Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/227
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás Gyorsított eljárás
Közzététel dátuma:2017.12.14.
Iktatószám:17914/2017
CPV Kód:71245000-7
Ajánlatkérő:Pécsi Tudományegyetem
Teljesítés helye:Pécsi Tudományegyetem Kancellária, 7633 Pécs, Szántó Kovács J. utca 1/b
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2017.12.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:központi költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:oktatás és egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem
Nemzeti azonosítószám: AK16341
Postai cím: Vasvári Pál utca 4
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500
E-mail: kozbeszerzes@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozbeszerzes.pte.hu/kozbeszerzesi_eljarasok (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szántó Kovács J. u. 1/b.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500/20031
E-mail: czeininger.mariann@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Szántó Kovács J. u. 1/b. 316-os iroda
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7633
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Biróné dr. Czeininger Mariann
Telefon: +36 72501500/20031
E-mail: czeininger.mariann@pte.hu
Fax: +36 72536345
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pte.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.pte.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: központi költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: oktatás és egészségügy

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Új Fogászati Elméleti Tömb generál tervezési feladatainak ellátása a Pécsi Tudományegyetem részére
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Új Fogászati Elméleti Tömb generál tervezési feladatainak ellátása a Pécsi Tudományegyetem részére tervezési szerződés keretében
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Új Fogászati Elméleti Tömb generál tervezési feladatainak ellátása a Pécsi Tudományegyetem részére
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU231 A teljesítés fő helyszíne: Pécsi Tudományegyetem Kancellária, 7633 Pécs, Szántó Kovács J. utca 1/b
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Új Fogászati Elméleti Tömb generál tervezési feladatainak ellátása a Pécsi Tudományegyetem részére
A Pécsi Tudományegyetem az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 4.2.1 (a későbbiekben EFOP 4.2.1.) keretében egy Új Fogászati Elméleti Tömb, melynek előzetesen becsült összes alapterülete 2700 m2 és a becsült költsége 1.95 Mrd forint, építésével szeretné fejleszteni a magyar és idegennyelvű fogászati képzés feltételeit. Az ajánlatkérés tárgya egyrészt a telek és a tömb egyetemi célú ütemezett hasznosításának lehetőségeit tisztázni egy beépítési terv keretében, másrészt megtervezni a telken első ütemben megvalósuló Új Fogászati Elméleti Tömböt és a hozzá kapcsolódó szabadtérépítészeti elemeket.
A tervezési feladat a tömb egészére vonatkozó beépítési koncepcióval és a telekre vonatkozó beépítési tervvel indul. A tervezési program alapján a Tervezőnek a beépítési tervvel összhangban vázlattervet kell készíteni, amely alapján a településképi véleményezésre és az engedélyezésre alkalmas terv elkészül. Ezekkel összhangban aztán az első ütemben megvalósuló szabadtérépítészeti és építészeti beruházási elemeiről kiviteli tervet kell készíteni.
A dokumentációban részletezett műszaki leírás szerint.
Valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen közbeszerzési eljárásokban és a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Tervező a kivitelezési munkákkal összefüggésben az alábbi feladatokat köteles teljesíteni:
Szükség szerint részvétel a heti kivitelezési kooperációkon
Szükség szerint tervezői művezetés biztosítása
A kivitelezéshez szükséges nem áttervezést érintő fedvénytervek elkészítése.
A Tervező a tervezői művezetést szükséges időközönként, a Megrendelő igényének megfelelően végzi.
A tervezői művezetés mérnöknapban kerül elszámolásra. 1 mérnöknapnak tekinthető a 4 óra/napot meghaladó munkaidő ráfordítás. A 4 óránál kevesebb tevékenység fél mérnöknapként kerül beszámításra. 1 mérnöknap (munkanap) alatt 8 órányi tényleges munkavégzést ért Ajánlatkérő, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.
Tervezett mérnökóra: 300
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A beépítési terv elkészítésére vállalt határidő (min. a szerződéskötéstől számított 1 hónap, max. szerződéskötéstől számított 3 hónap, csak egész hónap ajánlható meg 10
2 Az engedélyezési terv elkészítésére vállalt határidő (min. a tervezési program elfogadását követő 1 hónap, max. a tervezési program elfogadását követő 3 hónap, csak egész hónap ajánlható meg)  10
3 Épület kiviteli terv elkészítésére vállalt határidő (min. az eng. tervdok. benyújtásától számított 2 hónap, max. az eng. tervdok. benyújtásától számított 4 hónap, csak egész hónap ajánlható meg)  20
4 A környezet alakítási kiviteli terv elkészítésére vállalt határidő (min. a beépítési tervdok elfogadásától számított 1 hónap, max. a beépítési tervdok elfogadásától számított 3 hónap,csak egész hónap! 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 26 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: EFOP-4.2.1-17-2017-00008
II.2.14) További információ:
a II.1.5) és II.2.6) pontban technikai információ szerepel, Ajánlatkérő nem kívánja megadni a becsült értéket! Kizárólag az EHR kitöltési szabályai miatt került megadásra!
II.2.5 Ár, mint értékelési szempont:
Ajánlati ár Nettó HUF tervezői művezetés nélkül/Súlyszám: 40
Tervezői művezetés óradíja/Súlyszám: 10

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: : A kizáró okok igazolásának módja és folyamata:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá tartozik.
A kizáró okok igazolásának módja tekintetében irányadó: a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdése, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1.§, 3. §-a és a 4. § (1) bekezdése.
A kizáró okok fenn nem állását: a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8., 10., 11-16. §-aiban meghatározottak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontja tekintetében az igazolás módja: a Kr. 8. § i) pont ib) alpontjában, valamint a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint.
A ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) nyilatkoznia kell továbbá a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolások, nyilatkozatok dátuma nem lehet korábbi keltezésű a jelen felhívás feladásának dátumánál.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy csak az adott közbeszerzési eljárásra vonatkozóan tett nyilatkozat, igazolás alkalmas arra, hogy ajánlattevőn (közös ajánlattevő), illetőleg a szerződés teljesítéséhez igénybe vett alvállalkozó nem áll a kizáró okok hatálya alatt.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése értelmében: Az ajánlatkérőnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a kizáró okok [62. § (1)-(2) bekezdés] hatálya alá tartozik; illetőleg akinek a részéről a kizáró ok az eljárás során következett be; figyelemmel a Kbt. 64. §-(1)-(2) foglaltakra is.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) ajánlatában a Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján köteles az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozatát benyújtani.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő, ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben ajánlattevő tekintetében nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy erre vonatkozó nemleges nyilatkozat benyújtása szükséges.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (2) bekezdése által biztosított lehetőséggel élve nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1) Az ajánlattevő műszaki, illetőleg szakmai alkalmassága igazolható az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és legfeljebb hat éven belül befejezett (72 hónap) legjelentősebb, közbeszerzés tárgya szerinti (épület teljes körű építészeti tervezései feladatok ellátása) referenciáinak bemutatásával (ismertetésével), megjelölve a szolgáltatás mennyiségét, a , a teljesítés helyét, idejét (kezdő és befejező időpontját év/hónap/nap bontásban), a szerződést kötő másik felet, a szerződés tárgyát (olyan részletességgel, hogy abból az előírt alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés kétséget kizáróan megállapítható legyen), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A referenciákat a szerződést kötő másik fél által kiadott vagy aláírt igazolással vagy - amennyiben a szerződést kötő másik fél nem a Kbt. 5. § (1) bekezdés a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében nem olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül - a részvételre jelentkező, illetve az az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatával, vagy a szerződést kötő másik fél által adott, előbbiek szerinti tartalmú igazolással is kell igazolni [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (1) és (2) bekezdés]. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A §-ára és 22.§ (5) bekezdésében foglaltakra.
M2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetését, akiket ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Annak igazolására, hogy a felsorolt személyek a megkívánt képzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek, ajánlattevő csatolja be a képzettséget igazoló dokumentumok egyszerű másolatát, a bemutatott személyek saját kézzel aláírt szakmai önéletrajzának (úgy, hogy az önéletrajzból egyértelműen derüljön ki az alkalmassági feltételként előírt, a szakemberrel szemben támasztott követelményeknek való megfelelősség) egyszerű másolatát. Az ajánlathoz csatolni kell a bemutatott személyek kifejezett nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén a teljesítés teljes időtartama alatt rendelkezésre állnak és abban közreműködnek.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§-ban foglaltak is irányadók. Ajánlatkérő a Kr. 2. § (5) bekezdésében foglaltak alapján tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy az egységes európai közbeszerzési dokumentum formanyomtatványában megjelölten az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát (IV. rész: ALFA), azaz az alkalmassági követelményekre vonatkozó részt nem kell a formanyomtatványban kitölteni.
A Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívásra az alkalmasság igazolása a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja, valamint a 22. § (1)-(2) bekezdései szerint történik.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban legalább 1 db, olyan épület teljeskörű (generál) engedélyezési és kivitelezési tervezésére vonatkozó, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített referenciával, melynek hasznos alapterülete legalább 1800 m2 volt. (A létesítményre vonatkozó engedélyezési tervvel és kivitelezési tervvel érintett hasznos alapterület csak egyszer vehető figyelembe.);
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
A) 1 fő építész tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) K.r. (továbbiakban K.r.) 1. mell. I./2. rész, 2. pont szerinti (É) jogosultsággal és rendelkezik a K.r. 13§ (2) meghatározott vezető tervezői címmel, illetve rendelkezik egészségügyi létesítmény tervezésében vezető tervezői tapasztalattal
Az előírt alkalmassági követelménynek ajánlattevő (közös ajánlattevő) a Kbt. 65.§ (6)-(7) bekezdésében foglaltak szerint is megfelelhet.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013 (VII.11.) K.r. szerinti képzettség
Szerződéskötés feltétele, hogy szakemberek alábbi építészeti-műszaki tervezésre
vonatkozó szakmagyakorlási jogosultsággal, illetve szakmai címmel rendelkezzenek:
A) érvényes É jogosultsággal és vezető tervező címmel;
1 fő építész tervező, aki rendelkezik a 266/2013. (VII.11.) K.r. (továbbiakban K.r.) 1. mell. I./2. rész, 2. pont szerinti (É) jogosultsággal és rendelkezik a K.r. 13§ (2) meghatározott vezető tervezői címmel, illetve rendelkezik egészségügyi létesítmény tervezésében vezető tervezői tapasztalattal
At.-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa bemutatott szakembereket mely - az alkalmasság körében megjelölt - pozícióra ajánlja meg, továbbá, hogy szakember a szerződés megkötéséig a területi kamarai névjegyzékben szerepelni fog.
A névjegyzékbe vétel elmaradása ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot tevővel kötheti meg ajánlatkérő a
szerződést.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint (HUF).
Felmondás, elállás: Kbt. 143. § (1)-(3); Ptk. 6:213. §.
Nyertes ajánlattevő 3 darab részszámlát jogosult benyújtani az igazoltan elvégzett feladatokért. A tervezői művezetés esetében havi számlázás tört. Az ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) szerint igazolt teljesítést követően kiállított számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1) és (2) szerint 30 naptári napon belül átutalással fizeti meg. Ajánlatkérő az Art. 36/A §, azÁht. és a 272/2014 (XI.05.) Korm.rendelet figyelembevételével teljesít. Ajánlatkérő előleget nem ad, ajánlati biztosítékot nem ír elő. A késedelmi kamat: a Ptk. 6:155. § (1) irányadó.
Ajánlatkérő a szerződést az EFOP-4.2.1-17-2017-00008 számú támogatási szerződésből finanszírozza, utófinanszírozással. A környezet alakítási kiviteli terv elkészítését, ajánlatkérő saját forrásból finanszírozza.
Késedelmi kötbér, Meghiúsulási kötbér
A részletes fizetési feltételeket a dokumentáció tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
x Gyorsított eljárás
Indokolás: Ajánlatkérő jelen eljárást az EFOP-4.2.1-17-2017-00008 Tám.szerz. megvalósítása céljából folytatja el. A TSZ-ben rögzített mérföldkövek szerint 2017. október 1-én kezdődött a projekt megvalósítási időszaka. A PTE TSZben tett vállalásai: 2018. 08 31-ig az összes közbeszerzési eljárás kiírásra kerül, 2019. 02. 28-ig megkezdődik valamennyi építési beruházás. A projekt fizikai befejezésének TSZben rögzített időpontja 2020. 03 31.
Közvetlen előzmény a 1734/2017. (X. 10.) Korm. hat, a Kormány aPécs, Tüzér u. 1. szám alatti területen kialakításra kerülő ingatlan megvásárlása céljából a PTE kapacitásfejlesztéséhez szükséges területszerzés érdekében 800,1 millió forint egyszeri átcsoportosítását rendelte el.
Az ingatlan mind beépítési szempontból, mint forgalomszervezési és közlekedési szempontból alkalmasabb telek a fogászati épület megvalósítására, így a korábban Pécs Kürt utcára tervezett fogászati épület újratervezése szükséges.
A kivitelezésnek 2018. 09 30. napján meg kell kezdődnie.
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2017/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2017/12/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Pécsi Tudományegyetem, Kancellária, Közbeszerzési Igazgatóság: 7633 Pécs, Szántó Kovács János u. 1/b, 321. sz. tárgyaló
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése alapján csak az ajánlatkérő, a részvételre jelentkezők, valamint az általuk meghívott személyek, továbbá - a közbeszerzéshez támogatásban részesülő ajánlatkérő esetében - a külön jogszabályban meghatározott szervek képviselői és személyek lehetnek jelen. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1 A Kbt. 57. § (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat jelentkezésenként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, melyet köteles faxon vagy emailen ajánlatkérő részére elküldött nyilatkozatával (regisztrációs lap) igazolni. A regisztrációs lap Ajánlatkérő részére történő megküldése az eljárásban való részvétel feltétele. A KD másra át nem ruházható és közzé nem tehető, de közös ajánlattétel esetén elegendő, ha az KD-t az egyik ajánlattevő eléri. A KD elektronikusan elérhető: www.pte.hu. Regisztráció: a kozbeszerzes@pte.hu címre, vagy faxon a +36 72536345 számra!
2 Ajánlati biztosíték, konzultáció nincs.
3 Kiegészítő tájékoztatás: a Kbt. 56. § (1)-(6) és a KD-ben foglaltak az irányadók.
4 Ajánlatkérő a pénzügyi és gazdasági, valamint műszaki, illetve szakmai alkalmasságának feltételeit és igazolását a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozza meg.
5 Ajánlatban benyújtani: Kbt. 66. § (2), (4), (6), Kbt. 67. § (1), (3), (4) szerinti nyilatkozatokat a KD-ban meghat. tartalommal, a nemleges nyil. is! Kbt. 66. § (5) szerinti felolvasólapot; a kieg.táj. figyelembe vételére, a fordítások hitelességére von. nyilatkozatot; árazott költségvetést. Kbt. 47. § (2) az irányadó, Kbt. 66.§ (2) szerinti nyil. eredetiben vagy hiteles másolatban!
Ajánlatot 1 eredeti papír alapú példányban, és 1 db elektronikus formában is be kell nyújtani; nyilatkozattal, hogy az elektronikus példány a papír alapú példánnyal megegyezik; eltérés esetén a papír alapú az irányadó.
Ajánlattevő ajánlatában csatolja a kizáró okok és az alkalmasság igazolására az egységes európai közbeszerzési dokumentumot.
6 Értékelési szempontok: Legjobb ár-érték arány. Az értékelés során valamennyi értékelési részszempont esetében adható pontszám alsó és felső határa: 1-10. A módszer fordított arányosítás, ismertetését a KD tartalmazza.
7 Az ajánlatban a dokumentumokat magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő az ajánlattevő általi felelős fordítást elfogad. A fordítás tartalmának helyességéért ajánlattevő felel. Ajánlatkérő csak a fordítást vizsgálja. Eredetileg 2 nyelven készült iratokat is elfogadja.
8 Nyertes ajánlattevő a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét ajánlatkérő számára megismerhetővé teszi; a Kbt. 143.§(2)-(3) szerinti ügyletekről haladéktalanul értesíti.
9 Hiánypótlás (HP): Ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja. Az ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 71. § (6) bekezdés alapján nem rendel el újabb HP-t, ha a HP-al ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt vont be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb HP.
10 További információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
11 A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): a közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján - szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek, amely nem teszi lehetővé azok részekre elkülönítését.
12 Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5), Irányadó jog: Kbt.
13 Az ajánlati kötöttség IV.2.6) pontban megjelölt 2 hónapos időtartamán ajánlatkérő 60 naptári napot ért.
14 Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdése alapján a közbeszerzési eljárásban a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet alapítását.
15 Kbt.73.§(4)-(5): AT tájékozódjon a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményekről.
16 Ajánlatkérő jelen lejárásban a Kbt. 75.§ (2) bekezdés e) pontját nem alkalmazza.
17 FAKSZ: Biróné dr. Czeininger Mariann (00051), Dr. Zámbó Balázs (00956)
Folytatás a VI.4.3. pontban!!!
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint.
Folytatás a VI.3. pontból!
18 Az AT-ként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötésig tervezési szolgáltatásra vonatkozó, összesen legalább 100 000 000 HUF/év és 50 000 000 HUF/kár összeghatárra fedezetet nyújtó felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és azt az AK részére átadni, továbbá az utolsó műszaki átadás-átvétel időpontjáig fenntartani.
19. II.2.7. pontban: A teljesítés befejezésének időpontja az EFOP-4.2.1-17-2017-00008 számú projekt fizikai befejezésének időpontja, amely a hatályos Támogatási Szerződés szerint jelenleg 2020.03.31.,a Támogatási szerződés módosítása esetén a jóváhagyott módosított fizikai befejezés dátumáig, de legkésőbb a jogerős használatba vételi engedély kiadásáig tart.
20 A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja szerinti alkalmassági minimumkövetelmény: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét -amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye:
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara és/vagy Magyar Mérnöki Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/11 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák