Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/223
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.12.08.
Iktatószám:17952/2017
CPV Kód:45212350-4
Ajánlatkérő:Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:2800 Tatabánya, Népház u. 7.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.01.09.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07594
Postai cím: Fő tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csabina Zoltán
Telefon: +36 34515773
E-mail: kozbeszerzes@tatabanya.hu
Fax: +36 34515769
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanya.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanya.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. 2. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Miski György
Telefon: +36 17961000
E-mail: miski.gyorgy@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL): www.provitalzrt.hu
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú „A Tulipános ház turisztikai célú felújítása” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45212350-4
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Vállalkozási szerződés a TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú „A Tulipános ház turisztikai célú felújítása” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés - bármilyen szempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű tekintettel az alábbiakra:
A beszerzési tárggyal érintett, egy helyrajzi számon található ingatlan kisebb beruházási egységekre, körzetekre nem osztható, a területek nem határolhatók el egymástól, a külső és belső területek átjárhatóságát folyamatosan biztosítani szükséges. A párhuzamos munkálatok ütemezéséhez, egyes munkafolyamatok (át)szervezéséhez kellő mozgásteret az tud biztosítani, ha csak egy gazdasági szereplő felelős a határidő betartásáért, a minőség biztosításáért, a biztonságos munkavégzés feltételeinek megteremtéséért, a műemléki értékek megóvásáért, az objektum őrzéséért. A felújítás teljes időtartama alatt folyamatosan együtt kell működjön a kivitelező, a restaurátorok és a hatóság szakfelügyelője. A piaci kapacitások korlátozottsága miatt a szakértők kellő időben való rendelkezésre állását, és így a munkálatok előrehaladását, a szakmai ajánlatban foglaltak betartását, a szakipari munkák minőségének kiegyensúlyozott színvonalát az biztosítja, ha a feladatot egy egységként kerül kezelésre. A nagyszámú érintett együttműködését igénylő beruházás megvalósítását kockázatkezelési szempontból sem szolgálná több piaci szereplő egy idejű jelenléte a munkaterületen. Az építési és örökségvédelmi engedély többek között azt is előírta, hogy egyes munkafolyamatok csak szakrestaurátor jelenlétében végezhetők, így a restaurálási munkák elválasztása a kiviteli munkálatoktól kifejezetten hátráltatná a precíz, pontos munkavégzést, nem biztosítaná teljes körűen és maradéktalanul az elvárt szintű minőségi felújítást.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés: Vállalkozási szerződés a TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú „A Tulipános ház turisztikai célú felújítása” című projekt megvalósításához szükséges tervezési és kivitelezési feladatok ellátására
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45200000-9
További tárgyak:71245000-7
45262690-4
45453100-8
45454100-5
45262700-8
45350000-5
45313100-5
45312100-8
45112712-9
45316100-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya, Népház u. 7.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002 azonosítószámú projekt keretében a Tatabánya 2138 helyrajzi számú, 11405 műemléki törzsszámú, 2800 Tatabánya, Népház u. 7. sz. alatt található „Tulipános ház” (egykori bányatiszti kaszinó épület) turisztikai célú felújításához kapcsolódó kivitelei tervek elkészítése és a kivitelezési munkák elvégzése a műszaki dokumentációban (tenderterv) foglaltak alapján, a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően.
A műemlék épületet az örökségvédelmi előírásoknak és szempontoknak, továbbá az építéstörténeti tudományos dokumentációban, restaurálási tervben megállapítottaknak, a megőrzésre és fenntartásra vonatkozó szakértői javaslatoknak megfelelően szükséges helyreállítani és felújítani.
Az épület három hasznos szinttel rendelkezik:
- alagsor (1116,53 m2),
- földszint (1022,71 m2),
- emelet (744,24 m2).
Az épület hasznos alapterülete összesen 2883,48 m2. A felújítás során sor kerül utólagos ráépítések, beépítések visszabontására, így a végső hasznos alapterület 2454,09 m2 lesz. A vállalkozó feladatát képezi a kiviteli tervek elkészítése az Ajánlatkérővel együttműködve (szakaszos tervszolgáltatás lehetséges), majd az Ajánlatkérő által jóváhagyott kiviteli tervek alapján a kivitelezési munkák elvégzése.
A főbb építési tevékenységek:
- az épület teljes körű, minden alapszakágat (tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági) tartalmazó műemlékvédelmi elveknek megfelelő felújítása,
- az épület teljes szárazsági követelményt biztosító utólagos vízszigetelésének elkészítése, amely során 250 m2 falkeresztmetszetű meglévő teherhordó fal utólagos aktív talajnedvesség elleni falszigetelését kell elkészíteni a kapcsolódó lábazati és padló szigetelési munkákkal együtt,
- kavics leterhelésű lapostető felújítása a meglévő teljes rétegrend elbontásával, új lejtésképzéssel, hőszigeteléssel és csapadékvíz elleni szigeteléssel, teljes rétegrend kiépítésével együtt: 345 m2 alapterületen,
- restaurálás az építési engedély alapján: műkő-, fa-, fém- és festő-restaurátori munkák és homlokzati sgrafitó díszek restaurálása
- gépészeti, elektromos (erősáram, gyengeáram), tűzvédelmi szerelés,
- akadálymentesítés,
- lift beépítés,
- burkolt felületek kialakítása és
- kertészeti rekonstrukciós munkák elvégzése 5173 m2 alapterületen: tereprendezés, kerítés építés, támfal építés és rekonstrukció, tereplépcső rekonstrukció, út, járda és térburkolat építés, kerti bútor elhelyezés, térvilágítás szerelés, öntözési lehetőség kiépítés, növénytelepítés és növénykezelés, füvesítés.

A nyertes ajánlattevő tervezési és kivitelezési feladataira vonatkozó műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2.1 A felhívás III.1.3) M.2.1/ pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (egész számmal kifejezett hónapban megadva)  10
2 2.2 A felhívás III.1.3) M.2.2/ pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (egész számmal kifejezett hónapban megadva)  10
3 2.3 A felhívás III.1.3) M.2.4/ pontja szerinti szakember többlet szakmai tapasztalatának mértéke (egész számmal kifejezett hónapban megadva)  10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: / Súlyszám: 70
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 12 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP 6.1.4-15-TB1-2016-00002
II.2.13) További információ
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. § és 26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 500.000.000,- Ft/kár és legalább 1.000.000.000,- Ft/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési), valamint legalább 15.000.000.- HUF/év és legalább nettó 5.000.000.- HUF/kár mértékű tervezői felelősségbiztosítási szerződést vagy szerződéseket kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosításait kiterjeszteni úgy, hogy az elérje a fenti mértéket és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással vagy felelősségbiztosításokkal, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításoknak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114. § (2) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján ajánlattevőnek egyszerű nyilatkozatot kell benyújtani arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok.
Ajánlatkérő elfogadja, ha az ajánlattevő a korábbi közbeszerzési eljárásában felhasznált egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat.
A kizáró okok tekintetében tett nyilatkozatok kelte nem lehet korábbi a jelen felhívás feladásának napjánál.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: SZ.1/ Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a tárgyi építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
SZ.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplő nem szerepel az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincs bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint nem teljesíti az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése értelmében azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ajánlattevő, illetve - amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy az adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani az alábbiak szerint:
SZ.1/ Ajánlattevő csatolja ajánlatához az SZ.1/ pont szerinti alkalmassági követelményben meghatározott engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. A fenti nyilvántartásokban szereplés tényét - ha a Kbt.69.§ (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartások kivonatának, a nyilvántartásokat vezető szerv által kiállított igazolásoknak vagy a nyilvántartásokban szereplés tényét igazoló dokumentumoknak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
SZ.2/ A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Az előírt gazdasági-pénzügyi alkalmassági követelmény kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. A fentiek szerinti szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménynek való megfelelés igazolására akkor vehető igénybe más szervezet kapacitása, ha az adott szervezet valósítja meg azt a feladatot, amelyre vonatkozóan a nyilvántartásban szereplés, szervezeti tagság vagy engedéllyel rendelkezés kötelezettsége fennáll. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő, illetve - amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy az adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani az alábbiak szerint:
P/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (műemlék épületek felújítása és/vagy átalakítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
A fenti alkalmassági követelmény alkalmazásában műemlék épület alatt a kulturális örökség védelméről szóló törvényben meghatározott műemléknek, nyilvántartott műemléki értéknek (a továbbiakban együtt: műemlék) minősülő épületet kell érteni.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1/ Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (műemlék épületek felújítása és/vagy átalakítása) szerinti - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év összességében nem éri el a 750.000.000,- forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlattevő, illetve - amennyiben valamely alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában más szervezet vagy személy kapacitására kíván támaszkodni, úgy az adott alkalmassági követelmény(ek) vonatkozásában - a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az ajánlatban a Kbt. 114. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően köteles nyilatkozni arról, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek. Ajánlattevő, illetve adott esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat az ajánlatban nem kötelesek megadni.
Ajánlattevő, illetve a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek) az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, a felhívásban előírt dokumentumokat az ajánlatkérő Kbt. 69. §-a szerinti felhívására kötelesek benyújtani az alábbiak szerint:
M.1/A A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 34. § (3) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év legjelentősebb, műemlékkel kapcsolatos építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 23. § szakasza alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
M.1/B A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a 321/2015. (X. 30.) rendelet 23. § szakasza alapján a szerződést kötő másik fél által adott igazolással.
Az igazolás tartalmazza legalább a következő adatokat: a szerződést kötő másik fél neve, címe, teljesítés ideje (annak kezdő és befejező időpontjának év/hónap/nap szerinti feltüntetésével), a teljesítés helye, az építési beruházás tárgya, mennyisége, az M.1/B/2/ követelmény tekintetében a restaurálási munkák ellenértéke (nettó forintban megadva), továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben a megjelölt szerződés teljesítésében az alkalmassági minimumkövetelményt igazoló fél közös ajánlattevőként nyert eljárás alapján a közös ajánlattevők egyikeként vagy egyéb módon közösen szerződő felek egyikeként vett részt, úgy az igazolásban az egyes feladat(ok) tárgya és mennyisége az adott alkalmasságot igazoló gazdasági szereplőre vonatkoztatva határozandó meg, ugyanis Ajánlatkérő csak és kizárólag a referenciamunkának az alkalmasságot igazolni kívánó személyre/szervezetre eső részét veszi figyelembe az alkalmassági követelményeknek való megfelelés vizsgálata során.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése alapján, ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített építési beruházásra vonatkozó referencia igazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ebben az esetben a referencia igazolásnak tartalmaznia kell az ellenszolgáltatásból való részesedések arányait a fentiek szerint.
A Kbt. 140. § (9) bekezdése alapján projekttársaság teljesítését az alkalmasság igazolására referenciaként, illetve árbevételként a projekttársaság mindazon tulajdonosai bemutathatják, akik a teljesítésben ténylegesen részt vettek - a részvétel mértékéig -, akkor is, ha a projekttársaság időközben megszűnt.
A csatolt igazolás(ok)ból derüljenek ki egyértelműen az előírt alkalmassági minimumkövetelmények!
M.2/ A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősök - megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alábbiak szerint:
A szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakembereket az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozattal köteles megnevezni az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos - jelen felhívásban meghatározott - számának megjelölésével együtt.
Az előírt végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, a szakmai tapasztalat (gyakorlat) az önéletrajz az adott szakember által saját kezűleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó.
Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év, hónap megjelöléssel kell tartalmaznia, azzal, hogy a szakmai tapasztalat a felsorolt, a minimumkövetelménynek megfelelő tárgyú korábbi projektek időtartamaiból kerül megállapításra és igazolásra.
A minimumkövetelmény szerint időtartamban megállapított szakmai tapasztalat igazolására megjelölt munkák (korábbi projektek) időtartamai esetében fellépő időintervallum átfedés, az ugyanazon időszak alatt megszerzett szakmai tapasztalat nem minősíthető többszörös szakmai tapasztalati időként. Az önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lenni az alkalmassági követelményeknek való megfelelés.
Csatolni kell továbbá a teljesítésbe bevonni kívánt szakember saját kezűleg aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatát.
Amennyiben az M.2.1-M.2.4. pontok tekintetében megajánlott szakember az előírt miniszteri nyilvántartásban szerepel, abban az esetben a nyilvántartásba vételhez szükséges végzettség és szakmai gyakorlat tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat a nyilvántartásban szereplés ténye igazolja.
Amennyiben az M.2.5. pont tekintetében megajánlott szakember a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlatkérő által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja
A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol a jogosultság fennállása, illetve a nyilvántartásban szereplés ténye ellenőrizhető.
Ha a szakmagyakorlási jogosultság, illetve a nyilvántartásba szereplés tényének Kbt. 69. § (11) bekezdés szerinti ingyenes elektronikus ellenőrzésére nincsen mód és a jogosultság megszerzéséhez vagy a nyilvántartásba vételhez szükséges végzettséget és gyakorlatot a gazdasági szereplő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét, illetve a nyilvántartásban szereplés tényét az azokat igazoló dokumentumok egyszerű másolatban történő benyújtásával köteles a gazdasági szereplő igazolni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. Műszaki és szakmai alkalmasság igazolása esetében csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses vagy előszerződésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Az előírt szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmények, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a 321/2015. (X. 30.) rendelet 24. § (1) bekezdésében foglaltakra.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1/A Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafele számított 96 hónapban megkezdett és 60 hónapban befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített műemlék épület felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó olyan referenciával vagy referenciákkal, mely/melyek tartalmazta/tartalmazták összességében:
M.1/A/1: legalább 1500 m2 hasznos alapterületű épület valamennyi alapszakágra (tartószerkezeti, építészeti, épületgépészeti, épületvillamossági) kiterjedő kivitelezését;
M.1/A/2: legalább 250 m2 alapterületű kavics- vagy kőzúzalék-leterhelésű lapostetőn vagy járható lapostetőn csapadékvíz elleni szigetelés elkészítését;
M.1/A/3: teljes szárazsági követelményt biztosító utólagos szigetelés elkészítését, amely során legalább 180 m2 falkeresztmetszetű meglévő fal utólagos aktív talajnedvesség vagy talajvíz elleni szigetelése valósult meg.
M.1/B Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafele számított 96 hónapban megkezdett és 60 hónapban befejezett, a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített épület felújítására és/vagy átalakítására vonatkozó olyan referenciával vagy referenciákkal, mely/melyek tartalmazta/tartalmazták összességében:
M.1/B/1: kert vagy park rekonstrukcióját, mely legalább 3800 m2 alapterületen került megvalósításra;
M.1/B/2: szakrestaurátori felújítási és/vagy rekonstrukciós munkák elvégzését, mely tartalmazta fa és/vagy -fém és/vagy műkő/kő és és/vagy festő restaurálási munkák elvégzését összesen legalább nettó 60.000.000 Ft értékben;
M.1/B/3: az épülethez kapcsolódó kivitelezési tervdokumentáció elkészítését.
Műemlék alatt a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 7.§ 15. pont alatti fogalom értendő.
Épület alatt az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben így meghatározott fogalom értendő.
Amennyiben az alkalmasság igazolásához nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
M.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M.2.1/ legalább 1 fő műemléki kő- vagy kőszobrász restaurátor szakemberrel, aki szerepel a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti miniszteri nyilvántartásban vagy rendelkezik a nyilvántartásba vételhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal.
M.2.2/ legalább 1 fő műemléki fa- vagy faszobrász restaurátor szakemberrel, aki szerepel a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti miniszteri nyilvántartásban vagy rendelkezik a nyilvántartásba vételhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal.
M.2.3/ legalább 1 fő műemléki tárgyrestaurátor szakemberrel, aki szerepel a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti miniszteri nyilvántartásban vagy rendelkezik a nyilvántartásba vételhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal.
M.2.4/ legalább 1 fő műemléki festő-restaurátor szakemberrel, aki szerepel a régészeti örökséggel és a műemléki értékkel kapcsolatos szakértői tevékenységről szóló 439/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerinti miniszteri nyilvántartásban vagy rendelkezik a nyilvántartásba vételhez szükséges végzettséggel és gyakorlattal.
M.2.5/ legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-É-M” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal.
Az M2.1/-M2.4/ szakemberek esetében a nyilvántartásba vételhez szükséges:
végzettség: 439/2013. XI. 20. Korm. rendelet 7. § (3) bekezdés szerinti szakképesítés; és
gyakorlat: a fenti kormányrendelet 5. § (2) b) pontjának és (4) bekezdésének és a 8. § (4) bekezdésének figyelembe vételével műemlékvédelem területen restaurátori feladatokra irányuló legalább 5 éves jogviszonnyal szerzett, vagy a szakirányú végzettség megszerzésétől számított legalább 5 éves szakmai tevékenységgel szerzett és az 1. melléklet 4. pontja szerinti táblázat 2.-6. sorai szerinti adatok alapján minimum 30 pontot elérő szakmai gyakorlat.
Egy szakember több fentiek szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására is bemutatható.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelménynek a Kbt. 65.§ (7) bekezdése alapján a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Ha alkalmassági minimumkövetelmény nem került meghatározásra, ennek indokolása:
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: mértéke a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított értékének 0,5%-a/késedelmes naptári nap, de legfeljebb a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított értékének 15 %-a.
Meghiúsulási kötbér: mértéke a teljes nettó, tartalékkeret nélkül számított szerződéses ellenérték 15 %-a.
Jótállás: mértéke a műszaki átadás-átvételi eljárás sikeres befejezésének napjától számított 60 hónap.
Teljesítési biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-a.
Jótállási biztosíték: mértéke a szerződés szerinti, tartalékkeret és áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 2,5 %-a.
A szerződés biztosítékaira vonatkozó előírást részletesen a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre: A Kbt. 50. § (2) bekezdés i) pontja alapján ajánlatkérő tájékoztatja a gazdasági szereplőket, hogy az ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi főbb jogszabályi feltételek vonatkoznak:
- 2015. évi CXLIII. törvény,
- 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet
- 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet
- 2013. évi V. törvény,
- 2011. évi CXCV. törvény,
- 2003. évi XCII. törvény,
- 2007. évi CXXVII. törvény.
A kifizetés a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben meghatározott utófinanszírozás szabályai szerint történik.
A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100,0000000 %.
Nyertes ajánlattevő a Kbt. 135. § (8) bekezdése alapján a tartalékkeret nélküli szerződéses ellenszolgáltatás 30%-ának megfelelő előleg kifizetését igényelheti. Ajánlatkérő a végszámlán kívül 5 részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a tartalékkeret nélküli szerződéses ellenérték 15%-át, 25%-át, 35%-át, 50%-át, illetve 75%-át elérő műszaki teljesítést követően.
Az esetlegesen felmerülő, a szerződés alapját képező dokumentációkban nem szereplő pótmunkák, illetve a Ptk. 6:245. § (1) bekezdése szerinti, előre nem látható többletmunkák költségei a tartalékkeret terhére kerülhetnek elszámolásra melynek mértéke: a nettó vállalkozói díj 5%-a.
A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 60 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/01/09 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. emelet 9.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései alapján.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Alvállalkozók igénybevétele
x Ajánlatkérő előírja, hogy az ajánlatban (részvételi jelentkezésben) meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattevő (részvételre jelentkező) alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
VI.3.5) Hiánypótlás elrendelése korábban nem szereplő gazdasági szereplő esetében
Ajánlatban, vagy jelentkezésben korábban nem szereplő gazdasági szereplő hiánypótlással történő eljárásba bevonása esetében újabb hiánypótlás elrendelése nem
A korlátozás(ok) meghatározása újabb hiánypótlás elrendelése esetében:
VI.3.6) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
VI.3.7) Bármely rész eredménytelensége esetében valamennyi rész eredménytelenségére vonatkozó információ
  Ajánlatkérő rögzíti, hogy bármely rész eredménytelensége esetén nem áll érdekében a szerződések megkötése.
Valamennyi rész esetében a szerződéskötés érdekmúlásának indoka:
VI.3.8) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az adható pontszám a részszempontok esetén 0-100 pont, ahol a 0 pont a legrosszabb, a 100 pont a legjobb érték.
VI.3.9) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.8) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül: Ajánlatkérő az 1. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítás, a 2. értékelési részszempont esetében a fenti Útmutató szerinti egyenes arányosítás módszerét alkalmazza az ajánlattételi információkban részletezettek szerint.
A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a felhívás II.2.5 pont szerinti valamennyi minőségi értékelési alszempont esetében előírja, hogy a 60 hónapnak megfelelő, vagy azt meghaladó megajánlásokat a maximálisan kiosztható 100 ponttal, míg a 0 hónapnak megfelelő megajánlásokat a minimálisan kiosztható 0 ponttal értékeli. Ajánlatkérő a pontszámok meghatározását úgy végzi el, hogy a legkedvezőbb szintnek (60 hónapnak) megfelelő értéket veszi figyelembe a pontszámok meghatározásánál (tehát az ajánlattételi információkban meghatározott képletbe abban az esetben is a legkedvezőbbként meghatározott értéket - azaz 60 hónapot - helyettesíti be, ha a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme ezen értéknél kedvezőbb).
Az így kiszámított pontszámok részszempontonként az irányadó súlyszámmal megszorzásra, majd összeadásra kerülnek.
Az így legtöbb pontot elérő ajánlattevő minősül a gazdaságilag legelőnyösebb ajánlatot tevő ajánlattevőnek.
Ajánlatkérő a számítás során kettő tizedes jegy pontossággal számol a matematikai kerekítés szabályai szerint.
VI.3.10) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.11) A bírálatra vonatkozó további információk (nyílt eljárás esetében)
  Ajánlatkérő a bírálatnak az aránytalanul alacsony ár vagy költség vizsgálatára vonatkozó részét az ajánlatok értékelését követően végzi el.
  Ajánlatkérő az ajánlatok bírálatát – az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján – az ajánlatok értékelését követően végzi el.
VI.3.12 ) További információk: 1.) Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton bármely gazdasági szereplő számára hozzáférhetővé teszi az ajánlati felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjától az ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi elérhetőségen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu
A Kbt. 57. § (2) bekezdése értelmében a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie, az ajánlattételi határidő lejártáig.
A közbeszerzési dokumentumok átvétele (letöltése) esetében a gazdasági szereplő köteles a
közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott átvételi igazolást megfelelően kitöltve és aláírva
e-mail vagy fax útján megküldeni a jelen felhívás I.3) pontjában meghatározott fax, illetve e-mail címre az ajánlattételi határidő lejártáig. A fenti kötelezettség elmulasztásából fakadó esetleges kockázatokat a gazdasági szereplő viseli, azért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal.
2.) A Kbt. 66. § (5) bekezdése alapján az ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amely feltünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti összes adatot.
3.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevőnek az ajánlathoz csatolnia kell a cégbírósához benyújtott változásbejegyzési kérelmet (elektronikus kérelmének kinyomtatott változatát) és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (a kérelemről kiállított elektronikus tanúsítvány, igazolás kinyomtatott változatát). Amennyiben ajánlattevővel szemben nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy a gazdasági szereplő erre vonatkozó nyilatkozatát köteles az ajánlathoz csatolni.
Ajánlattevőnek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni:
- ajánlatot aláírók aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást.
4.) Az ajánlatnak tartalmaznia kell ajánlattevőnek a Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő eredeti kifejezett nyilatkozatát a felhívás feltételeire, a szerződés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. Az ajánlat eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
5.) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 66. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatát arra vonatkozólag, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló törvény szerint mikro-, kis- vagy középvállalkozásnak minősül-e vagy nem tartozik a törvény hatálya alá.
6.) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdése szerinti nyilatkozatot az igénybe venni kívánt alvállalkozók tekintetében. A nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell!
7.) Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
8.) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás egy példányát (közös ajánlattevők megállapodása), amely kijelöli azon ajánlattevőt, aki a közös ajánlattevőket az eljárás során kizárólagosan képviseli, illetőleg a közös ajánlattevők nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A megállapodásnak azt is tartalmaznia kell, hogy a közös ajánlattevők nyertességük esetén a szerződésben vállalt valamennyi kötelezettség teljesítéséért egyetemleges felelősséget vállalnak.
9.) Az ajánlattétel során a különböző devizák forintra történő átszámításánál az ajánlattevőnek a referenciák tekintetében a teljesítés időpontjában, az árbevétel tekintetében pedig az érintett év utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmaznia. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban (HUF) megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot is szükséges az ajánlatban csatolni. Bármely okirat, igazolás, nyilatkozat, stb. vonatkozásában csak az alkalmasság megállapításához szükséges sorok (adatok, információk) vonatkozásában szükséges az átszámítást tartalmazó iratot becsatolni.
10.) Ajánlattevő szakmai ajánlat benyújtására köteles az ajánlattételi információkban meghatározottak szerint.
11.) A tárgyi eljárásban előírt alkalmassági feltételek és azok előírt igazolási módjai a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12.) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Miski György (00020)
13.) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza.
14.) A Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő a felhívás II.2.5 pont szerinti valamennyi minőségi értékelési alszempont esetében előírja, hogy a 60 hónapnak megfelelő, vagy azt meghaladó megajánlásokat a maximálisan kiosztható 100 ponttal, míg a 0 hónapnak megfelelő megajánlásokat a minimálisan kiosztható 0 ponttal értékeli.
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2017/12/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges