtól vagy gazdasági szereplőtől
információt kérni.
13. Amennyiben az
alkalmasság igazolására szolgáló dokumentum az alkalmassági minimum követelmények körében
meghatározott összeget nem
forintban tartalmazza, azt az ajánlatkérő a Magyar Nemzeti Banknak a felhívás feladásának napján
érvényes hivatalos deviza
középárfolyamán átszámítva veszi figyelembe. Amennyiben valamely devizát a Magyar Nemzeti Bank
nem jegyez, az adott deviza az
ajánlattevő letelepedése szerinti ország központi bankja által jegyzett, a felhívás feladásának
napján érvényes árfolyamon számított
euró ellenértéke kerül átszámításra.
14. Ajánlatkérő rögzíti, hogy az Ajánlat nem EKR nyilatkozatminták útján beadott részeit
jelszóvédelem nélküli, *.pdf formátumban szükséges benyújtani. Ajánlatkérő tájékoztatja a tisztelt
Ajánlattevőket, hogy az EKR
rendszerbe feltölthető fileméret - a technológia jelen állása szerint - maximum 25 Mbyte.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 53. § (5) bekezdés alkalmazási jogát kiköti.
16. Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
17. A nyertes ajánlattevő – az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló
322/2015. (X.30.) kormányrendelet 11
. §-ában foglaltak szerint köteles a szerződés szerinti
szolgáltatásokat lefedő legalább 10.000.000,- Ft/szerződéses időtartam és legalább 5.000.000,- Ft/káresemény értéket elérő szakmai
tervezői felelősségbiztosítást kötni (vagy a már meglévőt a fentieknek megfelelően módosítani és hatályában fenntartani) és köteles azt
a tervezés teljes időtartama alatt fenntartani a közbeszerzési dokumentáció előírásai szerint, melyről ajánlatában nyilatkoznia kell. A
felelősségbiztosítás megléte a szerződéskötés feltétele.
18. Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve
szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
19. FAKSZ: Dr. Sándor Sz. Zsolt 00388
20. Az
eljárást megindító felhívásban, valamint a közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott
kérdések vonatkozásában a
közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) és annak végrehajtási rendeletei.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/15 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges