Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/195
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről – Közszolgáltatások/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.10.09.
Iktatószám: 18003/2018
CPV Kód: 71311300-4
Ajánlatkérő: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Teljesítés helye: HU110, HU120, HU331
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Vasúti szolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről - Közszolgáltatások
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/25/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: MÁV Magyar Államvasutak Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15784
Postai cím: Könyves Kálmán krt. 54-60.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1087
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Ligeti Éva
Telefon: +36 14578040
E-mail: eva.ligeti@chsh.hu
Fax: +36 14578041
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mavcsoport.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.mavcsoport.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.6) Fő tevékenység
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
x Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: (NoBo) és NSZ (DeBo) tanúsítás megbízási szerződés keretében a Budapest-Belgrád vasúti korridor hazai szakaszán
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311300-4
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: megbízási szerződés
II.1.1) és II.2.1) pontok teljes elnevezése / Szerződés tárgya: „Budapest - Belgrád X/b vasúti korridor hazai szakaszának (150. sz. vasút vonal Budapest Fc. - Kelebia Oh.) korszerűsítése tárgyú beruházáshoz a vasúti rendszerek kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet szerinti EK (NoBo) és NSZ (DeBo) tanúsítás megbízási szerződés keretében”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
Érték: (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V.szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem:
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: (NoBo) és NSZ (DeBo) tanúsítás megbízási szerződés keretében a Budapest-Belgrád vasúti korridor hazai szakaszán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71311000-1
További tárgyak: 71311100-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU120, HU331 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, Budapest-Ferencváros (kiz) - Soroksár - Kelebia oh.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Feladatai különösen Budapest-Belgrád 150sz. vasúti korridor hazai szakaszának (Bp-Kelebia) korszerűsítése/fejlesztése tárgyú beruházáshoz kapcsolódóan (tov Projekt)
Ajánlatadás szakasza ((tervező+)kivitelező kiválasztására irányuló eljárás(ok)ban történő közreműködés)
- Ajánlati dokumentáció műszaki véleményezése/kiegészítő műszaki dokumentáció (szükség esetén) készítése
- Beszerzési eljárásban kiegészítő tájékoztatás során beérkező kérdések megválaszolásának támogatása (igény szerint=isz)
- Közreműködés tárgyalásos eljárás kapcsán (isz)
- Közreműködés ajánlatok értékelésében, bírálatában.
Tervezési szakasz
Tekintettel arra, hogy a kapcsolódó projekt megvalósítása főszabályként (Sorokság bez -Kelebia oh) tervezés+kivitelezés szerződés alapján történik, így a kiválasztási eljárást követően nyertes fővállalkozó megkezdi az engedélyezési tervek készítését
- készülő tervek,tenderdokumentáció vizsgálata abból a szempontból, hogy beszerzési kiírásban megfogalmazott követelmények teljesültek-e
- műszaki,gyakorlati megvalósíthatóság vizsgálata, a ráfordított kivitelezési idő és forgalmi zavartatás minimalizálása szempontjából
- Projekt költségoptimalizálásának vizsgálata
- Projekt ütemtervének vizsgálata vágányzári idő tekintetében
- Feladata tervezési munkák megfelelőségének tanúsítása (NoBo, DeBo) EK-hitelesítési és Nemzeti Szabályoknak való megfelelőségi eljárásra vonatkozó magyar, nemzetközi jogszabályokban meghatározottak szerint. Engedélyezési tervek megfelelőségéről, tervellenőrzésről szóló írásbeli jelentések elkészítése
Kivitelezési szakasz
- Hitelesítési eljárást SG modul alapján folytatja le (EB 2010/713/EU)
- Egyedi vizsgálat: összeállítja az alrendszerek gyártására, szerelésére vonatkozó terveket, minősítési dokumentációkat, amelyek megfelelő nyilvántartások mellett magukba foglalják ÁME-k alapján előírt adatokat is
- Kiállítja EK-hitelesítési és NSZ megfelelőségi nyilatkozatot
- Közreműködik egyedi termékellenőrzésen alapuló EK-hitelesítés elvégzésében
- Közreműködik ISV-közbenső hitelesítési nyilatkozat kiadásában
- Közreműködik közbenső EK-hitelesítési Tanúsítvány kiadásában
- ISV kísérő műszaki dokumentációt készít
- Kivitelezés során ellenőrzi az elkészült létesítményeket, dokumentációkat, tapasztalatairól és az esetlegesen feltárt nem megfelelőségekről haladási jelentést készít
A fentieken kívül általános feladatai
- Tanúsító szervezetek által, a megfelelőség-értékelési eljárás lefolytatásához, igényelt dokumentációk Megbízótól történő begyűjtése, rendszerezése, fordítása és kijelölt (DeBo), valamint bejelentett (NoBo) partnerek részére történő eljuttatása elektronikus tárhelyeken, ill. elektronikus formában
- Bejelentett(NoBo) és kijelölt(DeBo) szervezetek által előállított dokumentációk rendszerezése, fordítása és teljesítési dokumentáció Megbízónak való, szerződésben előírtak szerinti, leszállítása
- Tanúsítással kapcsolatos szakmai kérdések megválaszolása Megbízónak elektronikus és/vagy postai úton
- Tanúsítási tevékenységhez kapcsolódó műszaki-szakértői tevékenység ellátása
- Tanúsítói bejárások szervezése projektek által érintett munkaterületeken
- Ellenőrzési eljárásrendet készít és ütemterv szerint végzi a feladatot
- Szakértelmével támogatja/ellenőrzi a használatbavételi eljáráshoz szükséges dokumentáció összeállítását, együttműködés a Hatóságokkal
Tanúsítás: Európai Parlament és Tanács 2008/57/EK irányelv, illetve a 30/2010 (XII.23.) NFM r szerinti EK és NSZ szerint.
A feltüntetett feladatok tájékoztató jellegűek, a projektmegvalósítás időszakában módosulhatnak.
A Projekt leírását, és a részletes feladatleírást a közbeszerzési dok. tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
( Közzétehető? igen )
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2)a) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 60 hónap] 15
2 A felhívás III.1.3) M2)b) pontjában meghatározott személyi állomány többlet létszáma. [max. plusz 1 fő] 10
3 A felhívás III.1.3) M2)c) pontjában meghatározott személyi állomány többlet létszáma. [max. plusz 1 fő] 10
4 A felhívás III.1.3) M2) pontjában meghatározott szakembereken túl bemutat egy olyan teljesítésben részt vevő okleveles építészmérnök szakembert, aki rendelkezik rehabilitációs környezettervező szakmér 10
5 A felhívás III.1.3) M2) pontjában meghatározott szakembereken túl bemutat olyan teljesítésben részt vevő szakembert, aki okleveles infrastruktúra-építőmérnöki végzettséggel rendelkezik 5
6 A felhívás III.1.3) M2) pontjában meghatározott szakembereken túl bemutat olyan teljesítésben részt vevő szakembert, aki rendelkezik SZÉM1 vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megs 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Felhívással induló tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D2. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2018 /S 038 - 083879
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett időszakos előzetes tájékoztató - közüzemi szolgáltatások; Ajánlati/részvételi felhívás - Közszolgáltatások; Eljárást megindító felhívásként közzétett előminősítési rendszer - közüzemi szolgáltatások; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ az időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés:
Szerződés/rész odaítélésre került nem
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
x Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
(éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
( Közzétehető ? igen )
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
( Közzétehető? igen )
 
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
( Közzétehető? igen )
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 6000000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke:
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár
Érték áfa nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa
  Európai Unió
  Nem Európai Unió
 
V.2.9) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
V.2.10) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt
nem

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevő(k) neve, címe, adószáma:
- GTH-KTI-BME Konzorcium: GTH Holding Zrt. (1126 Budapest, Dolgos utca 2. 4. épület 2. em. 8.; adószám: 14933484-2-43); KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. (1119 Budapest, Than Károly u. 3-5.; adószám: 21925221-2-43); BME ITS Közlekedési- és Járműrendszerek Nonprofit Zrt. (1111 Budapest, Műegyetem rakpart 3. 1. em. 71.; adószám: 24790358-2-43)
Ajánlatkérő a Kbt. 131. § (9) bekezdése alapján, a szerződés megkötésétől eláll, azt megtagadja, figyelemmel arra, hogy az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezés megküldését követően beállott, ellenőrzési körén kívül eső és általa előre nem látható körülmény miatt - a fedezet rendelkezésre állásának hiányára tekintettel - mint Megrendelő a szerződés megkötésére és teljesítésére nem lenne képes.
II.2.5) Értékelési szempontok teljes terjedelemben:
1. A felhívás III.1.3) M2)a) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 60 hónap]; súlyszám: 15
2. A felhívás III.1.3) M2)b) pontjában meghatározott személyi állomány többlet létszáma. [max. plusz 1 fő]; súlyszám: 10
3. A felhívás III.1.3) M2)c) pontjában meghatározott személyi állomány többlet létszáma. [max. plusz 1 fő]; súlyszám: 10
4. A felhívás III.1.3) M2) pontjában meghatározott szakembereken túl bemutat egy olyan teljesítésben részt vevő okleveles építészmérnök szakembert, aki rendelkezik rehabilitációs környezettervező szakmérnök végzettséggel. súlyszám: 5
5. A felhívás III.1.3) M2) pontjában meghatározott szakembereken túl bemutat olyan teljesítésben részt vevő szakembert, aki okleveles infrastruktúra-építőmérnöki végzettséggel rendelkezik. súlyszám: 5
6. A felhívás III.1.3) M2) pontjában meghatározott szakembereken túl bemutat olyan teljesítésben részt vevő szakembert, aki rendelkezik SZÉM1 vagy azzal egyenértékű jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel. súlyszám: 5
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: kapcsolat@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/03 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D2. melléklet
Közszolgáltatások
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/25/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Felhívás nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/25/EU irányelv 50. cikke alapján történő indokolása
  Felhívással induló korábbi eljárás keretében nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi jelentkezések érkeztek be
  A szóban forgó szerződés kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési célokat szolgál, az irányelvben megállapított feltételek szerint
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  Előnyös vásárlások valamely nagyon rövid ideig, a piaci áraknál lényegesen alacsonyabb áron elérhető, különösen előnyös lehetőség kihasználásával
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)