Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/2
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Meghívásos eljárás
Közzététel dátuma:2018.01.03.
Iktatószám:19224/2017
CPV Kód:45215100-8
Ajánlatkérő:Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Teljesítés helye:Budapest
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.01.30.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Egészségügyi Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
Nemzeti azonosítószám: AK02464
Postai cím: Maglódi út 89-91.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1106
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Bodnár Attila
Telefon: +36 14327515
E-mail: foigazgato@bajcsy.hu
Fax: +36 14327774
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajcsy.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.bajcsy.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: www.kozbeszerzes.hu (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Biró Ügyvédi Iroda
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Városligeti fasor 47-49.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1071
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Biró Judit
Telefon: +36 17800164
E-mail: drbirojudit@t-online.hu
Fax: +36 17995270
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.bajcsy.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Egészségügyi Intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szakorvosi Rendelőintézet tervezése és kivitelezése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés Szakorvosi Rendelőintézet tervezésére és kivitelezésére
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szakorvosi Rendelőintézet tervezése és kivitelezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:45215100-8
További tárgyak:71240000-2
71321000-4
71334000-8
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: Budapest
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
A Budapest X. ker. Szakorvosi Rendelő jelenleg a kerület szélén, a Kőbányai út 45. sz. alatt, a Bajcsy-Zsilinszky Kórház fennhatósága, ill. annak részeként működik.
Az épület letelepítésére adódó terület a Maglódi-Lavotta utca sarkán lévő beépítetlen telekrész a „C” jelű épület és Mosoda között. A terület szélein három oldalon egészséges fák vannak, de közöttük a növényzet lepusztult.
2 db, összesen 64 gk. befogadású központi parkoló, ill. focipályára használt füves terület alkotja.
A fejlesztési koncepció a következő:
A Lavotta utca és a Maglódi út sarkán lehetővé válik a jelenlegi keretes beépítés folytatásaként létrejövő „L” alakú épülettömb elhelyezése.
- I. ütemként a Maglódi út felé egy új építésű „S” jelű szárnyban létrejövő, a sarkon beforduló tömb fogadja be az áthelyezett Szakorvosi Rendelőintézetet.
Az épület főbb adatai a következők:
• rendelőben elhelyezett szakmák, egységek, (osztályok) száma: 22
• F.+I.+II.+III. funkcionális szintek
• pinceszint
• teljes épület összes nettó területe: 5797 m2
• pincében elhelyezett parkolók száma 46
• épület földszinti bruttó beép. alapterülete 1244 m2
• funkcionális szintek összes bruttó alapterülete 5.120 m2
• pince összes (bruttó) területe 1.445 m2
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítés során alkalmazott környezetvédelmi szempontok 30
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 70
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 330
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályi rendelkezések:
-Kbt.135.§(1)-(5)és(8)bek,
-Ptk.6:130§(1)-(2)bek,
-2003.éviXCII.törvény(Art.)36/A.§,
-2007.éviCXXVII.törvény142.§,
-322/2015.(X.30.)Korm.r.30.§(1)bek,és32.§,32/A.§
-Az ajánlattétel,elszámolás,a kifizetések pénzneme HUF.
-A számla késedelmes fizetése esetén a Vállalkozó Ptk.6:155.§(1)bek szerinti kamatra tarthat igényt

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Nem lehet részvételre jelentkező (RJ),alvállalkozó (A),nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő (GSZ),aki a Kbt.62.§(1)-(2)bek-ben meghatározott kizáró okok vmelyikének hatálya alatt áll.A Kbt.67.§(1)bek.értelmében a GSZ részvételi jelentkezésében köteles a kizáró okok fenn nem állása,valamint az alkalmassági követelményeknek való megfelelés teljesülése tekintetében az EEKD-ban foglalt nyilatkozatát benyújtani.A Kbt.67.§(3)bek. értelmében,ha az előírt alkalmassági követelményeknek a RJ más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg,a jelentkezésében be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részéről a Kbt.67.§(1)bek szerinti nyilatkozatot,az igazolások benyújtásának előírásakor e szervezetnek-kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében-az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.RJ-nek a 321/2015.(X.30.)Kr.8.és10.§ szerint kell igazolnia,nem tartozik a Kbt.62.§(1)és(2)bek-eiben meghat.kizáró okok hatálya alá.A 321/2015.(X.30.)Kr.15.§(1)bek alapján a RJ,az alkalmasság igazolásában részt vevő A vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a jelentkezésében a kizáró okok hiányának igazolása érdekében. A jelentkezésben be kell nyújtani a RJ nyilatkozatát,hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt.62.§(1)-(2)bek szerinti kizáró ok hatálya alá eső A-t.RJ a felhívásban előírt kizáró okok fenn nem állását az ajánlatkérő (AK) Kbt.69.§(4)-(7)bek.szerinti felhívására köteles igazolni a 321/2015. (X.30.)Kr.8.§,10.§ és 12-16.§-aiban foglaltaknak megfelelően.
A Kbt.74.§(1)bek.b)pontja alapján az AK-nek ki kell zárnia az eljárásból azt a RJ-t,A-t vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be.
AK felhívja a GSZ-k figyelmét,hogy a kizáró okok vonatkozásában tett nyilatkozatok keltezése nem lehet régebbi,mint a felhívás feladásának napja.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása:A Kbt.65.§(1)bek.c)pontjára vonatkozóan az AK előírja,hogy a GSZ legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába.
Az építőipari kivitelezési tevékenységet végző GSZ-k vonatkozásában a Kbt.65.§(1)bek-nek c)pontja alapján az AK előírja a 1997. évi LXXVIII. törvény (Étv.) szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplését.A Kbt.65.§(1)bek.c)pontjára vonatkozóan az AK előírja,hogy a teljesítés során tervezési feladatokat ellátó GSZ-k szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában),valamint rendelkezzenek a tervezési szolgáltatás nyújtásához szükséges-a letelepedésük szerinti országban előírt-aktív státuszú kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
Előzetesen az EEKD-ban kell igazolni.
A M-on letelepedett GSZ esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az AK ellenőrzi a cégjegyzék-adatok,ill.az egyéni vállalkozók nyilvántartásának adatai alapján.Az Étv. szerinti,építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében szereplés követelményét a www.mkik.hu-n az Építésügyi regisztrációs iroda/On-line építőipari kivitelezői nyilvántartás,az általános kamarai bejelentkezési kötelezettség körében a gazdasági(szakmai)kamarai nyilvántartások adatai alapján az AK ellenőrzi.A M-on letelepedett GSZ esetén az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplésének tényét az AK ellenőrzi a Közbesz.Hat.vonatkozó útmutatójában megjelölt elektronikus nyilvántartás adatai alapján.A GSZ a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasságát a letelepedése szerinti országban előírt,aktív státuszú kamarai tagságát igazoló okirat másolatának benyújtásával köteles igazolni.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek,illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt.67.§(1)bekezdése és a 321/2015.(X.30.)Kr. 1.§(1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015.(X. 30.)Kr.2.§(5)bek.alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását NEM kéri.A 321/2015.(X.30.)Kr.3.§(3)bek. alapján közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.Ha részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni,a Kbt.67.§(3)bek.alapján a jelentkezésben az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015.(X.30.)Kr.3.§(2)bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek-kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében-az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Részvételre jelentkező, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-t a 321/2015.(X.30.)Kr.5-7.§-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Részvételre jelentkező,illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt.69.§(4)-(7)bek. szerinti felhívására köteles igazolni,hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
P/1) A 321/2015.(X.30.)Kr.19.§(1)bek a)pontjában foglaltak értelmében valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó-a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakra és az AK által vizsgált ezen időszakban vezetett valamennyi pénzforgalmi számlára vonatkozó-nyilatkozat attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak, az alábbi minimális tartalommal (a megszűnt számlák tekintetében is):
-a pénzforgalmi számla száma,
-a számla megnyitásának időpontja,azaz a pénzügyi intézmény mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
-a számlán a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban előfordult-e 30 napot meghaladó sorbaállítás.
AK a „sorbaállítás” kifejezés alatt a 2009.éviLXXXV.tv.2.§25.pontjában meghatározott fogalmat érti.AK tájékoztatja a részvételre jelentkezőket, hogy vizsgálata a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban megszűnt pénzforgalmi számlákra is kiterjed.
P/2) A 321/2015.(X.30.)Kr.19.§(1)bek.c)pontjában foglaltak értelmében a részvételi felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év teljes-ÁFA nélkül számított-árbevételéről szóló nyilatkozat,attól függően,hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre,ill. mikor kezdte meg tevékenységét,amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
A 321/2015.(X.30.)Kr. 19.§(3)bek-ben foglaltak értelmében amennyiben részvételre jelentkező az AK által előírt-a 321/2015.(X.30.)Kr.19.§(1)bek.c)pontja szerinti-irattal azért nem rendelkezik,mert olyan jogi formában működik,amely tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló„Eredménykimutatás”részének,ill. az árbevételről szóló nyilatkozatnak a benyújtása nem lehetséges,az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely,az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett részvételre jelentkező kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a számviteli jogszabályok szerinti beszámoló„Eredménykimutatás”része,ill.az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának AK által elfogadott módjáról.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelmények tekintetében alkalmatlan, ha:
P/1) A számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat, a megszűnt számlák tekintetében is, tartalma alapján megállapítható, hogy a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított 24 hónapos időszakban vezetett bármelyik pénzforgalmi számláján 30 napot meghaladó sorbaállítás fordult elő.

P/2) A nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy a részvételi felhívás feladásának napját megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el az 2,2 Mrd HUF értéket.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontjának második fordulatában hivatkozott jogszabályi feltételre figyelemmel - amennyiben részvételre jelentkező az ajánlatkérő által vizsgált időszak kezdete után kezdte meg működését - ajánlatkérő abban az esetben állapítja meg a részvételre jelentkező gazdasági és pénzügyi alkalmatlanságát, ha a nyilatkozat tartalma alapján megállapítható, hogy a működésének ideje alatt a teljes - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele összesen nem érte el a 2,2 Mrd HUF értéket.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az alkalmassági minimumkövetelménynek a közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
A Kbt. 65. § (7) bek. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik.
A Kbt. 65. § (8) bek. alapján az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért.
A Kbt. 65. § (11) bekezdése alapján a gazdasági szereplő nem használhatja fel alkalmassága igazolására azokat az adatokat, amelyek felhasználására jogutódlás eredményeként - a jogelőd Kbt. 65. § (7) bekezdés szerinti bevonása nélkül - maga lenne jogosult, ha a jogelőd gazdasági szereplő tekintetében az eljárásban alkalmazandó valamely kizáró ok fennáll, vagy - ha a jogelőd megszűnt - megszűnése hiányában fennállna. A gazdasági szereplő ebben az esetben is élhet a Kbt. 64. § szerinti lehetőséggel és felhasználhatja a jogelődnek az alkalmasság igazolására szolgáló adatait, ha a korábban felmerült kizáró okkal összefüggésben igazolja megbízhatóságát.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A részvételre jelentkezőnek,illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplőnek a Kbt.67.§(1)bekezdése és a 321/2015.(X.30.)Kr. 1.§(1) bekezdése alapján az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia,hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
A 321/2015.(X. 30.)Kr.2.§(5)bek.alapján AK az alkalmassági követelmények előzetes igazolására a formanyomtatvány IV. részében szereplő részletes információk megadását NEM kéri.A 321/2015.(X.30.)Kr.3.§(3)bek. alapján közös részvételre jelentkezés esetén a közös részvételre jelentkezők mindegyike külön formanyomtatványt nyújt be.Ha részvételre jelentkező az előírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni,a Kbt.67.§(3)bek.alapján a jelentkezésben az EEKD-t a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részéről is be kell nyújtani a 321/2015.(X.30.)Kr.3.§(2)bek-ben foglaltaknak megfelelő módon, az igazolások benyújtásának előírásakor pedig e szervezetnek vagy személynek-kizárólag az alkalmassági követelmények tekintetében-az előírt igazolási módokkal azonos módon kell igazolnia az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
Részvételre jelentkező, ill. az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az EEKD-t a 321/2015.(X.30.)Kr.5-7.§-ában foglaltaknak megfelelően kitöltve köteles benyújtani.
Részvételre jelentkező,illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az AK Kbt.69.§(4)-(7)bek. szerinti felhívására köteles igazolni,hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelményeknek az alábbiak szerint:
M/1)
M1/1 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három év legjelentősebb, új épület tervezésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített szolgáltatások ismertetése, a teljesített szolgáltatások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása.
M1/2 A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének a) pontjában foglaltak értelmében a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt év legjelentősebb, új épület építésére vonatkozó, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített építési beruházásainak ismertetése, a teljesített építési beruházások - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti - igazolással történő alátámasztása.
M/2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének b) pontjában foglaltak értelmében a teljesítésbe bevonni kívánt - különösen a minőség-ellenőrzésért felelős - szakemberek megnevezése, a megnevezett szakemberek végzettségét vagy képzettségét igazoló okiratok másolata, szakmai tapasztalatuk saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzzal történő ismertetése, valamint a szakemberek rendelkezésre állását igazoló nyilatkozat.
M/3) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdésének f) pontjában foglaltak értelmében az ISO 14001:2015 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű) tanúsítvány vagy a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírása, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
A karakterkorlátozásra figyelemmel a további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M1/1. A referencia nyilatkozat, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított három évben nem rendelkezik,
új épület tervezésére vonatkozóan megvalósított, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (1) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt - olyan tervezésre vonatkozó referenciával, amely során minimum 2 szint és pinceszint került építésre, felvonó építését tartalmazta, épületen kívüli közműépítési munkák megvalósítását is magában foglalta, továbbá tartalmazott számítógép-vezérelt épületklimatizálást.
A fenti előírások legfeljebb két szerződésből teljesíthetők.
M1/2 A szerződést kötő másik fél által adott igazolás tartalma alapján megállapítható, hogy a részvételi felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben nem rendelkezik
új épület kivitelezésére vonatkozóan megvalósított, az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített - a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdésében foglaltak szerinti, a szerződést kötő másik fél által adott igazolással igazolt - olyan kivitelezésre vonatkozó referenciával, amely során minimum 2 szint és pinceszint került építésre, felvonó építését tartalmazta, épületen kívüli közműépítési munkák megvalósítását is magában foglalta, továbbá tartalmazott számítógép-vezérelt épületklimatizálást.
A fenti előírások legfeljebb két szerződésből teljesíthetők.
M/2. A részvételre jelentkező által benyújtott dokumentumok tartalma alapján megállapítható,hogy a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek között nincsen
olyan szakember,aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr.-ben meghatározott vagy azzal egyenértékű felelős műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek és képzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez vagy képzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel
-min. 1 fő MV-É kódjelű
-min. 1 fő MV-KÉ kódjelű
-min.1 fő MV-ÉG kódjelű
-min. 1 fő MV-ÉV kódjelű
aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.)Kr.-ben meghatározott vagy azzal egyenértékű tervezői jogosultság megszerzéséhez szükséges vagy azzal egyenértékű végzettségek valamelyikével és az adott végzettséghez tartozó szakmai gyakorlati idővel
-min.1 fő É-kódjelű
-min.1 fő G-kódjelű
-min.1 fő V-kódjelű
-min.1 fő T-kódjelű
-min.1 fő sugárvédelmi szakértői jogosultsággal rendelkező tervező szakemberrel, aki megfelel a 487/2015. (XII.30.) Korm. számú rendelet előírásaiban foglaltaknak.
M/3) A részvételre jelentkező által benyújtott dokumentumok tartalma alapján megállapítható, hogy nem rendelkezik az ISO 14001:2015 környezetvédelmi vezetési rendszernek való megfelelőséget igazoló, független szervezet által kiállított (vagy az Európai Unió más tagállamában bejegyzett szervezettől származó egyenértékű), „Tervezés és kivitelezés” érvényességi területre kiterjedő, érvényben lévő tanúsítvánnyal, vagy mindezek hiánya esetén nem csatolta a hivatkozott környezetvédelmi vezetési rendszerrel egyenértékű azon környezetvédelmi intézkedéseknek a leírását, amelyeket az ajánlattevő a teljesítés során alkalmazni tud.
A karakterkorlátozásra figyelemmel a további információkat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő - a Kbt. 35. § (8)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások figyelembe vételével - a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötendő szerződés teljesítése érdekében a nyertes ajánlattevő(k)től nem követeli meg, valamint a nyertes ajánlattevő(k)nek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását, így jelen közbeszerzési eljárásban a Kbt. 140. §-ában foglalt előírások nem alkalmazandóak.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
x Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/01/30 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: 2018/02/12 (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: (éééé/hh/nn) Helyi idő: (óó:pp) Hely:
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról:

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1.A Kbt.57.§(2)bekezdésében foglaltak értelmében a közbeszerzési dokumentumokat részvételre jelentkezőkként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie,a részvételi határidő lejártáig.A regisztrációs lapot kitöltve és aláírva legkésőbb a részvételi határidő lejártának időpontjáig meg kell küldeni: Dr. Biró Ügyvédi Iroda Telefon: +36 17800164 Fax: +36 17995270 E-mail (a Kbt. 41.§ (4) bekezdése szerinti fokozott biztonságú elektronikus aláírással ellátott e-mailben): drbirojudit@t-online.hu A regisztrációs lap ajánlatkérőnek történő megküldése a részvételi jelentkezés benyújtásának feltétele.
2.Az ajánlatkérő az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti, amit az ajánlattevőnek az ajánlati kötöttség beálltáig kell az ajánlatkérő rendelkezésére bocsátania.
Az ajánlati biztosíték mértéke 22 000 000HUF.
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
Az ajánlati biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő Magyar Államkincstárnál vezetett 10023002-00317155-00000000. sz. fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított - készfizető kezességvállalást tartalmazó - kötelezvénnyel.
Az ajánlati biztosíték összegének átutalását igazoló dokumentum másolatát, illetve a pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség, vagy a kötelezvény eredeti példányát az ajánlathoz csatolni kell.
3.A Kbt. 66. § (6) bekezdésének a)-b) pontjaiban foglaltak értelmében a részvételi jelentkezésben meg kell jelölni
a) a közbeszerzésnek azt a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez a részvételre jelentkező alvállalkozót kíván igénybe venni,
b) az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és a részvételi jelentkezés benyújtásakor már ismert alvállalkozókat.
4. Ajánlatkérő az alkalmassági követelményeket a minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg: P/1, P/2, M/1, M/2
5. A részvételi jelentkezések felbontására vonatkozó információk:
A felbontás ideje: 2018/01/30, 11:00 óra
A felbontás helye: Bajcsy- Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet
1106 Budapest Maglódi út 89-91.
A részvételi jelentkezések bontására a Kbt. 68. § (3) bekezdése az irányadó.
6. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
Az ajánlatok értékelése az ár részszempont vonatkozásában a fordított arányosítás módszerével történik.Az ajánlatok értékelése a minőségi értékelési szempont vonatkozásában az egyenes arányosítás módszerével történik.
7.A részekre történő ajánlattételt az ajánlatkérő kizárja, tekintettel arra, hogy a gazdasági, műszaki, valamint a szerződés teljesítésével kapcsolatos egyéb szempontokat is figyelembe véve egyaránt ésszerűtlen lenne, valamint a beszerzés tárgyának jellege (természete) sem teszi lehetővé a közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel biztosítását.
8. Ajánlatkérő jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
9. A nyertes ajánlattevőnek rendelkeznie kell az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 11. és 26. §-a alapján a tervezői és kivitelezői feladatok ellátásához szükséges, 500 millió Ft/év és 100 millió Ft/káreseményenkénti építési-szerelési biztosítással.
10.A jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában releváns, a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói tevékenységről szóló 14/2016. (V.25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdése szerinti adatok:
A felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó neve: Dr. Biró Judit lajtsromszáma: 00270
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információkat a Kbt. 148. § (3)-(9) bekezdéseiben foglalt előírások tartalmazzák.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatósg
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828592
E-mail: titkarsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2017/12/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák