Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/8
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.01.11.
Iktatószám:19037/2017
CPV Kód:71356400-2
Ajánlatkérő:NIF Zrt.
Teljesítés helye:HU110
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft.
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Zrt.
Nemzeti azonosítószám: AK15388
Postai cím: Váci út 45
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: Közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés Esztergom - M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése - megvalósíthatósági tanulmány,KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09) tárgyában.
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71356400-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Tervezési szerződés Esztergom - M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése - megvalósíthatósági tanulmány,KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09) tárgyában.
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 1896000000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés Esztergom - M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése - megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09) tárgyában.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71220000-6
71241000-9
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Magyarország, 1134 Budapest Váci út 45.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Műszaki tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány, környezetvédelmi dokumentáció (EVD, KHT), valamint engedélyezési és kiviteli terv készítése Esztergom és az M1 autópálya közötti, Zsámbékot nyugatról elkerülő 2x2 sávos gyorsútra vonatkozóan.
Tervezési feladat:
Tervező feladata az M1 autópálya és Esztergom város közötti közúti kapcsolat, az új R11 számú, 2x2 sávos gyorsút megtervezése (műszaki tanulmányterv, költség haszon vizsgálat/költség haszon elemzés, közúti biztonsági hatásvizsgálat, környezeti hatástanulmány (KHT) és a megvalósíthatósági tanulmány tervdokumentáció, továbbá engedélyezési és kiviteli tervdokumentáció és minden egyéb szükséges munkarész) az alábbi nyomvonalra:
A tervezendő közúti kapcsolat kezdő csomópontját az 1. sz. főúthoz csatlakozva Herceghalom és Bicske között kell megtervezni, a távlati észak-déli, Helsinki V/C folyósó lehetséges tovább tervezését is figyelembe véve. Az előzménytervek alapján, amennyiben más igény nem jelentkezik, úgy az 1. sz. főúti csomópont és az új Bicske, Mány M1 autópálya csomópont között új nyomvonalon vezetett, 2x1 sávos leendő 103. sz. főutat kell tervezni. A tervezendő 103. sz. főút az R11 gyorsút megvalósításának részeként, azzal egy időben kerül megvalósításra.
Az R11 gyorsutat az új Bicske, Mány M1 autópálya csomóponttól indulva, Zsámbékot, Tököt, Perbált és Tinnyét nyugatról elkerülve kell megtervezni, a 10-es számú főutat és Budapest-Esztergom vasútvonalat külön szintben keresztezve. Tovább haladva a nyomvonal a 117. sz. főút 2x2 sávos bővítésével éri el Esztergomot. A tervezendő 2x2 sávos gyorsút becsült hossza: 32 km.
A megvalósíthatósági tanulmány feladata eldönteni, hogy a gyorsút a 117. sz. főút-1117. j. út csomópontjában, vagy a 117.sz. főút-111. sz. főút csomópontjában, vagy az 1117. j úton, az Ipari Park irányában érjen véget.
A 117. sz. főút 2x2 sávos bővítésénél a Kesztölc térségében lévő ív korrekciója is a feladat része.
A beruházás részeként megtervezendő a 1117-es jelű út felújítása, felülvizsgálata is a jelenlegi 117. sz. főút és a 1111. j. út között, beleértve a 1117. és 1111. jelű utak tervezett csomópontját is.
Műszaki tanulmányterv, megvalósíthatósági tanulmány és EVD, illetve KHT dokumentáció elkészítése szükséges a 2x2 sávos gyorsút tovább vezetésére Esztergomtól a 11. sz. főútig figyelembe véve a későbbiekben esetlegesen megvalósuló új esztergomi Duna-híd helyét és a meglévő Esztergom-Stúrovo (Párkány) teherkomp megközelítését. Ezen szakasz szintén szükséges a környezetvédelmi engedély megszerzése, viszont engedélyezési és kiviteli terv szintű megtervezése nem része a feladatnak. A tervezendő szakasz becsült hossza: 4 km.
A tervdokumentációnak be kell mutatnia, biztosítania kell a távlati M10 számú gyorsforgalmi út, R11 gyorsúthoz történő csatlakozási lehetőségét.
Általános tervezési szempontok:
- Az esetlegesen szükségessé váló járulékos útépítési beruházások tervezése is szükséges, a teljes projekttel egy időben és ütemezetten történő megvalósítást is figyelembe véve. A szükséges környezeti engedélyek megszerzése ezen utakra is szükséges.
- Úny, illetve a 10. sz. főút térségétől Esztergomig, a 1117. jelű útig a már elkészült Zsámbékot keletről elkerülő 2x2 sávos gyorsút nyomvonalát kell figyelembe venni, amelyet a kiadásra kerülő dokumentációban foglaltak szerint a tervezés során felül kell vizsgálni, szükség esetén át kell tervezni.
- A figyelembe vehető nyomvonalak tervezése, felülvizsgálata során törekedni kell költséghatékony műszaki megoldások tervezésére, mind kiépítés, mind üzemeltetés szempontjából. Szakaszonként történő engedélyezés, megvalósítás lehetőségét szintén vizsgálnia kell a Tervezőnek.
Nyertes Ajánlattevő feladatát képezi továbbá Natura 2000 hatásbecslési dokumentáció készítése is.
A nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatokat részletesen a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A felhívás III.1.3) pont M.2/1. pontjában bevont „projektvezető” szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli projektvezetőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) 14
2 A felhívás III.1.3) pont M.2/2. pontjában bevont „tervező” szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) 12
3 A felhívás III.1.3) pont M.2/3. pontjában bevont „tervező” szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli tervezőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) 12
4 A felhívás III.1.3) pont M.2/4. pontjában bevont „szakértő” szakembernek az alkalmassági minimumkövetelményként meghatározotton felüli szakértőként szerzett szakmai gyakorlata (hónap) 12
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő által elkészített tervdokumentáció (pl. engedélyezési terv, vagy kiviteli terv) alapján összeállított költségvetés vagy költségbecslés a Tervezési feladat alapján történőkivitelezés elindításakor 12 hónapnál régebbi, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 3 %-nak megfelelő összegért Nyertes Ajánlattevőtől megrendelje a tervdokumentáció aktualizálását, korszerűségi terv felülvizsgálatát (a szerződéstervezet „Tervezési feladat” mellékletében részletezettek szerint), az engedélyek szükség szerinti meghosszabbítását, módosítását, új engedélyek megszerzését, továbbá mindezek alapján a költségbecslés/költségvetés aktualizálását.]. Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást Ajánlatkérő írásban a szerződés hatálybalépését követően 5 évig adhat. Ajánlatkérő és Nyertes Ajánlattevő között az opció lehívására irányuló szerződés Ajánlatkérőtől kézhez kapott megrendelés Nyertes Ajánlattevő általi elfogadásával jön létre.
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2017 /S 119 - 240304
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Tervezési szerződés Esztergom - M1 autópálya közúti kapcsolat fejlesztése - megvalósíthatósági tanulmány, KHT, valamint engedélyezési és kiviteli terv elkészítése (K001.09) tárgyában.
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2017/12/04 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 3 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 0
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft.
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dombóvári út 17-19. A. ép. II/16.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1117
Ország: HU
E-mail: constreal@constrealkft.hu
Telefon: +36 12063910
Internetcím(ek): (URL)
Fax: +36 12042937
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1960000000
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1896000000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
  Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
Ajánlattevők:
CONSTREAL Mérnöki Iroda Kft. (1117 Budapest, Dombóvári út 17-19. A. ép. II/16.) (nyertes ajánlattevő) - adószám: 10981959-2-43
RODEN Kft. (1089 Budapest, Villám utca 13.) - adószám: 10624672-2-42
UTIBER Közúti Beruházó Kft. (1115 Budapest, Csóka u. 7-13.) - adószám: 10554885-2-43
FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., TURA-Terv Mérnökiroda Kft. és UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt. közös ajánlattevők (1024 Budapest, Lövőház u. 37.) - adószám: FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt.: 13842217-2-41; TURA-Terv Mérnökiroda Kft.: 12602908-2-42; UNITEF-83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt.: 12108129-2-43

V.2.5) ponthoz:
Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez az alábbiak szerint, azonban sem értéke, sem százalékos mértéke nem ismert:
- egyes geotechnikai tervezési feladatok ellátása;
- egyes úttervezési feladatok ellátása;
- egyes csapadékvíz-elvezetési feladatok tervezése;
- egyes közműtervezési feladatok ellátása;
- egyes terület- és településrendezési tervezési feladatok ellátása;
- egyes környezetvédelem tervezési feladatok ellátása;
- előzetes régészeti dokumentáció készítése.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.§-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/08 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)