Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/198
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.13.
Iktatószám: 19212/2021
CPV Kód: 71320000-7
Ajánlatkérő: Keszthely Város Önkormányzata
Teljesítés helye: HU223; HU223; HU223
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Forma Tervező és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság;Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft.;Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Keszthely Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15734460220
Postai cím: Fő Tér 1.
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Kovács Anita
Telefon: +36 306274849
E-mail: ekr@bmsk.hu
Fax: +36 12069701
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.keszthely.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Városfejl. komplex program előkészítése, tervezés
Hivatkozási szám: EKR000591832021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés szerint a „Keszthely Balatonpart városfejlesztési komplex program tervezése”
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll igen
II.1.7) A beszerzés végleges összértéke (áfa nélkül)
Érték: 202386000 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vet t legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Parti zóna fejlesztése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BM. egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról sz. 1711/2020. (X. 30.) Korm. hat. alapján Keszthely Város Önkormányzata, mint kedvezményezett a városfejlesztési komplex pr. előkészítése, tervezése, ezen belül elsődlegesen Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejl-hez kiviteli tervek elkészítése kapcs. részesült kormányzati támogatásban. Keszthely Város Önk. ez alapján közbesz.i eljárást ír ki.
Az eljárás célja városfejlesztési komplex programon belül elsődlegesen Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejlesztéséhez a kiírásban szereplő tervek elkészítése, egyeztetése és az engedélyezési eljárások lefolytatása. A tervezésnél els. szempont a hosszú távon is fenntartható, alacsony üzemeltetési ktg-ű épületek létesítése, a funkcionalitás, a megújuló energiaforrások alkalmazásával tört. energiahat. biztosítása, az ökológiai egyensúly megtartása, jav., szükséges akadálymentesítés biztosítása. A tervezésnél a digitalizáció (Wifi hotspot, okospad stb.) eszközeinek beépítése.
A tervezési fel. során szüks. figyelembe venni a táji, természeti, települési és közösségi szempontból meghat.jellemzőket (például településtörténet, településszerkezet, terület- és településrendezési vonatkozások, növényzet, táji és természeti értékek, terepadottságok, talajviszonyok, területfelhasználás, műemléki és régészeti védettség, természetvédelmi oltalom, közlekedés, közintézmény ellátottság).
A tervezési m. az alábbi részfeladatokból áll:
A. A parti zóna mell. jelölt területeinek strukturális és infrastrukturális fejl.
B. Sport és szabadidő központ (Wellness-zóna)
C. Sport-alközpont létesítése a meglévő KRESZ park és Városi Sportcsarnok térségében.
RÉSZLETES FELADATLEÍRÁS:
A. A parti zóna mellékletben jelölt területeinek strukturális és infrastrukturális fejlesztése
Hrsz.: „telek tulajdonviszonyok” elnevezésű mell. szerint
Kapcsolódnak hozzá kertépítészeti és magasépítési funkcionális elemek. A fel. ütemezett megvalósíthatóságát kell biztosítani, a tulajdonviszonyok, illetve a későbbi fejlesztési elemek mérlegelésével.
A tervezési folyamatot tanulmányterv elkészítésével és egyeztetésével kell indítani, amelynek akcióterülete a kutyás strandtól (Halászcsárdától) Gyenesdiás közigazgatási határáig tart (Lásd akcióterület lehatárolást a csatolt pdf mellékletek szerint).
Tervezési elemek, megadott lokalizációval:
- sétányok, promenád
- közút, közparkoló
- csapadékvíz elvezetés, kezelés
- egyéb közműkiváltás,
- Sport és Szabadidőközpont közműellátása
- tájépítészeti elemek
- A parti sáv kiemelt fejl. eleme a Sport és Szabadidő kp és kapcs. fejlesztési elemei, amelyek külön tervezési részfeladatot alkotnak, de ezek infrastrukturális ellátása és közlekedési kapcsolatai része ennek a munkarésznek:
- közműcsatlakozások telekhatárig (B. feladatrész határáig)
- előírt parkoló biztosítása telken kívül (vasúti zónában)
- gazdasági út kapcsolat telekhatárig (B. feladatrész határáig)
- sétány kapcsolata telekhatárig (B. feladatrész határáig)
- bringakörút integrálása
- sétány tervezése Libás térségben a jelenlegi parki sétány folytatásaként, Helikon Hotel telkén keresztül, Baron Hotel fejlesztését É-ról megkerülve, a Büdösárok tározó mentén, meglévő és tervezett közutat kísérve a gyenesdiási közig. határig, fásítva. (Tónus KFT engedélyes útterve, bringaút terve figyelembe veendő). Szükséges helyeken csapadékvíz elvezetés, közmű kiváltás.
- A Sport és Szabadidőkp és a strand-zóna fejlesztése a B. munkarész tárgya, ezen a területen belül nincs ebben a munkarészben tervezési feladat, csak a fent jelzett kapcsolatok tervezése
- Tervezett Sport és szabadidőkp(jelenlegi futballpálya) és a vasút közti közterületi sáv rendezése tervezési fel. (illeszkedés, rekonstrukciós tervezés)
- A futballpálya és a Csík Ferenc sétány, vasúti átjáró közti ter. a tervezés egyik súlyponti eleme. Ezen a területen az önk. szándéka a strand és szabadidőközpont parkolóinak lehelyezése, új tömbparkoló létesítése, az önkormányzat és a MÁV által leegyeztetett MÁV tulajdonú területen. A jelenlegi parkolót részben közparkként, zöldfelületként kívánja hasznosítani, később strandkert bővítés lesz.
- Tanösvény megújítása a Zalatour Kemping körny-ben: meglévő burkolatok felújítása, információs és attrakciós elemek elhelyezése (felújítási terv, költségvetés készítése)
A part rehab.szabályozás terület felhasználási elemeit figyelembe véve az alábbi fejlesztési elemek tervezendők:
Közút tervezése, vasúti átjáró korszerűsítésével, ingatlanok feltárását biztosítva
Parkoló tervezése, több ütemű építéssel
Faállomány vizsgálata és gyérítése a parkoló területen
Zöldfelület tervezése – Erzsébet ligetet nem része a feladatnak
Sétány tervezése, bringakörút integrálása
Csapadékvíz elvezetés, kezelés
Villamos energia ellátás, közvilágítás
Egyéb közmű rekonstrukció
Halászcsárda előtti tér környezetrendezése
Tanösvény megújítása a Zalatour Kemping környezetében
Ezen ajánlati rész keretében előreláthatólag legalább 100.000 négyzetméter közterület tervezése valósul meg.
Tanulmányterv készül a teljes A. munkarész területére. Ennek elfogadásával párhuzamosan kiviteli terv és szakági engedélyezési tervek készülnek ütemezett megvalósítást figyelembe véve, a dokumentálás is ütemezetten készüljön. Ezek a területek jellemzően önkormányzati, állami vagy állami tulajdonú intézmények tulajdonában vannak. Az engedélyezési folyamatok ezért a tulajdonosi hozzájárulás hiánya esetén maradhatnak el.
A terveknek integrálni kell a korábban elkészült terveket, az egyeztetések során pontosítandó mértékben.
Fentieken felül a tanulmányterv tegyen javaslatot a Csónakkikötő létesítésére a Libás strandtól keletre, valamint a Vasútállomás melletti Volán műszaki telep átalakítására P+R parkolóvá, a parkbővítés kiterjesztésének megvizsgálásával, a biztonságosabb közúti közlekedést is bizt., ötletterv szinten.
Főbb fejlesztési elképzelések:
- Parti gépjármű, kerékpáros és gyalogos forgalom, sétányok differenciált kialakítása, ingatlanok megközelítése, attraktív térrendszer, térelemek, bontandó létesítmények (ütemezetten)
- Tömbparkolók igényes, biztonságos kialakítása
- Kertépítés, kapcsolódó attrakciók, pihenők, játszóterek, parkok, parti és esetleg vízi elemek stb. (ütemezetten), információs elemek
- Közmű rekonstrukció, a terv.t fejlesztések kiszolgálására, műtárgyak, közműpótlók (villamos erősáram, gyengeáram, víz – tűzivíz, szennyvíz, gáz, csapadékvíz). A jelenlegi hálózatok és a lekötött közműkapacitások a tanulmány készítése során vizsgálandók.
- A jelzett parti zónában magasép. funkcionális és kiszolgáló elemek (pl. bár, WC, kölcsönző, pihenő, karbantartás, közműfogadó ép., stb.)
- Nem része ennek a részfeladatnak a Sport és szabadidő kp. tervezése, de a 2 munkarész közti összhangot meg kell teremteni. A kül. munkarészek tervezői egymással kötelesek együttműködni a munkarészek összhangjának biztosítása érdekében, melynek megvalósulásában AK közreműködik.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2.1) alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (min. 0 - max 3 fő)  30
2 3. Az M2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember felelős tervezőként szerzett többlet szakmai gyakorlata (min. 0 - max 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
3) A 3. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

II.2.1)
Elnevezés: Sport és szabadidőközpont (wellness zóna)
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Belügyminisztérium egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról szóló 1711/2020. (X. 30.) Korm. határozat alapján Keszthely Város Önkormányzata, mint kedvezményezett a városfejlesztési komplex program előkészítése, tervezése, ezen belül elsődlegesen Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejlesztéséhez kiviteli tervek elkészítése kapcsán részesült kormányzati támogatásban. Keszthely Város Önkormányzata ez alapján közbesz. eljárást ír ki.
Az eljárás célja városfejlesztési komplex programon belül elsődlegesen Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejlesztéséhez a kiírásban szereplő tervek elkészítése, egyeztetése és az engedélyezési eljárások lefolyt. A tervezésnél els. szempont a hosszú távon is fenntartható, alacsony üzemeltetési költségű épületek létesítése, a funkcionalitás, a megújuló energiaforrások alkalmazásával történő energiahat. biztosítása, az ökológiai egyensúly megtartása, javítása, szükséges akadálymentesítés biztosítása. A tervezésnél a digitalizáció (Wifi hotspot, okospad stb.) eszközeinek beépítése.
A tervezési feladat során szüks. figyelembe venni a táji, természeti, települési és közösségi szempontból meghat.jellemzőket (például településtörténet, településszerkezet, terület- és településrendezési vonatkozások, növényzet, táji és természeti értékek, terepadottságok, talajviszonyok, területfelhasználás, műemléki és régészeti védettség, természetvédelmi oltalom, közlekedés, közintézmény ellátottság).
A tervezési munka az alábbi részfeladatokból áll:
A. A parti zóna mellékletben jelölt területeinek strukturális és infrastrukturális fejl.
B. Sport és szabadidő kp. (Wellness-zóna)
C. Sport-alközpont létesítése a meglévő KRESZ park és Városi Sportcsarnok térségében.
RÉSZLETES FELADATLEÍRÁS:
Az Önk. elképzelése, hogy a futballpálya helyén egy diff. szolgáltatási struktúra valósuljon meg, amely a mai elvásárlásoknak magas szinten megfelel, a Balaton parti „főváros” címet spontán tálalja, kiaknázva a jelenlegi táji és épített környezet értékeit, nyit a tóra, az év bármely szakában pezsgő életet indukál: Korzó és Fórum! Emblematikus Főépület és Épületegyüttes!
- Az épületegyüttes és kapcs. térrendszerek egy belső promenád jellegű sétányra szerveződnek, külső, meglévő kapcsolatokkal, strandi csatlakozási lehetőséggel.
- A szolgáltatáshalmaz célcsoportja a helyi lakosság és az itt pihenő-üdülő közönség.
- Főépülete a sport és szabadidőkp, ezen kívül földszinti kereskedelmi – szolgáltató – vendéglátó egységeket magába foglaló emeleti szinten, szinteken szállásférőhelyes egységeket (üdülőket) tartalmazó épületsor helyezkedik el, amely a belső promenád térfalát alkotja, igazi korzó hangulattal.
- Ez a korzó magába foglalja a rendezvényteret, nyit a fedett és nyitott sportpályák, a strand és a meglévő sétányok felé, szervezi az itteni rendezvények, sportjátékok térbeli rendjét.
- Az Önk.határozott szándéka, hogy szezonon túl is aktív közösségi életet generáljon a kialakuló fejlesztés.
- Szezonon túl is a strandkert nyitásával ez a térrendszer kitágul, helyet adva a sétáló forgalomnak.
- A terv. sportfejlesztések szervezett megnyitása a nagyközönség felé tömegeket hoz a sporthoz közel, komoly társadalmi értékteremtő erőt képvisel. A program egyedülálló lehetőséget bizt. a GRASSROOT játékok számára.(Grassroots-nak minősül minden olyan labdarúgó tev., amely nem hivatásszerű és nem válogatott jellegű. A tevékenységek füves és műfüves pályákon egyaránt megvalósíthatók.) Ennek megf. kell kialakítani az épület belső elrendezését, az öltözők többcélú felhasználását, szabadtérből történő használatát is.
- A tér eleme lesz télen a műjégpálya.
- A térrendszerre nyíló teraszok a parti gasztronómiai szolgáltatást jelentősen magasabb szintre emelik.
- A kiszolgáló funkcióknál ezeket figyelembe kell venni.
- Az új térrendszerre szervesen ráépül az új strandbejárat, amely átértékeli, leosztja a part felé irányuló forgalmat.
- Fontos szempont, hogy minőségi szolgáltatás-kínálattal rákényszerítse a jelenlegi büfétulajdonosokat a magas színvonalú, irányított átépítésre.
- A terv része kell, hogy legyen koncepcionálisan bemutatva a meglévő büfésor, mint térfal-elem minőségi, de életszerű átépítése. A kiviteli terv tartalmazza ennek a lehatárolásnak és átépítés peremfeltételeinek térbeli-műszaki elemeit, épített és kertépítészeti megoldásokat, gazdasági forgalmat biztosítva.
- Az Önkormányzat e cél segítése érdekében javasolja a büfésor mögötti parkoló megszüntetését, az időben és térben szabályozott gazdasági – árufeltöltési forgalom figyelembe vételével, preferálva az új létesítmények igényes kiszolgálását, de megoldást adva a meglévő épületek gazdasági forgalmának fogadására is.
- Állandó gépjármű forgalomvonatkozásában a legnagyobb jármű a szemétszállító autó, a töltést kisjárművekkel kell megoldani, időben szabályozottan.
- Mindezek figyelembe vételével javasolt az egyes szolgáltató elemeket elhelyezni.
Az előreláthatólag legalább 5.000 négyzetméter nagyságú sport és szabadidő létesítménybe tervezett főbb szolgáltatások:
A létesítmény fórumként fog működni, sport, szabadidő, wellness, fittness és gasztronómiai és egyéb szolgáltatásokat fog biztosítani, valamint a parti zóna háttér, adminisztrációs, tárolási és szerviz szolgáltatásai is itt lesznek elhelyezve.
Kapcsolódik a meglévő sétányhoz, főbejárata erről nyílik, belső „fórum-szerű” előcsarnoka fogadó-találkozópont, rá szereveződnek az épület szolgáltató elemei, kapcsolata van a rendezvénytérrel, a promenáddal, egyes egységei kifelé is működnek. Gazdasági forgalma rejtett, az épületnek csaknem 4 irányba nyitnia kell.
Az épület a külső térrendszerrel összekapcsolódó belső aulás, központ térre (fórumra) szerveződik, ahonnan a differenciált szolgáltató elemek nyílnak.
- sport és fittness helyiségek - öltözők
- multifunkcionális tér és háttérelemi (audio-vizuális elemek, színpad, berendezések, árnyékolás, akusztika, raktár, művészöltözők)
- rekreációs szolg., játszóház, gyerekmegőrző
- különböző vendéglátó egységek (lunch-cafe, különleges gasztronómiai szolgáltatások, (pl. reformétterem), éttermi, kávézó teraszok
- sajátos kisüzletek (pl. biobolt)
- Wellness kp (megrendelői igény szerint emeleten, szauna és gőzfürdő egységek, szeánsz-szauna), diff.pihenőterek, relax szemlélet, tetőterasz, Balaton felé „eltűnő” víztükrű élménymedence, esetleg kiúszós, merülőmedence, élményzuhanyok, kényelmes, differenciált pihenőzónák - (min. 10 szolgáltató elem, legfeljebb 10 fő befogadó képességgel elemenként), szauna, vízkezelés, egyéb technológiák,
- admin., karbantartás, tárolók
- szálláshely kiegészítő jelleggel VIP vendégek részére (városi vendégek, min. 4- max. 20 darab apartman
Nagyobb szabadtéri rendezvények kiszolgálása (fedett színpad, audiovizuális alapinfrastruktúra)
- Szabadtéri sportpályák strandkerten kívül, strandi sportpályák – öltözőik nyújtott szezonban is biztosítottak legyenek (fűtöttek)
A részletes leírást a tervezési program tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2.1) alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (min. 0 - max 3 fő)  30
2 3. Az M2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember felelős tervezőként szerzett többlet szakmai gyakorlata (min. 0 - max 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
3) A 3. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

II.2.1)
Elnevezés: Sport alközpont
Rész száma: 3
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU223 A teljesítés fő helyszíne: 8360 Keszthely, Csík Ferenc sétány
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A BM. egyes kiemelt térségi fejlesztések előkészítésének támogatásáról sz.1711/2020. (X. 30.) Korm. hat. alapján Keszthely Város Önkormányzata, mint kedvezményezett a városfejlesztési komplex program előkészítése, tervezése, ezen belül elsődlegesen Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejlesztéséhez kiviteli tervek elkészítése kapcsán részesült kormányzati támogatásban. Keszthely Város Önkormányzata ez alapján közbeszerzési eljárást ír ki.
Az eljárás célja városfejlesztési komplex programon belül elsődlegesen Keszthelyi Városi Strand és környezetének fejlesztéséhez a kiírásban szereplő tervek elkészítése, egyeztetése és az engedélyezési eljárások lefolytatása. A tervezésnél elsődleges szempont a hosszú távon is fenntartható, alacsony üzemeltetési költségű épületek létesítése, a funkcionalitás, a megújuló energiaforrások alkalmazásával történő energiahatékonyság biztosítása, az ökológiai egyensúly megtartása, javítása, szükséges akadálymentesítés biztosítása. A tervezésnél a digitalizáció (Wifi hotspot, okospad stb.) eszközeinek beépítése.
A tervezési fel. során szüks. figyelembe venni a táji, természeti, települési és közösségi szempontból meghatározó jellemzőket (például településtörténet, településszerkezet, terület- és településrendezési vonatkozások, növényzet, táji és természeti értékek, terepadottságok, talajviszonyok, területfelhasználás, műemléki és régészeti védettség, természetvédelmi oltalom, közlekedés, közintézmény ellátottság).
A tervezési munka az alábbi részfeladatokból áll:
A. A parti zóna mellékletben jelölt területeinek strukturális és infrastrukturális fejlesztése
B. Sport és szabadidő központ (Wellness-zóna)
C. Sport-alközpont létesítése a meglévő KRESZ park és Városi Sportcsarnok térségében.
RÉSZLETES FELADATLEÍRÁS:
KRESZ park területén pump track kerékpáros pálya építése – min. 1200 nm
Multifunkcionális szilárd burkolatú sportpálya építése a meglévő aszfaltpályán 800 nm
Kisméretű, szilárd burkolatú, körülkerített gyermek focipálya 72 nm
Kiszolgáló öltözők, mosdók tervezése a meglévő sportépítményben, melynek a teljes körű felújítását is meg kell tervezni. 536 m2.
A részletes leírást a tervezési program tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2. Az M2.1) alkalmassági követelménynek megfelelő további szakemberek száma (min. 0 - max 3 fő)  30
2 3. Az M2.1) alkalmassági követelményben bemutatott szakember felelős tervezőként szerzett többlet szakmai gyakorlata (min. 0 - max 36 hónap) 20
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
1) Tárgyi eljárásra történő jelentkezés előfeltétele az EKR rendszerben történő ajánlattevői regisztráció, összhangban a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet rendelkezéseivel.
2) A II.2.7) pontban megadott időtartam naptári napban értendő, a teljesítési határidőket részletesen a szerződéstervezet tartalmazza.
3) A 3. értékelési részszemponttal kapcsolatban Ajánlatkérő tájékoztatja Ajánlattevőket, hogy a Kbt. 71. § (9) bekezdésében foglaltak alapján, ha a Kbt. 76. § (3) bek. b) pontja szerinti értékeléshez bemutatott szakemberekre vonatkozó, a felolvasólapon feltüntetett adat és az ajánlatban a szakemberre vonatkozóan csatolt dokumentum tartalma között ellentmondás van (a felolvasólapon szereplő adat az értékeléskor kedvezőbb, mint a csatolt dokumentum), és nem sikerül felvilágosítás vagy a már bemutatott szakemberre vonatkozó dokumentum hiánypótlása keretében a felolvasólapon feltüntetett adatot alátámasztani, az Ajánlatkérő az ajánlatot érvénytelenné nyilvánítja.

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben (töltse ki a D1. mellékletet)
IV.1.3) Keretmegallápodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Dinamikus beszerzési rendszer (DBR) került létrehozásra
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést alkalmaztak
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: 2021 /S 115 - 302400
(Az alábbiak közül: Eljárást megindító felhívásként közzétett előzetes tájékoztató; Ajánlati/részvételi felhívás; Önkéntes előzetes átláthatóságra vonatkozó hirdetmény)
IV.2.8) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.9) Információ előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást megindító felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Parti zóna fejlesztése
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 5
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 5 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 5
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Forma Tervező és Fővállalkozó Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: 10638644220
Postai cím: Rákóczi Ferenc Utca 3
Város: Keszthely
NUTS-kód: HU223
Postai irányítószám: 8360
Ország: Magyarország
E-mail: iroda@formaterv.hu
Telefon: +36 83510408
Internetcím(ek): (URL) www.formaterv.hu
Fax:
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 58425000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: KÉ-K szakember

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 2 Elnevezés: Sport és szabadidőközpont (wellness zóna)
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 8
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 8 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 8
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11222637214
Postai cím: Dózsa György Utca 21 433
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@arker.hu
Telefon: +36 309274542
Internetcím(ek): (URL) www.arkerstudio.hu
Fax: +36 82511923
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 121920000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: T (Tartószerkezeti tervezési terület) K (Táj- és kertépítészeti tervezési szakterület) VZ-TEL (Települési víziközmű tervezése)

V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: 3 Elnevezés: Sport alközpont
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1) Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A szerződés/tétel nem került odaítélésre
  Nem érkezett be pályázat vagy jelentkezés, illetve valamennyit elutasították
  Egyéb ok (a közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették)
Hirdetmény hivatkozási száma: - (év és a dokumentum száma)
V.2) Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2021/09/28 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 6
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 6 (kkv-a 2003/361/EK bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint)
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 6
A szerződést gazdasági szereplők csoportosulása nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft.
Nemzeti azonosítószám: 11222637214
Postai cím: Dózsa György Utca 21 433
Város: Kaposvár
NUTS-kód: HU232
Postai irányítószám: 7400
Ország: Magyarország
E-mail: kozbeszerzes@arker.hu
Telefon: +36 309274542
Internetcím(ek): (URL) www.arkerstudio.hu
Fax: +36 82511923
A nyertes ajánlattevő kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (áfa nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 22041000
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében - maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszerek esetében - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodásokon alapuló szerződések esetében, adott esetben - a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értékét vagy arányát
Érték áfa nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: É (Építész tervezési szakterület)

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.3) További információk:
1. rész:
Nyertes ajánlattevő neve:Forma Tervező és Fővállalkozó Zrt.
Székhelye: 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
Adószáma: 10638644-2-20
További ajánlattevők:
MG Építész Tervező és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1125 Budapest, Szarvas Gábor Út 42/a. al.
Adószáma: 13079909-2-43
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia Út 81.
Adószáma: 14541744-2-42
Perfektum Építész Kft.
Székhelye:1036 Budapest, Perc Utca 2.
Adószáma: 26295464-2-41
Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 7400 Kaposvár, Dózsa György Utca 21
Adószáma: 11222637-2-14
2. rész:
Nyertes ajánlattevő neve: Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 7400 Kaposvár, Dózsa György Utca 21
Adószáma: 11222637-2-14
További ajánlattevők:
MAGYAR ENERGIA CENTRUM Projektfejlesztő és Koordinációs Szolgáltató Kft.
Székhelye: 1223 Budapest, Nagytétényi Út 190 B. ép. 1. em. 2.
Adószáma: 22743831-2-43
TSPC Technical Supervision and Planning Consulting Hungary Kft.
Székhelye: 9022 Győr, Dunakapu Tér 7.
Adószáma: 24084794-2-08
CAN Architects Studio Építész Iroda Kft.
Székhelye: 9024 Győr, Mécs László Utca 8. 5. em. 19.
Adószáma:25908668-2-08
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia Út 81.
Adószáma: 14541744-2-42
TOP-KVALITÁS Tervező és Szolgáltató Kft.
Székhelye: 2800, Tatabánya, Bakony Utca 1/1.
Adószáma:11474762-2-11
Forma Tervező és Fővállalkozó Zrt.
Székhelye: 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
Adószáma: 10638644-2-20
Perfektum Építész Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Perc Utca 2.
Adószáma: 26295464-2-41
3. rész:
Nyertes ajánlattevő neve: Arker Stúdió Építészeti és Kereskedelmi Kft.
Székhelye: 7400 Kaposvár, Dózsa György Utca 21
Adószáma: 11222637-2-14
További ajánlattevők:
Global Terv Korlátolt Felelősségű Társaság
Székhelye: 1143 Budapest, Stefánia Út 81.
Adószáma: 14541744-2-42
Forma Tervező és Fővállalkozó Zrt.
Székhelye: 8360 Keszthely, Rákóczi u. 3.
Adószáma: 10638644-2-20
CAN Architects Studio Építész Iroda Kft.
Székhelye: 9024 Győr, Mécs László Utca 8. 5. em. 19.
Adószáma:25908668-2-08
NOX Beruházó és Fővállalkozó Zrt.
Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány Utca 21. 1. em. 1.
Adószáma: 10952166-2-41
Perfektum Építész Kft.
Székhelye: 1036 Budapest, Perc Utca 2.
Adószáma: 26295464-2-41
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/07 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
7 közzétételre nem kerülő kötelező információ
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák

D1. melléklet Általános beszerzés
Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés indokolása
2014/24/EU irányelv
(válassza ki a vonatkozó opciót és fűzzön hozzá magyarázatot)
  1. Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás alkalmazásának a 2014/24/EU irányelv 32. cikke alapján történő indokolása
  Nem érkeztek be ajánlatok, illetve nem megfelelő ajánlatok/részvételi kérelmek érkeztek be
  nyílt eljárás
  meghívásos eljárás
  A szóban forgó termékeket kizárólag kutatási, kísérleti, tanulmányi vagy fejlesztési céllal gyártják, az irányelvben megállapított feltételek szerint (csak árubeszerzés esetén)
  Az építési beruházást, az árubeszerzést vagy a szolgáltatást kizárólag egy meghatározott gazdasági szereplő képes teljesíteni a következő okok miatt:
  verseny hiánya technikai okokból
  a közbeszerzés célja egyedi műalkotás vagy művészeti előadás létrehozása vagy megvásárlása
  a kizárólagos jogok védelme, a szellemitulajdon-jogot is beleértve
  Az ajánlatkérő számára előre nem látható események által kiváltott rendkívüli sürgősség, az irányelvben megállapított szigorú feltételekkel összhangban
  Kiegészítő szállítások az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  A korábbi építési beruházás/szolgáltatás megismétlését jelentő új építési beruházás/szolgáltatás megrendelésére került sor, az irányelvben megállapított szigorú feltételeknek megfelelően
  Tervpályázati eljárás szabályai alapján a nyertes ajánlattevőnek vagy a nyertes ajánlattevők valamelyikének odaítélendő szolgáltatási szerződés
  Árutőzsdén jegyzett és beszerzett áruk
  Különösen kedvező feltételek mellett történő áru-, illetve szolgáltatásbeszerzés
  az üzleti tevékenységét végleg beszüntető szállítótól
  a felszámolótól csődeljárás, hitelezőkkel való egyezségkötésre irányuló eljárás vagy hasonló nemzeti eljárás során történő értékesítés keretében
  2. Eljárást megindító felhívásnak az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététele nélkül odaítélt szerződés egyéb indokolása
  A beszerzés nem tartozik az irányelv hatálya alá
3. Magyarázat
Kérjük, hogy a vonatkozó tények és - adott esetben - az irányelvvel összhangban lévő jogi következtetések ismertetésével egyértelműen és átfogóan fejtse ki, hogy miért jogszerű a szerződésnek az Európai Unió Hivatalos Lapjában történő előzetes közzététel nélküli odaítélése: (maximum 500 szóban)