Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/1
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.01.02.
Iktatószám:19101/2017
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:HM Védelemgazdasági Hivatal
Teljesítés helye:1095 Budapest, Soroksári út 152., illetve a tervezési terület: 5000 Szolnok, Kilián út 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.02.12.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Honvédelem
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: HM Védelemgazdasági Hivatal
Nemzeti azonosítószám: AK03174
Postai cím: Lehel utca 35-37.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1135
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
Telefon: +36 12365226
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 12365128
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): honvedelmibeszerzes.kormany.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: HM Védelemgazdasági Hivatal Dokumentum Átvevő Helyiség
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1134
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Fodor Péter dandártábornok, főigazgató
Telefon: +36 14338015
E-mail: beszerzes@hm.gov.hu
Fax: +36 14338007
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
A felhasználói oldal címe (URL): http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
x Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
x Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szolnok, MH 86. SZHB 2/71. számú legénységi épület felújítási munkáinak tervezési feladatai(Beszerzés azonosító: 6-56/VGH/KBT/BI/949/2017)
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szolnok, MH 86. SZHB 2/71. számú legénységi épület felújítási munkáinak tervezési feladatai:
- Tűzjelző rendszer létesítési engedélyezési- és kivitelezési tervdokumentáció Szakhatóság részére 2 példányszámban, plusz a Megrendelő részére 1 példány papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 példány elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is)
- Kivitelezési tervdokumentáció + árazott- és árazatlan munkanemenkénti tételes költségvetés Megrendelő részére 4 példány papíralapon, összefűzött A/4 formátumban és 1 példány elektronikusan (CD-n, vagy DVD-n pdf és szerkeszthető formátumban is)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Tervezési szerződés / Szolnok, MH 86. SZHB 2/71. számú legénységi épület felújítási munkáinak tervezési feladatai
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110, HU322 A teljesítés fő helyszíne: 1095 Budapest, Soroksári út 152., illetve a tervezési terület: 5000 Szolnok, Kilián út 1.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Szolnok, MH 86. SZHB 2/71. számú legénységi épület felújítási munkáinak tervezési feladatai.
Az épület jelenlegi állapota: A földszint + 3 emeletes, 1939-ben épült hagyományos szerkezetű, lapostetős, külső vízelvezetésű kialakítású téglaépület eredeti tervek alapján 6 db irodát, 4db tantermet, 21 db hálókörletet, 3 db klubhelyiséget, 23 db raktárt, 3 db műhelyt, 25 db szociális helyiséget foglal magába. Teljes hasznos alapterülete 3290 m2. Fűtése objektumon belüli távfűtéssel történik.
Elkészítendő dokumentációk a II.1.4. pontban leírtak szerint.
A részletes műszaki követelményeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M2) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1,25
2 Az M3) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1,25
3 Az M4) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1,25
4 Az M5) alkalmassági követelmény szerinti szakember többlet szakmai gyakorlati ideje (további max. 36 hónap) 1,25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 5
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 60
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A Kbt. 61. § (4) bekezdés alapján Ajánlatkérő részekre történő ajánlattételt nem biztosít,tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező tervezői szolgáltatás egy épület tervezési feladatait foglalja magába. A szakági tervek külön-külön nem készíthetők, szervesen összefüggnek. A tervezési során a szakági tervek az építész tervekre épülnek rá, egy szellemi terméket képeznek.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a
Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdésben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Öntisztázás: Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 64.§ (1)-(2) bekezdéseire.
Igazolás: A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm.r .) 1.§ (1) bekezdése, és a 3. § (1)-(3) alapján az
Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum (EEKD)
benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62.§ (1)és (2) bekezdésének hatálya alá.
Közös Ajánlattétel esetén a Közös Ajánlattevők mindegyikének, továbbá az alkalmassági igazolásában részt vevő szervezeteknek
is külön EEKD-t kell benyújtania.
Ajánlatkérő a kiegészítő közbesze rzési dokumentumokkal együtt elektronikus formában az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátja
az eljáráshoz tartozó egységes európai közbeszerzési dokumentum mintáját.
Ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkoz ó igazolások benyújtására felhívott gazdasági
szereplőnek a Korm.r. 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
A Korm.r. 1.§ (5) bekezdése alapján, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az Ajánlatkérő az igazo lások
hitelességét a VI. Fejezetnek megfelelően ellenőrzi.
A kizáró okok fenn nem állására vonatkozó nyilatko zatot tárgyi eljárásra vonatkozóan szükséges megtenni, így az nem lehet
korábbi az ajánlati felhívás feladásának napjánál.
A Kbt. 67.§ (4) bekezdés alapján az ajánlatban be kell nyújtani az Ajánlattevő arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz
igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62.§ (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt. 74.§ (1) bekezdés alapján Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalma sság
igazolásában részt vevő szervezetet, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
A Korm.r. 13. § alapján ajánlattevő köteles ajánlatához csatolni a folyamatban lévő változásbejegyzési eljárásesetében a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemlegesség esetén a KKD 2. mell. 8. minta szerinti nyilatkozatot.
AT a 322/2015.(X.30.)Korm.r.8.§(1) bekezdése alapján szerepeljen az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki
szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékben, ill. a nem Magyarországon letelepedett gazdasági
szereplő a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban előírt
engedéllyel,jogosítvánnyal vagy szervezeti,kamarai tagsággal.
Igazolás: A hazai gazdasági szereplők a tervezői, illetve mérnö ki jogosultság meglétét az építési beruházáshoz kapcsolódó
tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamaranévjegyzékében szereplés igazolásával, a
nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők pedig a letelepedésük szerinti ország nyilvántartásában szerepléssel, vagy
a letelepedésük szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagság fennállásával biztosítják.
AT alkalmatlan, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatástárgya szerint illetékes
országos szakmai kamara névjegyzékben, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő a letelepedés szerinti
ország nyilvántartásában vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai
tagsággal nem rendelkezik.
Ajánlatkérő hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 3. § (2) bekezdésének második fordulatára, mely szerinti a kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról nyilatkoznak, amelyeket az ajánlattevő igénybe kíván venni alkalmasságának igazolásához.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P1) Az ajánlattevő - figyelemmel a Kbt. 65. § (1) bekezdés a) pontjára - a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés
a) pontja alapján rendelkezzen valamennyi számlavezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozattal az alábbi tartalommal:
- a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma(i);
- mióta vezeti az Ajánlattevő számláját;
- számláján az eljárást megindító felhívá s feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot
meghaladó sorbaállítás.
Attól függően, hogy az A jánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
A „sorbaállítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. törvény 2.§ 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
Igazolás: A Korm.r. 1.§ (1) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Korm.r. II. Fejezetének megfelelően, az
egységes európai közbeszerzési dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az
Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkérő a Korm.r. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a
gazdasági szereplők egyszerű nyilatkozatát (Ajánlattevőnek az EEKD IV. rész # szakaszát kell kitöltenie, a IV. rész további (A-D)
szakaszait nem.)
A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az ajánlatkérő az
értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető ajánlattevőt megfelelő határidő tűzésével felhívja az
alkalmassági követelmények tekintetében az alábbi nyilatkozat benyújtására:
Valamennyi számlavezető - pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat az alábbi tartalommal:
- a pénzügyi intézmény által ajánlattevő számára vezetett számla(k) pénzforgalmi jelölőszáma (i);
- mióta vezeti az ajánlattevő számláját;
- számláján az eljárást megindító felhívá s megküldésétől visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt-e 30 napot
meghaladó sorbaállítás.
Attól függően, hogy az a jánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok
rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a vizsgált időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákat is vizsgálja, ebben az esetben bármely, a megszűnés
dátumát követően kelt nyilatkozat elfogadható az alkalmassági minimumkövetelmény alátámasztására. Ajánlatkérő felhívja a
figyelmet a Korm.r. 19. § (7) bekezdésében foglaltakra. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 65.§ (6)-(8) és (11) bekezdéseire.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P1) Alkalmatlan ajánlattevő, ha valamely számlavezető pénzügyi intézmény nyilatkozata alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított egy éven (12 hónapon) belül volt bármely pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó időtartamú sorbaállítás.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: M1)AT a 321/2015.(X.30.)Korm.r.21.§(3)a) alapján ismertesse a felhívás feladásától visszafelé számított 6 éven belül befejezett, szerződésszerűen teljesített épület felújításához vagy létesítéséhez szükséges kivitel. tervdok. készítésére vonat. legjelentősebb szolgáltatásait. AK a Korm. rendelet 21. § 3a) bekezdésében foglaltak alapján a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb kilenc éven belül megkezdett szolgáltatásokat veszi figyelembe. AK hivatkozik a Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésére.
AT a Korm.r.21.§(3)b) alapján rendelkezzen az alábbi személyekkel,akiket a teljesítésbe be kíván vonni M2-M5):
M2) 1 fő a 266/2013 (VII.11.) Korm. rend. 1. melléklet I.2 rész építészeti tervezési („É”) jogosultságú, vagy annak megszerzéséhez szükséges, okl. építészmérnökként 2 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. építészmérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakember.
M3) 1 fő a 266/2013 Korm. rend. 1. melléklet I.2 rész építmények gépészeti tervezési („G”) jogosultságú vagy annak megszerzéséhez szükséges
a) okl. gép észmérnök épületgépész szakirányú 3év, vagy
b) okl energetikai mérnök épületgépész szakirányú 3év, v agy
c) okl. létesítménymérnök épületgépész szakirányú 3év, vagy
d) gépészmérnök épületgépészeti szakirányú 5év, vagy
e) épületgépész mérnökként 5év
szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. gépészmérnök épületgépész szakirányú vagy okl. energetikai mérnök épületgépész szakirányú vagy okl. létesítménymérnök épületgépész szakirányú vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirányú vagy épületgépész mérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakember.
M4) 1 fő a 266/2013 Korm. rend. 1. melléklet I.2 rész „Építményvillamossági tervezési szakterület” („V”) jogosultságú, vagy annak megszerzéséhez szükséges
a) okl. villamosmérnökként,3év vagy
b) villamosmérnökként épületvillamos sági szakirány, 5év
szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. villa mosmérnök vagy villamosmérnök épületvillamossági szakirányú végzettséggel vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel rendelkező szakember.
M5) 1 fő a 375/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 2/A.§ szerinti „TUJ” - beépített tűzjelző berendezés tervezési szakterületen tervezési jogosultságú vagy annak megszerzéséhez szükséges a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rend. 3. mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett mérnöki végzettségű vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű mérnökként 5 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és a 139/2015. Korm. rendelet 3. mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettségű végzettséggel vagy az ezzel egyenértékű szakképzettséggel rendelkező szakember.
Amennyiben egy személy több szakirány esetében is rendelkezik jogosultsággal, úgy egy személyben is elfogadható az érintett szakirányokban való részvétele. Egy személy több részajánlati körben is szerepelhet.
M1-M5)Igazolás: A Korm.r.1.§(1) bekezdése alapján az AT-nek az ajánlatában az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. AK a Korm.r.2.§(5) bekezdése alapján elfogadja a gazd. szereplők egyszerű nyilatkozatát.
A Kbt.69.§(4) alapján az eljárás e redményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően az AK az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT-t megfelelő határidő tűzésével felhívja az alábbi igazolások benyújtására:
M1) szerinti referencianyilatkozat vagy igazolás az alábbi tartalommal:
- a szolg. tárgya, a szolg. mennyisége, szerződéskötő másik fél megne vezése, a telj. ideje év/hó/napban (kezdő és befejező idő),
a telj. helye;
- nyilatkozat, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
M2)-M5) szerinti teljesítésbe bevonni kívánt szakember ismertetése, szakmai önéletrajza, rendelk. állási nyilatkozat,végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum másolata. AK hivatkozik a Kbt.65.§(6)-(7),(9),(11),140.§(9), a Korm.r.24.§(1)bek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónap) szerződésszerűen teljesített de legfeljebb kilenc éven (108 hó) belül megkezdett
- legalább 1 db, szerződésszerűen teljesített, legalább 1000 m2 alapterületű, épület felújításához vagy létesítéséhez szükséges kivitelezési
tervdokumentáció készítése szolgáltatásra vonatkozó referenciával.
M2) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész Építészeti tervezési terület („É”) jogosultság megszerzéséhez szükséges okl. építészmérnökként 2 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. építészmérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M3) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész, „Építmények
gépészeti tervezési szakterület” („G”) tervezési jogosultság megszerzéséhez szükséges,
a) okl. gépészmérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy
b) okl. energetikai mérnök épületgépész szakirány 3 év, v agy
c) okl. létesítménymérnök épületgépész szakirány 3 év, vagy
d) gépészmérnök épületgépészeti szakirány 5 év, vagy
e) épületgépész mérnökként 5 év
szakirányú tervezési szakmai gyak orlati idővel és okl. gépészmérnök épületgépész szakirány vagy okl. energetikai mérnök
épületgépész szakirány, vagy okl. létesítménymérnök épületgépész szakirány, vagy gépészmérnök épületgépészeti szakirány,
vagy épületgépész mérnöki vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
M4) AT alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 266/2013 (VII. 11) Korm. rendelet 1. melléklet I. 2. rész
„Építményvillamossági tervezési szakterület” („V)” jogosultság megszerzéséhez szükséges, okl. villamosmérnökként 3 év, vagy
villamosmérnökként épületvillamosság szakirány 5 év szakirányú tervezési szakmai gyakorlati idővel és okl. villamosmérnök
vagy villamosmérnök épületvillamosság szakirány vagy az ezzel egyenértékű szakképzettségű végzettséggel rendelkező
szakemberrel.
M5) Ajánlattevő alkalmatlan, ha nem rendelkezik legalább 1 fő a 375/2011 (XII. 31.) Korm. rendelet 2/A §. szerinti Beépített
tűzjelző berendezés tervezői szakterület („TUJ”) jogosultság megszerzéséhez szükséges a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3.
mellékletében megállapított műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettségű mérnökként 5 év szakirányú tervezési
szakmai gyakorlati idővel és a 139/2015. (VI. 9.) Korm. rendelet 3. mellékletében megállapított műszaki képzési területen
szerzett mérnöki szakképzettségű végzettséggel rendelkező szakemberrel.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Az épített környezet átalakításáról és
védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.), az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm.
rendelet. valamint az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. (VII. 11.)
Korm. rendelet, a tűzvédelmi tervezői tevékenység folytatásának szabályairól szóló 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket, a fizetési - és
kötbér feltételeket a kiegészítő közbeszerzési dokumentumok részeként kiadott Tervezési szerződéstervezet tartalmazza.
Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 135.§ (1), (4), (5) és (6) bekezdéseire, a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésére, az Art. 36/A.§- ra.
Késedelmi kamat a Ptk. 6:155. §-ban foglalt rendelkezések szerint.
A részszámla és a végszámla összege a nyertes ajánlat szerint.
Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a szerződés megk ötésére a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kerül
sor.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/02/12 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 09:00 (óó:pp) Hely: HM Védelemgazdasági Hivatal Beszerzési Igazgatóság
Közbeszerzési Okmányátvevő helység, 1134 Budapest, Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdés szerinti személyek vehetnek részt. A
bontáson történő részvétel esetén a képviseleti jogosultságot igazolni kell. Ajánlatkérő hivatkozik a Kbt. 68. § (1), (4) és (6)
bekezdéseire.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
a. Ajánlat benyújtásának formai köv. a KKD tartalmazza.
b. A Korm.r. 30.§ (4) értelmében AK a P1), M1)-M5) pontok szerinti alk. feltételeket a minősített AT jegyzékéhez képest
szigorúbban határozta meg.
c. AK nem követeli meg, és nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását a szerződés teljesítéséhez.
d. A KKD korlátlanul, teljeskörűen, közvetlenül, térítésmentesen, elektronikusan elérhetők a
http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny weboldalon. A KKD a Kbt.57.§(2)bekezdése alapján
ajánlatonként legalább egy AT-nek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie az ajánlattételi
határidő lejártáig.
e. AK a Kbt. 77.§ (1) bekezdésre tekintettel az alábbi feltételeket határozza meg:
Ajánlat összpontszámát a részszempontok pontszámainak súlyszámokkal megszorzott értékek összege adja. A max. összpontszám 100 pont.
Ajánlati ár:
- Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 -10.
- Ajánlati ár esetében AK a Felolvasólapon szereplő nettó árat értékeli.
- Legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot. A többi ajánlat pontszámát fordított arányosítás módszerével számítja AK.
M2)-M5) műszaki szakmai alkalmasság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalattal és végzettséggel vagy képzettséggel
rendelkező szakember többlet szakmai gyakorlati ideje:
- Ajánlati elem legkedvezőbb szintjére (36 hónap) és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt maximális (10) pontot
ad.
- Ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10.
- AK a Felolvasólapon szereplő minőségi értékelési szempontok esetében a szakmai jogosultság („É”, „G”, „V”, „TUJ”) megszerzéséhez szakmai tapasztalaton felüli gyakorlati időt értékeli.
- Az ajánlat pontszámát egyenes arányosítás módszerével számítja AK.
-AK szakmai ajánlat keretében M2)-M5) pont szakembereket értékeli.
f. AK hivatkozik a Kbt. 47.§(2)bekezdésére.
g. A IV.2.6.) pontban megadott ajánlati kötöt tség ideje alatt 60 naptári napot ért.
h. FAKSZ adatai: Székesi Tamás (00877) Helyettes: Tóth Richárd (00882)
Elérhetőség: HM VGH 1555 Bp. Pf.: 74.; e-mail: beszerzes@hm.gov. hu
i. AK nem alkalmazza a Kbt. 75.§(2)e) pontja szerinti eredménytelenségi okot.
j. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
1. késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett sz olgáltatás nettó tervezési díjának 1%-a/nap, maximális mértéke a késedelemmel
érintett szolgáltatás nettó tervezési díjának 20%-a.
2. meghiúsulási kötbér alapja a tervezési díj nettó é rtéke, mértéke annak 20%-a.
k. AT nyújtsa be:
1.ajánlatban szereplő nyilatkozatokat aláíró, az AT és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviseletére jogosult személy aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás mintáját, adott esetben meghatalmazást.
2.a nemzeti vagyonról szóló 2011.évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára vonatkozó feltételeknek való megfelelőségről (KKD 2.sz.minta).
3.nyilatkozatát a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek értékelési részszempontok szerint megajánlott többlet szakmai gyakorlati idejének alátámasztására (KKD 1/A melléklet)
4. A KKD 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozatokat.
l. AK ajánlati biztosítékot nem ír elő.
m. Ajánlattevőnek nyertessége esetén érvényes, tervezői hibákból fakadó tervezésre vonatkozóan 110.000 Ft/káresemény, és 550.000 Ft / kárév biztosítási összegig terjedő tervezői felelősségbiztosítási szerződést kell kötnie, vagy meglévő biztosítását a szerződés tárgyára, a fenti összegig ki kell terjesztenie, melyet a szerződéskötés időpontjában be kell mutatni és a szerződéskötés teljes időtartama alatt fenn kell tartania.
n. Helyszíni bejárás időpontja a KKD II.9. pontban meghatározottak szerint.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó utca 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/28 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák