Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/183
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.22.
Iktatószám: 18117/2021
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Teljesítés helye: HU332; HU110; HU312; HU311; HU323
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: LBL Fővállalkozó és Szállítási Kft.;Best Solution Konstrukt Kft.;EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa: Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Gazdasági és pénzügyek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_79961170
Postai cím: Lajos u. 103. B.ép. 2. em.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1036
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Szalma Borbála
Telefon: +36 706121293
E-mail: Szalma.Borbala@nfsi.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nfsi.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
 
Hivatalos név: Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_23305041
Postai cím: Széchenyi Utca 2
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lipi László
Telefon: +36 14125603
E-mail: lipi.laszlo@nav.gov.hu
Fax: +36 14125819
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nav.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
x Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: NAV épületeinek energetikai korszerűsítése
Hivatkozási szám: EKR001337392019
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
NAV épületeinek energetikai korszerűsítése (5 rész)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 2115021428 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: NAV Békéscsabai épületének energetikai korszerűsít
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45300000-0
További tárgyak: 45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU332 A teljesítés fő helyszíne: 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 1. hrsz.: 3796/2
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben AK feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00115 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az AT-t részére kiadásra kerülő KD-ban részletezettek szerint.
A projekt a NAV 5600 Békéscsaba, Kinizsi utca 1. hrsz.:3796/2 szám alatt található épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítését, épületautomatikai rendszerét, valamint egy víz-levegő rendszerű hőszivattyús rendszer komplex kiépítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, valamint egyes épületrész esetén a padlásfödémnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani az épület esetében a jelenlegi fűtési rendszer kiváltására egy víz-levegő rendszerű hőszivattyús rendszert, a hozzá kapcsolódó fan-coil rendszerrel. Egyéb megújuló energiahordozót hasznosító rendszer kiépítése nem történik az épület esetében.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Épület bruttó alapterülete: 4420 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
- Homlokzati nyílászárók cseréje 972 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
- magastető hő-és hangszigetelése 857 m2
- lapostető hő-és vízszigetelése 254 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
- Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt 1602 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
- Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 24 db
Épületautomatikai rendszer kialakítása kapcsolódó munkáival 1 ktg.
Hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése kapcsolódó munkáival
- épület szintjei: 4 szint + tetőtér
Fan coil rendszer kiépítése
- 14db 1,16/2,04 kW
- 8db 1,82/3,22 kW
- 56db 2,16/3,74 kW
- 20db 3,34/5,63 kW
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
- Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése (16db 16kW)
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, AT felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
2 3. Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 7
3 4.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 7
4 5. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam 270 naptári napban értendő.
AK egyenértékűség alatt az annál jobb funkciójú és minőségű megajánlást is érti.

II.2.1)
Elnevezés: NAV Budapesti épületének energetikai korszerűsítés
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak: 45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331100-7
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 26074/3 HRSZ; 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 30-36.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) K.r.-ben AK feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő KD-ban részletezettek szerint.
A projekt a NAV Észak-budapesti Adó és Vámigazgatóság 26074/3 HRSZ; 1131 Budapest, Madarász Viktor u. 30-36. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, valamint a pince feletti födémnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést.
Szükséges kialakítani a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását. Beépítésre kell kerülniük korszerű lapradiátoroknak is. Továbbá telepítésre kell kerülnie egy napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Épület bruttó alapterülete: 3314 m2
Pincefödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
pincefödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 987 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 10+10 cm vastagságban, 1092 m2+1092 m2 (összesen 2184 m2)
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt 1 693 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 201 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 51,03kWp (189db 270Wp napelem)
Energiamenedzsment rendszer kiépítése 1 ktg.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, AT felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata. AK egyenértékűség alatt az annál jobb funkciójú és minőségű megajánlást is érti
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
2 3.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 7
3 4. Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 7
4 5. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam 270 naptári napban értendő.
AK egyenértékűség alatt az annál jobb funkciójú és minőségű megajánlást is érti.

II.2.1)
Elnevezés: NAV Egri épületének energetikai korszerűsítése
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak: 45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331000-6
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU312 A teljesítés fő helyszíne: 3300 Eger, Szvorényi utca 52. hrsz.:7522/1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) K.r.-ben AK feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai” című, KEHOP-5.2.2/16-2017-00115 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő KD-ban részletezettek szerint.
A projekt a NAV 3300 Eger, Szvorényi utca 52. hrsz.:7522/1 szám alatt található épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, valamint egy víz-levegő rendszerű hőszivattyús rendszer komplex kiépítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak, magastetőnek, valamint egyes épületrész esetén a pincefödémnek is. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani az épület esetében a jelenlegi fűtési rendszer kiváltására egy víz-levegő rendszerű hőszivattyús rendszert, a hozzá kapcsolódó fan-coil rendszerrel. Továbbá telepítésre kell kerülnie egy napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Épület bruttó alapterülete: 3118 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 548 m2
Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 10 + 10 cm vastagságban, 584 – 584 m2 (összesen 1168 m2)
Pincefödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
pincefödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 233 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 290 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt 1279 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 35 db
Fan-coil rendszer kiépítése
-69db 1,16/2,04 kW
-29db 1,82/3,22 kW
-24db 2,16/3,74 kW
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
-Levegő-víz hőszivattyúk elhelyezése
-10db 16kW teljesítmény között
-Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 30 kWp (100db 300Wp napelem)
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, AT felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése. A részleteket a műszaki leírás tartalmazza. AK a 321/2015. (X. 30.) K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
2 3.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 7
3 4.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 7
4 5. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam 270 naptári napban értendő.
AK egyenértékűség alatt az annál jobb funkciójú és minőségű megajánlást is érti

II.2.1)
Elnevezés: NAV Miskolci épületének energetikai korszerűsítése
Rész száma: 4
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak: 45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331100-7
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU311 A teljesítés fő helyszíne: 2601 HRSZ; 3525 Miskolc, Kazinczy utca 19.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) K.r.-ben AK feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő KD-ban részletezettek szerint.
A projekt a NAV Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Adó és Vámigazgatóság 2601 HRSZ; 3525 Miskolc, Kazinczy utca 19. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, valamint egyes épületrészek esetén az árkád feletti födémnek is. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületrészek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását is. Beépítésre kell kerülniük hőcserélőknek és korszerű lapradiátoroknak is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei tájékoztató jelleggel:
Épület bruttó alapterülete: 7830 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 2064 m2
Függönyfal beépítése: 356 m2
Külső árnyékolás kiépítése 1ktg.
Árkád feletti födém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival 240 m2
Lapostető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Lapostető hő-és vízszigetelése 1 470 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt 2 012 m2
Épületautomatikai rendszer kialakítása kapcsolódó munkáival 1 ktg.
Hő- és füstelvezető (RWA) rendszer kiépítése kapcsolódó munkáival
Épület szintjei: 10 szint
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Gázkazán cseréje elektromos, gáz-füstgáz és fűtésoldali szereléssel 5db 100kW/db
Strangszabályzás, Radiátor és termoszelep csere 305 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 58,32kWp (216db 270Wp napelem)
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy a felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
2 3.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 7
3 4.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 7
4 5. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam 365 naptári napban értendő.
AK egyenértékűség alatt az annál jobb funkciójú és minőségű megajánlást is érti.

II.2.1)
Elnevezés: NAV Nyíregyházi épületének energetikai korszerűsít
Rész száma: 5
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 09331000-8
További tárgyak: 45300000-0
45320000-6
45321000-3
45331100-7
45350000-5
45443000-4
45453100-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 128/1 HRSZ; 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) K.r.-ben AK feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „Nemzeti Adó- és Vámhivatal energiatakarékossági beruházásai” című, KEHOP-5.2.2-16-2017-00115 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő KD-ban részletezettek szerint.
A projekt a NAV Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Adó és Vámigazgatóság 128/1 HRSZ; 4400 Nyíregyháza, Szabadság tér 7-8. épülete(i)t érinti. Ezen épület(ek) az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült(ek), de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület(ek) jelentős hőveszteséggel működnek. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, fűtési rendszerek korszerűsítését, valamint egy villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület(ek) energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület(ek) külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület(ek) homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek. A lapostetők hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat.
Szükséges kialakítani egyes épületek esetében a fűtési hálózat korszerűsítését, a fűtési rendszer szabályozását is. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.

Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb tervezett mennyiségei:
Épület bruttó alapterülete: 5652 m2
Homlokzati nyílászárók cseréje kapcsolódó munkáival
Homlokzati nyílászárók cseréje 840 m2
Árnyékolók, zsaluziák beépítése 1 ktg.
Padlás utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése 1080 m2
Árkádfödém utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival 125 m2
Tető utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Tető hő-és vízszigetelése 65 m2
Tetőtéri belső fal utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival 130 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése kapcsolódó munkáival
Homlokzati kőzetgyapot és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása befordulásokkal és kávaszigetelésekkel együtt 2370 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése kapcsolódó munkáival
Távfűtés szekunder szivattyúcsere 1 ktg.
Termoszelep csere 218 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival
Napelemes energiarendszer kialakítása Teljesítmény: 56,7kWp (210db 270Wp napelem)
Épületautomatikai rendszer kiépítése 1 ktg.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
A közbeszerzés ismertetése csak a főbb mennyiségeket tartalmazza tájékoztató jelleggel, AT felelőssége a mennyiségek ajánlattételt megelőző ellenőrzése.
A részleteket a műszaki leírás tartalmazza.
AK a 321/2015. (X. 30.) K.r. 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a „vagy azzal egyenértékű”-t kell érteni. Az egyenértékűség igazolása AT feladata.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.Az M.2.1.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
2 3.Az M.2.2.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 7
3 4.Az M.2.3.) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 7
4 5. Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama hónapban megadva (min. 0 hónap, max. 24 hónap) 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2017-00115
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban meghatározott időtartam 270 naptári napban értendő.
AK egyenértékűség alatt az annál jobb funkciójú és minőségű megajánlást is érti.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2020 /S 064 - 152044
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: NAV Békéscsabai épületének energetikai korszerűsít
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/08/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LBL Fővállalkozó és Szállítási Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_90186697
Postai cím: Andrássy Út 37-43.
Város: Békéscsaba
NUTS-kód: HU332
Postai irányítószám: 5600
Ország: Magyarország
E-mail: leszko.imre@lbl.hu
Telefon: +36 309681961
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 66524699
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 486434777
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Állványozás, ácsmunka, bádogozás, szárazépítés, tetőfedés, burkolás, nyílászárók beépítése, épületlakatos munkák,
tetőszigetelés, RWA szerkezetek szerelése, gyengeáramú szerelési munkák, épületgépészet

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: NAV Budapesti épületének energetikai korszerűsítés
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 10
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 10
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Best Solution Konstrukt Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_47384464
Postai cím: Rákóczi Utca 65
Város: Lőrinci
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3021
Ország: Magyarország
E-mail: ekrbskon@gmail.com
Telefon: +36 309623022
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 219427847
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Zsaluzás és állványozás, irtás, föld- és sziklamunka, ácsmunka, bádogozás, Fém nyílászáró és épületlakatos-szerkezet
elhelyezése, szigetelés, elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés, épületautomatika, -felügyelet (gyengeáram), megújuló energia, általános épületgépészeti szigetelés, épületgépészeti csővezeték szerelése, épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: NAV Egri épületének energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 7
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 7 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 7
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_84878940
Postai cím: Árpád Út 64.
Város: Eger
NUTS-kód: HU312
Postai irányítószám: 3300
Ország: Magyarország
E-mail: vallalkozas@eurocampus.hu
Telefon: +36 36780566
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 36780567
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 380679425
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: épületgépészeti felelős műszaki vezető feladatok, gépészeti munkák, hűtő-fűtő rendszer kiépítése fan-coil berendezés
telepítésével, épületvillamossági felelős műszaki vezetői feladatok, villamossági munkák, megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkái, energiamenedzsment rendszer kiépítése, építőmesteri munkák részfeladatai, minőségvizsgálatok, munka és egészségvédelmi koordinátor feladatok, őrzési feladatok

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 4 Elnevezés: NAV Miskolci épületének energetikai korszerűsítése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/08/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 11
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 9 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 11
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 666119058
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építész felelős műszaki vezetői feladatok, gépész felelős műszaki vezetői feladatok, villamos felelős műszaki vezetői feladatok, építési szakipari részmunkák

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 5 Elnevezés: NAV Nyíregyházi épületének energetikai korszerűsít
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/08/31 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_78287336
Postai cím: Polgári Utca 13.
Város: Hajdúböszörmény
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 4220
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@tomb2002kft.hu
Telefon: +36 301525205
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 362360141
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: építész felelős műszaki vezetői feladatok, gépész felelős műszaki vezetői feladatok, villamos felelős műszaki vezetői feladatok, építési szakipari részmunkák

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
1. rész Békéscsaba:
Békés-Vill Kereskedelmi és Szolgáltató Kft., 5630 Békés, Dózsa György Utca 3.; 12739545-2-04
FUTIZO Kft. 5700 Gyula, Siórét tanya 40/c, 22921158-2-04
Galéria Invest Ingatlanértékesítési, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. 5600 Békéscsaba, Irányi Utca 2. I. em. 5., 13089393-2-04
KELET-ÚT Építőipari, Beruházó és Szállítmányozó Kft. 4400 Nyíregyháza, Bujtos Út 14., 11896447-2-15
LBL Fővállalkozó és Szállítási Kft. 5600 Békéscsaba, Andrássy Út 37-43., 11040471-2-04
Mester -Építő Kft. 1042 Budapest, Munkásotthon Utca 46., 13707824-2-41
Modinvest Épitőipari-Beruházó-és Kereskedelmi Kft., 6400 Kiskunhalas, Kéve U. 39., 10381603-2-03
OCTOPUS Invest Szolgáltató Kft. 1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8., 12525689-2-43
SWIETELSKY Építő Kft., 1016 Budapest, Mészáros Utca 13., 10572795-2-41
TÖMB 2002 Szolgáltató Kft., 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13., 22757937-2-09
2. rész Budapest:
Best Solution Konstrukt Kft., 3021 Lőrinci Rákóczi Utca 65., 14542831-2-10
OCTOPUS Invest Szolgáltató Kft. 1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8., 12525689-2-43
Bátonytrade építőipari, vendéglátó és szolgáltató Kft., 3070 Bátonyterenye Kossuth Út 9., 14950355-2-12
SWIETELSKY Építő Kft., 1016 Budapest, Mészáros Utca 13., 10572795-2-41
EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3300 Eger Árpád Út 64., 13646925-2-10
DENCO Klimatechnikai Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság, 2100 Gödöllő Búzavirág Utca 9., 12467006-2-13
SIKER BERUHÁZÓ Korlátolt Felelősségű Társaság, 8900 Zalaegerszeg Kossuth Lajos Utca 5., 26381523-2-20
E-Builder Építőipari és Mérnöki Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1094 Budapest Páva Utca 32./B. 2.em.12., 13565884-2-43
VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7800 Siklós Szentkút Utca 34., 25575158-2-02
Fehérép Építőipari és Kereskedelmi Fővállalkozó Korlátolt Felelősségű Társaság, 8000 Székesfehérvár Sziget utca 13., 11800756-2-07
3. rész: Eger
OCTOPUS Invest Szolgáltató Kft. 1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8., 12525689-2-43
Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság, 1081 Budapest Kun Utca 4. fsz. 7., 12408553-2-42
Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen Csigekert Utca 29., 25732902-2-09
FORT-BAU Építőipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1074 Budapest Dohány Utca 29., 28763291-2-42
Artemisz & Sofia Építőipari Kft., 1037 Budapest, III. Szépvölgyi Út 41., 24868167-2-41
TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13., 22757937-2-09
EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3300 Eger Árpád Út 64., 13646925-2-10
4. rész: Miskolc
Best Grundbau Építőipari Kft., 2335 Taksony Wesselényi Miklós Utca 18., 25123036-2-13
Jánosik és Társai Ipari, Szolgáltató és Karbantartó Korlátolt Felelősségű Társaság, 1047 Budapest Attila Utca 34., 11066901-2-44
SWIETELSKY Építő Kft., 1016 Budapest, Mészáros Utca 13., 10572795-2-41
Fenstherm Kontakt Korlátolt Felelősségű Társaság, 1081 Budapest Kun Utca 4. fsz. 7., 12408553-2-42
FK-RASZTER Építő Zrt., 3533 Miskolc Felsőszinva Utca 73., 11887827-2-05
VivaPalazzo Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 7800 Siklós Szentkút Utca 34., 25575158-2-02
Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen Csigekert Utca 29., 25732902-2-09 és Pesti Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság, 1112 Budapest Rózsatő Utca 10, 14400276-2-43 közös ajánlattevők
PEKA BAU 2000 Építőipari, Ingatlanforgalmazó, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3525 Miskolc Széchenyi Utca 37. II/1., 12513712-2-05
TÖMB 2002 Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 4220 Hajdúböszörmény Polgári Utca 13., 22757937-2-09
EURO CAMPUS Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, 3300 Eger Árpád Út 64., 13646925-2-10
Solar ÉPÍTŐ Korlátolt Felelősségű Társaság, 2724 Újlengyel Petőfi Sándor Utca 48., 25809909-2-13
5. rész: Nyíregyháza:
OCTOPUS Invest Szolgáltató Kft. 1091 Budapest, Ifjúmunkás Utca 14.1.lház.2.em.8., 12525689-2-43
SWIETELSKY Építő Kft., 1016 Budapest, Mészáros Utca 13., 10572795-2-41
TÖMB 2002 Szolgáltató Kft., 4220 Hajdúböszörmény, Polgári Utca 13., 22757937-2-09
Bihar Generál Építő Korlátolt Felelősségű Társaság, 4027 Debrecen Csigekert Utca 29., 25732902-2-09
KE-VÍZ 21 Építőipari zártkörűen működő Részvénytársaság, 4400 Nyíregyháza Vécsey Utca 21., 11876566-2-15
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/16 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)