Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/188
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.29.
Iktatószám: 18363/2021
CPV Kód: 71322000-1
Ajánlatkérő: Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Teljesítés helye: Vál
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.10.25.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: építésügy, területpolitika területi igazgatása és
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Velencei-tó és Térsége, Váli-völgy, Vértes Térségi Fejlesztési Tanács
Nemzeti azonosítószám: 18491139107
Postai cím: Tópart Utca 17.
Város: Gárdony
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 2484
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Igari Antal
Telefon: +36 2062200503
E-mail: igari.antal@fejer.hu
Fax: +36 22312144
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.fejer.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.fejer.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001175532021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001175532021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: építésügy, területpolitika területi igazgatása és

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Váli Ürményi-Dréher kastély tervezése
Hivatkozási szám: EKR001175532021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71322000-1
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
A váli Ürményi-Dréher kastély és kapcsolódó ingatlan-együttes műemléki felújítási és újrahasznosítási célú komplex tervezési munkái.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Váli Ürményi-Dréher kastély tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71315300-2
További tárgyak: 71321100-5
71420000-8
77231000-8
79932000-6
79950000-8
92522200-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211 A teljesítés fő helyszíne: Vál
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A tervezési feladat tartalma az ingatlanegyüttes korhű felújítása és újrahasznosítása érdekében szükséges komplex tervezési feladatok ellátása, az ennek keretében szükséges szakvélemények, engedélyek, hozzájárulások beszerzése, az engedélyeztetési eljáráshoz szükséges szakhatósági-. és közműszolgáltatói egyeztetések lefolytatása, hatósági engedély beszerzése, valamint a vonatkozó jogszabályokban foglalt rendelkezések alkalmazása, figyelembevétele.
A tervezéssel érintett teljes ingatlan terület: 110 907 m2, ebből bruttó összes szintterület: 8374 m2.
Ezen belül a kastély és a magtár műemlék épületek bruttó ingatlan összterülete: 12 370 m2, műemléki felújítással-átalakítással érintett bruttó szintterület: 4731 m2.
A komplex tervezési feladattal érintett terület adatai:
- helyszínek és területek:
Ürményi-Dréher kastély (főépület) és konyhaépület 1023 hrsz
Kastély-kert 1023 hrsz
Kastélypark (belterületi erdő) 1009/3
Magtár 1019/3 hrsz
Nagypince 3702/1 hrsz. és Szántók (hrsz: 3702/1, 3702/2, 3702/4, 3702/5, 3701,)
Régi iskola (volt szolgabíróság) 614 hrsz
„Rongyos” (gazdasági kiszolgáló terület) 1019/4 hrsz
Tartalék fejlesztési terület 1009/5 hrsz
- sajátosság: az Ürményi-Dréher kastély és a Magtár épület műemléki védettségű.
A komplex tervezési feladat főbb fázisai:
1.) műemléki feltárási dokumentáció elkészítése;
2.) műszaki előkészítési munkarészek elkészítése (Épületek és építmények felmérési dokumentációja, M=1:50 léptékben, 3D felmérési modell készítése. BIM LOD 300 mélységű részletezéssel);
3.) megvalósíthatósági tanulmány elkészítése
a. műemléki koncepcióterv összeállítása (amely alapját képezi az építészeti, belsőépítészeti rekonstrukciós programtervnek);
b. építészeti, belsőépítészeti rekonstrukciós programterv összeállítása;
- Felmérés során külön meg kell vizsgálni a meglévő épületek állékonyságát, azok újrahasznosíthatóságát
- Felmérés után 1:200-as vázlattervben és részletes leírásban – különös tekintettel a műemléki épületekre vonatkozó speciális elvárásokra – a rendelkezésre álló épület-kapacitás és a Tervezési programban foglalt funkciók összevetése: megvalósítható-e a meglévő épület-kapacitással; illetve ennek megfelelően esetleg tegyen javaslatot a tervezési program módosítására
- az ingatlanegyüttes üzemeltetésére vonatkozóan energetikai megoldás-alternatívák részletes bemutatása és kalkulációk (járulékos költségek és üzemeltetési kockázatok is).
- illetékes szakhatósági egyeztetések folyamatos dokumentálása a végleges állásfoglalások beszerzését megelőzően.
4.) funkcionális-, és térszerkezeti vázlatterv (Megrendelői döntés-előkészítő program);
5.) építési engedélyezési tervdokumentáció(k) összeállítása, különös hangsúllyal a műemlékvédelmi szempontokra, ill. tervezői költségbecslés összeállítása;
6.) kiviteli tervdokumentáció, és az azon alapuló árazott- és árazatlan költségvetés, ill. tervezői költségbecslés összeállítása (a tervfázis része az épületinformációs modell (BIM) létesítése);
7.) A tervezési munkákhoz, tervfázisokhoz szükséges összes hatósági- és szakhatósági, valamint szolgáltatói engedélyek, állásfoglalások megszerzése; fokozott tekintettel az épület műemléki jellegére vonatkozóan;
8.) Kiállítási forgatókönyv készítése (Vajda János és Kokas Ignác Életműkiállítás, Dreher és az Ürményi család bemutatásán keresztül kerül elmesélésre a hazai oktatás és sörgyártás története.) A forgatókönyv elkészítéséhez szükséges a bemutatandó anyagok összegyűjtése, rendezése, kiértékelése, majd ezt követheti a konkrét forgatókönyv elkészítése.
A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentáció (KD) tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A felhívás III.1.3) M.2.1) pont szerinti szakember alk. köv. felüli többl. műemlék ép. felújításának és/vagy átalakításának és/vagy bővítésének és/vagy rekonstrukciójának engedélyezési és kivitelezési tervdok. elkészítésében szerzett szakmai tap.(0-60hó) 10
2 3. A felhívás III.1.3) M.2.2) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 10
3 4. A felhívás III.1.3) M.2.3) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  10
4 5. A felhívás III.1.3) M.2.4) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap)  5
5 6. A felhívás III.1.3) M.2.5) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 5
6 7. A felhívás III.1.3) M.2.6) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 5
7 8. A felhívás III.1.3) M.2.7) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata (0-36 hónap) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 10 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Részajánlattétel kizárásának indoka: a közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, figyelemmel arra, hogy: a) a beszerzés tárgya több műemlék, illetve egyéb funkcionálisan kapcsolódó épület, továbbá szorosan kapcsolódó ingatlan területek komplex tervezése, amelyek egymástól nem választhatók el, az alábbiak okán: Az ingatlan-együttes hasznosíthatóságának és fenntarthatóságának kizárólag együtt és egymással kapcsolatban van létjogosultsága, ezért a fenntarthatóság szempontjából legfontosabb energetikai megoldást a lehető legteljesebb mértékben megújuló erőforrások használatára kell optimalizálni, amely az összes ingatlan vonatkozásában csak együtt végezhető el; b) továbbá az egyes szakági tervezések sem választhatók szét, figyelemmel arra, hogy azok egymásra épülnek, szétválasztásuk esetén az egyes tervezési munkák között átfedést, esetlegesen egymással fenntartás és üzemeltetés szempontjából inkompatibilis megoldásokat eredményeznének, amelyek többletkiadásokkal is járnának.
2) A II.2.5) pontban rögzített minőségi kritérium 2. pontja szerinti értékelési szempont teljes szövege karakterkorlát miatt nem fért ki. A teljes szöveg az alábbi:
A felhívás III.1.3) M.2.1) pont szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet műemlék épület felújításának és/vagy átalakításának és/vagy bővítésének és/vagy rekonstrukciójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésében szerzett szakmai tapasztalata (0-60 hónap)
3) Az I.5) pontban rögzített egyéb tevékenység EKR karakterkorlát miatt nem fért ki. Az I.5) pont teljes szövege: építésügy, területpolitika területi igazgatása és szabályozása

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. A Kbt. 74. § (1) bek. a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
A kizáró okok fenn nem állását (közös) AT, valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm.r. (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire.
Azon AV-k vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62.§ (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap).
AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás (nemleges tartalom esetén is benyújtandó). Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében AT az ajánlatához köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr. 8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bek. c)]:
Ny.1) Alkalmatlan AT, ha az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján:
AK a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69.§ (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. Amennyiben a nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód, a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
P.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napján fennálló valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó, jelen felhívás feladását követően kelt nyilatkozatát az alábbi kötelező és kifejezett tartalommal, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
• pénzforgalmi számlaszám megadása,
• mióta vezeti a pénzügyi intézmény a pénzforgalmi számláját,
• volt-e 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás a felhívás feladását megelőző 24 hónapban.
A „sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. tv. 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti. Ajánlatkérő a vizsgált időintervallumban esetlegesen megszűnt pénzforgalmi számlákra is kéri csatolni az igazolást azzal, hogy bármely, a megszűnést követően kelt igazolást elfogad.
P.2) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján Ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési szolgáltatás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy Ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha Ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
P.3) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő csatolja saját vagy jogelődje az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját (mérleg és eredménykimutatás csatolása elegendő) – ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország joga előírja közzétételét. Ha Ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait Ajánlatkérő ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Ha az Ajánlattevő a P.3) pont szerinti irattal azért nem rendelkezik Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ajánlatkérő köteles Ajánlattevő pénzügyi és gazdasági alkalmasságát megállapítani, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési szolgáltatás) származó - ÁFA nélkül számított - árbevétele eléri az összesen 400.000.000,- Ft-ot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, 69. § (11), (11a) bekezdése, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatok szerint valamelyik pénzforgalmi számláján jelen felhívás feladását megelőző 24 hónapban 15 napot meghaladó mértékű sorba állítás fordult elő.
P.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési tervezési szolgáltatás) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a 400.000.000,- Ft-ot.
P.3) Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 lezárt üzleti évre vonatkozó saját, vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolói alapján az adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A P.2) alkalmassági követelményeknek a Közös Ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. A P.1) és P.3) alkalmassági követelmények tekintetében elegendő, ha a Közös Ajánlattevők közül egy felel meg.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során – a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően – AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése.
Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező AK erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján kötelező:
M.1) A Kr.21. § (3) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon belül) megkezdett referenciái (ref.) ismertetését (szerződéskötő másik fél által kiállított referencia igazolás útján), amely tartalmazza legalább az alábbi adatokat:
• teljesítés ideje: kezdő és befejező időpont (év, hónap, nap);
• szerződést kötő másik fél neve, címe;
• a szolgáltatás tárgya és mennyisége (olyan részletességgel, hogy az alkalmassági követelménynek való megfelelőség megállapítható legyen),
• nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A ref.-át a Kr. 22.§ (1), (5) bek. szerint kell igazolni.
M.2.) A Kr. 21.§ (3) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, végzettségük, illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket AT be kíván vonni a teljesítésbe. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) AT nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek megnevezéséről (EKR nyilatkozatminta kitöltésével), a betölteni kívánt pozíció (alkalmassági követelmény) megjelölésével, valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll;
b) szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával, amelyből az alkalmassági követelményben előírt végzettsége, szakmai gyakorlata egyértelműen kiderül év/hónap pontossággal (a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre), valamint a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll); továbbá tartalmaznia kell a szakember rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozatát;
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dok.-ok egyszerű másolata amennyiben releváns;
Amennyiben az adott szakember már szerepel az illetékes kamara által vezetett elektronikus hatósági nyilvántartásban, úgy AK a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és szakmai tapasztalat meglétét az elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi, ebben az esetben a c) pont szerinti iratokat nem kell csatolni. Amennyiben a bemutatott szakember az elektronikus nyilvántartásban adminisztrációs okokból nem szerepel, úgy az előírt jogosultság fennállása az illetékes kamara által kiállított, a tárgyévre vonatkozó érvényes igazolással is igazolható. A honlapon történő ellenőrzés elősegítése érdekében AT csatolhatja a jogosultság elérési útvonalát.
Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küldő vagy származási országban a jogosultságot igazoló dokumentum magyar nyelvű fordításának benyújtása szükséges. AT-nek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakemberek a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fognak. A nyilvántartásba-vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (4)-(5), 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. (11)-(11a) bek., és a Kr. 1. § (7) bek-ben foglaltakra.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 6 évben (72 hónapban) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M.1.1) min. 3.500 m2 bruttó szintterületű műemlék épület felújításának és/vagy átalakításának és/vagy bővítésének és/vagy rekonstrukciójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyú ref.-val
M.1.2) min. 3.500 m2 bruttó szintterületű épület felújításának és/vagy átalakításának és/vagy bővítésének és/vagy rekonstrukciójának BIM modell készítése tárgyú ref.-val
AK műemlék alatt 2001. évi LXIV. tv. 7. § 15. pont szerinti fogalmat érti. Ha nem Magyarországon teljesített referencia kerül ismertetésre, akkor műemlék alatt az adott ország jogrendje szerinti műemléki, vagy azzal egyenértékű besorolást kell érteni.
M.2) Alkalmatlan AT, ha nem mutat be:
M.2.1) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet II. építészeti-műszaki tervezés 2. pont szerinti É (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal, valamint műemléki szakmérnök végzettséggel és műemlék épület felújításának és/vagy átalakításának és/vagy bővítésének és/vagy rekonstrukciójának engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítésében min. 36 hónap gyakorlattal rendelkezik.
M.2.2) egy fő szakembert, aki épület felújításának és/vagy átalakításának és/vagy bővítésének és/vagy rekonstrukciójának BIM modell készítése tárgyú 36 hónap tapasztalattal rendelkezik
M.2.3) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet II. építészeti-műszaki tervezés 3. pont szerinti BÉ (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.2.4) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet II. építészeti-műszaki tervezés 4. pont szerinti K (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.2.5) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet II. építészeti-műszaki tervezés 30. pont szerinti T (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.2.6) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet II. építészeti-műszaki tervezés 32. pont szerinti G (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.2.7) egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. r. 1. sz. melléklet II. építészeti-műszaki tervezés 34. pont szerinti V (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú tervezési jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik
Egy szakember kizárólag egy alkalmassági követelmény igazolására mutatható be. Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad. Az M.2.1) pont vonatkozásában a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat, valamint speciális szakmai tapasztalat között az átfedés megengedett.
AK a Kbt. 65. § (10) bek. alapján előírja, hogy a BIM modell készítés, valamint a műemléki építészeti tervezési feladatokat kizárólag az AT végezheti el, azaz a teljesítés során e feladatokat alvállalkozó nem végezheti, illetve e feladatokra vonatkozó, M.1.1), M.1.2), M.2.1), M.2.2) pont szerinti alkalmassági követelmény igazolásához AT nem támaszkodhat más szervezet kapacitására.
A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján az előírt alk.-i köv.-nek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A szabályszerűen benyújtott számla kiegyenlítése 30 napos fizetési határidő mellett, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 6:155. §, a Kbt. 135. § (5)-(6) bek. alapján történik. Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés devizaneme: HUF. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Szerződés biztosítékai: kötbér, jótállás, teljesítési, jótállási biztosíték a szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/10/25 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az EKRr. 15. § (2) bek. és a Kbt. 68. § alapján. Az EKR a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően 2 órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4) bek. szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve az AT-k részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.) Az ajánlatot kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren (www.ekr.gov.hu) keresztül kell és lehet benyújtani, az EKR használatához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges. Mindennemű, az AK és a gazdasági szereplők közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az AK által létrehozott dokumentumokkal kapcsolatban az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
2.) AK a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdését alkalmazza a bírálat során.
3.) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A. § (4)-(5) bek, Kbt. 35. §(2a) bek, Kbt. 65. § (12) bek. alapján vizsgálja.
4.) Értékelés: adható pontszám alsó és felső határa valamennyi értékelési részszempont esetén 0,00-10,00 pont, módszere: 1. ár: fordított arányosítás; 2-8.: egyenes arányosítás. A KD tartalmazza az értékelés módszerének részletes leírását.
5.) Az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt a részét, amelynek teljesítéséhez az AT AV-t kíván igénybe venni, és az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert AV-kat.
6.) AK az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.1-3) pont vonatkozásában a Kr. 28. § (3) bek.-hez képest szigorúbban állapítja meg.
7.) AK a IV.2.6) pont esetében 1 hónap alatt 30 napot ért.
8.) Az eljárás nyelve a magyar. Ha az ajánlatban valamely dokumentum nem magyar nyelven került csatolásra, úgy azt az AT magyar nyelvű fordításban is köteles benyújtani. AK AT általi fordítást elfogadja.
9.) AK az eljárásban való részvételt 7.000.000,- Ft ajánlati biztosíték adáshoz köti, amit az AT-nek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az AK rendelkezésére bocsátania. Teljesíthető az előírt pénzösszegnek Magyar Államkincstárnál vezetett 10029008-00284024-00000024 számú pénzforgalmi számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel. A garanciának/kötelezvénynek feltétlennek és visszavonhatatlannak, és legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltától érvényesnek és hatályosnak kell lennie. A részletszabályokat a KD tartalmazza.
10.) AT-nek tekintettel arra, hogy tárgyi eljárás feltételes közbeszerzésként kerül megindításra a szerződés hatálybalépését követően a szerződésben meghatározott időpontig min. 500M Ft/év és min. 300M Ft/káresemény mértékű tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét igazolnia kell. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
11.) AK a III.1.1) Ny.1) pont szerinti alkalmassági követelmény vonatkozásában előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplőnek - vagy az általa az adott tervezési munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében. E kötelezettség elmulasztása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján.
12.) AK nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását sem közös AT, sem önálló AT vonatkozásában.
12.) FAKSZ: dr. Pete Judit (lsz: 00353), dr. Pál Attila (lsz: 00089)
13.) AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
14.) A Kbt. 135.§ (12) bek.-ben foglaltakra is tekintettel AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Tervezési díj a PM_SZERZ/180-1/2020. iktatószámú módosítással módosított PM_SZERZ/180/2020. iktatószámú Támogatói okiratban rögzített támogatás terhére kerül finanszírozásra. AK a Támogatói okiratban szereplő magvalósítási határidő meghosszabbítása érdekében támogató felé módosítási kérelmet nyújtott be. A Támogatói Okirat módosításának el nem fogadását olyan körülménynek kell tekinteni, amelyre az AK a szerződés megkötésére vagy teljesítésére képtelenné válása okaként hivatkozhat. AK a Kbt. 53.§ (6) bek. és a Ptk. 6:116.§ (1) bek. alapján rögzíti, hogy az eljárást akkor is eredménytelenné nyilváníthatja, ha a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötésre kerülő szerződéses megállapodás teljesítési határidőnek megfelelő fizikai befejezési határidőt biztosító Támogatói Okirat módosítása nem kerül aláírásra. Ajánlatkérő a fent megjelölt feltételt a jelen közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés hatályba lépésének felfüggesztő feltételeként köti ki.
15.) Nem köteles AK újabb hiánypótlást elrendelni, ha a hiánypótlással az AT az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
16.) A közbeszerzés tárgyát képező feladatok ellátása olyan műszaki-funkcionális egységet képez, melynek - bármilyen szempontból történő – részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű, figyelemmel arra, hogy: a) a beszerzés tárgya több műemlék, illetve egyéb funkcionálisan kapcsolódó épület, továbbá szorosan kapcsolódó ingatlan területek komplex tervezése, amelyek egymástól nem választhatók el, az alábbiak okán: Az ingatlan-együttes hasznosíthatóságának és fenntarthatóságának kizárólag együtt és egymással kapcsolatban van létjogosultsága, ezért a fenntarthatóság szempontjából legfontosabb energetikai megoldást a lehető legteljesebb mértékben megújuló erőforrások használatára kell optimalizálni, amely az összes ingatlan vonatkozásában csak együtt végezhető el; b) továbbá az egyes szakági tervezések sem választhatók szét, figyelemmel arra, hogy azok egymásra épülnek, szétválasztásuk esetén az egyes tervezési munkák között átfedést, esetlegesen egymással fenntartás és üzemeltetés szempontjából inkompatibilis megoldásokat eredményeznének, amelyek többletkiadásokkal is járnának.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában rögzítetteknek megfelelően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/23 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák