Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2020/198
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2020.10.12.
Iktatószám: 17944/2020
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: 1085 Budapest, Üllői út 26.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2020.11.11.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_65859157
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lugosi Szilveszter
Telefon: +36 301739985
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://semmelweis.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000709312020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000709312020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Költségvetési szerv
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: SE FSZO Intézet felújítás tervezése
Hivatkozási szám: EKR000709312020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Semmelweis Egyetem Fogorvostudományi Kar, Fogászat-Szájsebészeti Oktató Intézet felújításának tervezése
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: SE FSZO Intézet felújítás tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
További tárgyak: 71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU11 A teljesítés fő helyszíne: 1085 Budapest, Üllői út 26.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki, mérnöki szolgáltatás beszerzése (tervezés, jogosultsághoz kötött) a tervezési programban meghatározottak szerint.
A Fogorvostudományi Kar VIII. kerület 1088 Budapest, Szentkirályi utca 40. alatti (hrsz: 36769), Fogászat-Szájsebészeti Oktató Intézet elnevezésű létesítményének felújításával kapcsolatos teljeskörű tervezési feladatok ellátása.
- Állapotfelmérés – Felmérési terv készítése.
- Felújítási javaslat kidolgozása (tanulmányterv)
- Organizációs javaslat kidolgozása.
- Engedélyezési tervdokumentáció készítése.
- Kiviteli tervdokumentáció készítése.
- Tervezői közreműködés a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban.
Az épület helyi építészeti értékvédelem alatt álló épület. Nettó alapterületek meghatározása szintenként: Pinceszint 265 m2, földszint 433 m2, I. emelet 437 m2, II. emelet 470 m2, III. emelet 478 m2, tetőtér 266 m2, összesen: 2349 m2. Fejlesztési igényként felmerül még 200 m2 egynapos szájsebészeti ellátást biztosító helyiség kialakítása.
Előzetes felmérés alapján becsült mennyiségek az alábbiak: az épület nettó alapterülete: 2540 m2. Homlokzat szigetelés, nyílászáró csere, épületgépészeti felújítások (szellőzés, HMV, fűtés, csatorna); elektromos felújítás, villámvédelem; padlóburkolat készítésének tervezése. Orvosi gázrendszer, labortechnológia és oktatástechnológiai berendezések bővítési lehetőségeinek vizsgálata, annak megtervezése. Organizációs javaslat kidolgozásánál elvárás, hogy az intézménynek a felújítási munka során a folyamatos működést, a betegellátást, oktatást, kutatást biztosítania kell.
A részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 M2.1) pont szerinti szakember egészségügyi létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) 16,7
2 M2.2) pont szerinti szakember egészségügyi létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) 16,7
3 M2.3) pont szerinti szakember egészségügyi létesítmény engedélyezési és/vagy kiviteli tervezésében felelős tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (min 0 db, max. 5 db) 16,7
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 300
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: A jelen közbeszerzésben érintett épülethez, a jelen közbeszerzés tárgyát képező tervezési feladatokhoz kapcsolódó BIM (Building Information Management) módszertan szerinti tervezői projektmenedzsment feladatok ellátása (Végrehajtási terv elkészítése, szerepköröknek megfelelő adatbeszerzés és feladatvégzés), és tervezési fázisok feladatainak elvégzése a szakági tervezések során (a BIM-nek megfelelő 3D CAD modell elkészítése, amely során a kiválasztott szoftver használati díja a Tervezőt terheli, és Tervezőnek biztosítania kell a natív formátumok mellett a nyílt forráskódú .IFC2X3 TC1 formátumú dokumentációt oly módon, hogy a modellek geometriája ne sérüljön és egységesítendő adattartalma egységes maradjon a konvertálás során).
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Ár szempont teljes szövege: 1. Nettó tervezési díj (HUF) (opciós tételek nélkül), súlyszám: 48
2. BIM modell készítés nettó díja (opciós tétel, HUF), súlyszám: 2
Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
A II.2.7. pontban megjelölt teljesítési határidő naptári napban értendő. A szerződéstervezetben foglaltaknak megfelelően a teljesítési határidő tartalmaz munkanapokban megadott határidőket is. További infó: szerződéstervezet.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: Az eljárásban a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok érvényesülnek az ajánlattevő (AT), a közös ajánlattevők, alvállalkozók, alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplők vonatkozásában. Az öntisztázás vonatkozásában a Kbt.64.§-a az irányadó.
Igazolási mód:
ATnek (az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdaság szereplő vonatkozásában is) az ajánlatban az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1) és (2) bek.-ek hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg. Ajánlatkérő (AK) a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 2.§ (1) bek.-re figyelemmel az ATk részére a közbeszerzési dokumentumokkal együtt elektronikus nyomtatvány formájában rendelkezésre bocsátja a jelen eljáráshoz tartozó EEKD mintát.
Az ajánlattevő nyilatkozata, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonosa nevének és lakóhelyének bemutatását tartalmazza; ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni (Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) alpont).
ATnek elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem tartozik a 62.§(1) bek. k) pont kc) alpontja szerinti kizárok ok hatálya alá.
ATnek a Kbt.67.§ (4) bek.-re figyelemmel elektronikus űrlapon nyilatkoznia kell arról, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§ (1) és (2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 15.§(1) bek. alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó tekintetében az EEKD benyújtásával AT eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének, tehát a nyilatkozatot azon alvállalkozók tekintetében kell benyújtani, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában.
A Kbt.69.§ (4) - (7) bek.-re figyelemmel AK a felhívás II.2.5. pontjában található értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ATt megfelelő határidő tűzésével fogja felhívni a kizáró okok tekintetében az alábbiak szerinti igazolások benyújtására:
- Megkövetelt igazolási mód magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 8.§ (kivéve ib és gb pont) előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
- Megkövetelt igazolási mód nem magyarországi letelepedésű ajánlattevő(k) és alvállalkozó(ik), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő(k) vonatkozásában: ATnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 10.§ előírásai szerint kell igazolnia a kizáró okok fenn nem állását.
A kizáró okok igazolásával kapcsolatban irányadóak továbbá a 321/2015. Korm. rend. 4. §-ában, a 6-7.§-aiban és a 12-16. §-aiban foglaltak.
Irányadó továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak.
A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés alapján, hogy a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. AK – ellenkező bizonyításig – az adat valóságtartalmát az AT erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
ATnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek.
Szakmai alkalmasság:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ1) (Közös) AT alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1) (Közös) AT a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az ajánlathoz az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
AK továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolást kizárólag az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.
P1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján AT cégszerűen aláírt nyilatkozata a jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgyából (építmény engedélyes és/vagy kiviteli tervezés) származó — általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) — árbevételéről, attól függően, hogy AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
Amennyiben AT nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt mérlegfordulónappal lezárt üzleti évek közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A P1) alkalmassági követelmény esetében irányadók a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3); (6)–(7) és(10) bekezdései is.
AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a P1) pontban foglalt alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelménynek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményt nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész B. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel kérheti ATktől.
Más szervezetek kapacitásaira való támaszkodás esetén AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (7) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6), (8) és (11) bekezdései is irányadóak.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan AT a szerződés teljesítésére, amennyiben a jelen AF feladásának napját megelőző utolsó három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (építmény engedélyes és/vagy kiviteli tervezés) származó — általános forgalmi adó nélkül számított — árbevétele összesen nem érte el az 65 000 000,-HUF (azaz hatvanötmillió forint) összeget.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Előzetes igazolás:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján AT ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba (EEKD) foglalt nyilatkozatát benyújtani.
Utólagos igazolás:
Az alábbiakban előírt igazolásokat kizárólag az AK Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései szerinti felhívására szükséges benyújtani a felszólított ATnek.
M1) ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (3) bek. a) pontja alapján csatolnia kell a jelen felhívás (AF) feladásának napját megelőző 36 hónapban az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített (ahol a teljesítés kezdő időpontja legfeljebb a jelen AF feladását megelőző 72 hónapra és befejező időpontja, azaz a teljesítésigazolás kiállításának időpontja az AF feladását megelőző 36 hónapon belüli időpontra esik) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 22. § (1) bek. a) vagy b) pontja szerint referenciaigazolást/nyilatkozatot.
Az M1) alkalmassági minimumkövetelmény igazolásának részletes szabályait a közbeszerzési dok. (KD) tartalmazza.
Irányadó továbbá a 321/2015. (X.30) Korm.rend 22§ (2) bekezdés is.
M2) ATnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Az M2) alkalmassági minimumkövetelmény igazolására szolgáló nyilatkozat részletes tartalmára, illetve ahhoz csatolandó egyéb dokumentumokra vonatkozó részletes előírást a KD tartalmazza.
A szakemberek szakmai tapasztalatát év/hónap bontásban kéri Ajánlatkérő bemutatni.
Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK rögzíti a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1.§ (2) bekezdése alapján, hogy az AK által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelmények igazolásainak benyújtására felhívott gazdasági szereplőnek a Korm. rend. IV. fejezetének megfelelően kell igazolnia, hogy megfelel az M1) – M2) pontokban meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A minősített AT-i jegyzéken való szerepléssel kapcsolatban a Korm. rend. 1.§ (4) bekezdése az irányadó.
AK a Korm. rendelet 2.§ (5) bekezdése alapján rögzíti, hogy a M1) – M2) pontban foglalt alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja, ha a gazdasági szereplő az EEKD IV. rész α pontjában nyilatkozik („igennel” kitölti) arról, hogy megfelel az előírt alkalmassági követelményeknek. Ebben az esetben az alkalmassági követelményeket nem kell az EEKD formanyomtatvány IV. rész A-D. pontjában feltüntetni Az alkalmasság igazolását AK a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdésére figyelemmel kérheti ATktől.
Irányadó továbbá a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltak
Az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen felhívás AF feladásától visszafelé számított 36 hónapban befejezett 72 hónapon belül megkezdett,
M1.1.) generáltervezési feladat ellátására vonatkozó referencia munkával, amely legalább nettó 1500 m2 alapterületű egészségügyi intézmény építésének és/vagy felújításának és/vagy átépítésének és/vagy bővítésének generáltervezési feladatára vonatkozik
M1.2) helyi építészeti értékvédelem alatt álló épület tervezési referenciával, amely tartalmazott engedélyezési- és kiviteli tervfázist is.
Az előírt referencia követelménynek Ajánlattevőnek legfeljebb 2 db szerződésből is kell megfelelnie.
Ajánlatkérő a szerződésszerűen teljesített korábbi szerződéseket fogadja el bemutatott referenciaként.

Generáltervezés alatt AK olyan projektet ért, amely tartalmazta minimum vázlat-, engedélyezési- és kiviteli tervek elkészítését, továbbá kiterjedt építész, statika, villamos, gépész, orvostechnológiai szakágakra egyaránt.
Egészégügyi intézmény, létesítmény alatt AK az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontjában foglaltakat érti.
M2) AT alkalmatlan a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel, aki rendelkezik minimum 12 hónap egészségügyi intézmény tervezésében szerzett tapasztalattal.
M2.2) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel aki rendelkezik minimum 12 hónap egészségügyi intézmény tervezésében szerzett tapasztalattal.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy a korábbi vonatkozó jogszabályok alapján azzal egyenértékű V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel aki rendelkezik minimum 12 hónap egészségügyi intézmény tervezésében szerzett tapasztalattal.
M2.4) Legalább 1 fő OT-M-T és/vagy OT-G-T kamarai tanúsítással, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.5) Legalább 1 fő OT-R-T kamarai tanúsítással, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Az M2.4) és M2.5) szakemberrel kapcsolatban irányadó a Magyar Mérnöki Kamara Egészségügyi-műszaki Tagozat tanúsításhoz szükséges feltételrendszere.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető, azaz az átfedés megengedett.
Egészségügyi intézmény, létesítmény alatt AK az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 3. § g) pontjában foglaltakat érti.
AK a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján előírja, hogy az OT-M-T és/vagy OT-G-T tervezési feladatokat, mint alapvető fontosságú feladatokat maga az AT vagy - közös ajánlattétel esetén - a közös ATk egyike végezze el. Ennek megfelelően az e feladatokra vonatkozó fenti M2.4) pont szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a Kbt. 65. § (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az AT más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési és jólteljesítési biztosíték: a teljes nettó tervezési díj 5-5%-a. A Kbt. 134.§ (5) bekezdés alapján ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkoznia kell a biztosítékok határidő történő nyújtására vonatkozóan.
Késedelmi kötbér: részteljesítési szakasz nettó szerződéses értékének az 1%-a/nap, a késedelmi kötbér jogcímén követelt összeg nem haladhatja meg a részteljesítési szakasz nettó Tervezési Díj 20%-át, hibás teljesítési kötbér: részteljesítési szakasz nettó szerződéses értékének a 20%-a, maximum a teljes nettó tervezési díj 20 %-a, meghiúsulási kötbér: a teljes nettó tervezési díj 30%-a.
Jótállás: 36 hónap.
További információt a tervezési szerződés tervezete tartalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
A Tervezési Díj a következőképpen alakul:
Vázlattervek leszállítása: Tervezési Díj max 15%-a;
Felmérési tervdokumentáció leszállítása, engedélyezési tervek leszállítása, engedélyezési eljárásban való tervezői közreműködés: Tervezési Díj max. 30%-a;
Kiviteli tervek leszállítása: Tervezési Díj max. 55%-a.

Az opciós BIM feladat esetében a díjazás az alábbi:
BIM modell feladatok – I. Vázlattervi fázis: BIM modellezési Díj 15 %-a;
BIM modell feladatok – II. Engedélyezési terv fázis: BIM modellezési Díj 30 %-a;
BIM modell feladatok – III. Kiviteli terv fázis BIM modellezési Díj 55%-a.

Nyertes ATként szerződő fél (rész)teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt (rész)teljesítését követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. §-ára.
AK felhívja a figyelmet arra, hogy a számla benyújtása és kiegyenlítése során az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény rendelkezéseit mind a vállalkozó, mind az alvállalkozó esetében alkalmazni kell.
Az ajánlatkérő – kivéve az 5. § (2)–(4) bekezdése szerinti ajánlatkérőt – köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/11/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/11/11 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: EKR
424/2017. Korm rendelet 15. § alapján.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: AK a bontás során a Kbt. 68. § (4) valamint (6) bekezdésében foglaltakat alkalmazza.
Bontás a 424/2017. (XII.19) Korm. rendelet 15. § alapján

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK helyszíni bejárást tart. Időpont: 2020. október 19. 14:00 óra, helyszín: Semmelweis Egyetem Fogászati és Szájsebészeti Oktató Intézet: 1088 Budapest, Szentkirályi u. 40. főbejárat
2) AK a Kbt.71.§ szerint teljes körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
3) Csatolni kell az ajánlathoz a Kbt.66.§ (6) bek. szerinti nyilatkozatokat, a 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot és a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatot elektronikus űrlap formájában.
4) III.1.3.) pontok szerinti alkalmassági feltételek és ezek igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbb.
5) Az adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetében: 0-100 pont.
Az 1-2. értékelési részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság 2020. március 25. keltű útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. A.1.aa.pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számolja ki a pontszámokat az AK.
A 3-5. értékelési részszempontok esetében a Közbeszerzési Hatóság nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25. keltű útmutatójának (KÉ 2020. évi 60. szám) 1. mell. B szerinti pontozás (pontkiosztás) módszerével történik az értékelés.
Amennyiben az M2.1)-M2.3) alkalmassági követelményre bemutatott 12 hónap szakmai gyakorlatot a szakember felelős tervezőként szerezte, abban az esetben az ezen időszak alatt szerzett gyakorlat nem mutatható be az értékelési szempontra, nem számítható bele a bemutatandó darabszámba.
6) A felhívás III.1.3) M2)1-M2)5 pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
7) AK a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
8) AK az eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Markek Viktor 01132
10) AK a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bekezdéseire figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg
11) Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-a alapján kell eljárni.
12)Kiegészítő tájékoztatás kérések során AK a Kbt. 56. §-a alapján jár el.
13) Amennyiben AT a felolvasólapon a 3-5. értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. Az M2)1, M2)2., M2)3. pontok tekintetében megjelölt szakembereket kell a 3-5. értékelési részszempontok vonatkozásában bemutatni. Az értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét a Nyilatkozat összeállítóban lévő nyilatkozatban kell feltüntetni.
14) Az információk további pontjait a KD tartalmazza.
15) A részajánlat tétel kizárásának indoka: AK komplett kivitelezési tervdokumentáció elkészítését várja el, amely generáltervező részvétele nélkül a gazdasági észszerűséggel nem összeegyeztethető.
16) Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös ATnek) a 322/2015. Kr.11.§-a alapján a szerz. hatálya alatt rendelkeznie kell egy évre legalább 100.000.000 Ft, ill., káreseményenként legalább 50.000.000 Ft összegű tervezői felelősségbizt-sal. A felelősségbizt-ról ATnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
17) A részvétel ajánlati biztosíték (AB) adásához kötött. Az AB mértéke: 5 000 000 HUF. Az ATk az ABt az ajánlatuk benyújtásával egyidejűleg nyújtani kötelesek. Az ABt az ATnek az ajánlati kötöttség beálltától az ajánlati kötöttség időtartamáig, illetve a szerződés megkötéséig kell fenntartani. A Kbt. 54. § (2) bek-re tekintettel az AB az AT választása szerint teljesíthető. Fizetési számlaszám: UniCredit Bank Zrt. 10918001-00000005-50080167 számú bankszámla. A befiz. igazolásának módja bankszámlára történő befizetés (átutalás) esetén a bank készpénzbefizetési bizonylatának, banki átutalás esetén a bank általkiállított terhelési igazolás ajánlatba csatolása. Az AB pénzügyi intézményi garancia vagy biztosítói garancia formájában vagy biztosítási szerződés alapján történő nyújtása esetén a pénzügyi intézményi garancia/biztosítói garancia-okirat, ill. a biztosítási szerződés alapján kiállított kötelezvény ajánlatban csatolása kötelező. AK alkalmazza a Kbt. 41/A.§ (2) bekezdésében foglaltakat. További információ a KDban.
18) Ajánlatkérő GDPR rendelet alapján tájékoztatja az Ajánlattevőket, hogy az eljárás keretében a gazdasági szereplők személyes adatait a jogszabályokban meghatározott feladatok ellátása és a közbeszerzési eljárás lefolytatása céljából és határidőig kezeli.
19) Ajánlatkérő kizárja projekt társaság létrehozásának lehetőségét.
20) AK az ajánlati felhívás IV.2.6.) pontjában feltüntetett 2 hónap alatt 60 napot ért.
21) Nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell:
- legalább 1 fő organizációs folyamatokat tervező szakemberrel, aki szakmai tapasztalattal rendelkezik építési munkafolyamatok, technológiai folyamatok térbeli és időbeli szervezése, valamint az építés helyi organizációs folyamatainak tárgyú tervezésében;
- legalább 1 fő, BIM rendszerű építész tervezőprogramban jártas építész tervezővel, aki az elmúlt 3 évben legalább 1 db BIM módszertannal megtervezett, LOD 300 részletességű modell referenciával rendelkezik.
22) A IV.2.6) pontban meghatározott ajánlati kötöttség a Kbt. 81. § (11) bekezdésében foglaltak alapján 60 nap, tekintettel arra, hogy az eljárás lefolytatása külön jogszabályban előírt folyamatba épített ellenőrzés mellett történik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/06 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák