Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/186
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.27.
Iktatószám: 18322/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Semmelweis Egyetem
Teljesítés helye: 1083 Budapest, 145-ös tömb (Kőris u. 7, Kőris u. 11., Kálvária u. 18., Kálvária u. 20., Kálvária u. 22., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.10.29.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Semmelweis Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15329808242
Postai cím: Üllői Út 26.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1085
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovácsné Veres Valéria
Telefon: +36 206632580
E-mail: kovacsne_veres.valeria@semmelweis-univ.hu
Fax: +36 12109618
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.semmelweis.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000318572021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000318572021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: közjogi intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Egészségipari és Biotechnológiai Science Park
Hivatkozási szám: EKR000318572021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Egészségipari és Biotechnológiai Science Park létrehozásához kapcsolódó tervezési feladatok
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Egészségipari és Biotechnológiai Science Park
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1083 Budapest, 145-ös tömb
(Kőris u. 7, Kőris u. 11., Kálvária u. 18., Kálvária u. 20., Kálvária u. 22., Dugonics u. 14., Dugonics u. 16.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Jelen közbeszerzési eljárás tárgya az alábbi középület-együttes, kutatás-fejlesztési központ tervezési feladatainak elvégzése:
Egészségipari és Biotechnológiai Science Park részét képező Innovációs Központ és Inkubátorház, Egyetemi kutatás-fejlesztési egységek, Ipari kutatás-fejlesztési egységek, IMedTech központ létesítményeinek megvalósításához szükséges komplex tervezési feladatok épületinformációs (BIM) környezetben legalább LOD300 szintű részletezettséggel, ISO-14644 szabvány szerinti (vagy azzal egyenértékű) „tisztatér” tervezéssel, valamint nettó 200 m2 alapterületenként 1 db személygépjármű, összesen min. 190 db gépjármű parkolását biztosító épületrész/megoldás tervezéssel együtt.
Funkcionális igények:
Innovációs Központ és Inkubátorház: 5550 m2
Egyetemi kutatás-fejlesztési egységek: 16100 m2
Ipari kutatás-fejlesztési egységek: 9300 m2
IMedTech központ: 7320 m2
A Science Park részét képező létesítmények egy része meglévő épületek átalakításával, bővítésével, más részük új épületek kialakításával kerül elhelyezésre.
Mindkét esetben a tervező feladatai különösen az alábbiak:
- részletes megvalósíthatósági tanulmány készítése;
- helyszínvizsgálat lefolytatása, építési helyek kijelölése;
- végleges tervezési program elkészítése, mely tartalmazza az építménnyel szemben előírt alapvető követelmények meghatározását, valamint az elvárások mennyiségi és minőségi részletezését;
- organizációs javaslat kidolgozása a különböző műszaki rendszerek szakaszolhatóságára, a munkaterületek lehatárolására;
- építési engedélyezési tervdokumentáció készítése az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012 (XI. 8.) Korm. rendelet, valamint a vonatkozó kamarai előírások figyelembe vételével, engedélyeztetésben való közreműködés, jogszabályokban előírt engedélyek, hozzájárulások és/vagy nyilatkozatok beszerzése, tervek feltöltése és menedzselése az ÉTDR-rendszerben meghatalmazás alapján;
- kivitelezési dokumentáció elkészítése az építőipari kivitelezésről szóló 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet, az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet, továbbá a vonatkozó kamarai szabályzatokban meghatározottak szerint, melynek részét képezi a berendezési tervek elkészítése is.
A tervezést épületinformációs (BIM) környezetben kell megvalósítani, melynek használatával egy modellben dolgozik együtt az összes szakági tervező, ily módon optimalizálva a tervezési folyamat a vázlatoktól, a tervdokumentáció elkészítésén át, egészen az épület üzemeltetéséig. A programmal létrehozott modellekbe, az alkotóelemek/részek bevitele mellett, legyen rögzíthető valamennyi olyan információ, követelmény, technológiai és szakmai funkció, elvárás stb., amely ahhoz kell, hogy jobb döntéseket lehessen hozni a kivitelezés és később az üzemeltetés során, továbbá vizsgálhatók a fenntarthatóság szempontjai. Az automatikus frissítéseknek köszönhetően a tervek, a modellek és az egész dokumentáció jól koordinált, megbízható és egységes maradjon.

Részhatáridők:
Megrendelő által jóváhagyott megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: a szerződés hatálybalépését követő 120 naptári nap;
Végleges tervezési program elfogadása: megvalósíthatósági tanulmány elfogadásától számított 120 naptári nap;
Megrendelő által elfogadott Engedélyezési Tervdokumentáció elkészítése, ÉTDR rendszerbe való feltöltése, engedélyezési eljárásban való tervezői közreműködés, véglegessé vált engedély beszerzése: a végleges tervezési program elfogadásától számított 240 naptári nap;
Kivitelezési dokumentáció leszállítása: az építési engedély véglegessé válásától számított 180 naptári nap.
A feladatok részletes leírást a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
A tervező feladatát képezi továbbá – jótállás keretében – a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásban, valamint a használatbavételi eljárásban való közreműködés.
A terveket 6 példányban papír alapon valamint 2 példányban elektronikus adathordozón szükséges átadni minden tervfázis esetében.
Az ajánlatkérő az ajánlatokat a Kbt. 76.§ (2) bekezdés c) pontja szerint a legjobb ár-érték arányt megjelenítő szempontok alapján értékeli.
Az értékelés során adható pontszám alsó és felső határának megadása: 0-10 pont.
Az ár részszempont esetében, ahol a kisebb érték a kedvezőbb (előny a kisebb) az értékelés módszere a fordított arányosítás. A legkedvezőbb ajánlat 10 pontot kap.
A 2-5. minőségi részszempontok esetében ajánlatkérő a szélső értékkel korrigált arányosítással számítja ki a pontszámot. A maximum értéket, vagy azt meghaladó tapasztalatot tartalmazó ajánlat 10 pontot kap.
A szakemberek többlettapasztalatánál nem követelmény a kamarai nyilvántartásban szereplés.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a szakemberek szakmai tapasztalatának bemutatásánál a Kbt. 71. § (9)-(9a) bekezdéseiben foglaltakra.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2.1) pont szerinti pozícióra bevonni kívánt szakembernek az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata (min 0 hó, max. 60 hó) 15
2 3. Az M2.2) pont szerinti pozícióra bevonni kívánt szakembernek az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata (min 0 hó, max. 60 hó)  10
3 4. Az M2.3) pont szerinti pozícióra bevonni kívánt szakembernek az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata (min 0 hó, max. 60 hó)  15
4 5. Az M2.4) pont szerinti pozícióra bevonni kívánt szakembernek az előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idő feletti szakmai többlettapasztalata (min 0 hó, max. 60 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 22 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: Beruházás Előkészítési Alap
II.2.14) További információ:
A II.2.5) Ár szempont teljes szövege: Nettó tervezési díj (HUF).

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fenti kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy részéről a kizáró ok az eljárás során következik be.
A fenti kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő és az alvállalkozó nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Kbt. 64. § szerint igazolja megbízhatóságát (öntisztázás).
A megkövetelt igazolási mód:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek ajánlata benyújtásakor az EKR-ben kitöltött egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében előírt kizáró okok hatálya alá, figyelemmel a Kbt. 67. § (1)-(2) bek.-re is.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolására.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike, kapacitást nyújtó szervezet(ek)/személy(ek) igénybe vétele esetén az érintett szervezet(ek)/személy(ek) mindegyike képviseletében az ajánlattevő képviselője tölti ki az EKR-ben a formanyomtatványokat.
A Kbt. 67. § (4) bek. alapján az ajánlatba be kell nyújtani – az EKR nyilatkozatmintájának felhasználásával – az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bek. alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplő(k)nek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8., 10., 12-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia/igazolni.
A Kbt. 69. § (6) bek. értelmében az ajánlatkérő az eljárást lezáró döntés meghozatalát megelőzően dönthet úgy, hogy a Kbt. 69. § (4) bek. szerint nemcsak a legkedvezőbb, hanem az értékelési sorrendben azt követőmeghatározott számú következő legkedvezőbb ajánlattevőt is felhívja az igazolások benyújtására.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. §-ára. Amennyiben öntisztázás esete áll fenn, az ajánlattevő a Kbt. 64. § (2) bekezdése szerint köteles azt igazolni.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rend 8. § ib) és ic) pontjai értelmében ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bek k) pont kb) és kc) alpontjai vonatkozásában – szintén az EKR-ben rendelkezésre álló nyilatkozatminta segítségével - nyilatkozatot kell benyújtania a kormányrendeletben előírt tartalommal.
Az EKR-ben található űrlap felhasználásával Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a321/2015. (X. 30.) Korm. rend 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatók (felhasználhatók) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós.
A Kbt. 69.§ (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet a Semmelweis Egyetem részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt.65.§ (1) bek. c) pont]:
Ajánlattevőnek ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alábbi alkalmassági követelményeknek.
Szakmai alkalmasság:
Kamarai nyilvántartásban való szereplés követelménye:
SZ1) (Közös) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara (Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái) által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Kamarai nyilvántartásban való szereplés igazolási módja:
SZ1) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
(Közös) Ajánlattevő a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdései szerinti igazolási kötelezettség körében az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetében Ajánlatkérő ellenőrzi a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint a nyilvántartásokat, így dokumentumok benyújtása nem szükséges, amennyiben a nyilvántartásban szereplés megállapítható.
A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők tekintetében szükséges az engedély vagy jogosítvány másolatának, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolásnak a benyújtása.
Ajánlatkérő továbbá felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bekezdésére is.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (9) (11) bekezdései is irányadóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
P1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. c) pontja alapján Ajánlattevő nyújtsa be az előző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti éve közbeszerzés tárgyából (tervezési tevékenység) származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg a tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak;
Ha az ajánlattevő az (1) bekezdés c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett ajánlattevő vagy részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.

Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6), (7) és (8) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő,
P1) amennyiben a közbeszerzés tárgyából (tervezési tevékenység) származó nettó árbevétele a felhívás feladásának napját közvetlenül megelőző három, mérlegfordulóval lezárt üzleti évben összesen nem éri el az 1.350.000.000 HUF összeget.

III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az alkalmassági követelmény előzetes igazolására elfogadja ajánlattevők egyszerű nyilatkozatát, így elegendő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. részének alfa szakaszát kitölteni.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az utólagos igazolási kötelezettség körében benyújtandó igazolások:
M/1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján ajánlattevő ismertesse az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) teljesített legjelentősebb referenciák legalább az alábbi tartalommal:
• a referenciamunka rövid ismertetése (a szerződés tárgya, minimálisan az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelően részletezett műszaki tartalmi és mennyiségi tartalommal),
• a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hónap/nap, megjelöléssel),
• a szerződést kötő másik fél megnevezése, címe, a referenciát nyújtó személy neve, elérhetősége,
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e,
• saját teljesítés aránya (adott esetben).
A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X.30.) Kr. 22. § (1) bek.-e szerint,
• ha a szerződést kötő másik fél a Kbt. 5. § (1) bek. a)-c) és e) pontja szerinti szervezet, illetve nem magyarországi szervezetek esetében olyan szervezet, amely a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv alapján ajánlatkérőnek minősül, az általa kiadott vagy aláírt igazolást;
• ha a szerződést kötő másik fél az előzőekhez képest egyéb szervezet, az általa adott igazolást vagy az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Az ajánlatkérő a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe.
M/2.) Ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Korm. rend. 21. § (3) bek. b) pontja alapján be kell nyújtania nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak [M2.1)-M2.4)] a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja,
- nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezésre fog állni.
A fenti nyilatkozathoz az [M2.1)-M2.4)] szerinti szakemberek esetében csatolni kell:
1. Magyarországon letelepedett szakember esetében a szakember tervezői jogosultságát/kamarai tanúsítását igazoló dokumentum másolatát vagy a szakember nyilatkozatát a névjegyzéki/kamarai nyilvántartási számról és a nyilvántartó kamara nevéről, elérhetőségéről, valamint a jogosultság megszerzésének időpontjáról (az önéletrajzban is megadható). Amennyiben a szakember még nem rendelkezik kamarai nyilvántartással, abban az esetben a szakember végzettségét igazoló okirat másolatát és a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalati adatok bemutatását.
2. A szakember aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- a szakember munkáltatójának foglalkoztatójának a megjelölése, annak érdekében, hogy a szakember közbeszerzési eljárásba történő bevonásának módja (ajánlattevő szakembere vagy alvállalkozó szervezet szakembere vagy a szakember maga alvállalkozó) megállapítható legyen,
- a szakember nyilatkozatát arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben, az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná,
- a szakember szakmai tapasztalatának ismertetését, melynek
a) az előírt kamarai jogosultsággal az ajánlattétel időpontjában már rendelkező szakemberek esetében kizárólag a minőségi értékelési részszempontra adott ajánlati elemet kell alátámasztania,
b) a kamarai nyilvántartással nem rendelkező szakemberek esetében pedig a kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalat meglétét és az értékelési részszempont vonatkozásában bemutatott többlettapasztalatot egyaránt.
A kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges szakmai tapasztalat és az azon felüli többlettapasztalat bemutatása év-hónaptól év-hónapig bontásban történjen.

Az időben párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatot Ajánlatkérő csak egyszer veszi figyelembe.
A 2-5. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) ajánlattevőknek már az ajánlatban szükséges benyújtaniuk. Az alkalmassági követelmény és az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat között az átfedés nem megengedett.
Ajánlattevő az ajánlatkérő által előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6)-(7), (9) és (11) bekezdéseiben foglaltak szerint is megfelelhet.
A Kbt. 65. § (6) bek. alapján az előírt műszaki és szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek közös ATk együttesen is megfelelhetnek.
Ha az előírt alkalmassági követelményeknek az AT más szervezet/személy kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet/személy részéről a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot. Az igazolások
benyújtásakor e szervezetnek/személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1) ) Alkalmatlan az Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik a jelen ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciával/referenciákkal:
- összesen min. nettó 20.000 m2 alapterületű, új épület megvalósításával és/vagy meglévő épület felújításával és/vagy bővítésével létrejött középület-együttes és/vagy legalább két épületből álló kutatás-fejlesztési központ engedélyezési és/vagy kivitelezési terveinek elkészítése;
- min. 140 férőhelyes parkolásra alkalmas épületrész engedélyezési és/vagy kivitelezési terveinek elkészítése;
- tervezés épületinformációs (BIM, vagy azzal egyenértékű) környezetben legalább LOD300 szintű, vagy azzal egyenértékű részletezettségben;
- ISO-14644 szabvány vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű tanúsítvány szerinti „tisztatér” engedélyezési és/vagy kivitelezési terveinek elkészítése.
A 20.000 m2-re vonatkozó referenciakövetelmény max. 4 szerződés útján teljesíthető, illetve a parkolásra alkalmas épületrész, az épületinformációs környezetben végzett tervezés, valamint a „tisztatér” tervezés külön-külön szerződések bemutatásával is igazolható.
M2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M2.1) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy azzal egyenértékű É jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.2) Legalább 1 fő, a 266/2013 (VII.11.) Kr. 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy azzal egyenértékű T jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M2.3) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy azzal egyenértékű G jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
M2.4) Legalább 1 fő a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet 1. melléklet 2. rész Építészeti műszaki tervezés részében meghatározott, vagy azzal egyenértékű V jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges, illetve azzal egyenértékű végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkező tervezővel.
Egy szakember több pozícióra is megjelölhető, azaz az átfedés megengedett.
Ajánlatkérő rögzíti, hogy az időben párhuzamos szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
Középület: egy intézményt befogadó építmény, amely nem lakóház; egy hatóság, hivatal, intézmény céljaira használt nagyobb ház (például: önkormányzat, iskola, könyvtár, múzeum, templom. Ajánlatkérő ennek körében az egészségügyi létesítmény tervezése terén szerzett tapasztalatot is elfogadja.
Épületegyüttes: legalább két, funkcionálisan összefüggő épületből álló épületcsoport.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
Szerződéskötési feltétel: Ajánlatkérő előírja, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötésre rendelkezzen az M2) pontban előírt szakemberek biztosításán túl:
- Legalább 1 fő BSc. vagy MSc. szintű építész-, gépész-, épületgépész-, villamos-, informatikai-, vegyész-, orvosbiológiai-, vagy egészségügyi mérnöki végzettséggel és klinikai vagy kórházi mérnöki, vagy ezzel egyenértékű posztgraduális végzettséggel, vagy ezzel egyenértékű (MMK által igazolt) gyakorlattal és az egészségügyi intézmények (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeinek orvostechnológiai műszaki tervezése és/vagy az egészégügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben a gyógyászati (orvosi) gázellátó hálózat tervezése területén legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
- Legalább 1 fő tűzvédelmi mérnök, tűzvédelmi szakmérnök, építőmérnök, vagy építészmérnök tűz- és katasztrófavédelmi szakirányú végzettséggel és legalább ötéves, tűzvédelmi szakterületen szerzett szakmai gyakorlattal rendelkező szakemberrel.
- Legalább 1 fő BSc. vagy MSc. szintű építész-, gépész-, épületgépész-, villamos-, informatikai-, vegyész-, orvosbiológiai-, vagy egészségügyi mérnöki végzettséggel és az egészségügyi intézményekben (kórházak, klinikák, szakrendelők stb.) és ezek funkcionális egységeiben az ionizáló sugárzás elleni védelmet igénylő egységeknek, készülékeknek tervezése körében legalább 5 éves szakmai gyakorlattal rendelkező, vagy az Atomenergia Hivatal által feljogosított sugárvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
- Legalább 1 fő organizációs folyamatokat tervező szakemberrel, aki szakmai tapasztalattal rendelkezik építési munkafolyamatok, technológiai folyamatok térbeli és időbeli szervezése, valamint az építés helyi organizációs folyamatainak tárgyú tervezésben.

Az előírt szakemberek és az M2) pontban előírt szakemberek között az átfedés megengedett.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: a nettó tervezési díj 1%-a/nap, maximum a nettó tervezési díj 20%-a.
Hibás teljesítési kötbér: nettó tervezési díj 20%-a.
Meghiúsulási kötbér: a nettó tervezési díj 30%-a.
Jótállás: 60 hónap.
További információt a tervezési szerződés tervezete tartalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlattétel, szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint (HUF).
Ajánlatkérő által igazolt teljesítést követően a kifizetés a Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdései, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint történik. Irányadó a Kbt. 27/A. §. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. §-ra.
Az ajánlatkérő köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
Fizetési ütemezés:
1. részszámla: Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése: tervezési díj 5 %-a;
2. részszámla: Végleges tervezési program elfogadása: tervezési díj 5 %-a;
3. részszámla: Megrendelő által elfogadott Engedélyezési Tervdokumentáció ÉTDR rendszerbe való feltöltése, engedélyezési eljárásban való tervezői közreműködés: tervezési díj 30 %-a;
4. részszámla: Kivitelezési dokumentáció leszállítása: tervezési díj 60 %-a.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/29 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR: http://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás a Kbt. 68.§-a és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (e-Kr.) 15. § szerint történik.
Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Az ajánlatban csatolnia kell:
EKR-ben megadott űrlapok szerinti nyilatkozatokat:
- Felolvasólap,
-Ajánlattevői nyilatk. a Kbt. 66. § (2) bek. szerint,
-Nyilatk. a Kbt. 62. § (1) bek. k) pont kb) és kc) alpontjai alapján,
-Nyilatk. a Kbt. 67. § (4) bek. alapján
-Nyilatk. folyamatban lévő változás-bejegyzési eljárásól (nemleges tartalom esetén is),
- Nyilatkozat a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában,
- Nyilatkozat a Kbt. 65. § (7) bekezdés vonatkozásában,
-Nyilatkozat üzleti titokról,
- Nyilatkozat bemutatott szakemberekről (A szakember nevét az ajánlatnak tartalmaznia kell, illetve ha a benyújtott ajánlat nem tartalmazza a szakember nevét, akkor az nem hiánypótolható hibának minősül.),
- EEKD az alkalmasság és a kizáró okok fenn nem állásának előzetes igazolására;
2. Benyújtandók az értékelési részszempontok tekintetében megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzai.
3. Benyújtandó a jogi személynek minősülő AT, valamennyi közös AT, illetőleg - ha ilyet az AT az alkalmasság igazolásához igénybe vesz - az alkalmasság igazolásához kapacitást biztosító, cégkivonata szerint cégjegyzésre jogosult azon képviselő(k) aláírási címpéldányának (ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírásmintájának) egyszerű másolati példánya, akik aláírásukkal ellátták az ajánlatot (ajánlatban szereplő iratot).
4. Amennyiben az ajánlatban szereplő bármely iratot nem a cégjegyzésre jogosultak írták alá, akkor csatolni kell a cégjegyzésre jogosult személytől származó, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást, amely a meghatalmazott aláírását is tartalmazza. Amennyiben a gazdasági társaság önálló cégjegyzésre jogosult képviselője meghatalmazza valamely munkavállalóját jognyilatkozat megtételére, akkor a Ptk. 3:30. § (3) bekezdése és a Ptk. 6:15. §-a együttesen alkalmazandó, ezért a meghatalmazott munkavállaló a képviseleti jogot csak az ügyvezetés írásbeli nyilatkozatában meghatározott, képviseleti joggal rendelkező más személlyel együttesen gyakorolhatja.
5. A kapacitást biztosító szervezet (vagy személy) részéről szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot az erőforrások rendelkezésre állásáról a Kbt. 65. § (7) bek. szerint. A kötelezettségvállalást tartalmazó okiratnak tartalmaznia kell - a Kbt. 65. § (8) bek. szerinti szervezet részéről az ajánlatban csatolni kell - az AT részére szóló meghatalmazást arra, hogy az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az adott szervezet képviseletében eljárhat.
6.Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. §-ban foglaltak szerint kell eljárni. Közös ajánlat esetén csatolni kell az AT-k nyilatkozatát, melyben kijelölik maguk közül azt az AT-t, aki a közös AT-k nevében eljárni jogosult és a közös AT-ket a közbeszerzési eljárás során kizárólagosan képviseli, és amelynek a cégjegyzésre jogosult képviselője a közös AT-k nevében hatályos jognyilatkozatot tehet. A meghatalmazásnak (megállapodásnak) ki kell terjednie arra, hogy a közös AT-k képviseletére jogosult gazdasági szereplő az eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők képviseletében eljárhat.
Csatolni kell továbbá a közös AT-k együttműködési megállapodását.
7. Felhívjuk a figyelmet, hogy a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest az ajánlatkérő szigorúbban állapította meg az ajánlattevők műszaki, szakmai alkalmasságának feltételeit és azok igazolását a III.1.3) pontban.
8. A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap 60 napot jelent a folyamatba épített ellenőrzés miatt.
9. Az ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek e) pontját.
10. A Kbt. 71. § (6) bek. alapján AK egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást.
11. A Kbt. 55.§ (7) bek. azzal az eltéréssel alkalmazandó, hogy az AT-nek a korábban benyújtott ajánlatot az új ajánlat megtétele előtt vissza kell vonnia.
12. A felhívás III.1.3) M2.1)-M2.4) pontjai szerinti pozíciókra bemutatott szakembereknek a szerződéskötés időpontjára szerepelniük kell a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara nyilvántartásában. Amennyiben a bemutatott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig nem rendelkezik, a kamarai regisztráció elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köt szerződést AK.
13. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását.
14. Amennyiben Ajánlattevő a felolvasólapon a minőségi értékelési részszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A 2-5. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenőrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
15. A részajánlat tétel kizárásának indoka: A közbeszerzés jellege nem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattételt, a beszerzés tárgya szerinti munkák és feladatok - jellegük, összetettségük alapján – szorosan kapcsolódnak egymáshoz, egymásra épülnek. Továbbá egy építési engedély-kérelem kerül majd benyújtásra, mivel a telekösszevonásokkal egy helyrajzi számon fog az építési beruházás megvalósulni, hiszen a projekt célja, hogy olyan orvostovábbképző funkciójú épületek kerüljenek kivitelezésre, amely során létrejövő állatházak, laboratóriumok, klinikai járóbeteg ellátás és orvostovábbképző, hallgatói és adatrögzítő helyiségek összefüggő funkcionális egységet képeznek a Good Clinical Practice előírásai alapján a klinikai orvostovábbképzés biztosításának érdekében. Ennek megvalósítása generáltervező nélkül nem lehetséges. Ajánlatkérő a jövőben benyújtandó pályázatában és a Támogatási Szerződésben vállalt indikátorainak történő megfelelés is indokolja az egységes tervezési szolgáltatás beszerzését, mivel az indikátorok az egyes szakági tervezők munkájának összehangolása nélkül nem valósíthatóak meg. Tervező a munkája során köteles a teljes komplexumra vonatkozó tervezés elvégzésére, mely részekre nem bontható.
Folytatás a VI.4.3) pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.

A VI.3) pont folytatása:
16. Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös Ajánlattevőnek) a 322/2015. Korm.rendelet 11.§-a alapján a szerződés hatályba lépését követően, a szerződésben meghatározott időponttól rendelkeznie kell egy évre legalább 400 000 000 Ft, ill., káreseményenként legalább 200 000 000 Ft összegű tervezői felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításról Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
17. Nyertes AT-nek (közös ajánlattétel esetén legalább az egyik közös Ajánlattevőnek) a 322/2015. Korm.rendelet 11.§-a alapján a szerződés hatálya alatt rendelkeznie kell egy évre legalább 400 000 000 Ft, ill., káreseményenként legalább 200 000 000 Ft összegű tervezői felelősségbiztosítással. A felelősségbiztosításról Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell ajánlatában.
18. Ajánlatkérő a közbeszerzési eljárást a Kbt. 53. § (6) bek-re figyelemmel feltételes közbeszerzési eljárásként indítja meg. Ajánlatkérő a jelen közbeszerzéshez szükséges forrást hazai vagy uniós pályázathoz kapcsolódó támogatási szerződésből kívánja biztosítani. Ajánlatkérő a forrás biztosítására irányuló kérelem el nem fogadását, vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
19. A szerződés hatályba lépésének napja a jelen szerződésre vonatkozó hazai vagy uniós forrás terhére megkötendő támogatási szerződés hatályba lépésétől számított 10. nap. Ajánlatkérő a szerződés hatályba lépésének napjáról ajánlattevőt a szerződésben megjelölt kapcsolattartón keresztül elektronikus úton haladéktalanul értesíti. Amennyiben a tervezési szerződés az aláírást követő 6 hónapon belül nem lép hatályba, a szerződés hatálybalépésére már nem kerül sor.
20. FAKSZ neve Kovácsné Veres Valéria, lajstromszám: 01086, és Gredics Éva, lajstromszám: 01291.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák