Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/28
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.02.08.
Iktatószám: 1868/2018
CPV Kód: 45213250-0
Ajánlatkérő: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Teljesítés helye: Zalaegerszegi 0779 helyrajzi számokon nyilvántartott terület.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2018.03.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: A Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Autóipari Próbapálya Zala Kft.
Nemzeti azonosítószám: AK24307
Postai cím: József nádor tér 2-4.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1051
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Pozderka Gábor
Telefon: +36 17849913
E-mail: apz@apz.hu
Fax: +36 17840069
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.apz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.apz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Andrássy út 17. 2. em. 9.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1061
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: dr. Miski György
Telefon: +36 17961000
E-mail: miski.gyorgy@provitalzrt.hu
Fax: +36 17961001
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.provitalzrt.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: A Magyar Állam tulajdonában álló gazdasági társaság
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: járműipari tesztpálya létrehozása és üzemeltetése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges irányító központ kivitelezésére, annak környezeti kialakítására és a kapcsolód
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213250-0
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges irányító központ kivitelezésére, annak környezeti kialakítására és a kapcsolódó tesztpálya-irányítási technológia integrálására.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Vállalkozási szerződés a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges irányító központ kivitelezésére, annak környezeti kialakítására és a kapcsolód
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45213251-7
További tárgyak: 45223300-9
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: Zalaegerszegi 0779 helyrajzi számokon nyilvántartott terület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi a zalaegerszegi járműipari tesztpálya létrehozására irányuló fejlesztés megvalósításához szükséges irányító központ kivitelezése, annak környezeti kialakítása és a kapcsolódó tesztpálya-irányítási technológia integrálása a szerződéstervezet rendelkezéseinek megfelelően az alábbiak szerint:
A tesztpálya funkcionális (műszaki) és üzleti irányítására szolgáló épület, amely elsősorban irodai tereket tartalmaz. Nyolc, egyre csökkenő alapterületű szintet foglal magába az épület: Földszint + 7 emelet + tetőszinti gépészeti udvar. Az 1-4. szinteken iroda, az 5. és 6. szinten igazgatási funkciók kerültek elhelyezésre, míg a 7. emeleten kap helyet a vezérlő. Az egyes szintek akadálymentes megközelítését 1000 kg-os teherbírású, 13 személyes, akadálymentes kialakítású személy- és teherfelvonó biztosítja. Az ingatlanon a közforgalom elől elzárt területen akadálymentesen kialakított parkolók készülnek. Az épület hasznos alapterület: 968,7 m2.
A beszerzés tárgyát képező műszaki leírást részletesen a közbeszerzési dokumentáció részét képező műszaki dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A jelen felhívás III.1.3. M.2. pont szerinti alkalmassági követelményeknek való megfelelés érdekében bemutatott szakemberek többlet szakmai tapasztalata 30
2 2.1 A felhívás III.1.3. M.2.1 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata 10
3 2.2 A felhívás III.1.3. M.2.2 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata 10
4 2.3 A felhívás III.1.3. M.2.3 pontja szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés érdekében bemutatott szakember többlet szakmai tapasztalata 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében rögzített kizáró okok bármelyike fennáll.
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő csak a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat benyújtására köteles.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 4-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Az ajánlatban a Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Ajánlattevő a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X. 30.) Kr. 8. §, 10. § és 12-16. § szakaszaiban foglaltaknak megfelelően.
Ajánlatkérő a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján kizárja azt a gazdasági szereplőt akinek részéről az előírt bármely kizáró ok az eljárás során következett be.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ.1/Alkalmatlan az AT, ha az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők az Étv. szerinti, építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében nem szerepelnek, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepelnek, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
A szakmai tevékenység végzésére való alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok, illetve a megkövetelt igazolási mód röviden:
A fenti nyilvántartásban szereplés tényét - ha a Kbt.69.§ (11) bekezdése szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az igazolási módra vonatkozó részletes szabályokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P.1/ A Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja alapján ajánlattevő nyilatkozata a felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya (magasépítés körébe tartozó építmények kivitelezése) szerinti általános forgalmi adó nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben az ajánlattevő nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt üzleti év közbeszerzés tárgya szerinti árbevételi adataival, úgy a tevékenysége megkezdése óta elért közbeszerzés tárgya szerinti nettó árbevételének kell elérnie az előírt összeget.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) és (7) bekezdésében foglaltakra.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynekigazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1/Az ajánlattevő alkalmatlan, amennyiben a közbeszerzés tárgya (magasépítés körébe tartozó építmények kivitelezése) szerinti árbevétele a felhívás feladását megelőző mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben nem éri el a 700.000.000-, forintot.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt. 67. § (1) bekezdése és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogymegfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (3) bekezdése alapján közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.
Ha ajánlattevő az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015. (X. 30.) Kr. 3. § (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek - kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében - az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentumot a 321/2015. (X. 30.) Kr. 5-7. § szakaszában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felhívására köteles igazolni, hogy megfelel az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M.1/A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőző öt év legjelentősebb építési beruházásainak ismertetése a szerződést kötő másik fél által adott igazolással. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) a) pontja alapján az ajánlatkérő a fentiek szerinti vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe a fentiek szerinti alkalmassági követelménynek való megfelelés vizsgálata során.
M.2/A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakemberek megnevezése, végzettségük és szakmai tapasztalatuk ismertetése az alkalmassági követelményt igazoló gazdasági szereplő cégszerűen aláírt nyilatkozatával, az iskolai oklevél egyszerű másolatban történő benyújtásával, valamint az adott szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajzával és rendelkezésre állási nyilatkozatával.
Az előírt műszaki-szakmai alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés igazolására vonatkozó részletes előírásokat az egyéb közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1/Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladásának napjától visszafele számított 60 hónapban a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített (sikeres műszaki átadás-átvételi eljárással lezárt) legalább 1 db, legalább 700 m2 hasznos alapterületű és legalább földszint + 5 emelet magasságú épület minden szakágra (építészet, szerkezetépítés, gépészet, erősáram, gyengeáram) kiterjedő építésére vonatkozó olyan referenciával mely magában foglalta legalább 1 db, legalább:
- 6 megállós,
- 750 kg teherbírású, és
- 9 személyes
felvonó kiépítését és beszerelését.
M2/ Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább a teljesítésbe bevonni kívánt alábbi szakemberekkel:
M.2.1/ legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-É” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M.2.2/ legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-ÉG” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
M.2.3/ legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a 266/2013. Kr. szerinti „MV-ÉV” (vagy a hatályos átsorolás előtti, azzal egyenértékű) jogosultsággal vagy a jogosultság megszerz. szüks. végzettséggel és szakmai gyakorlattal;
Egy azon szakember egy M.2/ pont szerinti alkalmassági minimumkövetelménynek való megfelelés érdekében mutatható be.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet26. §-a alapján a nyertes ajánlattevő köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára legalább 400.000.000,- Ft/kár és legalább 1.000.000.000,- Ft/év értéket elérő kivitelezői (építési-szerelési)felelősségbiztosítási szerződést kötni, vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az elérje a fenti mértéket és kiterjedjen a teljes szerződés szerinti munkákra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjáig nem rendelkezik az előírt felelősségbiztosítással, azt ajánlatkérő az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkérő a következő legkedvezőbb ajánlatot tevővel köthet szerződést. A biztosításnak ki kell terjednie a szerződésszegésből eredő és a szerződésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/03/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2018/05/14 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/03/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: PROVITAL Fejlesztési Tanácsadó Zrt. (1061 Budapest, Andrássy út 17. 2. em. 9.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdéseiben meghatározottak szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) Ajánlattevő köteles ajánlatához csatolnia cégszerűen aláírt nyilatkozatát a Kbt. 66. § (2) és (4)-(6) bekezdései vonatkozásában.
2) Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdése szerinti korlátozást alkalmazza.
3) A jelen felhívásban előírt alkalmassági feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
4)Ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokat korlátlanul, térítésmentesen és teljes terjedelemben közvetlenül elektronikus úton bármelygazdasági szereplő számára hozzáférhetővé teszi a felhívást tartalmazó hirdetmény közzétételének napjátólaz ajánlattételi határidő lejártáig az alábbi elérhetőségen: http://kozzetetel.provitalzrt.hu. A közbesz. dokumentumok átvétele (letöltése) esetében a gazdasági szereplő köteles a közbesz. dokumentumok részeként kiadott átvételi igazolást megfelelően kitöltve és aláírva e-mail vagy fax útján megküldeni a jelen felhívás A mellékletének I. és II. pontjában meghatározott fax, illetve e-mail címre. A fenti kötelezettség elmulasztásából fakadó esetleges kockázatokat a gazdasági szereplő viseli, azért Ajánlatkérő felelősséget nem vállal.
5) Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10. Az 1. (ár) értékelési részszempont tekintetében az ajánlatok a Közbeszerzési Hatóság 2016. december 21. napján, a Közbeszerzési Értesítő 2016. évi 147. számában megjelent Útmutató szerinti fordított arányosítással, a 2. értékelési alszempontok (szakemberek többlet-tapasztala) tekintetében a Miniszterelnökség útmutatója szerinti arányosítással, kerülnek elbírálásra az ajánlattételi információkban részletezettek szerint.
6) Ajánlattevő szakmai ajánlat benyújtására köteles a közbeszerzési dokumentumokban meghatározottak szerint.
7) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdésére figyelemmel nem teszi lehetővé a szerződés teljesítése érdekében gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
8) Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Miski György (00020)
9) Ajánlatkérő a tárgyi közbeszerzés vonatkozásában a részajánlattétel lehetőségét kizárja figyelemmel arra, hogy a közbeszerzés tárgyát képező épület olyan önálló műszaki-funkcionális egységet, melynek - bármilyenszempontból történő - részekre bontása sem műszaki, sem gazdasági szempontból nem lenne ésszerű.
10) Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét arra, hogy a későbbiekben szükség esetén a Kbt. 98. § (3) bekezdésére tekintettel hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárást alkalmazhat az alapprojekttel összefüggő új építési beruházásra. Ajánlatkérő ezt a körülményt a becsült érték meghatározása során figyelembe vette. A lehetséges további építési beruházás(ok) tárgya és azok beszerzésének feltételei: lehetséges további építési beruházások lehetnek a jelen közbeszerzési eljárás tárgyával részben vagy egészben azonos tárgyú építési beruházások, melyeknek a beszerzési (alkalmassági, szerződéses és pénzügyi) feltételei azonosak a jelen közbeszerzési eljárás beszerzési feltételeivel.
11) Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját alkalmazza.
12) Ajánlattevőnek, az ajánlatban megnevezett alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
13) Ajánlatkérő a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján a 2. értékelési alszempontok tekintetében előírja, hogy a lehetséges megajánlások legkedvezőtlenebb szintjei 0 hónap, melynek megfelelő megajánlások esetében ajánlattevőt a minimálisan kiosztható 0 pont, míg a lehetséges megajánlások legkedvezőtlenebb szintjei 60 hónap, melynek megfelelő vagy azt meghaladó megajánlások esetében ajánlattevőt a maximálisan kiosztható 10 pont illeti.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-ában foglaltak szerint.
További információk:
1.) Nyertes ajánlattevő a nettó -tartalékkeret nélküli - szerződéses ellenszolgáltatás 5%-ának megfelelő,de legfeljebb 75 millió forint összegű előleg kifizetését igényelheti. Ajánlatkérő a végszámlán kívül5 részszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja a nettó szerződéses ellenérték 20%-át, 40%-át, 60%-át, 75%-át, illetve 90%-át elérő műszaki teljesítést követően.
A fizetési feltételeket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
2.) Amennyiben nyertes ajánlattevő a szerződés tárgyát képező szolgáltatást olyan okból teljesíti késedelmesen, melyért felelős (a hibás teljesítésből eredő késedelmet is beleértve) késedelmi kötbér fizetésére köteles melynek mértéke a nettó vállalkozói díj tartalékkeret nélkül számított értékének 1%-a/késedelmes naptári nap. Ajánlatkérő a 15 napot meghaladó késedelem esetén jogosult a Szerződést azonnali hatállyal megszüntetni és a teljes nettó, tartalékkeret nélküli szerződéses ellenszolgáltatás 20 %-nak megfelelő mértékű meghiúsulási kötbért követelni.
Amennyiben a szerződés teljesítése olyan okból hiúsul meg, melyért nyertes ajánlattevő felelős, meghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a teljes nettó, tartalékkeret nélkül számított szerződéses ellenérték 20 %-a. Ajánlatkérő meghiúsulásnak tekinti azt is, amennyiben a fizetendő késedelmi kötbér összege meghaladja a 15 késedelmes napra vonatkozóan fizetendő késedelmi kötbér mértékét.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó előírásokat részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/02/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák