Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2021/30
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2021.02.12.
Iktatószám:1877/2021
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Ingatlan Gyám 2019 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:Ajánlattevő telephelye, átadás és egyeztetés ajánlatkérő székhelyén.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2021.03.16.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:támogatott szervezet
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:ingatlan üzemeltetés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Ingatlan Gyám 2019 Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 27090530213
Postai cím: Mikszáth Utca 24.
Város: Dunakeszi
NUTS-kód: HU120
Postai irányítószám: 2100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Lajtár József István
Telefon: +36 205730611
E-mail: ingatlangyam@gmail.com
Fax: +36 205730611
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.e-cegjegyzek.hu/?cegadatlap/1310041978/TaroltCegkivonat
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000069962021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000069962021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: támogatott szervezet
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: ingatlan üzemeltetés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Hotel Lovasberény fejlesztésének tervezése
Hivatkozási szám: EKR000069962021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Hotel Lovasberény komplex megújításával kapcsolatos tervezési feladatok elvégzése, wellnes centrum esetében engedélyes és kiviteli, a többi feladat tekintetében kiviteli tervdokumentáció elkészítése és kapcsolódó mérnöki szolgáltatások nyújtása.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Hotel Lovasberény fejlesztésének tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71300000-1
További tárgyak:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120 A teljesítés fő helyszíne: Ajánlattevő telephelye, átadás és egyeztetés ajánlatkérő székhelyén.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A jelenleg 70 ágyszámmal bíró Hotel Lovasberény komplex megújításával kapcsolatos tervezési feladatok elvégzése, wellnes centrum esetében engedélyes és kiviteli, a többi feladat tekintetében kiviteli tervdokumentáció elkészítése. A tervezésnek az alábbi fő területekre kell kiterjednie:
- vadászati központ létrehozásáva kapcsolatos tervezési feladatok, különös tekintettel a lőfegyverek mozgatásával és tárolásával kapcsolatos feltételek maradéktalan teljeülésére;
- fedett, medencét, pezsgőfürdőt, szaunát, szoláriumot, edzőtermet és öltözőket magába foglaló wellnes-központ tervezése;
- appartmanok kialakításával kapcsolatos tervezések;
- sportpályák kialakításával kapcsolatos tervezési feladatok;
- helikopter leszállópálya felújításával kapcsolatos tervezési feladatok.
Az objektum korábban fegyveres szervezet üzemeltetésében állt és részben védelmi-biztonsági feladatokat ellátó objektumként üzemelt, így kialakítása speciális, továbbá a megelőzőző tervdokumentáció nagyon hiányos.
Nyertes ajánlattevőnek a felújítandó és újonnan kialakítandó egységekkel kapcsolatos összes tevékenységre kiterjedő kiviteli tervdokumentációt kell készítenie (beleértve, de nem kizárólag az építészeti, gépészeti, villamos, statikai terveket) papír alapon (2 pld.) és elektronikusan (2 pld.)
Tervező feladata - a tervezési djba éptetten - a kivitelezésre kerülő közbeszerzési eljárás szakmai támogatása és a kivitelezéssel kapcsolatos tervezői művezetés ellátása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 1.1. M/2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasz-talata (max. 10 db, fegyverek jogszabálynak megfelelő elhelyezését biztosító helyiséget tartalmazó épület építés-ével vagy a fegyvert tároló helyiséget is érintő felújításá-val kapcsolatos generál tervezést irányító tevékenység) (db)  30
2 1.2. M/2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasz-talata (max. 10 db épületen végzett villamossági tervezési feladat) (db)  10
3 1.3. M/2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasz-talata (max. 10 db épületen végzett gépészeti tervezési feladat) (db)  10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: 2021/03/31 (éééé/hh/nn) / Befejezés: 2023/08/30 (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható igen
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése: Amennyiben a projekt záró időpontja változik (hosszabbodik) és a kivitelezés időpontja ezt meghaladja, úgy a tervezői művezetés ellátásának időszaka is növekszik, legfeljebb 12 hónap időtartammal.
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1. Minden értékelési szempont tekintetében a kiosztható pontszámok 0-10. Ajánlatkérő az 1.1-1.3 értékelési szempontok tekintetében arányosítás, a 2. (nettó ajánlati ár) értékelési szempont tekintetében fordított arányosítás módszerét alkalmazza. Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
2. AK. a Kbt. 77.§ (1) alapján az 1.1-.1.3 értékelési szempontok tekintetében 10 db projekt értékben határozza meg a maximális pontszámhoz tartozó értéket, azaz ennél magasabb megajánlás esetén is maximális pontszámot ad.
3. II.2.7) ponthoz: A szerződés kezdő időpontja technikai okból került feltüntetésre, a szerződés a felek általi aláírással lép hatályba. Ajánlatkérő a kiviteli tervdokumentáció elkészítésére 20 naptári nap kötbérterhes részhatáridőt határoz meg.
4. I.1) ponthoz: Ajánlatkérő nem üzemeltet telefax készüléket, a fax szám csak technikai okból került megadásra.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlatkérő által előírt kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok valamelyike fennáll.
Az eljárásból kizárásra kerül az az ajánlattevő, alvállalkozó, alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő, aki részéről a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A megkövetelt igazolási mód:
Előzetes igazolás: a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1)-(5) bekezdésének megfelelően az ajánlattevőnek az ajánlata benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) Kr. 4.-6. §-aiban foglaltaknak megfelelő kitöltésével és benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alkalmazása esetén a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről az ajánlathoz csatolandó a Kr. II. fejezete szerint az EEKD, mely igazolja, hogy a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá. Közös ajánlattétel esetén valamennyi közös ajánlattevő tekintetében az ajánlatban külön-külön csatolandó az EEKD. A Kbt. 57. § (1) bek. b) pontja alapján az EEKD-t az Elektronikus Közbeszerzési Rendszerben (EKR) elérhető elektronikus űrlapon kell kitölteni. Az EKR-ben elektronikus űrlap benyújtásával teendő nyilatkozatot a közös ajánlattevők, alkalmasság igazolásában résztvevő kapacitást nyújtó szervezetek képviseletében az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg [Kbt. 41/A. § (5) bek.].
Ajánlattevőnek az ajánlatban - elektronikus űrlapon - nyilatkoznia kell, hogy van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt (nemleges nyilatkozat is csatolandó). Amennyiben igen, úgy a Kr. 13. §-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Az ajánlatban az alkalmasság igazolásában nem résztvevő alvállalkozók tekintetében (Kr. 15.§) az EKR-ben elérhető elektronikus űrlap igénybe vételével be kell nyújtani az ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. (Kbt. 67. § (4) bek.). A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós [Kr. 1. § (7)]. AK. felhívja a figyelmet a Kr. 7. §-ban foglaltakra.
Kizáró okok igazolása: Az értékelési szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőnek (Közös ajánlattevőknek), adott esetben további ajánlattevőknek, az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően a Kr. 8. §, 10. §, 12. § szerinti igazolások, nyilatkozatok benyújtásával kell igazolnia, hogy vele szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok. Ajánlattevőknek lehetőségük van az igazolások ajánlattal történő benyújtására is. AK felhívja a fegyelmet a Kr. 14. és 16. §-ban foglaltakra. A kizáró okok tekintetében a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11a) bekezdés előírására.
SZ/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a 266/2013. Korm. rendelet 31.§-a szerinti szakmagyakorlási tevékenységet végzők névjegyzékében. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedése szerinti
országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy előírt szervezeti kamarai tagsággal. (Kbt. 65.§ (1) bek. c)pont, Kr. 26. § b) pont, 322/2015. Korm. rendelet (8.§ (1)bek.).
Igazolási mód:
Előzetes ig: Ajánlattevőnek az EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az AK által előírt szakmai tevékenység végzése vonatkozó követelménynek megfelel. (Részletes adatok megadását az AK nem írja elő.).
Igazolási mód: A Kr. 26. § (2) bek-ben foglaltak alapján csatolja a kamarai igazolás /jogosultság egyszerű másolatát. Ajánlatkérő az igazolás kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 69.§ (11) és (11a) bekezdéseiben rögzített lehetőségekre.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i):
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek), továbbá a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezetnek előzetesen az ajánlatban benyújtandó EEKD „IV. Rész” „α: szakaszának kitöltésével kell egyszerűen nyilatkoznia arról, hogy az előírt műszaki, szakmai alkalmassági minimumkövetelménynek megfelel. (Kbt. 67. § (1)-(2) bekezdés)
Az értékelési szempont alapján legkedvezőbb ajánlatot tevő Ajánlattevőnek (Közös ajánlattevőknek), adott esetben további ajánlattevőnek, a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatala előtt, az Ajánlatkérő erről szóló felhívását követően az alábbi módon kell igazolnia, hogy alkalmas a szerződés teljesítésére (Ajánlattvőknek lehetőségük van az igazolások ajánlattal együtt történő benyújtására is):
M/1. A Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pont, valamint a Kr. 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónapban) a közbeszerzés tárgyában végzett legjelentősebb teljesítéseinek ismertetése.
A Kr. 22.§ (1) a) pontja szerinti igazolás, illetve a Kr. 22. § (1) bek. b) pontja szerinti nyilatkozat, a Kr. 22.§ (2) bekezdése alapján tartalmazza legalább a következő adatokat:
— a szerződést kötő másik fél neve és címe,
— a kontaktszemély megnevezése, elérhetősége (telefonszám és/vagy e-mail),
— a korábbi teljesítések tárgya (olyan részletezettséggel, hogy abból megállapítható legyen az alkalmassági szempontnak való megfelelés),
— teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
— saját teljesítés aránya (amennyiben a teljesítés másik gazdasági szereplővel közösen történt),
— nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21.§ (3a) a) pontja alapján ajánlatkérő az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett teljesítéseket veszi figyelembe.
M/2. A Kbt. 65.§ (1) b) pont, a Kr. 21.§ (3) b) pontja alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek EKR űrlapon nyilatkoznia kell azoknak a szakembereknek a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Ezen felül be kell nyújtani:
— amennyiben a szakember rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy a szakember nyilatkozatát arról, hogy a jogosultságot melyik évben szerezte meg és a jogosultság igazolását, valamint szakember nyilatkozatát, melyben nyilatkozik arról, hogy a teljesítés során ajánlattevő rendelkezésére fog állni,
— amennyiben a szakember nem rendelkezik az AK által előírt jogosultsággal, úgy csatolni szükséges a szakember végzettségét és/vagy képzettségét igazoló okiratok másolatát és a szakmai tapasztalat saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetését, olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági követelménynek történő megfelelés megállapítható legyen, valamint a szakember nyilatkozatát, melyben nyilatkozik arról, hogy a teljesítés során ajánlattevő rendelkezésére fog állni.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők - az alkalmassági követelménynél megnevezett esetet kivéve - bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására (is) támaszkodik.
A kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerződéses, előszerződésben vagy egyéb módon vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt. Kapacitást biztosító szervezet igénybe vétele esetén alkalmazandó a Kbt. 65.§ (12) bekezdés is.
Az alkalmasság igazolására szolgáló dokumentumok egyszerű másolatban is benyújthatók. Ajánlatkérő az alkalmasság igazolása kapcsán felhívja a figyelmet a Kbt. 65.§ (9) bekezdés, valamint 69.§ (11) és (11a) bekezdés előírására.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem mutat be az eljárást megindító felhívás feladásától visszaszámított 72 hónapban
teljesített legalább 1 db olyan generáltervezési (generáltervezés alatt AK. olyan összetett tervezési feladatot ért, amely kiviteli tervdokumentáció elkészítésére irányult és amelynek keretében legalább az alábbi szakterületek szerinti tervezési feladatok ellátására került sor: építészet, épületgépészet, épületvillamosság) feladat ellátására vonatkozó referenciamunkát, amely
- tartalmazott lőfegyverek jogszabálynak megfelelő elhelyezését biztosító helyiséget tartalmazó épület építésével vagy a fegyvert tároló helyiséget is érintő felújításával kapcsolatos tervezési feladatot;
- legalább 30 férőhelyes (ágyszám) szálláshely építésére, felújítására irányult;
- tartalmazott fedett wellness-központ kialakítást (legalább medence és pezsőfüdő és szauna tartalommal);
- tartalmazott öltözővel felszerelt sportpálya kialakítást;
- olyan épület felújítására és/vagy átépítésére vonatkozott, melynek korábbi tervdokumentációja nem vagy csak részlegesen állt rendelkezésre.
Ajánlatkérő nem írja elő a fenti tapasztalatok egy szerződésen belüli megvalósulását és nem korlátozza a bemutatott teljesítések számát.
Az M/1. alkalmassági követelmény tekintetében az Ajánlatkérő közli, hogy a bemutatott referencia/referenciák akkor tekinthető(k) az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző hat éven (72 hónapon) belül megvalósítottnak, ha a teljesítés időpontja erre az időszakra esik, figyelemmel a Kr. 21. § (3a) a) pontjában foglaltakra. Előbbiekkel összhangban Ajánlatkérő az ajánlati felhívás feladásának napjától számítva legfeljebb kilenc éven belül megkezdett és hat éven belül befejezett teljesítéseket veszi figyelembe.
A Kr. 21/A § alapján az ajánlatkérő az alkalmassági feltételként előírt teljesítés igazolásaként elfogadja azt is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. Közös teljesítés esetén az a tevékenység vehető figyelembe, melyet igazoltan ajánlattevő végzett, illetve a teljesítés oszthatatlansága esetén a Kr. 22.§ (5) bekezdésének előírása irányadó.
M/2. Alkalmatlan az Ajánlattevő, ha nem rendelkezik a feladat ellátásához az alábbi szakemberekkel:
M/2.1. Legalább 1 fő vezető tervezőt, aki a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 2. pontban meghatározott építészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (É- teljes körű tervezői jog./ korábban É1) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt) AK felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy jelen szakember (vezető tervező) tekintetében AK a Kbt. 65. § (10) bekezdésben foglaltak alapján előírja, hogy ezen alkalmassági követelménynek való megfelelés tekintetében ajánlattevő (közös ajánlattevők) nem támaszkodhatnak más szervezet kapacitásaira, és a teljesítés során e szakember feladatait nem végezheti alvállalkozó.
M/2.2. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 34. pontban meghatározott építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (V- teljes körű tervezői jog.) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt)
M/2.3. Legalább 1 fő, a 266/2013.(VII. 11.) Korm. rendelet 1. mell. II. Szakma 32. pontban meghatározott építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó korlátozás nélküli tervező jogosultság (G- teljes körű tervezői jog.) megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlattal. (amennyiben a szakember rendelkezik érvényes, nem szüneteltetett jogosultsággal, úgy az alkalmasság igazolt)
Ajánlatkérő az M2/1-M2/3 szakemberek közötti átfedést engedélyezi.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
Az ajánlattétel, az elszámolás és a kifizetés pénzneme a magyar forint.
A megajánlott ár átalányár, mely magába foglalja a szerződés teljesítésével kapcsolatos összes költséget.
A számla fizetési határideje 30 naptári nap. A késedelmi kamatra vonatkozóan a Ptk. 6:155. § (1) bekezdése az irányadó. Az ellenszolgáltatás teljesítés a Kbt. 135. § (1) és (6) bekezdése, valamint a Ptk. 6:130 § (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint, átutalással történik a dokumentációban foglaltak szerint.
A Kbt. 27/A. §-ban foglaltaknak megfelelően Ajánlatkérő köteles fogadni az olyan elektronikus számlát is amely megfelel a Kbt. 27/A. §-ban előírt feltételeknek, amennyiben a számla nem felel meg a Kbt. 27/A. §-ban foglalt feltételeknek a számlákat Megrendelőők(k) címére szükséges megküldeni.
Kötbérfizetési kötelezettség az egyéb közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/03/16 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bek szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi. A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15-17. §- nak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Részajánlattétel kizárásának indokolása: A Hotel Lovasberény komplex megújításával kapcsolatos feladatok egymásra épülnek, egymástól nem elválaszthatók, így az ehhez kapcsolódó tervezési és egyéb mérnöki feladatok sem különíthetők el sem szakmailag, sem gazdaságilag, a megújításhoz kapcsolódó kiviteli tervdokumentáció egy egységet képez. Ajánlatkérő egy építési beruházáshoz kapcsolódó tervek elkészítésére kíván szerződni, mely beszerzési tárgy mind szakmailag mind az egyértelmű felelősség miatt megköveteli, hogy minden részét ugyanaz az ajánlattevő készítse el, így ajánlatkérő nem biztosítja a részajánlattétel lehetőségét.
2.) Jelen eljárás az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (EKR) alkalmazásával kerül lefolytatásra, részletes szabályok a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendeletben, a Kbt-ben, a Közbeszerzési dokumentumokban és az EKR-ben érhetőek el, Ajánlatkérő (AK) kizárólag ezen a felületen tart kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel (GSZ)/ajánlattevőkkel (AT) Az ajánlatot (annak részeként nyilatkozatokat) az EKR-en keresztül kell benyújtani elektronikus formában (amely nyilatkozat tekintetében az EKR-ben űrlap áll rendelkezésre, ott a nyilatkozatot ezen űrlap használatával kell benyújtani) Az EKR használatához a Korm. rendelet 6. §-a szerint regisztráció szükséges. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat a Kbt. 41/A - C) §-ai vonatkoznak. Az EKR használatával kapcsolatos útmutatók: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas és http://nekszt.hu/tamogatas/ címeken.
3.) Az ajánlathoz csatolni kell a korábbiakban előírtakon túl (a csatolandó dokumentumok részletes listáját a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák):
— a Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot (EKR űrlap kitöltésével),
— szakmai ajánlatot,
— Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (EKR űrlap kitöltésével),
— Kbt. 66. § (6) bek. a)-b) pontjaira vonatkozó nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén elegendő az EEKD-ban tett nyilatkozat is) - (EKR űrlap kitöltésével),
— Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozatot (nemleges tartalom esetén elegendő az EEKD-ban tett nyilatkozat is) - (EKR űrlap kitöltésével) és szükség esetén a Kbt. 65. § (7) bek. szerinti okiratokat is. Ajánlatkérő a Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti okirat elkészítése tekintetében felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (12) bekezdésben foglaltakra,
— közös ajánlattevők által kötött együttműködési megállapodást (adott esetben),
— az ajánlatot aláíró(k), kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírása hitelességének megállapítása érdekében a cégjegyzésre jogosult ajánlattevő, közös ajánlat esetén ajánlattevők, ill. alvállalkozó és kapacitást nyújtó szervezet aláírási címpéldányát vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdése szerinti aláírás-mintáját,
— meghatalmazást (adott esetben),
— nyilatkozatot fordításról (adott esetben),
— adott esetben nyilatkozat üzleti titokról (EKR űrlap kitöltésével), és szükség esetén a Kbt. 44. § (1) bek. szerinti indokolást.
4.) Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelően hiánypótlást biztosít azzal, hogy ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő nem rendel el újabb hiánypótlást.
5.) Ajánlatkérő a IV.2.6) pont kiegészítéseként felhívja GSZ-ek figyelmét, hogy a IV.2.6.) pontban feltüntetett 1 hónap alatt 30 napot ért.
6.) Idegen nyelvű dokumentummal együtt annak magyar fordítását is be kell nyújtani, továbbá csatolni szükséges az arra vonatkozó nyilatkozatot, hogy a fordítás mindenben megfelel a nem magyar nyelven csatolt dokumentumnak. A fordításban elkövetett hibákért az ajánlattevő felel.
7.) Ajánlatkérő a Kbt. 35. § alapján nem teszi lehetővé a nyertes (közös) ajánlattevő részére gazdálkodó szervezet létrehozását az eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében
8.) Ajánlatkérő a minősített Ajánlattevői jegyzékéhez képest szigorúbb alkalmassági követelményeket határozott meg az SZ/1, M/1 és M/2 alkalmassági feltételek körében.
9.) Ajánlatkérő a jelen eljárás tekintetében nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
10.) Ajánlatkérő a jelen felhívás III.2.2) és VI.2) pontjában foglaltakkal kapcsolatosan tájékoztatásul közli, hogy a Kbt. 27/A. §-ban foglaltak alapján elektronikusan olyan számlák nyújthatók be, melyek megfelelnek az EN 16931-1:2017. számú európai szabványnak és az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
11.) Az eljárással kapcsolatos valamennyi határidő tekintetében a magyar idő az irányadó.
12.) Az ajánlattétellel kapcsolatos felmerült minden költség Ajánlattevőt terheli.
13.) A közbeszerzési dokumentumokban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a Kbt. és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
14.) Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Lak Vilmos (00334)
15.) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy az M/2.1-2.3 alkalmassági követelményre bemutatott szakembereknek szerződés kötésig rendelkezniük kell az alkalmassági követelményben szereplő, érvényes jogosultsággal és ezt a teljesítés során végig fenn kell tartani. Ajánlattevő a fenti körülményről ajánlatában nyilatkozzon EKR űrlapon.
16.) Ajánlatkérő az ajánlattételt nem köti ajánlati biztosíték nyújtásához.
17.) Ajánlatkérő az eljárás során alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdését.
18.) Nyertes Ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell legalább 30 000 000 Ft/káresemény/év összegű tervezői szakmai felelősségbiztosítási szerződéssel és 10 000 000 Ft/káresemény/év összegű általános-és szolgáltatói felelősségbiztosítással. A biztosítás meglétének igazolását a szerződés megkötésekor igazolni szükséges, ennek elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépésnek minősül. Részletek az egyéb közbeszerzési dokumentumokban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148.§ szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/02/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák