Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/233
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.12.22.
Iktatószám:18734/2017
CPV Kód:45240000-1
Ajánlatkérő:Országos Vízügyi Főigazgatóság
Teljesítés helye:HU221
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság;KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Ajánlatkérő típusa:vízügy
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:vízügyi igazgatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Országos Vízügyi Főigazgatóság
Nemzeti azonosítószám: AK08474
Postai cím: Márvány utca 1/d.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1012
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: dr. Buzsáki Judit
Telefon: +36 12254402
E-mail: buzsaki.judit@ovf.hu
Fax: +36 12120773
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.ovf.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://www.ovf.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: vízügy
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: vízügyi igazgatás

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: A „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” c., KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 sz. projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45240000-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés keretében a „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosítószámú projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 21499930000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: A „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” c., KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 sz. projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71322000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr, 0688 külterület.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A magyarországi Felső-Duna aktuális komplex rendezési igénye kapcsán szükséges a vízszintek rehabilitációja, a Mosoni-Duna (MD) torkolatának áthelyezése és ezzel összefüggésben a kis és középvizek helyreállítását biztosító torkolati műtárgy megépítése. Az elsődleges cél a Duna megtámasztó hatásának biztosítása. Ez az árvizeket részlegesen kizáró új műtárgy építésével érhető el.
A torkolati mű építési helye a MD torkolatában lévő Torda sziget és környezete, a MD és a Duna jobb partja valamint a Farkasúsztató-ágtól a MD bal parti területe a Vének község árvízvédelmi gátjáig.
A torkolati mtgy fő elemeit/részeit 2 db egymás mellett elhelyezkedő vízszintszabályozó zsilip és egy hajózsilip alkotja.
A szintszabályozó műtárgyrészek 12,0 m szabad nyílásúak és a mtgy hossza (a felvízi küszöbtől az alvízi burkolt meder kezdetéig) 50 m.
A küszöbmagasság 106,00 mBf., a fenékszint 104,40 mBf. az utófenéken.
A hajózsilip - rész felső alsó főből és 90 m hosszú kamrából áll, melynek felező pontján „kis- hajózó” alsófő néven elzárási lehetőség kerül kialakításra.
A hajózsilip 12,0 m nyílás szélességű, a küszöbszint 105,00 mBf. szint és a fenékszint 103,80 mBf. a mtgy teljes hosszában.
A mtgy északi oldalán biológiai folyosó (hallépcső) létesül 2,50 m névleges szélességgel.
A mtgy felett - azok hossztengelyére merőlegesen - kezelőhíd épül összekötve az új meder jobb és bal partját.
A parti hídpillérekhez a MÁSZ + 1,2 m 119,80 mBf. biztonsági szintre kiépítésre kerülő árvízvédelmi védművek csatlakoznak, melyek közül az északi védmű a Véneki árvízvédelmi töltésbe, míg a déli a Gönyű és Győr közötti magas parthoz csatlakozik. A torkolati mtgy az árvízkapu funkcióból fakadóan szintén a 116,80 mBf. védelmi szintre épül ki mind a szerkezet mind a gépi (vízszintes tengelyű szegmens zsilip) zárások vonatkozásában.
A torkolati mű és a meglévő árvízvédelmi töltések között új árvízvédelmi töltés építése, rámpák kialakításával. A MD új torkolatának kialakításához a régi meder áttöltésre kerül és a régi torkolatban lévő kikötő medencéssé válik. Áttöltésre kerül a Farkasúsztatói mellékág is. Ezek új elsőrendű védvonalak részévé válnak, tehát az árvízvédelmi töltés és az áttöltések szerkezeti kialakításának olyannak kell lenni, ami megfelel a vonatkozó kritériumoknak. A kiépítésre kerülő új árvízvédelmi töltésre szilárd burkolatú töltéskorona kerül kialakításra. A két áttöltés között az elkészült torkolati műtárgyhoz igazodóan annak hossz-tengelyével közel párhuzamosan kerül az új meder kialakításra. A töltés és műtárgyépítés ideje alatt az árvízi biztonság fenntartása a Vállalkozó feladatát képezi.
A vízszintszabályzók és a hajózsilip működtetéséhez a mtgy déli oldalán 2 szintes üzemviteli épület létesül, mely magában foglalja mind azon helyiségeket melyek az irányító személyzetet kiszolgáló funkciókat betöltik ill. az időszakos vízkár elhárítás esetén szüks. védekező személyzet elszállásolását is biztosítják.
Az épületben kap helyet a diszpécser központ valamint az elektromos kapcsoló helyiség is.
Az üzemviteli épület hasznos alaprajzi területe 297 m².
Az üzemviteli ép. közműigényeinek ellátása érdekében kiépít. kerül a víz, gáz és kettős betáplálású elektromos hálózat, kiépül a szennyvízelvezetés.
A műtárgyak és az üzemviteli épület tűzivíz igénye új fúrt kútból biztosított.
A torkolati mtgy alvízi és felvízi oldalán a zsilipelésre váró hajók ideiglenes kikötők létesülnek függőleges partkialakítással kétszintű kijárási lehetőséggel.
Az üzemi épület környezete és a csatlakozó kezelőutak aszfalt burkolatot kapnak.
A mtgy alvízi és felvízi oldalán sólya pálya kerül elhelyezésre, a Farkasúsztatói áttöltés és gát vonalában kishajók gyalogos átvitelére alkalmas betonozott felületű csónakátrakó létesül.
A torkolati mtgy létesítésével a hozzá kapcsolódó monitoring rendszer is kiépítésre kerül.
Feladat:minden, az aj.kérő által megad. terven felül a létesítm. megval.hoz szüks. terv készít., szüks. szer. engedélyeztet., ill. mód. a közb. dok. szer.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. A teljesítésben résztvevő személyi állomány vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata 25
2 2.1. az M.2.a) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (projekt darabszám) 7
3 2.2. az M.2.b) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (projekt darabszám) 7
4 2.3. az M.2.c) pozícióra jelölt szakember vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (projekt darabszám) 7
5 2.4. az ajánlattevő vezető tisztségviselője vízépítési projektek területén, elsőrendű és/vagy másodrendű árvízvédelmi mű kivitelezésében szerzett szakmai tapasztalata (projekt darabszám) 4
6 3. A teljesítésben résztvevő személyi állomány árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata 25
7 3.1. az M.2.a) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata (napok száma) 7
8 3.2. az M.2.b) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata (napok száma) 7
9 3.3. az M.2.c) pozícióra jelölt szakember árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata (napok száma) 7
10 3.4. az ajánlattevő vezető tisztségviselője árvízi védekezés területén szerzett szakmai tapasztalata (napok száma) 4
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” című, KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 azonosítószámú projekt
II.2.14) További információ:
A részajánlattétel kizárásának indoka:
A torkolati műtárgy és kapcsolódó létesítményei szerves egészet alkotnak, amellyel összefüggésben mindennek mindenhez illeszkednie kell. Az építési beruházás árvíz járta területen valósul meg, ahol az árvíz ellen védekezni kell. Az árvíz elleni hatékony védekezés egy vállalkozó bevonásával képzelhető el. Részletesen ld. I. kötet 2.9 pontban.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 077 - 148209
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: Rész száma: Elnevezés: A „Mosoni-Duna torkolati szakaszának vízszint rehabilitációja” c., KEHOP-1.3.0-15-2016-00012 sz. projektben a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint kivitelezési és tervezési feladatok ellátása.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/15 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 3
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el igen
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: 0311/5.hrsz.
Város: Felcsút
NUTS-kód: HU21
Postai irányítószám: 8086
Ország: HU
E-mail: nemeth.tamas@meszaroskft.com
Telefon: +36 22594016
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 23532157
A nyertes ajánlattevő kkv nem

Hivatalos név: KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Gáz u. 1.
Város: Szolnok
NUTS-kód: HU32
Postai irányítószám: 5000
Ország:
E-mail: vallalkozas@kotiviepb.hu
Telefon: +36 56425142
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 56425068
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 14166896063
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 21499930000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Az ajánlattevők neve, címe és adószáma:
1./
A-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20.
Adószám: 24857538-2-44
2./
SZABADICS Közmű és Mélyépítő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Székhely: 8749 Zalakaros, Jegenye sor 3.
Adószám: 13748429-2-20
3./
Mosoni-Duna 2017 Konzorcium
Mészáros és Mészáros Ipari, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 8086 Felcsút, 0311/5.hrsz.
Adószám: 12671003-2-07
KÖTIVIÉP'B Közép-Tisza Vidéki Vízépítő és Telekommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhely: 5000 Szolnok, Gáz u. 1
Adószám: 11505561-2-16
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § előírásai szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): http://www.kozbeszerzes.hu/
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/19 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)