Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2019/24
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2019.02.04.
Iktatószám: 1828/2019
CPV Kód: 45212225-9
Ajánlatkérő: Tatabányai Sport Club
Teljesítés helye: 2800 Tatabánya Fő tér 1., 11227 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Ajánlatkérő típusa: Sport klub
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: sport
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabányai Sport Club
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_97228840
Postai cím: Szent Borbála Út 11.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Nyiri Csaba
Telefon: +36 17948450
E-mail: kozbeszerzes@nyirilaw.hu
Fax: +36 17948639
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.tatabanyaisc.hu/
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.tatabanyaisc.hu/
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
x Egyéb: Sport klub
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: sport
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Kézilabda csarnok kiviteli tervezése és építése
Hivatkozási szám: EKR001016442018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Kézilabda csarnok kiviteli tervezése és építése a Tatabányai Árpád Gimnáziumban
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 759768754 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Kézilabda csarnok kiviteli tervezése és építése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45212225-9
További tárgyak: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: 2800 Tatabánya Fő tér 1., 11227 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Sportcsarnok kiviteli tervezése és építése a KE-06/EP/899-35/2018 ügyiratszámú integrált építési engedély és a kiadott tender tervek alapján az alábbi mennyiségekkel:
Az építési engedélyben szereplő II. ütem: Sportcsarnok 1.463,47 m2, ezen belül
- kiviteli tervezés
- Épület kialakítása: Földszintes, alápincézetlen, előregyártott vasbeton vázszerkezetű kitöltőfalas lapostetős épület, alacsonyabb öltöző és magasabb tornatermi tömeggel.
- Alapozás: Az alapozás pontalapozás, kiegészítő sávalapokkal, lásd tartószerkezeti leírás. Az alapozáshoz talajmechanikai feltárás és szakvélemény készült.
- Lábazat: Az előregyártott, illetve monolit vasbeton lábazati gerendára kent vízszigetelés és kiegészítő XPS hőszigetelés kerül felragasztásra.
- Padlószerkezet: Az épület alatt tömörített zúzottköves feltöltésre új vasbeton aljzat készül úsztatott padlószerkezettel, a sportcsarnokban sportpadló fogadására alkalmas szerkezettel.
- Teherhordó szerkezet: Előregyártott vasbeton pillérváz szerkezet, a csarnokrészen 25 m fesztávolságú előregyártott vasbeton I vagy T szelvényű kétirányban lejtő felső síkú tetőgerendákkal, az öltöző felett 12,4 m fesztávolságú egyirányban lejtő tetőgerendákkal, és kiegészítő acél szerkezettel (pl. előtetők, merevítések).
- Födémszerkezet: A tetőszerkezetet legalább három támasz felfekvésű acél trapézlemez adja, szükséges helyeken a többletteher – pl. hózugteher – elviselésére alkalmas módon kialakítva. A tetőre kerülnek fel a gépészeti légkezelők is, ezek helyét tovább tervezés során – akusztikai és városképvédelmi szempontokat is figyelembe véve - pontosítani kell, az a fejépület tetején vagy a küzdőtéri tömeg tetején is elképzelhető.
- Külső határoló falak: A kitöltő falazatot 30 cm vastag Porotherm Klíma blokktéglafal adja belső oldali vakolattal, külső oldalt dryvit jellegű vakolt homlokzati hőszigeteléssel. A fejépületrész homlokzata pasztellzöld illetve szürke színű – pontos színezési terv később, a homlokzatrész lehet több pl. 50x300 cm-es színhatárra kerül felosztásra-, a tornacsarnok épülettömbje pedig alapvetően fehér színű, helyenként 3-5cm mély középszürkes színű bemélyített díszsávokkal.
- Válaszfalak: Az épületben gipszkarton válaszfalak kerülnek kialakításra, általános helyeken Rigips CW 50/100, 75/125 vastagsággal 2x(1RB 12,5) lapokból.
- Lapostető: A csarnokrészen és az öltöző felett a trapézlemezre készül ásványgyapot hőszigetelésű, 1,5 mm vastag PVC vízszigetelésű egyenes rétegrendű lapostető. A vízszigetelést fel kell hajtani mind az attika falakra, mind pedig a tetőfelépítmények szegélyeire.
- Ivóvízellátás: A kommunális igényeket kiszolgáló ivóvizet az iskola Az épület alagsori gépészeti helyiségében tervezett csatlakozási ponttól kell továbbépíteni a gépészeti helyiségből térszint alatt történő kilépésig bezárólag, majd a külső közműterv szerinti nyomvonalon tovább építeni tervezett tornacsarnok épületéig.
- Használati melegvíz-ellátás: A használati melegvíz ellátása a létesítendő távfűtési blokk hőközpontban, külső, forrasztott lemezes hőcserélős fűtésű 1 db V=1000 literes melegvíz tárolón keresztül tervezett
- Tüzivíz: Az épületben a vonatkozó tűzvédelmi műszaki leírás a gépész terv szerint szekrényes fali tűzcsapokat kell elhelyezni.
- Szennyvíz-elvezetés: gravitációs rendszer
- Csapadékvíz elvezetés: Az épület felső bejárati részénél levő viszonlyag kis tetőfelület esetében önálló gravitációs csapadékvíz elevezető rendszer építendő ki. A tornacsarnok és a öltöző épület tetőszerkezetéről a csapadékvizet GEBERITPLUVIA vagy azzal egyenértékű vákuumos rendszerrel kell elvezetni.
- Távfűtési hőközpont: A távhőszolgáltató, T-Szol Zrt – vel történt előzetes egyeztetés alapján az Árpád Gimnáziumot épületét ellátó primer távfűtési vezeték kerül továbbépítésre az építendő tornacsarnok ellátására új távfűtési primer bekötővezetéket fog a szolgáltató saját beruházásban kiépíteni, az Árpád Gimnázium alagsori, hőközponti helyiségéből kiindulva.
*1
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 A kötbér vállalás mértéke a rész- és véghatáridőre (min. 0,1%/nap, max. 0,5%/nap) 10
2 Előteljesítés a kivitelezési véghatáridőre (min. 0 nap -max. 60 nap)  10
3 A tervezésbe és a kivitelezés helyszíni irányításába bevont M2.1- M2.3. szakemberek sportlétesítmény kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalat min. 0 hónap – max.54 hónap)  5
4 Bevont építész tervező szakmai tapasztalat : Építész tervező „É”-sportlétesítmény kiviteli tervezésében szerzett szakmai tapasztalat (hónap – min. 0 hónap – max.18 hónap)  5
  Költség szempont –
x Ár szempont – Egyösszegű ajánlati ár Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
Részhatáridő a kiviteli tervezésre: 4 hét (a komplett dokumentáció átadása a Megrendelőnek jóváhagyásra).
Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve/lajstromszáma: Dr. Nyiri Csaba /00289

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
22124 / 2018 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Kézilabda csarnok kiviteli tervezése és építése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2019/01/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 0
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10760132
Postai cím: Gutenberg Utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@kesz.hu
Telefon: +36 304463561
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 76801520
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12614277206
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 718751406
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 759768754
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: Kiviteli tervezés, elektromos felelős műszaki vezetés
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: KÉSZ Építő és Szerelő Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_10760132
Postai cím: Gutenberg Utca 25-27.
Város: Szeged
NUTS-kód: HU333
Postai irányítószám: 6722
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12614277206

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2019/01/31 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges