Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/183
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.22.
Iktatószám: 18034/2021
CPV Kód: 71300000-1
Ajánlatkérő: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye: HU211; HU211; HU211; HU211
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság;FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Bicske mérnöki és műszaki ellenőri feladatok
Hivatkozási szám: EKR000494762020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Megbízási szerződések keretében Bicske vasútállomás intermodális átszállókapcsolatainak fejlesztése és P+R parkolók kialakítása, a pályaudvar és a közösségi közlekedés fejlesztése, kapcsolódó létesítmények kivitelezésének lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása
A feladat minden rész tekintetében:
A bicskei intermodális személyszállítási központ és kapcsolódó létesítményeik, valamint további három projektelem (felvételi épület, közúti aluljáró, és vasúti elemek vonatkozásában az akadálymentesítés) tervezése és kivitelezése során a lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása. A műszaki, minőségi követelmények teljesülésének ellenőrzése, a vonatkozó jogszabályok, a Vállalkozói Szerződés, valamint a Mérnökkel kötött szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően. A független Kontroll Labor által mért eredmények ellenőrzése, megfelelőségének, vagy nem megfelelőségének dokumentálása. A feladat teljeskörűen a Mérnök Szerződéses Feltételekben és annak 1. számú mellékletét képező Mérnök Projekt Kézikönyvben részletezett alábbi résztevékenységeket foglalja magába:
• műszaki ellenőrzés
• a kivitelezési szerződés keretében (1. rész), a kivitelező által készített tervek felülvizsgálata, véleményezése és jóváhagyása
• a kivitelezési szerződéstől független, külön tervezési szerződés keretében (2.; 3.; 4. rész) készülő tervek (engedélyes és kiviteli tervek) folyamatba épített felülvizsgálata, véleményezése, a vonatkozó kivitelezési közbeszerzési eljárás(ok) előkészítésének támogatása és jóváhagyása
• a kivitelezési szerződés keretében a kivitelező által készített tervek felülvizsgálata, véleményezése és jóváhagyása
• mind a vállalkozó által, mind a szolgáltató által végzett közműkiváltások esetén a tervkészítés folyamatában való részvétel, az elkészülő tervek folyamatba épített felülvizsgálata és véleményezése
• együttműködés a közműkiváltás előre haladása érdekében, a közműkiváltás technológiai folyamatainak nyomon követése
• kivitelezői követelések, változtatási kérelmek vizsgálata, véleményezése, kezelése
• árvizsgálat, árszakértői vizsgálatok elkészítése
• fizikai és pénzügyi előrehaladás nyomonkövetése, vállalkozói ütemtervek felülvizsgálata és jóváhagyása
• rendszeres jelentések készítése a megrendelő számára
• régészeti munkálatok felmérése, ellenőrzése, koordinálása
• növénytelepítési munkák ellenőrzése
• munkavédelem ellenőrzése és dokumentálása
• munkafolyamatok nyomonkövetése, dokumentálása (monitoring)
• építési napló vezetése
• felmérések ellenőrzése, felülvizsgálata
• minőségbiztosítás (TU, MMT felülvizsgálata, engedélyezése)
• kooperációkkal kapcsolatos feladatok ellátása
• munkaterület átadás-átvételek koordinációja
• munkakezdési engedélyek kiadása
• a Minősítési Dokumentumok és Megvalósulási Tervek átvételének igazolása
mérnöki feladatok teljesítése a Műszaki Átadás-átvételi Eljárás, az (ideiglenes) forgalomba helyezés/használatbavétel, használatba adás és befejező munkák során
• Műszaki átadás- átvételi eljárás, üzembe helyezés, hibajavítás és hiánypótlás során a NIF Zrt. érdekeinek képviselete, a Közműmegállapodás teljesülésében a helyszínen is.
• Vállalkozó jótállási kötelezettsége teljesítésének ellenőrzése
A fent felsorolás-szerűen bemutatott, teljeskörűen a Mérnök Szerződéses Feltételekben és annak 1. számú mellékletét képező Mérnök Projekt Kézikönyvben részletezett résztevékenységek elvégzése minden rész esetében feladat, az egyes részek esetében elvégzendő feladatok tekintetében csak azok teljesítésének időbelisége, valamint a tervezendő és kivitelezendő műszaki tartalom jelent különbséget.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 268000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Intermodális csomópont és kapcsolódó létesítmények
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71242000-6
71243000-3
71245000-7
71246000-4
71251000-2
71300000-1
71311300-4
71312000-8
71320000-7
71321000-4
71321100-5
71322000-1
71327000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2060 Bicske
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az intermodális csomópont, valamint ahhoz kapcsolódó létesítmények tervezése és kivitelezése során lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.
A tervezett létesítmények kivitelezési tartalmának összefoglaló főbb műszaki tartalma, amelyekkel kapcsolatosan az egyes részek tekintetében a nyertes ajánlattevő a feladatait köteles ellátni:
1. Kiviteli tervek elkészítése az alábbi elemek tekintetében:
• Közműhálózat kialakítása.
• Vasúti rakodórámpa kialakítása, ahhoz kapcsolódó rakodóvágányok jelenlegi vágányképbe történő bekötése, figyelembe véve az üzemeltetői, hatósági előírásokat.
• Közvilágítás.
• Vasútépítéshez tartozó zajvédőfal terveinek felülvizsgálata és kiviteli terveinek elkészítése.
• Kivitelező feladata, hogy a meglévő építési engedélyek – a szakaszos forgalomba helyezés érdekében – az egyes projektelemekre vonatkozóan megbontásra kerüljenek, figyelembe véve az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012. (V. 10.) Korm. rendelet előírásait. Az ideiglenesen forgalomba helyezett építményrésznek rendeltetésszerű használatra alkalmasnak kell lennie és a környezetvédelmi és forgalombiztonsági követelményeknek meg kell felelnie.
2. Egy új nyugati elkerülő, 2*1 sávos, 7,5 méter széles út építése ~1 300 méter hosszon (1+1 méter széles padkával), ami összeköti a 8101 j. és a 8126 j. utakat, azok csatlakozásaiban szintbeni csomópontok kialakításával, tehermentesítve ezzel a Csákvári utat.
3. Az új elkerülő út kialakítása során a meglévő, de közúti forgalom részére át nem adott vasúti felüljárót fel kell újítani, a szakági terveknek megfelelően ~50 méter hosszon, majd ennek meghosszabbításaként kell az elkerülő utat kiépíteni. Az út melletti vízelvezető árkokat a tervek alapján ki kell alakítani.
4. A Móricz Zs. utca nyomvonalának folytatásaként új összekötő, 2*1 sávos, külterületen 7,5 méter széles, belterületen 6,5 méter széles út építése ~ 1 500 méter hosszon, amely így kapcsolatot teremt a vasútállomás és az új elkerülő út között. A nyugati elkerülő út vasúti hídja előtt egy új szintbeni körforgalmi csomópont létesítése (0+540 kmsz-ben), amelybe csatlakozik a tervezett állomásra vezető összekötő út. (A nyugati elkerülő út és a Móricz ZS. utca egybefüggő út hossza: ~1 300 m+ ~1 500 m = ~ 2 800 m). Az út melletti vízelvezető szikkasztóárkokat a tervek alapján ki kell alakítani.
5. A Szent István utca ~ 50 méter hosszon épül át. A Móricz Zs. utca, valamint a Szent István utca átépítése keretében az úttal párhuzamosan elválasztott ~ 1 100 m gyalogos- és ~ 130 m kerékpárút építése.
6. A Móricz Zs. utca átépítése az állomás előtti területen, a felvételi épület vonaláig, kialakítva ezzel az új állomási előteret, 5 db autóbusz indulási hellyel, 2 db taxiállással, 12 db K+R és 10 db akadálymentes parkolóállással, gyalogosfelületekkel, gyalogosátvezetéssel, növénytelepítéssel. Ezen projektelem kapcsán ki kell alakítani a leendő felvételi épület közműcsatlakozásait is, oly módon, hogy annak jövőbeni bekötése a legkisebb bontással és újraépítéssel járjon. A Móricz Zs. utcában található ingatlanokhoz vezető kapubehajtók felújítása (összesen 26 db).
7. Az állomás melletti rakodó, illetve a XII. és XIII. vágányok helyére autóbusz parkolóállások (Móricz Zs. utca 0+890 kmsz-ben behajtó, 1+007 kmsz-ben kihajtó) és P+R parkoló (1+081 kmsz-ben) kialakítása. A hosszútávú buszparkolóban 8 db autóbusz tárolására elegendő hely, a P+R parkolóban 136 db férőhely (melyből 3 db akadálymentes) kerül kialakításra.
8. A Móricz Zsigmond utcában a felvételi épület mellett 132 db fedett B+R tároló létesítése.
9. A rakodó áthelyezéséhez szükséges kiviteli tervdokumentáció elkészítése az Kivitelező feladata (az 1 sz. vasútvonal fejlesztésének figyelembevételével). A vasúti rakodórámpát és rakodóvágányt a vasútvonal mentén Tatabánya irányába át kell helyezni, a meglévő vágányképhez igazítottan. Kapcsolatát az új összekötő úttal ki kell alakítani. A rakodóvágányhoz tervezett közvilágítást ki kell építeni, illetve a meglévő rakodót és hozzá kapcsolódó vágányokat szükséges mértékben el kell bontani. Bicske állomás jelenlegi rakodókapacitásának elbontását az új rakodó és rakterület kiépítését követően lehet megkezdeni. A jelenlegi, építési engedéllyel rendelkező tervek alapján a rakodóvágány építési hossza ~ 700 méter. A régi vágány bontási hossza ~ 900 méter.
10. A kivitelezési területeken az érintett közműkiváltások elvégzése, a Kivitelező által készített kiviteli tervek alapján.
11. A vasúti gyalogos aluljáró meghosszabbítása a déli P+R parkolóig ~30 méter hosszon, valamint az így kialakított új vasúti gyalogos aluljáró végén a déli P+R parkoló lifttel való megközelítésének kialakítása.
12. A tervdokumentációnak megfelelően, támfal építése szükséges az állomás melletti új P+R parkoló és a vágányok közötti magasságkülönbség miatt. A támfal kiépítése egyben a zajárnyékoló fal alapozását is adja.
13. A vasútállomás déli oldalán a Csákvári úton egy szintbeni körforgalmi csomópont építése (0+572 kmsz-ben), amelyből megközelíthető a Csákvári út, a Kinizsi utca, az új, déli P+R parkolóba vezető út, valamint a tervezésre kerülő közúti aluljáró. A Kinizsi utcai ághoz csatlakozik a Szondi utcai szervizút. A kivitelezés során az új közúti aluljáró tervezőjével folyamatos egyezetetés szükséges. A Csákvári út ~60 méter, a Kinizsi Pál u. ~110 méter hosszon épül át. A vasútállomás déli oldalán 200 férőhelyes P+R parkoló (melyből 8 db akadálymentes) építése, valamint 40 db B+R kerékpártároló építése, növénytelepítéssel. A déli P+R parkoló építését megelőzően a terület rendezése fakivágással, épületbontással. A kivitelezés minden ütemében az 1. sz. vasútvonal folyamatos üzemét biztosítani szükséges.
14. A gyalogos felüljáró elbontásra kerül.
15. ~50 méter hosszon, balra kanyarodó sáv építése a 8126 j. Söréd-Csákvár-Bicske összekötő úton, melyhez ~160 méter hosszon, 4,7 méter szélességben burkolatszélesítés szükséges az út jobb oldalán.
16. A 8101 j. Biatorbágy-Tatabánya összekötő úton ~70 méter hosszon (+ 10-10 méter kifuttatással) kopóréteg csere szükséges.
17. A kivitelező feladata továbbá az ideiglenes forgalomtechnika megtervezése, a munkálatok megkezdése előtt annak közútkezelővel történő egyeztetése és elfogadtatása, valamint kiépítése.
A kivitelezés minden ütemében az 1. számú vasútvonalon az átmenő vágányoknál a 80 km/h, a megelőző vágányoknál a 40 km/h sebesség folyamatos biztosítása szükséges.
A nyertes Kivitelező a fentiekben foglalt mennyiségek alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ karakterrel jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia, valamint az áttervezés sajátosságai következtében változhatnak.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M/2.1.a. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1.a. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 12 hónap) 20
2 2. Az M/2.1.b. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1.b. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 12 hónap) 10
3 3. Az M/2.1.c. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1.c. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 12 hónap) 10
4 4. Az M/2.1.d. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.1.d. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 12 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP- 3.2.0-15-2019- 00034
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Felvételi épület
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak: 71243000-3
71245000-7
71246000-4
71300000-1
71311300-4
71312000-8
71320000-7
71321100-5
71322000-1
71327000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2060 Bicske
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A felvételi épület kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésének támogatása a tervezés szakaszában, a kivitelezés során lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.
A nyertes ajánlattevő feladatellátáshoz kapcsolódó műszaki tartalom:
• A meglévő földszint+emelet+tetőtér kialakítású vasúti felvételi épület részbeni elbontása és átalakítása, amellyel klasszikus, de a mai kor építészeti eszközeivel egy korszerű, akadálymentesített, szintén földszint+emelet+tetőtér kialakítású új felvételi épület kerül kialakításra. A jelenlegi állomási épületben az emeleten található D55 típusú állomási biztosító berendezés, továbbá az épület nyugati felén található kapcsolókert és GSM-R torony a helyén marad. A felújítás során a felvételi épületbe becsatlakozó, a peronokhoz vezető gyalogos aluljáró épületbe vezető feljárata biztosításra kerül. A tervezett kialakítás nettó alapterületi adatai: földszint: mintegy 800m2, emelet: mintegy 400m2, tetőtér: mintegy 100m2. A felvételi épület átalakítása során a szükséges közműkiváltások is elvégzésre kerülnek.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A felvételi épület tervezéséhez és kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki tartalom megvalósítása tekintetében a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra jelen eljárással párhuzamosan (Tervezési szerződések keretében Bicske vasútállomás területén a vágányok alatti közúti aluljáró, valamint a felvételi épület, és a vasúti elemek akadálymentesítésének engedélyes és kivitelei tervdokumentációjának elkészítése), melyben feladat az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése.
A műszaki tartalom megvalósítása tekintetében a kivitelező kiválasztására külön eljárásban, a kiviteli tervek birtokában kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1. Az M/2.2.a. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2.a pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 12 hónap) 30
2 2. Az M/2.2.b. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.2.b. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 12 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP- 3.2.0-15-2019- 00034
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Közúti aluljáró
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak: 71243000-3
71245000-7
71246000-4
71300000-1
71311300-4
71312000-8
71320000-7
71321100-5
71322000-1
71327000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2060 Bicske
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A közúti aluljáró kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésének támogatása a tervezés szakaszában, a kivitelezés során lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.
A nyertes ajánlattevő feladatellátáshoz kapcsolódó műszaki tartalom:
• A projekt keretében tervezendő, mintegy 180m hosszú, a vasúti pálya alatti közúti, kerékpáros és gyalogos aluljáró építése. A közúti aluljáró a vasút északi oldalán a Szent István út és a Móricz Zs. u. csomópontjához, a déli oldalon pedig a Kinizsi u., Csákvári u., Szondy u. csomópontjában megépülő körforgalomhoz csatlakozik. A közúti aluljáróban és az abból kiérkező útpályán min. 2x1 forgalmi sáv épül, min. 6,00 m burkolatszélességgel. A gyalog és kerékpárút szélessége min. 4,25 m. A Szent István út, közúti aluljáró B.V.c.C tervezési kategóriába tartozik, a tervezési sebessége 30 km/h.
• A közúti aluljáró kivitelezése során kerül elvégzésre az 1. részben bemutatott kivitelezési munkákhoz kapcsolódóan még:
- az északi oldalon a Szent István út és a Mórizs Zs. utca csatlakozásánál 71 méter hosszon kerékpár és gyalog út építése
- a déli oldalon a Kinizsi Pál utca 53 méter, a Szent István út aluljáró és körforgalom közötti szakasza (78 m), valamint a Szondi utca 64 méter hosszon történő felújítása
- A kerékpáros és gyalogos aluljáró építése során a szükséges közműkiváltások is elvégzésre kerülnek.
A nyertes Kivitelező a fentiekben foglalt mennyiségek alapulvételével köteles a terveket elkészíteni, azonban a ~ karakterrel jelölt mennyiségek a kiviteli tervek elkészítése és a kivitelezés során a valós terepviszonyok és a választott technológia, valamint az áttervezés sajátosságai következtében változhatnak.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
A közúti aluljáró tervezéséhez és kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki tartalom megvalósítása tekintetében első körben a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra jelen eljárással párhuzamosan (Tervezési szerződések keretében Bicske vasútállomás területén a vágányok alatti közúti aluljáró, valamint a felvételi épület, és a vasúti elemek akadálymentesítésének engedélyes és kivitelei tervdokumentációjának elkészítése), melyben feladat az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése.
A műszaki tartalom megvalósítása tekintetében a kivitelező kiválasztására külön eljárásban, a kiviteli tervek birtokában kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.3.a. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember az M/2.3.a pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 12 hónap) 30
2 Az M/2.3.b. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.3.b. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 12 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP- 3.2.0-15-2019- 00034
II.2.14) További információ:

II.2.1)
Elnevezés: Akadálymentesítés
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71242000-6
További tárgyak: 71243000-3
71245000-7
71246000-4
71300000-1
71311300-4
71312000-8
71320000-7
71321100-5
71322000-1
71327000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 2060 Bicske
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Az akadálymentesítés kivitelezésére vonatkozó közbeszerzési eljárás előkészítésének támogatása a tervezés szakaszában, a kivitelezés során lebonyolító mérnöki és műszaki ellenőri feladatok ellátása.
A nyertes ajánlattevő feladatellátáshoz kapcsolódó műszaki tartalom:
• 2 darab, 4 vágányt kiszolgáló vasúti utasforgalmi peron SK+55 szintre történő emelése, szükség szerinti szélesítése,
• a peronokhoz felvezető peronlépcsők kivitelezése,
• korszerű utastájékoztatási rendszerek elhelyezése a peronokra,
• az összes fogyatékossági csoportra kiterjedő, fizikai és infokommunikációs akadálymentesítés a peronokon
• A szükséges közműkiváltások is elvégzésre kerülnek.

A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentumok tartalmazzák.
Az akadálymentesítés tervezéséhez és kivitelezéséhez kapcsolódó műszaki tartalom megvalósítása tekintetében első körben a tervező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra jelen eljárással párhuzamosan (Tervezési szerződések keretében Bicske vasútállomás területén a vágányok alatti közúti aluljáró, valamint a felvételi épület, és a vasúti elemek akadálymentesítésének engedélyes és kivitelei tervdokumentációjának elkészítése), melyben feladat az engedélyes és kiviteli tervek elkészítése.
A műszaki tartalom megvalósítása tekintetében a kivitelező kiválasztására külön eljárásban, a kiviteli tervek birtokában kerül sor.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M/2.4.a. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.4.a pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 12 hónap) 30
2 Az M/2.4.b. pont szerinti követelmény igazolására bemutatott szakember M/2.4.b. pontban meghatározott minimumkövetelménynél nagyobb szakmai tapasztalata (hónapban megadva, min. 0, max. 12 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: IKOP- 3.2.0-15-2019- 00034
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 255 - 641447
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Intermodális csomópont és kapcsolódó létesítmények
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30974436
Postai cím: Királyhágó Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eco-tec.hu
Telefon: +36 17979301
Internetcím(ek): (URL) www.eco-tec.hu
Fax: +36 12092281
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54012613
Postai cím: Csalogány Utca 12/B. 3. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: szunyogh.ferenc@fer-man.hu
Telefon: +36 309219605
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 200000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ad hoc szakértés, geodéziai feladatok, árszakértés, munkavédelmi feladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 2 Rész száma: 2 Elnevezés: Felvételi épület
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30974436
Postai cím: Királyhágó Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eco-tec.hu
Telefon: +36 17979301
Internetcím(ek): (URL) www.eco-tec.hu
Fax: +36 12092281
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54012613
Postai cím: Csalogány Utca 12/B. 3. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: szunyogh.ferenc@fer-man.hu
Telefon: +36 309219605
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 15000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ad hoc szakértés, geodéziai feladatok, árszakértés, munkavédelmi feladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 3 Rész száma: 3 Elnevezés: Közúti aluljáró
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_30974436
Postai cím: Királyhágó Tér 8-9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU11
Postai irányítószám: 1126
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@eco-tec.hu
Telefon: +36 17979301
Internetcím(ek): (URL) www.eco-tec.hu
Fax: +36 12092281
A nyertes ajánlattevő kkv igen

Hivatalos név: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54012613
Postai cím: Csalogány Utca 12/B. 3. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: szunyogh.ferenc@fer-man.hu
Telefon: +36 309219605
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 50000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ad hoc szakértés, geodéziai feladatok, árszakértés, munkavédelmi feladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 4 Rész száma: 4 Elnevezés: Akadálymentesítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/09 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_54012613
Postai cím: Csalogány Utca 12/B. 3. em. 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 1015
Ország: Magyarország
E-mail: szunyogh.ferenc@fer-man.hu
Telefon: +36 309219605
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 3000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: ad hoc szakértés, geodéziai feladatok, árszakértés, munkavédelmi feladatok, ajánlati felhívás III.1.3) pont M/1.4. alpont és M/2.4. b) alpont szerinti előírások teljesítéséhez kapcsolódó feladatok ellátására

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők és nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
1. RÉSZ: INTERMODÁLIS CSOMÓPONT ÉS KAPCSOLÓDÓ LÉTESÍTMÉNYEK
1.
Ajánlattevő neve: Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, Kereskedelmi és ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.
Adószám: 10322837-2-42
2.
Ajánlattevő neve: VASÚT-HÍD-ÚT Híd- és Mélyépítési Mérnöki Tanácsadó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely, Várkonyi István utca 14.
Adószám: 14580574-2-18
3. Nyertes közös ajánlattevők:
Közös Ajánlattevő neve: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös Ajánlattevő székhelye: 1126 Budapest, Királyhágó Tér 8-9.
Adószám: 13878959-2-43
Közös Ajánlattevő neve: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös Ajánlattevő székhelye: 1015 Budapest, Csalogány utca 12/B. 3. em. 3.
Adószám: 27938977-2-41
4.
Közös Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Adószám: 10554885-2-43
Közös Ajánlattevő neve: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.
Adószám: 12308161-2-03

2. RÉSZ: FELVÉTELI ÉPÜLET
1. Nyertes közös ajánlattevők:
Közös Ajánlattevő neve: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös Ajánlattevő székhelye: 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
Adószám: 13878959-2-43
Közös Ajánlattevő neve: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös Ajánlattevő székhelye: 1015 Budapest, Csalogány utca 12/B. 3. em. 3.
Adószám: 27938977-2-41
2.
Ajánlattevő neve: Országos Vízügyi Beruházási Mérnöki Konzulens és Tervező Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1138 Budapest Váci út 188. 3. em.
Adószám: 10832972-2-41
3.
Ajánlattevő neve: Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, Kereskedelmi és ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.
Adószám: 10322837-2-42
4.
Közös Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Adószám: 10554885-2-43
Közös Ajánlattevő neve: VIKÖTI Mérnök Iroda Kft.
Közös Ajánlattevő székhelye: 6000 Kecskemét, Ceglédi út 2.
Adószám: 12308161-2-03
5.
Közös Ajánlattevő neve: Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös Ajánlattevő székhelye: 1143 Budapest Stefánia út 81.
Adószám: 14541744-2-42
Közös Ajánlattevő neve: Szeviber Mérnök Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös Ajánlattevő székhelye: 6750 Algyő Fazekas Utca 22.
Adószám: 10450097-2-06
6.
Ajánlattevő neve: VASÚT-HÍD-ÚT Híd- és Mélyépítési Mérnöki Tanácsadó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely, Várkonyi István utca 14.
Adószám: 14580574-2-18

3. RÉSZ: KÖZÚTI ALULJÁRÓ
1.
Ajánlattevő neve: Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, Kereskedelmi és ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.
Adószám: 10322837-2-42
2. Nyertes közös ajánlattevők:
Közös Ajánlattevő neve: ECO-TEC Műszaki-Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös Ajánlattevő székhelye: 1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9.
Adószám: 13878959-2-43
Közös Ajánlattevő neve: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Közös Ajánlattevő székhelye: 1015 Budapest, Csalogány utca 12/B. 3. em. 3.
Adószám: 27938977-2-41
3.
Ajánlattevő neve: VASÚT-HÍD-ÚT Híd- és Mélyépítési Mérnöki Tanácsadó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely, Várkonyi István utca 14.
Adószám: 14580574-2-18
4.
Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Adószám: 10554885-2-43
4. RÉSZ: AKADÁLYMENTESÍTÉS
1. Nyertes ajánlattevő:
Ajánlattevő neve: FER-MAN Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1015 Budapest, Csalogány utca 12/B. 3. em. 3.
Adószám: 27938977-2-41
2.
Ajánlattevő neve: Transinvest-Budapest Mérnöki, Konzultánsi, Kereskedelmi és ügynöki Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 1106 Budapest, Fehér út 10/a-b.
Adószám: 10322837-2-42
3.
Ajánlattevő neve: UTIBER Közúti Beruházó Kft.
Ajánlattevő székhelye: 1115 Budapest, Csóka u. 7-13.
Adószám: 10554885-2-43
4.
Ajánlattevő neve: VASÚT-HÍD-ÚT Híd- és Mélyépítési Mérnöki Tanácsadó és Kivitelező Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely, Várkonyi István utca 14.
Adószám: 14580574-2-18
5.
Ajánlattevő neve: Magyar Mérnök Céh Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlattevő székhelye: 9700 Szombathely Rákóczi Ferenc Utca 35
Adószám: 24702971-2-18
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § rendelkezése szerint.
A II.2.4) pont folytatása (I. rész):
A műszaki tartalom megvalósítása tekintetében kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás kerül lefolytatásra (Bicske IMCS építése és rakodó áthelyezése) jelen eljárással párhuzamosan. Mely soránEbben a kivitelező feladataként jelenik meg a kivitelezés, valaminten a rakodó és hozzá tartozó rakodóvágányok tervezése mellett, túl a rendelkezésre álló engedélyes tervek és kiviteli tervek felülvizsgálata, a kivitelezendő műszaki tartalomhoz illeszkedő hiányzó tervek, fedvénytervek elkészítése., a meglévők ennek megfelelő módosítása. Továbbá kivitelezői feladat a műszaki tartalomnak megfelelő engedélyek szükség szerinti módosítása, megbontása.
A nyertes ajánlattevő feladatait részletesen az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.


VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)