Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2022/186
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2022.09.23.
Iktatószám: 19258/2022
CPV Kód: 71241000-9
Ajánlatkérő: Pest Megye Önkormányzata
Teljesítés helye: 1052 Budapest, Városház utca 7.; Gödi Különleges Gazdasági Övezet
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2022.10.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Pest Megye Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15731319141
Postai cím: Városház Utca 7
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1052
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Popovics Gábor
Telefon: +36 12336800
E-mail: popovicsg@pestmegye.hu
Fax: +36 13542768
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.pestmegye.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000066592022/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000066592022/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Gödi Különleges Gazdasági Övezet Megval. Tan.
Hivatkozási szám: EKR000066592022
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71241000-9
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Gödi Különleges Gazdasági Övezet fejlesztésével kapcsolatos megvalósíthatósági tanulmány elkészítése.
A Gödi Különleges Gazdasági Övezet (GKGÖ) létrehozásának célja, hogy a telephelyi feltételek javításával a GKGÖ területén és vonzáskörzetében elősegítse a beruházásokat, a működő vállalkozások fejlesztéseit és új vállalkozások letelepítését. Különös tekintettel az elektromos mobilitás térnyerésére, és azzal összefüggésben az „elektromos hajtás” értékláncához kapcsolódó vállalkozások – szolgáltatások és ipari, feldolgozóipari cégek – célzott telepítésére.
A Gödi Különleges Gazdasági Övezet fejlesztésével kapcsolatban Ajánlatkérőnek feladata egyes infrastrukturális fejlesztések előkészítése. Nyomon követi és összehangolja a közműfejlesztéseket, a közlekedést érintő fejlesztéseket és egyéb intézkedéseket. E feladat keretében együttműködik a GKGÖ területén működő, itt telephellyel rendelkező vállalkozásokkal, valamint felméri a jövőben itt telephelyet kereső vállalkozások várható telephelyi és infrastrukturális igényeit. Az infrastrukturális fejlesztések előkészítése, megrendelése és nyomon követése során ezeket a tényezőket is figyelembe veszi, illetve folyamatosan pontosítja.
E feladat ellátása érdekében Megvalósíthatósági Tanulmány (MVT) készítésére kerül sor a műszaki, infrastrukturális igények pontosítása, további a fejlesztési feladatok meghatározása céljából.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): A közbeszerzés egy részére történő ajánlattétel nem egyeztethető össze a gazdasági ésszerűséggel, a megvalósítandó feladatok egy részekre bontva, adott esetben több vállalkozóval kötött több szerződés útján történő megvalósításával a szolgáltatás tényleges funkciója veszne el és jelentős időveszteséggel járna, ha nem ugyanaz a vállalkozó végezné. Ajánlatkérő jelen beszerzés tárgyát képező feladatokat egy gazdasági szereplőtől kívánja megrendelni annak érdekében, hogy a megvalósítás során elkerülje a koordinálással járó problémákat (melynek nem megfelelősége egymással nem illeszkedő megoldásokhoz vezethet), továbbá az egyértelmű egyetemleges felelősség megállapítása az egy szervezet által biztosíthatóvá váljon. Az elvégzendő feladatok egymásra épülése és a feladat részeinek komplex összekapcsolódása miatt a részajánlattételi lehetőség nem lehetséges.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Gödi Különleges Gazdasági Övezet Megval. Tan.
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 79314000-8
További tárgyak: 71243000-3
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110,HU120 A teljesítés helye: 1052 Budapest, Városház utca 7.; Gödi Különleges Gazdasági Övezet
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Gödi Különleges Gazdasági Övezet fejlesztésével kapcsolatos 1 db megvalósíthatósági tanulmány elkészítése. Az MVT célja kettős: egyfelől javaslatot tesz Ajánlatkérő számára a GKGÖ hosszútávú működtetési és üzleti modelljére, másfelől a következő fejlesztési ütem részét képező mintegy 40 hektár (400.000 m2) méretű terület fejlesztésének koncepciószintű tervezési fázisaként szolgál, a közmű és út koncepciótervek elkészítésével.
A Gödi Különleges Gazdasági Övezet (GKGÖ) létrehozásának célja, hogy a telephelyi feltételek javításával a GKGÖ területén és vonzáskörzetében elősegítse a beruházásokat, a működő vállalkozások fejlesztéseit és új vállalkozások letelepítését. Különös tekintettel az elektromos mobilitás térnyerésére, és azzal összefüggésben az „elektromos hajtás” értékláncához kapcsolódó vállalkozások – szolgáltatások és ipari, feldolgozóipari cégek – célzott telepítésére.
A Gödi Különleges Gazdasági Övezet fejlesztésével kapcsolatban Ajánlatkérőnek feladata egyes infrastrukturális fejlesztések előkészítése. Nyomon követi és összehangolja a közműfejlesztéseket, a közlekedést érintő fejlesztéseket és egyéb intézkedéseket. E feladat keretében együttműködik a GKGÖ területén működő, itt telephellyel rendelkező vállalkozásokkal, valamint felméri a jövőben itt telephelyet kereső vállalkozások várható telephelyi és infrastrukturális igényeit. Az infrastrukturális fejlesztések előkészítése, megrendelése és nyomon követése során ezeket a tényezőket is figyelembe veszi, illetve folyamatosan pontosítja. E feladat ellátása érdekében Megvalósíthatósági Tanulmány (MVT) készítésére kerül sor a műszaki, infrastrukturális igények pontosítása, további a fejlesztési feladatok meghatározása céljából. A fejlesztési ütem lehatárolása a „1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről” és a „1997/2021. (XII. 28.) Korm. határozat a Göd város közigazgatási területén kijelölt ipari-innovációs fejlesztési terület fejlesztésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1523/2021. (VII. 30.) Korm. határozat módosításáról” jogszabályokban foglaltakhoz igazodik. Ajánlatkérő a műszaki munkarészekkel (3.7, 3.9, 9., 10.1, 10.2., 10.5) kapcsolatosan nem várja el engedélyezési vagy kiviteli szintű tervdokumentáció elkészítését. Az engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk későbbi beszerzés(ek) részét képezik, amelyek előkészítési alapját az MVT adja. Ebből következően az MVT-ben alkalmazott műszaki tartalom és költségbecslés a közműszolgáltatókkal történő egyeztetésekre, a hatályos tervezési szabványokra és jogszabályi előírásokra építve nyertes Ajánlattevő részéről tanulmánytervi /döntés előkészítő tanulmány szintű részletezettséget igényel. A tanulmányterv részei különösen de nem kizárólag műszaki leírás, áttekintő térkép, áttekintő helyszínrajz, általános talajmechanikai ismertető, minta-keresztszelvény(ek), hossz-szelvény(ek), költségbecslés. Ajánlatkérő a szükséges műszaki tartalmat érintő kérdésekben elsősorban a „Magyar Mérnöki Kamara – Tervdokumentációk tartalmi és formai követelményeinek szabályzata 2017.” dokumentumban leírtakat tekinti irányadónak.
Ajánlatkérő tisztában van azzal, hogy az éveken áthúzódó komplex építési beruházások és ipari terület fejlesztések költségeit számos bizonytalanság terheli. E bizonytalanságokat tükrözi vissza a különféle forgatókönyvek szerepeltetése az MVT-ben. Nyertes Ajánlattevő feladata a beruházási, iparági tapasztalatok alapján a bizonytalanságok mellett a költségek reális tanulmánytervi szintű becslése és a különböző kockázati tényezők érvényesítésével a becslések kiigazítása. Ajánlatkérő tisztában van azzal, hogy pontos költségvetés jelen projektfázisban még nem alkotható, ugyanakkor az MVT-ben elvárja a kockázatok azonosítását, felmérését, azok bemutatását és annak ismertetését, hogy az egyes kockázatok figyelembe vétele hogyan módosítja a becsléseket.
Különösen, de nem kizárólagosan:
• Az MVT keretében, az érintett közműszolgáltatókkal, közútkezelőkkel és egyéb érintettekkel folytatott egyeztetés alapján elkészül a GKGÖ területét érintő közmű- és közlekedési infrastruktúra-kapacitások, nyomvonalak, jelenlegi állapot szerinti felmérése beleértve a már tervezett, illetve folyamatban lévő fejlesztéseket. (TKö, TV, TE és TH szakterületek)
• Hasonló adottságú iparterületek, ipari parkok példája alapján értékeli a közúti és közműfejlesztési igények várható léptékét, és összehasonlítja azt a létező és tervezett kapacitásokkal. A várható igények tekintetében legalább két szcenáriót készít, különböző gazdasági tevékenységeket, valamint kapacitásigényeket feltételezve.
• Szükség esetén javaslatot tesz a GKGÖ területét érintő további, előzetes műszaki fejlesztésre.
• Összehangolja és ütemezi a közúti és közműfejlesztések várható, illetve javasolt lebonyolítását és az ebből származó feladatokat.
Az MVT javaslatot tesz a fejleszthető területek gazdasági hasznosítására.
• Az MVT értékeli a GKGÖ területén fejlesztésre kijelölt területek jellemzőit, beleértve a megközelíthetőséget és a közműkapcsolatokat, helyzetértékelést készít.
• Az MVT javaslatot tesz a tekintetben, hogy az Ajánlatkérő milyen szerepet vállalhat további fejlesztési projektek megvalósításban, és javaslatot tesz a feladatellátás üzleti tervére. Az MVT legalább két szcenáriót mutat be a feladatellátásra, az Ajánlatkérő további szerepét illetően az iparterületek üzemeltetése, fenntartása tekintetében.
Az MVT megtervezi és ütemezi a megvalósítás lépéseit, a GKGÖ működtetésének feltételeit és azon belül kifejezetten a pénzügyi és a GKGÖ működtetésének javasolt szervezeti feltételeit.
A Göd város közigazgatási területén különleges gazdasági övezet kijelöléséről szóló 294/2020. (VI. 18.) Korm. rendelet alapján a GKGÖ fejleszése kiemelt beruházásnak minősül, a közműszolgáltatókkal való, a szerződéseben elvárt egyeztetéshez az Ajánlatkérő segítséget nyújt.
További részletek a szakmai dokumentációban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 1. Az M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata a II.2.13) További információ: pontban foglaltak szerint (darab, 0-7 darab) 15
2 2. Az M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata a II.2.13) További információ: pontban foglaltak szerint (darab, 0-7 darab) 15
3 3. Az M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata a II.2.13) További információ: pontban foglaltak szerint (darab, 0-7 darab) 15
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: 4. Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 55
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 162
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
Az 1-3 értékelési részszempontok részletezése:
1. Az M.2.1. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata teljes településre és/vagy ipari zónára vonatkozó települési eszközök felülvizsgálatára irányuló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet vagy 419/2021. (VIII.15.) Korm. rendelet szerinti teljesített tervezési munkák területén (darab, 0-7 darab)
2. Az M.2.2. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata teljes településre és/vagy ipari zónára vonatkozó települési eszközök felülvizsgálatára irányuló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet vagy 419/2021. (VIII.15.) Korm. rendelet szerinti teljesített tervezési munkák területén (darab, 0-7 darab)
3. Az M.2.3. alkalmassági követelmény szerinti szakember szakmai tapasztalata teljes településre és/vagy ipari zónára vonatkozó települési eszközök felülvizsgálatára irányuló a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet vagy 419/2021. (VIII.15.) Korm. rendelet szerinti teljesített tervezési munkák területén (darab, 0-7 darab)
Az ajánlatkérő kizárólag a már teljesített tervezési munkákat vesz figyelembe, a folyamatban lévő munkákat figyelmen kívül hagyja.
A teljesítési határidő a szerződéskötéstől számítódik.
Az ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy a nyertes ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik a településtervezési hírközlési szakterület vonatkozásában a 266 /2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti TH vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal és rendelkezzen legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú jogi szakképzettséggel és jogi szakvizsgával. A szakemberek bemutatásának elmaradása a szerződéskötéstől való visszalépést jelenti a Kbt. 131. § (4) alapján.
A szerződés tárgyát képező szolgáltatást az Ajánlatkérő a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a gödi ipari-innovációs fejlesztési terület infrastruktúra-fejlesztéseiről szóló 1173/2020. (IV. 22.) Korm. határozat, valamint annak módosításáról szóló 1111/2021. (III. 10.) Korm. határozat felhatalmazása alapján a Technológiai és Ipari Minisztérium (a továbbiakban: Támogató) a gödi ipari-innovációs fejlesztési területen történő villamos energia elosztó hálózati infrastruktúra-fejlesztéssel összefüggő feladatok megvalósítása érdekében Pest Megye Önkormányzata részére a VEF/1013-10/2021-ITM_SZERZ számon kibocsátott támogatói okirat által biztosított támogatásából finanszírozza.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontja szerinti kizáró okok fennállnak. Ajánlatkérő felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 74. § (1) bekezdésére is.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet] 17. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlattevőnek ajánlatában elektronikus űrlapon egyszerű nyilatkozatot kell benyújtania arról, hogy nem tartozik a felhívásban előírt kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontját elektronikus űrlapon a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpontja és a 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.
Az egységes európai közbeszerzési dokumentum nem alkalmazandó, azonban az Ajánlatkérő köteles elfogadni, ha az ajánlattevő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 7. § szerinti - korábbi közbeszerzési eljárásban felhasznált - egységes európai közbeszerzési dokumentumot nyújt be, feltéve, hogy az abban foglalt információk megfelelnek a valóságnak, és tartalmazzák az ajánlatkérő által a kizáró okok tekintetében megkövetelt információkat. Az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt információk valóságtartalmáért az ajánlattevő felel.
A Kbt. 67. § (4) bekezdésében és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 17. § (2) bekezdésében foglaltak értelmében az alvállalkozó és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezet/személy vonatkozásában az ajánlattevő ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkozatot nyújt be arról, hogy tekintetükben nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot az ajánlattevőnek abban az esetben is szükséges az ajánlathoz csatolnia, amennyiben a közbeszerzési szerződés teljesítésével összefüggésben nem kíván alvállalkozót és/vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő (kapacitásait rendelkezésre bocsátó) szervezetet/személyt igénybe venni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendeletben részletezettek szerint ellenőrzi továbbá a kizáró okok hiányát a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásokból is.
Ajánlattevőnek ajánlatában elektronikus űrlapon nyilatkoznia szükséges, hogy van-e folyamatban vele kapcsolatban változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött (a benyújtott kérelem informatikai szempontú megfelelőségéről szóló) igazolást. A változásbejegyzésre vonatkozó nyilatkozatot nemleges tartalom esetén is csatolni kell.
A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás vonatkozásában felhívja továbbá a figyelmet a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben részletezett jogintézmény (öntisztázás) biztosította lehetőségekre.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Az ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az ajánlatkérő nem ír elő szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmassági követelményt.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-a alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban meghatározott igazolásokat gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
P.1. Ajánlatkérő a beszámoló adatait az http://e-beszamolo.im.gov.hu oldalon ellenőrzi, tehát amennyiben a beszámoló a
céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló benyújtása nem szükséges.
Egyéb esetben az ajánlattevő köteles benyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évre vonatkozó saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójából az eredmény kimutatást (ha a gazdasági szereplő letelepedése szerinti ország
joga előírja közzétételét).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdésének alkalmazása esetén csatolni kell a működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó, ÁFA nélkül számított árbevételéről szóló nyilatkozatot.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltakra. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. §-ban foglaltak is irányadók. Ajánlattevők az előírt alkalmassági követelménynek kapacitást nyújtó szervezetek útján is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdésében foglaltak szerint.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P.1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje számviteli jogszabályok szerinti beszámolójának eredmény kimutatása alapján az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti évben az
adózott eredménye egynél több évben negatív volt.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdés szerinti esetben - azaz, ha az ajánlattevő azért nem rendelkezik beszámolóval az Ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését - az ajánlattevő alkalmatlan, ha működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (megvalósíthatósági tanulmány készítése) származó - árbevétele nem éri el a nettó 35.500.000 Ft-ot.
A P.1. alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, ez esetben, elegendő, ha egyikük megfelel az alkalmassági követelménynek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. §-a alapján előírja, hogy az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban meghatározott igazolásokat gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
M.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés a) pontja, illetőleg a 23. § -a alapján az ajánlattevő, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet nyilatkozatát, vagy a szerződést kötő másik fél által adott igazolást (korábbi megrendelőtől származó referencia igazolás), melyben meg kell adni legalább az alábbi adatokat:
- az ismertetett szolgáltatás tárgyát, és releváns műszaki adatait, mennyiségét (amelyből az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható),
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, a referenciát igazoló személy nevét és elérhetőségét,
- teljesítés kezdő és befejező időpontját (év/hónap/nap),
- a teljesítés helyét,
- nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
M.2. Azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezése, végzettségük illetve képzettségük, szakmai tapasztalatuk ismertetése, akiket be kíván vonni a teljesítésbe [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. b) pont]. Az ismertetésnél elegendő kitérni az alkalmassági előírásoknak megfelelő szakemberekre.
Csatolandó:
- az ajánlattevő nyilatkozata azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezésével, akiket az ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe. Nyilatkozni kell továbbá, hogy az adott szakember munkaviszony, vagy milyen más (pl. megbízási) jogviszony alapján kerül a teljesítésbe bevonásra.
- az előírt végzettséget, szakképzettségét igazoló oklevél egyszerű másolata;
- az előírt szakmai tapasztalatot alátámasztó önéletrajz saját kezűleg aláírt példánya.
A szakmai önéletrajzban a releváns szakmai gyakorlat megléte év/hónap részletezettséggel kerüljön ismertetésre. A szakmai önéletrajzból egyértelműen ki kell derülnie azoknak az adatoknak, melyet a szakemberek vonatkozásában az alkalmassági minimumkövetelmények előírnak. Ajánlatkérő az időben párhuzamos gyakorlatokat csak egyszer veszi figyelembe.
Ajánlattevő egyúttal csatoljon az ajánlatához a megnevezett szakemberek által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozatot, melyben a szakember kijelenti, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll és közreműködik a szerződés teljesítésben az ajánlatban szereplő beosztásban, és nincs más olyan kötelezettsége a jelzett időszak(ok)ra vonatkozóan, mely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
Irányadó a Kbt. 65. § (6)-(7), (9), (11)-(12), 67. § (3) bekezdései és a 321/2015. (X. 30.) Kr. 24. § (1) bekezdése.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 3 évben (36 hónapban) teljesített:
M.1.1. legalább 1 db 60.000 m2 területű, iparterület, ipari park, logisztikai terület fejlesztésére irányuló megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére vonatkozó referenciával, és
M.1.2. legalább 1 db 100.000 m2 területű, iparterületet, ipari parkot, logisztikai területet feltáró út alá tervezett magán- vagy közüzemeltetésű közműellátó rendszer fejlesztésére irányuló műszaki tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával, és
M.1.3. legalább 1 db, legalább 100.000 m2 területű, iparterületet, ipari parkot, logisztikai területet feltáró út és annak közúti hálózati kapcsolatának kialakítására, fejlesztésére irányuló műszaki tervdokumentáció elkészítésére vonatkozó referenciával,
mely(ek)nek teljesítése az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt.
Az ajánlatkérő a tárgyi szolgáltatás tekintetében megvalósíthatósági tanulmány (MVT), illetve tervezői referencia alatt az olyan ipartelepítést / ipari park-fejlesztést / logisztikai terület fejlesztést érti, amely közművek építésére vonatkozó részletes költségbecslést és tervezést is tartalmazott. legalább a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti TKö, TV, TE és TH szakterületek szerinti tervezési munkák elvégzésével.
Az ajánlatkérő a tárgyi szolgáltatás tekintetében iparterület, ipari parkot, logisztikai területet feltáró út alá tervezett magán- vagy közüzemeltetésű közműellátó rendszer fejlesztésére irányuló műszaki tervdokumentáció elkészítése alatt az olyan ipartelepítés / ipari parkfejlesztés / logisztikai terület fejlesztés tervezési munkáit érti, amely települési közműhálózathoz való illesztés tervét és közművizsgálatot, közműhálózatok fejlesztését tartalmazza, legalább a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ-TEL- szakterület szerinti tervezési munkák elvégzésével.
Az ajánlatkérő a tárgyi szolgáltatás tekintetében iparterületet, ipari parkot, logisztikai területet feltáró út és annak közhálózati kapcsolatának kialakítására, fejlesztésére irányuló műszaki tervdokumentáció elkészítése alatt az olyan ipartelepítés / ipari park fejlesztés / logisztikai terület fejlesztés tervezési munkáit érti, amely ipari parkon belüli úthálózat és annak közműcsatlakozásának kialakítását tartalmazta, legalább a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K szakterület szerinti tervezési munkák elvégzésével.
Az előírt referencia követelménynek ajánlattevő több szerződéssel is megfelelhet.
Az ajánlatkérő ipari parki ingatlanfejlesztő saját célra teljesített referenciáit is elfogadja, amennyiben azok tárgya megfelel az alkalmassági követelményeknek. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3a) bekezdése szerint az Ajánlatkérő a vizsgált időszak (3 év) alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett szolgáltatás megrendeléseket veszi figyelembe
M.2. Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberei között nem rendelkezik
M.2.1. legalább 1 fő, olyan szakemberrel, aki rendelkezik a településtervezési vízközmű szakterület szakterület vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti TV vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel;
M.2.2. legalább 1 fő, olyan szakemberrel, aki rendelkezik a településtervezési közlekedési szakterület szakterület vonatkozásában a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti TKö vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel;
M.2.3. legalább 1 fő, olyan szakemberrel, aki rendelkezik a településtervezési energia-közmű szakterület vonatkozásában a 266 /2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti TE vagy ezzel egyenértékű jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges - vagy ezzel egyenértékű - végzettséggel/képzettséggel és gyakorlati idővel;
M.2.4. legalább 1 fő, olyan szakemberrel, aki rendelkezik felsőfokú közgazdász szakképzettséggel.
Ajánlatkérő az M.2.1. - M.2.3. szerinti szakemberek vonatkozásában a párhuzamosan megszerzett szakmai tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
A tervezői jogosultság tekintetében az adott szakember szakmai jogosultsága bejegyzésének helye szerinti ország joga az irányadó. A nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő által az adott mérnöki munka elvégzésére foglalkoztatott szakembernek - az ajánlattevő nyertessége esetén - legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: Ha a Nyertes Ajánlattevő (olyan okból, amelyért a Nyertes Ajánlattevő felelős) a szerződésből eredő kötelezettségeinek teljesítésével késedelembe esik, a teljesítési határidő napjától számított késedelembe esés időszakára késedelmi naponként köteles a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 0,5%-ának (de összesen max. 30%-ának) megfelelő összegű késedelmi kötbért fizetni. Nyertes ajánlattevő 30 napot meghaladó késedelme esetén Ajánlatkérő (döntése alapján) jogosult a szerződéstől elállni és a nem teljesítés esetére járó kötbér összegét érvényesíteni (a késedelmi kötbér ezen esetben nem érvényesíthető).
Meghiúsulási kötbér: Amennyiben a Nyertes Ajánlattevő nem teljesít vagy késedelme a 30 napot meghaladja, illetőleg ha a szerződés olyan okból, melyért Nyertes Ajánlattevő felelős meghiúsul, Ajánlatkérő jogosult a szerződést rendkívüli felmondással megszüntetni. A meghiúsulási kötbér mértéke a tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes nettó ellenszolgáltatás 30%-a. Ajánlatkérő a rendkívüli felmondási jogát a Nyertes Ajánlattevőhöz intézett írásbeli nyilatkozattal gyakorolhatja a szerződéstervezetben külön nevesített esetekben is. A rendkívüli felmondás esetén a Nyertes Ajánlattevő köteles a meghiúsulási kötbéren túlmenően az Ajánlatkérő igazolt – kötbérrel nem fedezett – kárainak megtérítésére is. Hibás teljesítési kötbér: A hibás teljesítési (minőségi) kötbért Ajánlatkérő a Nyertes Ajánlattevő nem szerződésszerű teljesítése esetén érvényesíti, amennyiben a hibás teljesítésért a Nyertes Ajánlattevő, vagy az általa a teljesítésbe bevont közreműködő a felelős. A hibás teljesítési (minőségi) kötbér mértéke a hibás teljesítéssel érintett feladatelem szerződés nettó értékének 30%-a/eset. Amennyiben Ajánlatkérő a hiba kijavítását igényli, a késedelemre megállapított mértékű kötbért kell alkalmazni a hiba közlésétől a hiba kijavításáig terjedő időtartamra.
Kötbér a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:186. § (1) bekezdésének megfelelően akkor fizetendő, ha a kötelezett felelős a szerződésszegésért. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, az elszámolás, a szerződés és a kifizetés pénzneme: HUF. Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás fedezetét a II.2.12) pontban hivatkozott projekt keretein belül biztosítja. A finanszírozás utófinanszírozás keretében történik. Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Az ajánlatkérő biztosítja részszámlák benyújtásának a lehetőségét az elvégzett teljesítéssel arányos mértékben. A nyertes ajánlattevő jogosult a szerződéstervezetben rögzített részteljesítésenként részszámlát benyújtani a nettó vállalkozói díj 30 százalékának, majd további 25 százalékának megfelelő összegről. A végszámla, melynek összege a nettó vállalási díj 45 százaléka az igazolt teljesítést követően nyújtható be.
A számlázásra a teljesítésigazolás Ajánlatkérő képviselője által történő kiadását követően kerül sor. A teljesítés igazolására a Kbt. 135. § (1) bekezdés rendelkezései az irányadóak. Az ellenszolgáltatás az igazolt teljesítést követően Ajánlattevő által benyújtott számla alapján átutalással (forintban) kerül kiegyenlítésre a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései és a Kbt. 135. § (6) bekezdése szerint, a helyesen kiállított számla kézhezvételétől számított 30 napon belül. A számla késedelmes fizetése esetében a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése irányadó.
A számlák kifizetésére vonatkozó részletes szabályokat a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdés rendelkezései alapján a nyertes közös ajánlattevőknek vagy nyertes ajánlattevőnek nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján ajánlatkérő felhívja a figyelmet, hogy ajánlatkérő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése alapján meghatározott minősítési szempontokhoz képest szigorúbban állapítja meg az ajánlattevő alkalmasságának feltételeit és igazolását. A szigorúbban meghatározott alkalmassági követelmények: P.1., M.1, M.2.
Az ajánlatkérő befogad és feldolgoz az olyan elektronikus számlákat, amelyek megfelelnek az EN 16931-1:2017 számú európai szabványnak és az Európai Bizottság által e szabványhoz az Európai Unió Hivatalos Lapjában közzétett szintaxislistának.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2022/10/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2022/10/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld az ajánlattevő részére. Az ajánlatok bontása a Kbt. 68. § (1b), (1c) bek. alapján az EKR-ben történik, a bontást az EKR végzi el akképpen, hogy a bontást az ajánlattételi határidő lejártát követően kettő órával később kezdi meg.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rend. 15. § (2) bek. szerint az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevők részére elérhetővé teszi.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 450.000 HUF
A befizetés helye: Magyar Államkincstárnál vezetett számla
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 10032000-00319937-00000000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Kbt. 54. § (2) bekezdésének megfelelően.
1. az ajánlatkérő fizetési számlájára történő befizetéssel - befizetés
igazolására szolgáló banki okirat
2. pénzügyi intézmény/biztosító által vállalt garancia/készfizető kezesség biztosítása esetén - garancia szerződés csatolása
3. biztosítási szerződés alapján kiállított készfizető kezességvállalást tartalmazó kötelezvény csatolása.
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Az értékelés módszere az 1., 2., 3. részszempont esetében egyenes arányosítás, a 4. részszempont esetében fordított arányosítás.
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Ajánlatkérő Kbt. 3. § 5a. pontjában meghatározott egységes, elektronikus közbeszerzési rendszer (a továbbiakban: EKR)
igénybevételével folytatja le az eljárást. Az EKR használata regisztrációhoz kötött.
2) Ajánlatkérő nem tart helyszíni bejárást és konzultációt.
3) Ajánlatkérő nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) e) pontját.
4) Ajánlatkérő az aránytalanul alacsony ár és egyéb aránytalan vállalások vizsgálatára a Kbt. 114 § (6a) bekezdését alkalmazza.
5) Eljárásba bevont felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Kovács Gábor, lajstromszám: 01098.
6) Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bek.-re.
7) Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire és az ajánlat benyújtására a jelen felhívás szabályai mellett a közbeszerzési dokumentumban előírtak is irányadók.
8) Ha valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus űrlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus űrlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Az EKR-ben továbbított dokumentumokra, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekre, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokra a Kbt. 41/A. § és az e-Kr. 11-12. §-ai vonatkoznak.
9) Közös ajánlattétel és konzorcium esetén az ajánlathoz csatolni kell a közös ajánlatot tevők egyetemleges felelősségvállalásáról szóló nyilatkozatot, valamint a feladat elvégzésére vonatkozó, a tagok közötti munkamegosztás leírását, részesedésük %-os arányait, és a képviseletre feljogosított cég illetve képviselőjének megnevezését is tartalmazó, egymás közötti megállapodásának egy példányát.
10) Az ajánlatkérő a Kbt. 71. § szerint biztosítja a hiánypótlás lehetőségét.
11) Ajánlattevőnek, a közös ajánlattevőnek valamint a kapacitást nyújtó szervezetnek/személynek csatolnia kell az ajánlatot aláíró személy aláírási címpéldányát, aláírás-mintáját. Amennyiben az ajánlatot meghatalmazott írja alá, csatolni kell a cégkivonat szerint az ajánlattevő képviseletére feljogosított tisztségviselőtől kapott teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazás egyszerű másolati példányát.
12) Ha az ajánlatkérő a második legkedvezőbbnek minősített ajánlatot tevőt is meghatározza, az eljárás nyertesének visszalépése esetén vele köt szerződést.
13) Csatolandó minden nyilatkozat, igazolás és más dokumentum, melyeket a Kbt. vagy a közbeszerzési dokumentáció kötelezően előír.
14) Amennyiben az ajánlattevő ajánlat valamely részét üzleti titokká minősíti, köteles ajánlatához csatolni a Kbt. 44. § (1) bekezdése szerinti indokolást.
15) A közbeszerzési dokumentumokban megadott valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő.
16) Az ajánlattétel, az elszámolás és kifizetés pénzneme: magyar forint (HUF). Az ajánlatban esetlegesen más devizában feltüntetett értékek átváltásánál az árbevétel tekintetében a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott deviza középárfolyamokat, referenciák tekintetében pedig a teljesítés időpontjában érvényes deviza középárfolyamot kell figyelembe venni. Az ajánlatban szereplő, nem magyar forintban megadott összegek tekintetében az átszámítást tartalmazó iratot közvetlenül a kérdéses dokumentum mögé kell csatolni.
17) Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költséget, kockázatot ajánlattevő viseli.
18) Az ajánlati felhívásban, illetőleg a közbeszerzési dokumentumokban foglaltakkal kapcsolatban az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatást kérhet az Ajánlatkérőtől. A kiegészítő tájékoztatás kérést az EKR-ben lehet megtenni. A kiegészítő tájékoztatást Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben válaszolja meg. Az Ajánlatkérő tájékoztatja az ajánlattevőket, hogy a fentiekre tekintettel az Ajánlatkérő csak az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 4. munkanapig beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés megválaszolását tudja garantálni; a később beérkezett kiegészítő tájékoztatás kérés esetében az Ajánlatkérő dönthet úgy, hogy nem válaszolja meg a kiegészítő tájékoztatás kérést, vagy alkalmazza a Kbt. 52. § (3)-(4) bekezdését.
19) A teljesítés során keletkező, szerzői jogi védelem alá eső alkotáson a Kedvezményezett területi korlátozás nélküli, határozatlan idejű, kizárólagos és harmadik személynek átadható felhasználási jogot szerez, továbbá jogot szerez az alkotás (terv) átdolgozására is.
20) A jelen felhívásban nem szabályozott esetekben a Kbt. a hirdetmény feladásának napján hatályos előírásai az irányadóak.
21) További részleteket a felhívást kiegészítő közbeszerzési dokumentumok tartalmaznak.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2022/09/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges