Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/185
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.09.24.
Iktatószám: 18442/2021
CPV Kód: 71000000-8
Ajánlatkérő: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: 9021 Győr, városház tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.10.06.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Győr Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15735595208
Postai cím: Városház Tér 1
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9021
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Csapó Krisztina
Telefon: +36 96500120
E-mail: csapo.krisztina@gyor-ph.hu
Fax: +36 96500502
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001015272021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001015272021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Győr Megyei Jogú Város ITS elkészítése 2.
Hivatkozási szám: EKR001015272021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71000000-8
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (2021-2027) és Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának elkészítése.
Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (2021-2027) és Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának magyar nyelven történő elkészítése az alábbiak szerint:
• 1 db Integrált Településfejlesztési Stratégia (2021-2027) (a továbbiakban: ITS) készítése a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Programhoz és az arra épülő Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program céljaihoz és prioritásaihoz való illeszkedés biztosításával.
• az ITS mellékleteként Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) készítése a Széchenyi Terv Plusz program előírásai szerint.
• A feladat részét képezi a zöld átállási menetrend és a digitális átállás menetrend elkészítése, a digitális átállás (az okos várossá válás) folyamatának előkészítése. Ennek eredményeként megvalósításra kerülhet egy-egy működési alrendszer digitalizációja (pl. közösségi közlekedés, forgalom figyelés a szervezés digitalizációja, energetikai jellegű fejlesztések, közvilágítás digitalizációja).
Ajánlatkérő nem várja el a részvételt a megalapozó vizsgálat aktualizálásában.
A feladat ellátása során a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai, és a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által kiadott alábbi dokumentumok kötelező erővel bírnak:
- „Településfejlesztési Stratégai (ITS) módszertani kézikönyve 2021-27”,
- „Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve 2021-27”,
- Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027(dokumentumsablon),
- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (dokumentumsablon)
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás megindításának időpontjában a fent hivatkozott Pénzügyminisztérium által kiadott dokumentumok kidolgozása még nem zárult le, illetve a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program elfogadása még folyamatban van. Ez utóbbi hivatkozott dokumentumok az alábbi linken nyilvánosan elérhetők: https://www.gymsmo.hu/cikk/teruletfejlesztes.html.
Így a szerződés tervezetben és a végleges szerződésben szereplő tartalmi elvárások a megyei programokra vonatkozó tervezési folyamatok, illetve minisztériumi iránymutatások, és a fent hivatkozott módszertani kézikönyvek végleges függvényében változhatnak.
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A beszerzés természete nem teszi lehetővé a részekre bontást, figyelemmel arra, hogy egy dokumentum készül, a teljesítés egyes részfolyamatai szorosan egymáshoz kapcsolódnak, egymásra épülnek, és nem tartalmaznak olyan részfeladatot, mely a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lenne kezelhető.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Győr Megyei Jogú Város ITS elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71400000-2
További tárgyak: 71410000-5
79315000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés helye: 9021 Győr, városház tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Győr Megyei Jogú Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának (2021-2027) és Fenntartható Városfejlesztési Stratégiájának magyar nyelven történő elkészítése az alábbiak szerint:
• 1 db Integrált Településfejlesztési Stratégia (2021-2027) (a továbbiakban: ITS) készítése a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Programhoz és az arra épülő Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program céljaihoz és prioritásaihoz való illeszkedés biztosításával.
• az ITS mellékleteként Fenntartható Városfejlesztési Stratégia (FVS) készítése a Széchenyi Terv Plusz program előírásai szerint.
• A feladat részét képezi a zöld átállási menetrend és a digitális átállás menetrend elkészítése, a digitális átállás (az okos várossá válás) folyamatának előkészítése. Ennek eredményeként megvalósításra kerülhet egy-egy működési alrendszer digitalizációja (pl. közösségi közlekedés, forgalom figyelés a szervezés digitalizációja, energetikai jellegű fejlesztések, közvilágítás digitalizációja).
Ajánlatkérő nem várja el a részvételt a megalapozó vizsgálat aktualizálásában.
A feladat ellátása során a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 78. § (1) bekezdés a) pontjára hivatkozással a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet előírásai, és a Pénzügyminisztérium, mint Irányító Hatóság által kiadott alábbi dokumentumok kötelező erővel bírnak:
- „Településfejlesztési Stratégai (ITS) módszertani kézikönyve 2021-27”,
- „Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve 2021-27”,
- Fenntartható Városfejlesztési Stratégia 2021-2027(dokumentumsablon),
- TOP Plusz Városfejlesztési Programterv 2021-2027 (dokumentumsablon)
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás megindításának időpontjában a fent hivatkozott Pénzügyminisztérium által kiadott dokumentumok kidolgozása még nem zárult le, illetve a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program elfogadása még folyamatban van. Ez utóbbi hivatkozott dokumentumok az alábbi linken nyilvánosan elérhetők: https://www.gymsmo.hu/cikk/teruletfejlesztes.html.
Így a szerződés tervezetben és a végleges szerződésben szereplő tartalmi elvárások a megyei programokra vonatkozó tervezési folyamatok, illetve minisztériumi iránymutatások, és a fent hivatkozott módszertani kézikönyvek végleges függvényében változhatnak.
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
A további részletes feladatleírást az ajánlattételi dokumentáció, a szerződéstervezet tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.2.1) alkalmassági követelmény körében előírt szakember többlet szakmai tapasztalata (egész hónapokban kifejezve, az ajánlati elem min. értéke 0 hónap, legkedvezőbb szintje 24 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 1. Ajánlati ár nettó HUF-ban kifejezve / Súlyszám: 90
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
1. Értékelési szempont: A Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány szempont alapján. A részszempontok tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa minden egyes részszempont esetében: 0-10
A legjobb ár-érték arányt megjelenítő értékelési szempont szerint értékelt ajánlat kiválasztás módszerének ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja a ponthatárok közötti pontszámot: A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról ( (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) szerint.
1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás.
Az értékelés módszertana a Dokumentációban kerül részletesen meghatározásra.
2. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a tárgyi beszerzést saját forrásból kívánja megvalósítani, de fenntartja annak a lehetőségét, hogy a projekt a későbbiekben Európai Uniós forrásból kerül elszámolásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62.§ (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 114/A. §-ra figyelemmel ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja hatálya alá nem tartozását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolnia.
Továbbá ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az igénybe venni kívánt alvállalkozók és az ajánlattevő által az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek vonatkozásában is nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy azok sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) h)-k) és m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A kizáró okok igazolása körében Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint a Kbt. 114./A. §-ban előírtakra is figyelemmel - a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakra is.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján Gazdasági-pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények körében nem ír elő alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő a Kbt. 114. § (1) bekezdése alapján Gazdasági-pénzügyi helyzetre vonatkozó alkalmassági követelmények körében nem ír elő alkalmassági követelményt.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása M.1.) Az ajánlattevőnek az ajánlatához csatolnia kell a Rendelet 21. § (3) bek. a) pontja alapján, figyelemmel a Rendelet 21. § (3a) b) pontjában foglaltakra, a Rendelet 23. §-a alapján Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást, melyben ismertetni kell az eljárást megindító felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított kilenc éven (108 hónapon) belül megkezdett, megyei és/vagy települési szintű stratégia és/vagy akcióterv és/vagy program és/vagy koncepció készítésére vonatkozó referenciáit minimum az alábbi tartalommal:
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja év/hó/nap bontásban),
- a szerződést kötő másik fél megnevezése (név, székhely),
- a referencia igazolást kiállító személy (neve, elérhetősége e-mail és/vagy tel.),
- a szolgáltatás tárgya olyan részletezettséggel, hogy abból az alkalmassági szempontnak való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen,
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
- adott esetben a saját teljesítés aránya.
Ajánlatkérő figyelemmel a Rendelet 21.§ (3a) bekezdés b) pontjában foglaltak szerint vizsgált időszak 6 év alatt befejezett, de legfeljebb 9 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe. Az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolása során nem vehető figyelembe olyan szolgáltatás, amelynek teljesítése a vizsgált időszaknál korábbi időpontban fejeződött be.
A Rendelet 21/A. §-ára tekintettel Ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg.
Amennyiben a referenciaigazolás vagy referencianyilatkozat szerinti szerződés tárgya bővebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban/ referencianyilatkozatban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot.
M.2.) Az ajánlathoz csatolni kell a Rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján ajánlattevő cégszerűen aláírt nyilatkozatát azon szakember(ek)ről (SZK), akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat: - SZK-ek neve; annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a SZK-t bevonni kívánja, M.2.1) SZK képzettségét, illetve végzettségét (amennyiben nem rendelkezik jogosultsággal), továbbá kamarai nyilvántartási számát és a jogosultság megszerzésének időpontját év/hónap/nap részletezettséggel (amennyiben már van jogosultsága); - nyilatkozat arról, hogy a SZK-rel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog;
Továbbá az ajánlathoz csatolni kell:
1. M.2.1) SZK esetében: amennyiben nem rendelkezik jogosultsággal, úgy végzettségét, illetve képzettségét igazoló okiratok másolatát,
2. Az M.2.1) és M.2.2) SZK-ek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat: SZK neve, címe;
-M.2.1) SZK esetében: amennyiben a SZK már rendelkezik az előírt jogosultsággal, az alkalmasság igazolása körében előírt projekt tapasztalat bemutatása; amennyiben a SZK még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy ezen felül a tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlat ismertetése is (év/hónap pontossággal);
-M.2.1) SZK esetében az értékelés körében bemutatott szakmai többlettapasztalat ismertetése (év/hónap pontossággal);
-M.2.2) SZK esetében az alkalmasság igazolása körében előírt szakmai tapasztalat (digitalizációban szerzett tapasztalat) ismertetése (év/hónap pontossággal),
-annak érdekében, hogy a SZK teljesítésbe történő bevonásának módja megállapítható legyen (ajánlattevő SZK -re, alvállalkozó szervezet SZK-re) annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott SZK munkaviszonyban áll (amennyiben a SZK, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni);
-a SZK kifejezett nyilatkozata arról, hogy az AT nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná (rendelkezésre állási nyilatkozat).
AK a 266/2013. (VII.11.) Korm.rendelet előírásaira tekintettel megköveteli, hogy az M.2.1) pontban megjelölt SZK vonatkozásában AT ajánlatában tegyen arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy az ezen pontban meghatározott alkalmasság igazolására megjelölt SZK legkésőbb a szerződéskötés időpontjáig a hivatkozott rendeletben meghatározott, vagy azzal egyenértékű, az M.2.1) pontban előírt jogosultsággal szerepel a névjegyzékben, amelyet a szerződés teljes időtartama alatt biztosítani kell. Amennyiben a nyertes AT nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az AK jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes AT nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.
FOLYTATÁS KARAKTERKORLÁT MIATT "Alkalmassági minimumkövetelmény(ek):" pont alatt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven (72 hónapon) belül szerződésszerűen teljesített, de legfeljebb a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 9 éven (108 hónapon) belül megkezdett, legalább 1 db megyei és/vagy települési szintű stratégia/vagy akcióterv és /vagy program és/vagy koncepció készítésére vonatkozó referenciával.
A referencia ismertetésnek a szolgáltatást olyan részletességgel kell tartalmaznia, hogy az előírt alkalmassági feltétel teljesítése egyértelműen megállapítható legyen.
M.2.) Alkalmatlan ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi szakemberekkel:
M.2.1) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Településtervezés fejezet 2. pontja szerinti „Településtervezési szakterület” TT kategóriájú településtervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges képesítési minimum követelmény szerinti vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel és a képesítése alapján szükséges szakmai gyakorlati idővel, vagy az előírt jogosultsággal és legalább 1 db, az ajánlattételi felhívás feladásának időpontjáig befejezett stratégia és/vagy akcióterv és/vagy program és/vagy koncepció készítési és/vagy előkészítési és/vagy vizsgálati tapasztalattal rendelkezik;
M.2.2) legalább 1 fő szakemberrel, aki legalább 12 hónap, digitalizációban szerzett tapasztalattal rendelkezik.
Ajánlatkérő M.1) és M.2) alkalmassági követelmény körében előírt stratégia, akcióterv és program és koncepció alatt különösen az alábbi dokumentumokat érti:
- stratégia: klímastratégia, foglalkoztatási stratégia, területfejlesztési stratégia, gazdaságfejlesztési stratégia, településfejlesztési stratégia;
- akcióterv: foglalkoztatási akcióterv, városrehabilitációs projekt, gazdaságfejlesztési akcióterv;
- program: esélyegyenlőségi program, környezetvédelmi program, fenntartható fejlődés program (pl. Local Agenda 21), gazdaságfejlesztési program, anti-szegregációs program, fenntarthatósági program, versenyképesség kutatás, területfejlesztési program, integrált területi program;
- koncepció: területfejlesztési koncepció, fejlesztési koncepció/terv, integrált településfejlesztési koncepció;
Ajánlatkérő M.2.2) alkalmassági követelmény körében előírt digitalizációban szerzett tapasztalat alatt különösen az alábbiakat érti: Megfelelő tapasztalatokkal rendelkezik a szakember analóg vagy offline folyamatok digitális csatornákra történő áthelyezésére és tapasztalatokkal rendelkezik az alábbi területek bármelyikén:
• Üzemeltetési szolgáltatások rendszerszintű összekapcsolása (Adatbázisok tisztításában, migrációjában és elemzésében), vagy
• a (városi) működés hatékonyságának növelés érdekében az „intelligens” eszközök hálózatba kapcsolásában (IoT), vagy
• okos város stratégia kidolgozásához és/vagy fejlesztésekhez kapcsolódó tapasztalat.

"Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása" pont FOLYTATÁSA KARAKTERKORLÁT MIATT:
Amennyiben a SZK az ajánlat benyújtásának időpontjában még nem rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy szakmai önéletrajz benyújtása az alkalmasság igazolása (projekt tapasztalat bemutatás) érdekében szükséges. Ahol a szakmai tapasztalat vonatkozásában időtartamban került meghatározásra a minimumkövetelmény, ott az önéletrajznak a szakmai tapasztalat idejét év/hónap megjelöléssel kell tartalmaznia. AK a kezdő és a befejező hónapot is beleszámítja a szakmai tapasztalat időtartamába. AK felhívja a figyelmet, hogy a tört hónapokat nem veszi figyelembe a tapasztalat számítása során!
Amennyiben a megajánlott SZK tekintetében a szakmagyakorlási jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartás (kamarai névjegyzék) szerint az ajánlati felhívásban AK által meghatározott jogosultsággal rendelkezik, abban az esetben a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettség és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat igazolása tekintetében egyéb dokumentum csatolása nem szükséges, azokat az érvényes jogosultság igazolja. A fentiekre tekintettel szükséges az ajánlatban feltüntetni azon elektronikus elérési utat, ahol az adott jogosultság ellenőrizhető. A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Ha a jogosultságot - amennyiben a Kbt. 69. § (11) szerinti nyilvántartásokban a vonatkozó adatok, ténye ingyenes ellenőrzésére nincsen mód -, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget és gyakorlatot az Ajánlattevő más módon nem igazolta, a jogosultság érvényességét igazoló dokumentumokat kell egyszerű másolatban benyújtani, melyre a Kbt. 69. § (11a) bekezdésére is irányadó.
A Kbt. 67. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a 114/A. § figyelemmel ajánlattevő/kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet - azonos módon - az ajánlatban arról köteles nyilatkozni, hogy az általa igazolni kívánt alkalmassági követelmények teljesülnek, és megadni az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat. A gazdasági szereplőnek már ajánlatában be kell nyújtania az alkalmassági követelmények tekintetében az ajánlattételi felhívásban előírt igazolásokat. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személykapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az ajánlattételi felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben meghatározott határidőhöz képest késedelembe esik. Az egyes határidők késedelmes teljesítése önálló kötbérfizetési kötelezettséget képez.
Mértéke: a teljes nettó ellenszolgáltatás 0,5%-a/nap, maximuma 20 késedelmes naptári nap, mindösszesen a szerződés szerinti, áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 10%-a lehet. A kötbérfizetési kötelezettség a szerződésben meghatározott teljesítési határidő elmulasztásának első napjával kezdődik. AK jogosult a szerződést felmondani vagy a szerződéstől elállni, ha AT-t terhelő kötbér mértéke eléri a kötbér maximumát.
Meghiúsulási kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért nyertes ajánlattevő felelős. Mértéke: a teljes nettó ellenszolgáltatás 15%-a.
Szerződő Felek meghiúsulásnak tekintik azt is, amennyiben a nyertes ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelembe esik.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF). Ajánlatkérő a vállalkozói díjat a közbeszerzési dokumentumokban (szerződéstervezetben) meghatározott számlázási rend figyelembevételével kiállított számlák alapján fizeti meg átutalással a Kbt. 135. § (1), (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint.
Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Mindösszesen 2 db részszámla és 1 db végszámla nyújtható be. Az ellenszolgáltatás késedelmes teljesítése esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. §-a szerinti késedelmi kamat megfizetésére köteles.
Megrendelő a szerződés pénzügyi fedezetét saját forrásból biztosítja, de fenntartja annak a lehetőségét, hogy a projekt a későbbiekben Európai Uniós forrásból kerüljön elszámolásra.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
A Kbt. 35.§(8) alapján Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy az eljárás megindításának időpontjában a fent hivatkozott Pénzügyminisztérium által kiadott dokumentumok kidolgozása még nem zárult le, illetve a Győr-Moson-Sopron Megye Területfejlesztési Program és az arra épülő Győr-Moson-Sopron Megyei Integrált Területi Program elfogadása még folyamatban van. Ez utóbbi hivatkozott dokumentumok az alábbi linken nyilvánosan elérhetők: https://www.gymsmo.hu/cikk/teruletfejlesztes.html.
Így a szerződés tervezetben és a végleges szerződésben szereplő tartalmi elvárások a megyei programokra vonatkozó tervezési folyamatok, illetve minisztériumi iránymutatások, és a fent hivatkozott módszertani kézikönyvek végleges függvényében változhatnak.
Ajánlattevő vállalja, hogy a dokumentumok elkészítése során Ajánlatkérőt a munkafolyamatokról tájékoztatja. A részfeladatok végrehajtása során a véleményezési eljárásokban, konzultációkon, bizottsági üléseken, Közgyűlésen részt vesz, vezetői döntés előkészítésében közreműködik.
Vállalkozó a stratégiai dokumentumok elkészítése során a további feladatok elvégzését is vállalja:
 Megrendelővel előre egyeztetett időpontban megtartott konzultáción történő részvétel és ezeken beszámoló a feladatok elvégzésének előrehaladásáról, a konzultációs emlékeztető elkészítése, valamint vezetői döntésekhez írásos javaslat és prezentáció készítése;
 a Megrendelő által elfogadott és a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletre figyelemmel a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendeletnek megfelelő tartalommal és formában az államigazgatási, partnerségi egyezetésre bocsátandó dokumentumok elkészítése,
 részvétel a partnerségi egyeztetésben (COVID-19 miatti veszélyhelyzetre való tekintettel ennek módja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások betartásával kerül meghatározására);
 A 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletre figyelemmel a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti eljárásban a beérkezett vélemények értékelése, összesítése és bedolgozása a végleges dokumentumba
 részvétel a véleményezési eljárás befejezését követően a Megrendelő Közgyűlése felé történő előterjesztés elkészítésében;
 a Közgyűlést megelőző bizottsági üléseken és a Közgyűlésen való részvétel.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/10/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/10/06 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 300 000 Ft
A befizetés helye: Győr, városház tér 1.
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 11737007-15466004-06530000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54.§ (2)-ben meghatározott módokon. AT-nek csatolnia kell a Kbt. 54.§ (1)bek. szerinti ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását alátámasztó iratot, így a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garanciavállalási vagy készfizető kezesi nyilatkozatot, illetve készfizetői kezességvállalást tartalmazó biztosítói kötelezvényt. Az ajánlati biztosíték AK hivatkozott fizetési számlájára történő utalás esetén arról kell nyilatkozni, hogy az ajánlati biztosíték AK fizetési számlájára átutalásra került, melyhez csatolandó az utalási bizonylat. AK a Kbt. 41/A.§ (2)bek. alapján előírja, hogy AT-k a pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garanciavállalási vagy készfizető kezesi nyilatkozatot, illetve készfizetői kezességvállalást tartalmazó biztosítói kötelezvényt olyan elektronikus okirat formájában bocsássák AK rendelkezésére, amely megfelel a Pp. 325.§ (1)bek. szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. részszempont: fordított arányosítás, 2. részszempont: egyenes arányosítás
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő eredményhirdetést nem tart, ajánlattevőket a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint, az összegezés EKR rendszeren történő megküldésével, írásban értesíti az eljárás eredményéről. Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a Kbt. 70. § (1) bek. megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az ajánlattevőknek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
2) Ajánlatkérő rögzíti, hogy a Kbt. 131. § (6) bekezdésében rögzítetteknek megfelelően az Ajánlatkérő a szerződést az ajánlati kötöttség [Kbt. 131. § (5) bekezdés szerinti] időtartama alatt fogja aláírni a leghamarabbi időpontban, azzal, hogy a szerződés nem köthető meg - a Kbt. 131. § (8) bekezdésében rögzített esetek kivételével - az írásbeli összegezés megküldésének napját követő tíz napos időtartam lejártáig.
3) Formai előírások: a KD. I. kötetben
4) Ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattevő vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
5) Az ajánlatnak az ajánlatkérő által az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikusan űrlapként létrehozott felolvasólapot is tartalmaznia kell, amelyet az ajánlattevő az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
6) AK előírja, hogy nyertes AT-nek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell a következő szakemberekkel:
- 1 fő felsőfokú közgazdász végzettséggel rendelkező szakemberrel,
- 1 fő környezetmérnöki végzettséggel rendelkező szakemberrel,
- 1 fő szociológus végzettséggel rendelkező szakemberrel.
AT-nek az ajánlatához csatolnia kell az erről szóló nyilatkozatot (EKR-ben létrehozott nyilatkozat mintán). Amennyiben a nyertes AT nem tesz eleget a szerződéskötés időpontjáig a fenti nyilatkozatában foglalt kötelezettségének, azt az AK jogosult úgy tekinteni, hogy a nyertes AT nem tesz eleget a szerződéskötési feltételeknek, továbbá az ajánlatától visszalépett.
7) Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1)–(10) bekezdése szerint biztosítja az EKR rendszeren keresztül.
8) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a KD-ben részletezett előírásokra figyelemmel.
9) Az ajánlattevő az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet vonatkozásában a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a Kbt. 114/A. §-ára figyelemmel nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)- k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányáról.
10) Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) és a 67. § (4) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.
11) Az ajánlattevők műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12) Jelen közbeszerzési eljárás során Ajánlatkérő a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja szerint jár el - nyílt eljárást alkalmaz a nemzeti eljárásrend szabályai szerint.
13) Az egyenértékűség igazolása – mely AT feladata,- tekintetében a 321/2015. (X.30.) Korm.rendeletnek 24. § (3) bekezdése az irányadó.
14) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
15) Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114./A §-t, mely alapján Ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását, jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő valamennyi Ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
16) Az ajánlattétel nyelve a magyar. Amennyiben bármely, az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az ajánlattevő magyar nyelvű fordításban is köteles becsatolni. A Kbt. 47. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi fordítást is elfogadja. A fordítás tartalmának helyességéért az ajánlattevő felel.
17) Jelen eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczkó Katalin lajstromszám 00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu)
18) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv. (jelen felhívásban: ”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.)Korm.rendelet (jelen felhívásban: „Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az irányadó. A további alkalmazandó jogszabályok a Közbeszerzési Dokumentum I. kötetében találhatók.
19) A jelen Felhívás és a közbeszerzési dokumentumok (Útmutató, szerződéstervezet) rendelkezéseinek esetleges ellentmondása esetén a Felhívásban szereplők az irányadóak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/09/23 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges