Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2017/235
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2017.12.28.
Iktatószám:18868/2017
CPV Kód:45234100-7
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU120, HU312
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztés
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Refka Attila projektvezető
Telefon: +36 14368189
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368110
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztés

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében a Gödöllő (bez.) - Hatvan (kiz.) vasúti vonalszakasz pályaépítési és kapcsolódó munkák megvalósítása”
Hivatkozási szám: PST: V080.07, V080.12, V080.13
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45234100-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szerződés meghatározása: Vállalkozási szerződés
Tárgya: „Vállalkozási szerződés keretében a Gödöllő (bez.) - Hatvan (kiz.) vasúti vonalszakasz pályaépítési és kapcsolódó munkák megvalósítása”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 65025942151 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „Vállalkozási szerződés keretében a Gödöllő (bez.) - Hatvan (kiz.) vasúti vonalszakasz pályaépítési és kapcsolódó munkák megvalósítása”
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45213321-9
További tárgyak:45233144-0
45234116-2
45234115-5
45234160-5
45231400-9
45317000-2
71540000-5
71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU120, HU312 A teljesítés fő helyszíne: Gödöllő - Hatvan vasúti vonalszakasz
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Gödöllő (bez.) - Hatvan (kiz.) 27,267 km hosszú vasúti vonalszakasz (345+65-618+32) hm sz. között), nyíltvonalainak és állomások átmenő fővágányainak teljes átépítése v = 100-120-160 km/h pályasebességre és 225 kN tengelyterhelésre.
Főbb mennyiségek:
• Hézagnélküli vágány al-és felépítményének átépítése 60 rendszerű sínnel, előfeszített vasbeton aljjal Gödöllő (bez.) - Hatvan (kiz.) vasútvonal-szakaszon a nyíltvonali vágány, valamint állomási átmenő és megelőző fővágányok átépítése keretében: ~57,2 vkm,
• Állomási mellékvágányok és HÉV vágány al-és felépítményének átépítése ~3,0 vkm
• A vágány átépítésen belül ~32000 vm hosszban az al- és felépítmény átépítése alépítményjavító géplánccal, nagygépes technológiával
• Kitérők beépítése MÁV vágányban: Gödöllő állomáson 20 csoport-, Babatpuszta forgalmi kitérőnél 4 csoport, Aszód állomáson 19 csoport-, Hatvan „A” elágazásnál 2 csoport új kitérő beépítése, összesen: 45 csoport
• Kitérők beépítése HÉV vágányban: Gödöllő HÉV állomáson 6 csoport
• Vasúti műtárgyak: 32 db teknőhíd/kerethíd/áteresz felújítása/átépítése
• Különszintű, vasutat keresztező gyalogos közlekedési műtárgy építése: 4 db
• Különszintű, vasutat keresztező gyalogos közlekedési műtárgy bontása: 1 db
• Közúti felüljáró építése: 1 db
• Közúti felüljáró felújítása a műszaki leírás szerint: 2 db
• Gödöllő - Máriabesnyő közötti bevágás rézsűállékonyságának biztosítása
• Számítógép által vezérelt villamos váltófűtés kiépítése: 51 csoport kitérőben
• 25 kV 50 Hz rendszerű váltakozó áramú nyíltvonali és állomási felsővezeték hálózat kiépítése: ~62,8 km,
• Optikai kábel fektetése (elhelyezése felsővezetéki oszlopsoron): 34,4 km
• A jelenlegi vonali és állomási biztosítóberendezés folyamatos átalakítása és üzembehelyezése az építési fázisok szerint: Gödöllő állomáson 20 csoport kitérőt, Aszód állomáson 19 csoport kitérőt-, Tura állomáson 15 csoport kitérőt vezérlő 75 Hz-es jelfeladással kiegészített állomási jelfogó függéses biztosító berendezés
• Ideiglenes biztosítóberendezés telepítése
• Ideiglenes utastájékoztató rendszer kialakítása 2 állomáson
• Térvilágítás kiépítése 2 (Gödöllő HÉV állomáson is) állomáson és 5 megállóhelyen valamint Babatpuszta forgalmi kitérőnél, Hatvan „A” elágazásnál
• 15 db esélyegyenlőséget biztosító sínkoronaszint +55 cm, 1db Sk+30 cm, 1db (HÉV) Sk+40 cm magas peron építése
• Állomási előterek, P+R parkolók építése: 2 megállóhelyen és 2 állomáson
• Kapcsolódó távközlési kábelkiváltási és kábelalépítményi munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint
• Járulékos közműkiváltási-, útépítési-, magasépítési-, környezetvédelmi-, növénytelepítési munkák a műszaki leírásban foglaltak szerint
• A módosított engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése valamennyi vasúthoz kapcsolódó szakág esetén; építési engedélyek módosítása, megszerzése, engedélyezési- és kiviteli tervek tanúsíttatása
A feltüntetett mennyiségek tájékoztató jellegűek, a tervezés-engedélyeztetés során módosulhatnak. A részletes mennyiségeket és a feladatokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Részajánlattétel nem megengedett, az alábbiakra tekintettel: A teljesítés rendkívül összetett feladatot jelent, amely sok szakág és szakma munkájának együttműködése és összehangolása során jön létre. Az építési tevékenység során szükséges, hogy egyszerre több szakma is folyamatosan munkát végezzen a területen. Ebben az esetben a határidőre és jó minőségben történő munkavégzés, a felelősségi körök, az egyes szakágak garanciavállalásainak egymástól történő elhatárolása és feltételeinek meghatározása nagy körültekintést és a teljes munkára való egységes rálátást kíván.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) M2)B) pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] 3
2 A felhívás III.1.3) M2)C pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] 3
3 A felhívás III.1.3) M2)D pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] 3
4 A felhívás III.1.3) M2)E pontjában meghatározott 36 hónap szakmai tapasztalaton túli releváns szakmai tapasztalat (hónapban megadva) [max. 24 hónap] 3
5 Új vasúti keresztalj vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek mennyiségét (db) tekintve (%-ban megadva) [max. 80 %] 6
6 Új zúzottkő vasúti szállításának vállalása az anyagok/termékek tömegét (t) tekintve (%-ban megadva) [max. 80 %] 6
7 A Felhívás III.1.3. M3)D) szerinti gépek az ágyazati anyag (alsó- és felső ágyazat) és védőréteg anyagát az átépítés során újra hasznosítják a vasúti pálya alsó ágyazatában és/vagy védőrétegében (%... 6
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: CEF (azonosító: 2015-HU-TM-0158-M), IKOP (feltételes közbeszerzés)
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 144 - 296357
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Vállalkozási Szerződéses Megállapodás
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/14 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Swietelsky Vasúttechnika Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Nagy Sándor tér 14.
Város: Celldömölk
NUTS-kód: HU222
Postai irányítószám: 9500
Ország: HU
E-mail: vallalkozas@vasuttechnika.hu
Telefon: +3646507198
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +3646507199
A nyertes ajánlattevő kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 57812672361
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 65025942151
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. A szerződés teljesítéséhez alvállalkozók kerülnek igénybevételre.
2. Ajánlattevők neve, címe, adószáma:
# DS Konzorcium: Dömper Kft. (székhely: 2541 Lábatlan Dunapart Hrsz.: 1605/2, adószám: 10229105-2-11); Subterra-Raab Kft. (székhely: 9024 Győr, Rómer Flóris utca 5., adószám: 24824040-2-08)
# Swietelsky Vasúttechnika Kft. (székhely: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14., adószám: 14564477-2-18)
# V-Híd Építő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1138 Budapest, Karikás Frigyes utca 20., adószám: 25302990-2-41)
# SB-GÖDÖLLŐ 2017 KONZORCIUM: STRABAG Vasútépítő Kft. (székhely: 1117 Budapest, Gábor Dénes utca 2. (Infopark D. épület), adószám: 24154505-4-43); Belfry PE Kft. (székhely: 1016 Budapest, Hegyalja út 7-13., adószám: 14703988-2-41)
3. Nyertes ajánlattevő neve, címe, adószáma:
Swietelsky Vasúttechnika Kft. (székhely: 9500 Celldömölk, Nagy Sándor tér 14., adószám: 14564477-2-18)
4. Az egyösszegű nettó ajánlati ár 64.064.967.636,- Ft; a szerződés végleges összértéke: 65.025.942.151,- Ft, amely tartalmazza a 1,5 % tartalékkeret összegét is.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § rendelkezései szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/21 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)