Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/224
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.12.11.
Iktatószám:17929/2017
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest Váci út 45.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.01.15.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
Telefon: +36 17829640
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://ceutender.hu/folyamatban-levo-eljarasaink/ (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: CEU Tender Consulting Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Muskotály utca 11.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1118
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Halupa Anett (00166)
Telefon: +36 17829640
E-mail: info@ceutender.eu
Fax: +36 17974168
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.ceutender.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.ceutender.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Terv.szerz.ker.aNyíregyházaMegyeiJogúVárosvasútállomásintermodálisátszállókapcsfejlesztéseésP+RparkolókkialakításaamegyeszékhelyvasútielővárosikörzetébenI.ütemprkapcs előkészítésiésterv.fel.ellátására
Hivatkozási szám: PST kód:I000.04
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés keretében a Nyíregyháza Megyei Jogú Város vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása a megyeszékhely vasúti elővárosi körzetében I. ütem projekt kapcsán előkészítési és tervezési feladatok ellátására (PST kód: I000.04)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Terv.szerz.ker.aNyíregyházaMegyeiJogúVárosvasútállomásintermodálisátszállókapcsfejlesztéseésP+RparkolókkialakításaamegyeszékhelyvasútielővárosikörzetébenI.ütemprkapcs előkészítésiésterv.fel.ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71322000-1
További tárgyak:71245000-7
71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, NIF Zrt., 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A szerződés keretében ellátandó feladatok-többek között-az alábbiakra terjednek ki:
1.Engedélyezési tervdokumentáció készítése
2.Előzetes Vizsgálati Dokumentáció
3.Hatósági előírás alapján Környezeti hatástanulmány készítése
4.Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése
5.Hatósági engedélyek beszerzése(közművekre vonatkozó engedélyek kivételével)
6.Kiviteli terv szintű tenderterv-dokumentáció készítése(közművek esetében szakági tenderterv készítése)
7.Tervezői költségbecslés készítése
8.Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány(RMT)és Költség-haszon elemzés(CBA)felülvizsgálata, szükség szerinti aktualizálása
9.Közúti biztonsági hatásvizsgálat készítése
A tervezési feladat során kidolgozandó műszaki tartalom:
Terminál Épület tervezése
A jelenlegi utas csarnok főbejárati előtetőjének elbontásával,a tervezett autóbusz pályaudvar irányába valómegnövelésével, az aluljáró feljáratának korszerűsítésével(mozgólépcső, akadálymentes lift),a MÁV pénztáriblokk autóbusz pénztárakkal való kibővítésével földszint és 2emeleten mintegy 5500m2területű, új korszerűkomplex utas csarnok tervezése.
Keskeny nyomközű vágány bontásának tervezése
A jelenlegi állomási előtérre befutó keskeny nyomközű kisvasút üzemen kívül van.Az állomás felvételiépületének előterében haladó vágányszakasz bontását kell megtervezni.
Peron-átalakítás és lefedés tervezése
Meghosszabbított és átalakított perontetők kialakítását kell megtervezni a vasúti pályaudvaron. Az új autóbuszpályaudvar (PU) peronjai felé az épülettel összekapcsolt peroncsarnokot szükséges tervezni.A perontetőkre napelemek elhelyezését kell tervezni.
Mélygarázs és parkolók tervezése
Mintegy4800m2 területű,200férőhelyes mélygarázsi kialakítású P+R parkoló tervezése a feladat.A rend-re álló ter. adottságától függően a felvételi épület előtt további41-47db parkolóhely kialakítása opcionális,azonban annak tanulmányi terv szintű kidolgozása is a tervezési feladat részét képezi.
A felszínen a taxi-,K+R,mozgássérült és MÁV üzemi parkolóhelyek tervezése.
PU tervezése
A meglévő helyi-és helyközi PU egy helyre integrálódik:
-25felszálló kocsiállás és 3leszálló kocsiállás kialakítása.Az autóbuszok számára24férőhelyes hosszúidejű tárolóhelyet kell megtervezni.
-A PU területén belül két egyirányú és egy darab kétirányú útpályát kell tervezni.A PUközúthálózatba kapcsolását a Petőfi Sándor utca-Kiss Ernő utca csomópontban kell megtervezni.
Megközelíthetőség tervezése.
Az IMCSközúti megközelíthetőségét a Nagykörútról,valamint az Arany János utca felől kell biztosítani:
-A meglévő2x2forgalmi sávos országos közútnak új nyomvonalvezetést kell tervezni mintegy 600méter hosszan a belváros irányában történő elhúzással,nagyobb teret adva ezzel az új állomási előtérnek és az új PU-nak.
-Az elhúzott új nyomvonalhoz igazodva3új jelzőlámpás csomópont tervezése a feladat.
Az átalakított Terminál épületnek meg kell tartania a jelenlegi főutas áramlási tengelyt„Arany János u.-i utascsarnok-meglévő aluljáró tengelyt”,ugyanakkor ki kell bővülnie az épület északi szárnya felől tervezett PU felé:
-A meglévő aluljáró épület alatti tovább vezetését kell megtervezni aP+R mélygarázsba.
-Az állomási előtéren olyan kerékpár tárolóval egybe épített feljáratot kell tervezni,mely a PU csarnok lefedése alá érkezik.
Az új autóbuszállomáson új intelligens utastájékoztató rendszer tervezése.
Az új létesítmények vagy meglévő létesítmények átépítéséhez szükséges közműkiváltások tervezése.
A tervezendő műszaki tartalom kivitelezési költsége nem haladhatja meg a mindenkori aktuális árakon a nettó 4900000000 HUF-ot.
Az RMT készítése során esetlegesen felmerülő ingatlanjogi kérdés(ek)megvizsgálása illetőleg megoldása a Vállalkozó feladata, mely(ek)re a benyújtott dokumentumoknak ki kell térnie, ha és amennyiben felmerül ingatlanjogi és/vagy szerzői joggal kapcsolatos kérdés annak megoldása a feladata továbbá költsége Vállalkozót terheli.
A szerződés keretében ellátandó feladatok részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.A szerződés teljesítésében részt vevő szakemberek szakmai tapasztalata (hónapban megadva) 50
2 1.1. Az M/2.1. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 60 hónap) 20
3 1.2. Az M/2.2. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 60 hónap)  15
4 1.3. Az M/2.3. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, max. 60 hónap)  15
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 11 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP-3.2.0-15-2017-00022
II.2.14) További információ:
Nyertes Ajánlattevő a Szerződés megkötéséig a Szerződés tárgyát képező valamennyi feladatára kiterjedően leg 5.000.000.- Ft/ év és leg 2.000.000.- Ft /kár összegű,a szerződés szerinti felelősségbiztosítást köteles kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni és a jótállási időtartam végéig érvényben tartani

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése:
A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattétel esetén külön-külön) és a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti alkalmasságot igazoló szervezetnek/személynek az ajánlat benyújtásakor a Kr. II. Fejezetében foglaltaknak megfelelően, az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattevő eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének.
Az ajánlattevő nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső olyan alvállalkozót, amely nem vesz részt az alkalmasság igazolásában.
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Kr. III. Fejezetében foglaltaknak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok tekintetében becsatolt nyilatkozatok keltezése nem lehet korábbi, mint a jelen ajánlati felhívás feladásának napja.
A kizáró okok fenn nem állásának igazolására a Kr. 1. § (1)-(5) bekezdései, továbbá a Kr. 8. §, 10. §, 12-16. §-ok is megfelelően alkalmazandóak.
A kizáró okok vonatkozásában irányadó továbbá a Kbt. 64.§-ában és a 74.§ (1) bekezdésében foglaltak is.
B) Szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírások:
Az alkalmasság minimumkövetelményei:
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
Az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást kell benyújtani, figyelemmel a Kr. 1.§ (1)-(5) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)(9), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
P/1. a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladásánál nem régebben kelt nyilatkozattal az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 12 hónapban.
A vizsgált időszakra vonatkozóan a megszűnt számlákra vonatkozóan igazolás benyújtása nem szükséges.
P/2. a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (IMCS és/vagy KK projekttel kapcsolatos tervezési feladatokból származó) - általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről szóló egyszerű nyilatkozattal, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő a P/2. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha:
P/1. a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik - az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló - pénzforgalmi számláján a jelen felhívás feladását megelőző 12 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P/2. az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgya szerinti (IMCS és/vagy KK projekttel kapcsolatos tervezési feladatokból származó) - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem érte el összesen a 150.000.000 Ft-ot.
Amennyiben az ajánlattevő (a gazdasági szereplő) működését később kezdte meg, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevétele összegének kell elérnie az előírt összeget.
„Sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
A P/2. pontban foglalt alkalmassági követelményeknek a közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P/1. alkalmassági követelmény tekintetében elegendő, ha a közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (7)-(8), (11) és a Kbt. 69.§ (11) bekezdései., továbbá a Kr. 19. § (7) bekezdése is irányadó.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Igazolási mód:
Az előzetes igazolás során az EEKD IV. részében a részletes adatok megadása szükséges a formanyomtatványban feltüntettek szerint azzal, hogy az alkalmassági követelményekkel kapcsolatos igazolások benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek. szerint kerül sor.
M/1. A Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján ajánlattevőnek csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett legjelentősebb referenciáinak (szolgáltatásainak) ismertetését, azaz a referenciák igazolását a Kr. 22. § (1)-(2) bekezdés szerint.
A referenciaigazolásnak, vagy referencianyilatkozatnak tartalmaznia kell legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél (neve és székhelye),
• a szolgáltatás tárgya,
• a szolgáltatás mennyisége (az alkalmassági minimumkövetelménynek megfelelően részletezett tartalommal),
• a szerződés teljesítésének időpontja (kezdő és befejező időpontja év,hó,napban megadva)
• közös ajánlattevői teljesítésre vonatkozó információ és közös ajánlattevői teljesítés esetén az igazolást benyújtó ajánlattevő által elvégzett munkák elkülönített bemutatása; vagy - a teljesítés oszthatatlansága esetén - a Kr. 22.§ (5) bek szerinti adatok,
• valamennyi olyan adat, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés egyértelműen megállapítható,
• továbbá nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M/2. A Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőségellenőrzésért felelősöknek - a megnevezése, szakképzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Ajánlattevő csatolja nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről a betölteni kívánt pozíció megjelölésével!
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, azaz tapasztalatot igazoló, az adott szakember által aláírt szakmai önéletrajzot, valamint a szakképzettséget igazoló iratot.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen az adott szakember által ellátott feladat és/vagy tevékenység ismertetését, a feladat és/vagy tevékenység kezdő és befejező idejét (év, hónap), valamint az ajánlattétel időpontjában annak a személynek/szervezetnek a megjelölését, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell továbbá az adott szakember rendelkezésre állási nyilatkozatát, melyben nyilatkozik, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés teljesítése során rendelkezésre fog állni az ajánlattevő által megjelölt pozícióban.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Ajánlattevő köteles nyilatkozni, hogy nyertessége esetén a szerződéskötésig az adott szakember által betöltendő pozíciónak megfelelő jogosultság kamarai regisztrációjáról és aktív státuszáról gondoskodik (ahol ez releváns).
Ajánlatkérő az elvárt szakmai gyakorlat meglétét az önéletrajz alapján ellenőrzi. Amennyiben az M/2. tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai névjegyzékben az ajánlattétel időpontjában szerepel, a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséget és szakmai tapasztalatot az érvényes jogosultság igazolja (saját kezűleg aláírt önéletrajzot és szakképzettséget igazoló dokumentumot ebben az esetben is csatolni szükséges).
Egyenértékű szakképzettség esetén az ajánlatban csatolni kell az egyenértékűnek tekintett szakképzettséget igazoló Intézmény erre vonatkozó nyilatkozatát.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha
M/1 nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző utolsó 6 évben teljesített, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett alábbi, szerződésszerűen teljesített munkákra vonatkozó referenciával/referenciákkal
M.1/1 IMCS vagy KK projektre vonatkozó MT és/vagy RMT készítése és/vagy felülvizsgálata tárgyú referenciával,mely tartalmazott CBA készítését vagy felülvizsgálatát is.
M.1/2 legfeljebb két darab szerződés keretében teljesített IMCS vagy KK projekthez kapcsolódó
a)vagy olyan engterv készítésére vonatkozó referenciá(k)val,amely tartalmazta az épeng megszerzését is,
b)vagy kivitterv készítésére vonatkozó referenciá(k)val,
mely(ek)(vagy a)vagy b)) az alábbi tervezési feladatokat is magába foglalta(k):
- egybefüggő min.250 m belterületi közút tervezését, amely tartalmazta jelzőlámpás csomópont tervezését ,
- min. 2500 m2 összterületű közhasználatú épület vagy épületegyüttes tervezése,
-min.1600m2területű térszín alatti parkoló tervezése,
-min.16 állásos buszpályaudvar tervezése,
-intelligens utastájékoztató rendszer tervezése,
-árazott költségbecslés készítése
M.1/3 IMCS vagy KK projekthez kapcs. környezetvédelmi előzetes vizsgálati dokumentáció vagy környezeti hatástanulmány készítése tárgyú referenciával,amely magába foglalta a környezetvédelmi engedélyezési eljárásban való közreműködést,és melynek eredményeként a Hatóság határozatot hozott vagy a Környezetvédelmi engedélyt kiadta
Ajánlattevő M/1.1. és M/1.2. és M/1.3. pontok tekintetében különböző referenciákkal is megfelelhet.
MT alatt Ajánlatkérő Megvalósíthatósági Tanulmányt ért.
M/2 nem állnak rendelkezésére min. az alábbi(teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek
M/2.1 min. 1 fő projektvezető,aki rendelkezik
• „KÉ-K” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal, és
• olyan szakmai tapasztalattal, mely IMCS vagy KK projekthez kapcs. engterv és/vagy kivitterv készítésére vonatkozik,amely tartalmazta az épeng megszerzését is,és
• min. 36 hó projektvezetői gyakorlattal országos közútépítési beruházások terveinek elkészítése terén
Ajánlatkérő előírja,hogy a projektvezetői feladatokat maga az ajánlattető köteles elvégezni,melyre tekintettel a jelen alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolására a Kbt.65.§(7)bek nem alkalmazható
M/2.2 legalább 1 fő tervező,aki rendelkezik
• „É” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal
• minimum min. egy,mélygarázst is tartalmazó IMCS vagy KK projekthez kapcs. engterv és/vagy kivitterv készítésében szerzett gyakorlattal,és annak keretében az épeng megszerzésében és
• min. 36 hó általános építmények tervezése területén szakmai gyakorlattal
M/2.3 legalább 1 fő környezetvédelmi szakértő, aki rendelkezik
• 297/2009.(XII.21.)Korm.rend szerinti SZKV (1.1-4.) szakértői jogosultsághoz szükséges szakképzettséggel és szakmai tapasztalattal és
• min. 36 hó közlekedési projekthez kapcsolódó környezeti hatástanulmány készítésében szerzett szakmai gyakorlattal
M/2.4 legalább 1 fő tervező,aki rendelkezik
• „T” jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel és szakmai gyakorlattal és
•rendelkezik olyan IMCS vagy KK projekthez kapcsolódó engedélyezési és/vagy kiviteli terv készítésére vonatkozó szakmai tapasztalattal, amely projekt tartalmazta térszín alatti parkoló tervezését is.
Az M2.pont valamennyi alpontja esetén a szakmai alkalmasság és a jogosultság tekintetében a „vagy azzal egyenértékű” kitétel is értelmezendő.
Az egyenértékű szakképzettség esetén az egyenértékűséget az ajánlattevőnek igazolnia kell
A szakmai gyakorlat időtartama a szakember tekintetében előírt szakképzettség megszerzésének időpontjától számít
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető a fentiek közül
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§(7)(9),(11) és a Kbt.69.§(11) bekezdései, továbbá a Kr.24.§(1) bek is irányadó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
A környezetvédelmi,természetvédelmi,vízgazdálkodási és tájvédelmi szakértői tevékenységről szóló 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel,szerződés,kifizetés devizaneme:HUF
Teljesítési bizt.nettó tervezői díj5%-a
Jótállási bizt.nettó tervezői díj5%-a
Jótállás:36hónap.
Késedelmi kötbér:a késedelemmel érintett(rész)telj. nettó tervezői díja alapján számított0,5%kötbér/naptári nap.
Hibás telj-i kötbér:15%,alapja a(rész)teljesítés nettó tervezői díja
Meghiúsulási kötbér:nettó tervezői díj20%-a
Az ellenszolg.telj-ére von.jogszabályok különösen:
2015éviCXLIII.tv(Kbt.135.§(1),(4-(6),(11),(12)bek.
2013éviV.tv(Ptk.6:130.§ (1)-(2),6:155.§)
2003éviXCII.tv(Art.36/A.§)
2007éviCXXVII.tv
272/2014(XI5)Kr
előleg szállítói fin.,a további kifiz-ek utófin-ak.Előleg a szerződés hatálybalépésekor hatályos jogszab.szerinti mértékben és feltételekkel igényelhető,az eljárás indításakor az előleg mértéke az IKOP forrás tek-ben az elszámolható-tartalékkeret nélküli-nettó tervezői díj30%-a
4rész-és1végszámla nyújtható be
Előleg-visszafiz-i bizt.a szerz.ter.szerint.Részszámlázás a Szerz.Felt-ek szerint.Részletek a közbesz-i dok-ban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/01/15 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: CEU Tender Consulting Kft. (1118 Budapest, Muskotály u. 11.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
A közbesz dok a Kbt.39.§(1)bek szerint,a regisztrálási adatok megadását követően korlátlanul és teljeskörűen, közvetlenül és díjmentesen elektronikusan elérhetőek a felhívás I.3)pontjában meghatározott címen.Regisztráció nélküli hozzáférés esetén ajánlatkérő az eljárás során (adott esetben) nyújtott tájékoztatások megküldéséért felelősséget vállalni nem tud!A közbesz dok ajánlatonként leg egy ajánlattevőnek,vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,az ajánlattételi határidő lejártáig.Felhívjuk figyelmüket a dok I.kötet A.Bevezető részének 1.4. pontjár.
Ajánlati biztosíték
Az ajánlat benyújtása ajánlati biztosíték adásához kötött,melynek összegszerű mértéke hárommillió forint.
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető a Kbt.54.§(2)bek-ben foglaltak szerint.
Ha ajánlattevő az ajánlati biztosítékot befizetéssel kívánja teljesíteni,úgy azt az MKB Banknál vezetett 10300002-20609931-49020322 számú fizetési számlára szükséges befizetni. Ez esetben a befizetés megtörténtét igazoló bizonylatot kell az ajánlatba csatolni
Részletek a Dokumentációban
Egyéb
1) Ajánlatkérő nem teszi lehetővé a rész-ajánlattételt,mivel a tervezett projekt esetében a beszerzés több szakágat és területet érint,melyek között az adatszolgáltatás kialakítása úgy a leghatékonyabb,ha egy megbízott menedzseli a tervezési feladat során az összes folyamatot. A Projekt mielőbbi megvalósítása szükségessé teszi a tervezési folyamatok, feladatok szoros egymásra épülését, olykor a párhuzamos,egymást időben átfedő tervezési munkát. Az MT, illetve annak alkotó elemei alapján lehet az engedélyezési és kiviteli terveket, további munkarészeket elkészíteni.Ezek rendszerszintű összehangolása szükséges, melyek műszaki és gazdaságossági szempontok alapján nem szétválasztható feladatok.Az egységes dokumentáció szükségessége és a fentiek figyelembe vétele nem teszi lehetővé a részekre történő ajánlattételt
2) Az ajánlatnak tartalmaznia kell a felhívásban és a Dokumentációban meghatározott valamennyi dokumentumot.Az ajánlat részeként csatolandó dokumentumok körét a Dokumentáció tartalmazza
3) Az adható pontszám az értékelés során 0,00-10,00 pont,ahol a 0,00 pont a legrosszabb,a 10,00 pont a legjobb érték.Értékelés módszere:az ár: fordított arányosítás,1. minőségi kritérium:egyenes arányosítás (megajánlás legkedvezőbb szintje 60 hó minden alszempontnál)
4) Ajánlatkérő
• a IV.2.6)pontban 60 napos ajánlati kötöttséget ért
• a hiánypótlást a Kbt.71.§-ban meghatározottak szerint korlátozás nélkül biztosítja
• konzultációt nem tart
• az alkalmassági feltételeket és igazolásaikat a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg
• nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet/projekttársaság létrehozását
• a felhívásban „Kbt.”alatt a 2015.évi CXLIII. törvényt, „Kr” alatt a 321/2015.(X.30.)Korm. rendeletet, „EEKD” alatt az egységes európai közbeszerzési dokumentumot, „RMT” alatt a mindenkor aktuális, az Európai Uniós támogatási rendszerhez kapcs. Módszertani Útmutató alapján készített részletes megvalósíthatósági tanulmányt, „CBA” alatt a mindenkor aktuális, az Európai Uniós támogatási rendszerhez kapcs. Módszertani Útmutató alapján készített Költség - Haszon elemzést, IMCS alatt intermodális csomópontot, „KK” alatt közösségi közlekedésfejlesztési projektet „engterv” alatt engedélyezési tervet, „épeng” alatt építési engedély(eke)t, „kivitterv” alatt kiviteli szintű tendertervet,M/2.1,M/2.2,M/2.4. pontokban a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti jogosultságokat érti
• Agglomeráció alatt az ország területén már kialakult Agglomerációkat, az agglomerálódás valamely stádiumában lévő Agglomerálódó térségeket, illetve a Településegyütteseket érti.
• az eljárásban alkalmazza a Kbt.75.§ (2) bek e) pontját
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák