Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/171
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.02.
Iktatószám: 18379/2022
CPV Kód: 45000000-7
Ajánlatkérő: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Teljesítés helye: 4632 Nyírlövő, Kossuth Lajos u. 1. Hrsz.: 1
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: épületépítési projekt szervezése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: 23007266242
Postai cím: Istvánmezei Út 1-3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1146
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesi Tamás
Telefon: +36 709039387
E-mail: ekr@bmsksport.hu
Fax: +36 13988971
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/
A felhasználói oldal címe (URL): www.ekr.gov.hu
 
Hivatalos név: Klebelsberg Központ
Nemzeti azonosítószám: 15799658241
Postai cím: Bajcsy-Zsilinszky Út 42-46
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1054
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Konyecsni Dóra
Telefon: +36 703823195
E-mail: dora.konyecsni@kk.gov.hu
Fax: +36 17952899
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://kk.gov.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://ekr.gov.hu
I.2) Közös közbeszerzés
x A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000552132022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000552132022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: épületépítési projekt szervezése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Nyírlövői Ált.Iskola épületenergetika
Hivatkozási szám: EKR000552132022
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Kivitelezési szerződés a „Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2/16-2016-00042 azonosító számú projekt keretében a Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Nyírlövői tagiskolája 4632 Nyírlövő, Kossuth Lajos u. 1. Hrsz.: 1 alatti épületének energetikai fejlesztése tárgyában
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Nyírlövői Ált.Iskola épületenergetika
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
További tárgyak: 45261300-7
45300000-0
45321000-3
45443000-4
45453100-8
09331000-8
45262522-6
45310000-3
45331000-6
45333000-0
45350000-5
45421160-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU323 A teljesítés fő helyszíne: 4632 Nyírlövő, Kossuth Lajos u. 1. Hrsz.: 1
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkérő feladatai között nevesítésre került többek között a 2014–2020 programozási időszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelően jelen közbeszerzési eljárás tárgya a „KK Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei oktatási intézmények épületenergiai fejlesztése” című, KEHOP-5.2.2-16-2016-00042 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevők részére kiadásra kerülő közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
A projekt a Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Nyírlövői tagiskolája Szabolcs-Szatmár-Bereg megye 4632 Nyírlövő, Kossuth Lajos u. 1. Hrsz.: 1 épületét érinti. Ezen épület az építési kornak megfelelő technológiai színvonalon épült, de határoló szerkezetek és az elavult, helyenként rosszul záródó nyílászárók nem felelnek meg a mai kor hőtechnikai és épületszerkezettani követelményeinek, így az épület jelentős hőveszteséggel működik. Az épületenergetikai beruházás a külső határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hőszigetelését, villamos energiát termelő napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására.
Az épület energetikai korszerűsítését célzó építészeti felújítási munkáknak az épület külső határoló szerkezeteit kell érinteniük. Hőszigetelésre kell kerülniük az épület homlokzati falainak, a lábazatoknak és a lapostetőknek, illetve a magastető alatti padlásfödémnek. A lapostető hőszigetelése kapcsán mindenütt szükséges felújítani a lapostetőkön található csapadékvíz elleni szigetelést. Cserélni szükséges a mai energetikai követelményeknek nem megfelelő homlokzati nyílászárókat. Továbbá telepítésre kell kerülnie napelemes rendszernek is.
Az épületenergetikai felújítási/korszerűsítési kivitelezési tevékenység főbb mennyiségei:
Homlokzati nyílászárók cseréje
 Homlokzati nyílászárók cseréje nettó 72,91 m2
Padlás utólagos hőszigetelése
 Járható/teherbíró padlásfödém utólagos kőzetgyapot hőszigetelése nettó 368,5 m2
Tető utólagos hőszigetelése
 Tető hő-és vízszigetelése nettó 210 m2
Homlokzat utólagos hőszigetelése
 Homlokzati EPS és lábazati XPS hőszigetelési rendszer kialakítása az OTSZ szerinti tűzgátló sávokkal nettó 238,03 m2
Épületgépészeti fűtésrendszer korszerűsítése
 Hőmennyiség mérő fölszerelése: 1 db
Megújuló energiafelhasználás kialakítása
 Napelemes energiarendszer kialakítása, Teljesítmény: 5,32kWp (14db 380Wp napelem)
Amennyiben a dokumentáció vagy a tételes mintaköltségvetés bármelyik része valamilyen gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaz, illetve amennyiben szabványt, műszaki engedélyt, műszaki előírásokat, vagy műszaki ajánlást határoz meg, úgy azok csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történtek, ajánlatkérő az azzal egyenértékű teljesítést is elfogadja azonban ennek feltétele a beépítést megelőző tervezői, műszaki ellenőri, illetve megrendelői írásos jóváhagyás.
A kiadott tervek, és ezekhez kapcsolódó műszaki leírások, egyéb dokumentumok, valamint a megküldött költségvetések együttesen értelmezendők.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2.1) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0, max. 36) 9
2 Az M.2.2) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0, max. 36) 8
3 Az M.2.3) alkalmassági követelményre bemutatott szakember alkalmasságon felüli szakmai tapasztalata (hónapokban, min. 0, max. 36) 8
4 Kötelező 36 hónapon felül vállalt jótállás időtartama (hónapokban) (min. 0, max. 24) 5
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 270
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-5.2.2-16-2016-00042
II.2.14) További információ:
Részajánlat kizárásának okai: Az építési beruházás egy helyrajzi számon valósul meg, a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmények rendeltetésszerű használatra kész állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. A kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.
Az értékelés során adható pontszám: 0-10. Az ár értékelési szempont esetében a fordított arányosítás; a 2-3. minőségi értékelési szempont esetében az egyenes arányosítás.
A II.2.7) pontban rögzített 270 Munkanap alatt AK 270 naptári napot ért, amely a munkaterület átadás-átvételétől számítva kezdődik.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés a)-b) pontjai irányadók.
Kizáró okok igazolása:
Ajánlattevőnek, továbbá közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35. § (2a) bekezdésének megfelelően a közös ajánlattevők képviseletére jogosult vezető közös ajánlattevőnek valamennyi közös ajánlattevő tekintetében, valamint ajánlattevőnek a Kbt. 65. § (12) bekezdésének megfelelően a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerinti alkalmasságot igazoló szervezet/személy tekintetében az ajánlat benyújtásakor a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet II. Fejezetében foglaltak szerint, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés alá. Az EEKD-t az elektronikus közbeszerzési rendszerben (a továbbiakban: EKR) kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés rendelkezéseire.
Ajánlattevő nyilatkozni köteles továbbá arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. §-ának (1) bekezdése alapján az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vonatkozásában csak az EEKD-t kell benyújtani a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hiányának igazolására. Azon alvállalkozók vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67. § (4) bekezdése, ill. a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése alapján ajánlattevőnek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (EKR űrlap).
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében foglaltakra.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott ajánlattevőnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-16. § szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11) -(11a) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés rendelkezéseire.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját a Kr. 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az EKR által biztosított formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtania.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a Kr. 8. § i) pont ic) alpontja és a 10. § g) pont gc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolni. Ajánlattevőnek nyilatkozatát a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében az EKR által biztosított formanyomtatvány kitöltésével kell benyújtania.
Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást (nemleges tartalmú nyilatkozat becsatolása is szükséges).
Öntisztázás: Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdés alapján. A jogerős határozatot ajánlattevő a kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatkozatával egyidejűleg köteles az EKR-ben benyújtani.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]
SZ/1. Alkalmatlan Ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben az építőipari kivitelezési tevékenységet folytató gazdasági szereplő nem szerepel az 1997. évi LXXVIII. tv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásban nem szerepelnek.
Igazolási mód:
Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére és 69. § (11a) bekezdésére.
SZ/1. Ajánlatkérő a nyilvántartásban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásban szereplés tényét - amennyiben a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. (7), (9) bekezdése és 69. § (11), (11a) bekezdése és 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadók.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére és 69. § (11a) bekezdésére.
P.1) A Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontja és a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő csatolja az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés és/vagy átépítés) származó - ÁFA nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. Ha Ajánlattevő nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladását közvetlenül megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti év árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta eltelt időszak közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell megfelelnie az előírt minimumkövetelménynek.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11)-(12) bekezdése, 67. § (3) bekezdése, 69. § (11), (11a) bekezdése, 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1) Alkalmatlan ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha az ajánlati felhívás feladását megelőző utolsó 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítési beruházásra vonatkozó felújítás és/vagy bővítés és/vagy építés és/vagy átépítés) származó nettó árbevétele nem éri el összesen a min. 28.000.000- Ft-ot.
A P.1) alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3) bekezdésnek, valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésnek és 2. § (5) bekezdésnek megfelelően – Ajánlatkérő elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α (alfa) pont kitöltése. Jelen dokumentumok benyújtása kizárólag az előzetes igazolást követően kötelező Ajánlatkérő erre vonatkozó kifejezett felhívására a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján. Az EEKD-kat kitöltve, az EKR-ben kell csatolni az ajánlathoz. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 35. § (2a) bekezdésére, 41/A. § (4) és (5) bekezdésére, 65. § (12) bekezdésére és 69. § (11a) bekezdésére.
M.1.) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján a feladástól visszafelé számított 5 évben 60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 évben (96 hónap) belül megkezdett legjelentősebb építési beruházásainak ismertetésével, azaz a szerződést kötő másik fél által kiadott igazolás csatolásával. A referenciát a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3), (5) bekezdés szerint kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
• szerződést kötő másik fél (neve, székhelye, elérhetősége);
• építési beruházás tárgya és mennyisége (az alkalmassági követelményre figyelemmel);
• teljesítés ideje (év, hó, nap kezdő és befejező (műszaki átadás-átvétel) időpont) és helye;
• nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 23. § (1) bekezdése is irányadó.
M.2) A Kbt. 65. § (4) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő csatolja azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezésével, képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetésével, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal már rendelkezik az ajánlattételkor csatolandó:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának (ajánlattételi határidő időpontjában) feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtásának időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amely tartalmazza a szakember az alkalmassági követelményben előírt jogosultsághoz kapcsolódó nyilvántartási számát, a jogosultság megszerzésének dátumát, továbbá adott esetben a kamarai regisztráció elérési útvonalát);
c) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
Ajánlatkérő a jogosultság meglétét elektronikus nyilvántartásban ellenőrzi. Ajánlatkérő a szakember(ek) szakmai gyakorlatát év/hónap bontásban, kezdő és befejező időpont (év/hó) feltüntetésével kéri megadni. Amennyiben a szakember már rendelkezik az előírt jogosultsággal, a szakmai önéletrajzban a jogosultság megszerzésének dátumát is fel kell tüntetni.
Amennyiben a szakember az előírt jogosultsággal nem rendelkezik az ajánlattételkor úgy csatolandó:
a) Ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről, amelyben megjelöli a bevonni kívánt szakembert (szakember neve), a szakember képzettségét / végzettségét, továbbá a szakember munkáltatójának feltüntetésével, vagy annak a személynek a megjelölésével, akivel/ amellyel az adott szakember foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll az ajánlat benyújtásának időpontjában;
b) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember saját kezű aláírásával (amelyből a szakember az alkalmassági követelményben előírt jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalata egyértelműen kiderül; a párhuzamos szakmai tapasztalatok csupán egyszer kerülnek figyelembevételre);
c) szakemberek végzettségét, képzettségét igazoló dokumentumok egyszerű másolata;
d) a szakemberek által aláírt rendelkezésre állásról és adatkezelésről szóló nyilatkozat.
Az M2.1., M2.2. és M2.3. számú értékelési szempontokhoz kapcsolódó alkalmassági követelmények ellenőrzése érdekében a szakemberek önéletrajzát teljes körűen (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevőknek már az ajánlatban benyújtaniuk.
A fenti alkalmassági követelmények esetében a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12) bekezdés és 69. § (11), (11a) bekezdés, Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó. Közös Ajánlattevők esetében a Kbt. 65. § (6) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlati felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben (60 hónap) befejezett, de legfeljebb 8 éven (96 hónap) belül megkezdett, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített
M.1.1) min. nettó 43 négyzetméter homlokzati nyílászáró cseréje és/vagy beépítése tárgyú tárgyú referenciát.
M.1.2) min. nettó 140 négyzetméter homlokzati és/vagy lábazati hőszigetelés tárgyú referenciát.
M.1.3) min. 3 kWp teljesítményű napelemes energia rendszer kialakítása és/vagy bővítése tárgyú referenciát.
AT fenti referenciákat több szerződéssel is igazolhatja. Ajánlatkérő az M.1.1)-M.1.3.) pontban előírt referenciakövetelmények vonatkozásában a munkanemek bemutatását egymástól függetlenül is elfogadja, lehetőség van azokat külön-külön referenciákban is bemutatni.
M.2) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be:
M.2.1) min. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 1. rész 2. sor „Építési szakterület” „MV-É” (vagy azzal egyenértékű) kategóriájú felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.2.2) min. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 3. sor „Építménygépészeti szakterület „MV-ÉG” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik
M.2.3) min. egy fő szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet VI. Felelős műszaki vezetés fejezet 2. rész 5. sor „Építményvillamossági szakterület „MV-ÉV” (vagy azzal egyenértékű) felelős műszaki vezetői jogosultsággal, vagy annak megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal rendelkezik.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy nyertessége esetén az általa teljesítésbe bevont szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötéséig rendelkezni fog. A nyilvántartásba vétel elmaradása az ajánlattevő szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján, amely esetben ajánlatkérő - amennyiben kihirdetésre került - a második legkedvezőbb ajánlatot benyújtóval köti meg a szerződést.
Ajánlatkérő az előírt végzettséggel egyenértékű végzettséget is elfogad. Az egyenértékűség alátámasztása Ajánlattevő feladata.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Késedelmi kötbér: A nettó vállalkozói díj 0,5%-a naptári naponként, max. 20%.
Meghiúsulási kötbér: A nettó vállalkozói díj 30%-a.
Jótállási kötelezettség: A sikeres átadás-átvételt követő naptól kezdődően 36 hónap, amely a javított rész vonatkozásában, a kijavítás időpontjától újra kezdődik.
Teljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (2) bekezdése szerint, a nettó vállalkozói díj 5%-a.
Jóteljesítési biztosíték: A Kbt. 134. § (3) bekezdése szerint, a nettó vállalkozói díj 5%-a.
Az igényelhető előleg mértéke a nettó vállalkozói díj 5%-a – de legfeljebb kétszázötvenmillió forint – a Kbt. 135. § (7) bekezdés alapján.
Az előleg a részszámlákban kerül elszámolásra. Nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a végszámlában a teljes előleg összeggel elszámolni.
A szerződés finanszírozása a KEHOP-5.2.2-16--2016-00042 sz. projekt forrásaiból történik. A támogatási intenzitás mértéke 100 %, amely módosulhat. A finanszírozás formája utófinanszírozás.
A kifizetésekre utólag, a teljesítésekkel értékarányosan kerül sor. 4 db rész (15.35.55.80 %-teljesítettségnél),1db végszámla.
A fizetési feltételek kapcsán irányadó a Kbt. 135. § (1), (3), (5)-(7) és (10)-(11) bekezdése, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet vonatkozó rendelkezései, továbbá alvállalkozó igénybevétele esetén a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A §-a, a késedelmi kamat tekintetében a Ptk. 6:155. §-a.
Az ajánlattétel, a szerződés és az elszámolás kifizetések pénzneme: HUF.
A vonatkozó jogszabályok: 2015. évi CXLIII. törvény, 368/2011. (XII. 31.), 322/2015. (X. 30.), 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletek.
A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet (SZT) tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2022/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2022/10/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu (Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bekezdése alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg. A bontás időpontjában az ajánlatok az EKR rendszerben az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak. A Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal – elektronikusan, azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) AK felhívja a figyelmet, hogy az EKR használatához, így az ajánlat elkészítéséhez és benyújtásához az arra jogosult személy részéről történő regisztráció szükséges [EKR r. 6.§ (1) bek.].
2) AK az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozatot benyújtó személy képviseleti jogának és a közös ajánlattevőkre vonatkozó képviseleti jog megfelelőségét a Kbt. 41/A.§(4)-(5) bek,Kbt. 35.§(2a) bek,Kbt. 65.§(12) bek. alapján vizsgálja.
3) AK az előírt alkalmassági követelményeket a minősített ATk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg.
4) Ajánlatban az EKRr. 11.§-ának(1)bek.alapján az EKR-ben biztosított űrlap megfelelő kitöltésével kell a felolvasólapot az ajánlathoz csatolni.
5) Ajánlatnak tartalmaznia kell ATnek a Kbt.66.§(2) bek.szerinti nyilatkozatát.
6) AT-nek csatolnia kell a Kbt.66.§(6)bek.szerinti nyilatkozatot,nemleges nyilatkozatot is.
7) AT-nek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania a Kbt.65.§(7)bek-nek megfelelően,nemleges nyilatkozatot is.
8) AT-nek és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más GSZ-nek az ajánlathoz csatolni kell a nyilatkozatételre jogosultak aláírási címpéldányát,vagy a 2006.évi V. törvény 9.§(1) bek.szerinti aláírásmintáját. Meghatalmazás esetén a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazást.
9) Üzleti titokra irányadó a Kbt.44.§(1)-(4) bek.
10) Nyertes AT-nek legkésőbb a szerződés szerinti munkaterület átadás- átvétel időpontjától a szerződés teljesítésének befejezéséig legalább 24 millió HUF/év, valamint 12 millió HUF/kár összegű építési beruházásra vonatkozó kivitelezői felelősségbiztosítással kell rendelkezni. AT köteles nyertessége esetén azt a munkaterület átadás – átvétel megkezdéséig megkötni vagy meglévő biztosítását kiterjeszteni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani.
A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződésszegésnek minősül. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással.
11) Mindennemű, az AK és az AT-k közötti kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben bonyolítható, az erre létrehozott „Kommunikáció” felületen. Az eljárás során, AK által létrehozásra kerülő és AT-k felé irányuló dokumentumokkal (pl.:hiánypótlási felhívás) kapcsolatban, az EKR rendszer kizárólag a regisztrált elérhetőség(ek)re fogja küldeni az értesítést.
12) AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés(ek)et teljes körűen beárazva(pdf formátumban, valamint szerkeszthető xls(excel) formátumban is).
13) AK az ajánlatok EKR-en keresztül történő benyújtásához kötelezően alkalmazandó formátumként az olvasható és nem szerkeszthető .pdf;.zip;.rar és excel formátumot jelöli meg.
14) Jelen elj. feltételes közb. elj. a Kbt.53.§(6) bek. és a Ptk.6:116. § (1)bek. alapján. Jelen eljárás feltételes közb. elj. továbbá a Kbt. 53.§ (5) bek. alapján: AK az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja abban az esetben, ha az innovációért és technológiáért felelős miniszter a 1889/2021. (XII. 9.) Korm. határozat 1. pont a) vagy b) alapján a műszaki tartalom és a támogatás arányos csökkentésének szükségességéről dönt. Amennyiben a meghatározott feltétel a Szerződés aláírását követő 120 napon belül nem következik be, akkor a Szerződés minden további jogcselekmény nélkül megszűnik, összhangban a szerződéstervezet VI.1. pontjával. Részletesen: a szerz.terv.-ben foglaltak szerint.
15) AK az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71.§-ban foglaltaknak megfelelően biztosítja azzal, hogy a Kbt.71.§(6) bek. szerinti korlátozást alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.
16) A IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöttség esetében AK 2 hónap alatt 60 napot ért.
17) AK a Kbt. 35. § (9) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
18) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bek-t.
19) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenséget jelen eljárásban alkalmazza.
20) Értékelés:a legjobb ár-érték Arány elve alapján. Módszer: ár szempont: fordított arányosítás; minőségi szempontok: egyenes arányosítás;Pontszám:0-10,részletes ismertetés a KD-ban.
21) Tárgyi eljárást a BMSK Sport Közhasznú Nonprofit Kft. a Klebersberg Központ nevében eljárva folytatja le, aki a közbeszerzési eljárás eredményeként a kivitelezési szerződést mint megrendelő köti meg.
22) Az eljárásban eljáró FAKSZ: Székesi Tamás, (lajstromszám: 00877) Barabás Áron (lajstromszáma: 00961)
23) AK tartalékkeretet nem biztosít.
24) Az ajánlati biztosíték mértéke: nettó: 720.000,- Ft amely teljesíthető -az AT választása szerint- átutalással az AK 10032000-00361879-00000024 sz. bankszámlájára történő befizetésével, az azzal azonos összegű pénzügyi intézmény v. biztosító által vállalt garancia v. készfizető kezesség biztosításával, v. biztosítási szerződés alapján kiállított -készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvénnyel. Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátásának határideje azonos az ajánlat benyújtásának határidejével. Utalás esetén fel kell tüntetni a befizetés jogcímét. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell.
25) Épületenergetikai felújítás és/vagy építési beruházás meghatározása: AK olyan felújítást és/vagy építést ért, amelynek eredményeként az épület 1997. évi LXXVIII. tv. 2.§ 10. pont) energia megtakarítást ér el, így különösen,de nem kizárólagosan: homlokzati hőszigetelési munkák, nyílászáró cserék, napelem kivitelezés, megújuló energia felhasználás kialakítása, kül és beltéri levegő-víz hőszivattyú telepítés, padlásfödém hőszigetelése,tető hő- és vízszigetelése, fűtésrendszer korszerűsítése.
26) Részajánlat-tétel kizárásának indoka: Az építési beruházás egy helyszínen, egy tervdokumentáció alapján valósul meg, tehát a megvalósítás nem szakaszolt, a szerződés tárgyának mennyiségi vagy az egyes munkanemek szerinti megosztása nem lehetséges. AT feladata az építmény rendeltetésszerű használatra kész állapotban történő átadása, a rendelkezésre bocsátott kiviteli terv alapján. A kiviteli tervdokumentációt nem lehetséges részekre bontani. A megvalósítandó feladatok szakmailag is szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes munkanemek megvalósítása során a munkafázisok lebonyolítása szoros összehangolást igényel.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a Vl.4.3) pontban
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ:
A Kbt. 148. §-a szerint.
Karakterkorlátozás miatt a VI.3) pont folytatása:
27) AK felhívja ATk figyelmét, hogy a Kbt. 73. § 6) bekezdés c) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja azokat az ajánlatokat, amelyekben a megvalósítandó napelemes rendszerek fajlagos költsége meghaladja a nettó 450.000 Ft/kW-ot. Ajánlatkérő e körben biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
A napelemes rendszerek fajlagos költségének kiszámítása az alábbiak szerint történik:
AK a költségek meghatározásánál az árazatlan költségvetés „PV rendszer” munkalapon szereplő valamennyi tétel anyag és munkadíjának teljes nettó összegét veszi alapul. A teljesítmény meghatározásánál AK a teljes napelemes rendszer csúcsteljesítményét tekinti az irányadó teljesítménynek.
A fent meghatározott teljes nettó költség és a kilowattban meghatározott teljesítmény hányadosa alapján kerül meghatározásra az ajánlatban szereplő érték.
28) Helyszíni bejárás időpontja: 2022. szeptember 15., csütörtök., 10:00 óra. Találkozási pont: Papi Kölcsey Ferenc Általános Iskola Nyírlövői tagiskolája (4632 Nyírlövő, Kossuth Lajos u. 1. Hrsz.: 1)
A helyszíni bejárás során felmerült kérdéseket kérjük, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó szabályok szerint írásban tegyék fel.
29) Ajánlatkérő számlákat a Kbt. 27/A. § alapján köteles fogadni és feldolgozni az olyan elektronikus számlákat.
30) AK az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28.§-a szerinti egyeztetés lehetőségével élni kíván a szerződéskötést követően.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/08/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák