Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/196
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.11.
Iktatószám: 19291/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Teljesítés helye: 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.10.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Felsőoktatási Intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Oktatás
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Nemzeti azonosítószám: 15308799243
Postai cím: Műegyetem Rakpart 3
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1111
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Halász Katalin
Telefon: +36 14633368
E-mail: halasz.katalin@bme.hu
Fax: +36 14633207
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): https://www.bme.hu
A felhasználói oldal címe (URL): https://www.bme.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001202942021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001202942021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Felsőoktatási Intézmény
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
x Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: BME IFK tervezési feladatok ellátása
Hivatkozási szám: EKR001202942021
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
BME Innovációs és Fejlesztési Központ tervezési feladatainak ellátása.
A tervezési terület: 1111 Budapest, Goldmann György tér 1. (Hrsz.: 4107/24)
A BME előzetes tervei szerint egy cc. 30.000 m2 bruttó összterületű felépítményből és 3 pinceszintből álló ingatlan megépítése a cél.
A tervezett cc. 30.000 m2 bruttó felépítményi területen a kormányzati szervek és az egyetem a következők szerint osztoznának: a hivatalok által és a közösen használt területek 22.000m2 és a BME 8.000 m2, mely utóbbi tovább osztandó fele-fele arányban az egyetemi közvetlen alaptevékenységek (kutatás, fejlesztés, innováció, stb.) és az ezen klasszikus alaptevékenységeket egy újabb pillérként kiegészítő startup tevékenységeket támogató funkciói tekintetében.
A részletes feltételeket, elvárásokat a KD tartalmazza.
Rövidítések: Ajánlatkérő (AK); Ajánlattevő (AT); Alvállalkozó (AV); Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (EEKD); Közbeszerzési Dokumentumok (KD). Eljárást megindító felhívás (felhívás)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: BME IFK tervezési feladatok ellátása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
További tárgyak: 71240000-2
71320000-7
71322000-1
71334000-8
79415200-8
90712000-1
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: 1111 Budapest, Egry József utca 20-22.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
BME Innovációs és Fejlesztési Központ tervezési feladatainak ellátása.
Jelenlegi állapot
A BME Innovációs és Fejlesztési Központ az alábbiakban bemutatott 2 db épület (Goldmann épület/Goldmann menza, illetve a V2 jelű épület) bontását követően kialakuló üres telekrészen kerül megvalósításra.
Az elbontással érintett épületek adatai a következők:
A Goldmann épület
Méret: bruttó 5051,49 m2 (hasznosítható nettó ca. 5010 m2)
menza épületrész: földszint bruttó 2491,24 m2, emelet bruttó 2097,64 m2 bankfiók épületrész: bruttó 462,61 m2
68,46 m x 46,6 m befoglaló alapterület, 11,20 m homlokzatmagasság
A V2 épület
Méret: bruttó 13.800 m2 (hasznosítható nettó 12.600 m2)
Szintenként nettó ca. 1.500 m2, mélyföldszint + földszint + 7 emelet 22 m x 73,4 m befoglaló alapterület, 3,45 m általános emeletmagasság
Az épületben elhelyezendő funkconális egységek
BME által használt területek;
Közös használatú terek;
Beköltöző állami intézetek
SZTNH
NKFIH
Bay Zoltán Nonprofit Kft.
A BME előzetes tervei szerint egy cc. 30.000 m2 bruttó összterületű felépítményből és 3 pinceszintből álló ingatlan megépítése a cél.
A tervezett cc. 30.000 m2 bruttó felépítményi területen a kormányzati szervek és az egyetem a következők szerint osztoznának: a hivatalok által és a közösen használt területek 22.000m2 és a BME 8.000 m2, mely utóbbi tovább osztandó fele-fele arányban az egyetemi közvetlen alaptevékenységek (kutatás, fejlesztés, innováció, stb.) és az ezen klasszikus alaptevékenységeket egy újabb pillérként kiegészítő startup tevékenységeket támogató funkciói tekintetében.
Nyertes ajánlattevő által elvégzendő főbb tervezési feladatokat köteles elvégezni, dokumentumokat köteles elkészíteni
1.a tervezési ütemterv;
2.koncepcióterv, melynek része a koncepció vázlatok (egymástól eltérő min. kettő változatban) és a Tervezési Program véglegesítése a Megrendelővel szorosan együttműködve;
3.vázlatterv;
4.építési engedélyezési dokumentáció;
5.kivitelezési dokumentáció, amely tartalmazza a részletes, minden szakágra kiterjedő, teljes körű tételes (becsült értékeket is tartalmazó) költségvetés-kiírást, mennyiségi kimutatást;
6.kivitelezési ütemterv
7.Breeam dokumentáció, legalább 5 példányban
8.Árazott tételes tervezői költségvetés kiírás készítése szakági bontásban
Ajánlatkérői igény, hogy az épület BREEAM „very good” minősítést szerezzen.
A tervdokumentációk elkészítéséhez szükséges konzultációk, egyeztetések lefolytatása. A tervezés időszakában nyertes ajánlattevő köteles szükség szerint, de legalább heti gyakorisággal tervegyeztetést tartani, melyről Ajánlatkérőt min. 3 munkanappal hamarabb értesíteni kell, és előzetesen biztosítani kell számára minden olyan információt, amely konzultációs jogának megalapozott gyakorlásához szükséges.
Nyertes AT köteles legalább kétheti rendszerességgel tervezői művezetést biztosítani.
A részletes feltételeket, elvárásokat a KD tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.1. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) 15
2 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.2. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) 13
3 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.3. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) 12
4 A teljesítésbe bevonni kívánt M.2.4. alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (egész hónapban, min: 0 hónap; max: 60 hónap) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy Munkanapokban kifejezett időtartam: 432
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: AK a kötelező tervezői művezetésen felül legfeljebb 30 % opcionális tervezői művezetés keretében eseti jellegű tervezői művezetési feladatok ellátását rendelheti meg Tervezőtől. Ilyen esetben Megrendelő meghatározza, hogy a megrendelt opcionális tervezői művezetés keretében a Tervező által ellátandó feladat részleteit (pl. érintett munkafázis, felmerült probléma, helyszín).
Megrendelő az opcionális tervezői művezetés megrendeléséről saját diszkrecionális hatáskörében dönt, döntését a Tervező felé nem köteles indokolni.
Amennyiben az opcionális tervezői művezetés keretében Megrendelő azonnali intézkedést igénylő tervezői művezetést rendel meg, akkor Tervező köteles a megrendelt opcionális tervezői művezetést Megrendelő ez irányú írásos megrendelésének kézhezvételétől számított 24 órán belül elvégezni. Egyéb esetekben Tervező az opcionális tervezői művezetést Megrendelő ez irányú írásos megrendelésének kézhezvételétől számított 48 órán belül köteles elvégezni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
II.2.5.) ponthoz: AK az ajánlatokat a Kbt. 76. § (2) bekezdés c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány értékelési szempontok szerint értékeli.
Ponthatár: 0-10
1. részszempont értékelési módszer: fordított arányosítás,
1.1. alszempont: Nettó tervezési díj (nettó HUF) – súlyszám 45
1.2. alszempont: Tervezői művezetés nettó ellenértéke (nettó HUF/fő/mérnöknap) – súlyszám 5
2-5. résszempont (M.2.1, M.2.2, M.2.3. és M.2.4.) szakember többlettapasztalata): arányosítás
Kiegészítés a II.2.7) ponthoz: AK által megadott teljesítési időtartam naptári napban értendő. A teljesítés időtartama a Tervezési Szerződés hatályba lépését követően kezdődik.
A közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása érdekében, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. § (3) bekezdése alapján AK a felhívásban és a KD-ban meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre hivatkozhat. Minden ilyen esetben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, ajánlatot jelen felhívásban előírt, vagy az azzal – az adott termék vonatkozásában a részletes műszaki paraméterek tekintetében – egyenértékű termékre lehet tenni. A műszaki tartalom értékelése során az egyenértékűséget Ak-nak kell megítélni, amely eldöntéséhez minden adatot AT-nek kell megadnia. AT kötelessége annak bizonyítása az ajánlatban, hogy a megajánlott termék az AK által meghatározott termékkel egyenértékű. Az esetleges el nem fogadást AK tényszerűen megindokolja.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet AT, AV, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésben felsorolt kizáró okok bármelyike fennáll vagy az eljárás során következett be.
Öntisztázás a Kbt. 64. § szerint.
A kizáró okok igazolásának ellenőrzését AK két körben végzi:
1) Előzetes igazolás:
AT a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Kr.) 1. § (1) bekezdése alapján az EEKD űrlap benyújtásával köteles előzetesen igazolni, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésének hatálya alá.
Az EEKD-ban AT/közös AT-k, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő az ajánlatában benyújtott, kitöltött űrlappal, a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a kizáró okok fenn nem állásást.
A Kbt. 41/A. § (5) bekezdése és a Kr. 3. § alapján a közös AT-k, valamint az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek képviseletében a nyilatkozatokat (így az EKKD űrlapokat is) az ajánlatot benyújtó gazdasági szereplő teszi meg.
2) Igazolás:
Megkövetelt igazolási mód a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseiben foglaltak alkalmazásával: ajánlattevőnek, közös AT-k az előírt kizáró okok fenn nem állását a Kr. 8. § és 10. § alapján kell igazolni, figyelemmel a Kr. 12. § - 16. §-ában foglaltakra.
A Kr. 15. § (1) bekezdése alapján az AT, az alkalmasság igazolásában részt vevő AV vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-t köteles benyújtani a kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
A Kr. 15. § (2) bekezdése értelmében azon AV-k tekintetében, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában, AT-nek/közös AT-knek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtani.
A Kr. 13. §-ában foglaltak szerint AT-nek/közös AT-knek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak érkeztetését igazoló cégbírósági dokumentumot (másolatban). Amennyiben változásbejegyzési eljárás nincs folyamatban, az erre vonatkozó, nemleges tartalmú nyilatkozatot kell az ajánlathoz csatolni. Az EKR-ben AK a KD között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet AT az elektronikus űrlap formájában köteles kitölteni.
A nyilatkozatokkal, igazolásokkal kapcsolatban AK felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdésekre.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]:
SZ.1. Alkalmatlan AT, ha nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara nyilvántartásában (az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről szóló 266/2013. Korm. rendelet 6. § (3) bekezdése szerinti, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal (Kbt. 65. § (1) bek. c) pont, Kr. 26. § (2) bek. b) pont, 322/2015.(X.30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Kr. 2.) 8. § (1)-(2) bek.).
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása:
A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján ajánlatkérő előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó AT-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.
AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6), (9) és (10)-(11) bek.-ben foglaltak az irányadók.
AK a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadók.
AK a Kbt. 65. § (9) bekezdésével összhangban előírja, hogy a Kbt. 65. § (10) bekezdése alapján, hogy az SZ.1. pontban meghatározottakat kizárólag AT vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös AT-k egyike végezze el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat AT más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti AV.
AK felhívja AT-k figyelmét, hogy a Kr. 26. § (3) bekezdése alapján AT-nek az alkalmassági követelménynek való megfelelés igazolására, a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására köteles az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján AT-nek ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést.
A Kr. 3. § (3) bek. alapján AT-nek a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatában, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyekre AT igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését AK a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén a közös AT-k mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó AT-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.
P.1. Csatolni kell, a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőzően 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért teljes - Áfa nélkül számított - árbevételéről szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
P.2. Csatolni kell, a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján a felhívás feladásának napját megelőzően 3 (három), mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben elért - Áfa nélkül számított - a közbeszerzés tárgyából (építmény tervezése) szóló cégszerűen aláírt nyilatkozatát (üzleti évenkénti bontásban), attól függően, hogy az AT mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha AT a Kr. 19. § (1) bekezdés c) pontja szerinti árbevételi adatot azért nem tudja az AK által előírt teljes időszakra vonatkozóan megadni, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működésének megkezdését követő időszakra vonatkozó árbevételi adattal jogosult igazolni. A később létrejött gazdasági szereplők vonatkozásában AK nem határoz meg a minden AT tekintetében irányadótól eltérő árbevételi követelményt.
P.3. A felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolóját AK a céginformációs szolgálat internetes honlapján történő betekintéssel ellenőrzi a Kr. 19.§ (1) bek. b) pontja alapján.
Ha az AT a Kr. 19. § (1) bek. b) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik az AK által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (építmény tervezése) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. [Kr. 19.§ (2) bek.]
Ha az AT a P.1., P.2. vagy P3. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát.
Az érintett AT kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. [Kr. 19.§ (3) bek.]
AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6)–(8) és (11) – (12) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmatlan AT, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben - az Áfa nélkül számított - teljes árbevétele összességében nem éri el a 350.000.000,- forintot.
P.2. Alkalmatlan AT, ha a felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben - az Áfa nélkül számított - közbeszerzés tárgyából (építmény tervezése) származó árbevétele összességében nem éri el a 250.000.000,- forintot.
P.3. Alkalmatlan az AT, ha saját vagy jogelődje üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a felhívás feladásának napját megelőzően lezárt utolsó három üzleti évek közül egynél több üzleti évben negatív volt.
A P.3. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelménynek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésébenfoglaltakra - közös ajánlattétel esetén elegendő, ha a közös AT-k egyike megfelel. A P.1. és P.2. gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeknek - figyelemmel a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltakra- közös ajánlattétel esetén a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdés alapján AT-nak ajánlatában az EEKD-ben foglalt nyilatkozatát kell benyújtani. A Kr. 2. § (5) bekezdés alapján AK előírja, hogy az EEKD IV. részének az α (alfa): „Az összes kiválasztási szempont általános jelzése” pont kitöltésével kell előzetesen igazolni a felhívásban meghatározott alkalmassági minimum követelménynek való megfelelést.
A Kr. 3. § (3) bek. AT-nak a kapacitást nyújtó szervezetek vonatkozásában is be kell nyújtania a külön EEKD űrlapot az ajánlatában, amelyben csak azon alkalmassági feltételek vonatkozásában kell nyilatkozni, melyekre az AT igénybe kíván venni alkalmassága igazolásához.
Az alkalmassági követelményeknek való megfelelés ellenőrzését az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § rendelkezéseinek megfelelően, két körben végzi: első körben az EEKD-ban tett nyilatkozatot, második körben a bírálat során a Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívás alapján benyújtott igazolásokat ellenőrzi. Közös ajánlattétel esetén AT-k mindegyikének vonatkozásában az ajánlatot benyújtó AT-nek külön EEKD űrlapot kell benyújtania.
M.1. AT-nek csatolnia kell a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja alapján és 22. § (1)-(2) bekezdése szerint a felhívás feladásától visszafelé számított 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett, legjelentősebb közbeszerzés tárgya (építmény tervezése) szerinti referenciáinak ismertetését.
A referencianyilatkozat vagy referenciaigazolás tartalmazza legalább a következő adatokat:
• a szerződést kötő másik fél megnevezését,
• a teljesítés idejét (év – hónap – nap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum megadásával)
• a szolgáltatás tárgyát, mennyiségét (olyan részletezettséggel, hogy az alkalmassági minimumkövetelmények való megfelelés egyértelműen megállapítható legyen),
• Konzorcium vagy projekttársaság tagjaként a saját teljesítés értéke, vagy az ellenszolgáltatás nettó összegének %-a,
• nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
A Kr. 21. § (3a) bek. a) pontja alapján, AK a vizsgált időszak, 3 év (36 hónap), alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett szolgáltatást veszi figyelembe. A Kr. 21/A. § irányadó.
M.2. AT a 321/2015 Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján mutassa be azokat a szakembereket, akit be kíván vonni a teljesítésbe.AK felhívja a figyelmet Kbt. 69. § (7) bekezdés utolsó fordulatára, az érintett alkalmassági minimumkövetelmény és értékelési szempont: III.1.3) M.2.1. M.2.2., M.2.3., M.2.4. pont és a II.2.5) 2.-5. ért. szempont.AT-nek a felhívás III.1.3.) pontban meghatározott M.2.1. M.2.2., M.2.3., M.2.4.szakemberek esetében a Kbt. 69. § (7) bekezdése szerint az ajánlatban csatolni kell a Kr. 21. § (3) bek. b) pontja alapján előírt, követelményeknek megfelelő szakemberekről szóló alábbi dokumentumokat:
A) EKR űrlap,
B) a szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között előírt feltételek megléte egyértelműen megállapítható legyen [különösen:
a) releváns képzettséget, és megszerzésének időpontja (év, hónapban megadva),
b) a tapasztalat megszerzésének időtartama (kezdete és vége év, hónap bontásban),
c) szakember jelenlegi munkahelyének megnevezése
d) a szakmai tapasztalat (ellátott feladat) rövid leírása, melyből kiderül beruházás tárgya és helye. A beruházás helyszínét pontos cím megadásával, azaz helyiség, közterület neve, házszám, vagy helyiség, helyrajzi szám feltüntetésével szükséges megadni. Amennyiben a helyrajzi szám a beruházás helye jogrendje szerinti országban nem ismert fogalom, úgy ezen ország jogrendje szerinti, egyenértékű, a beruházás helyének azonosítására alkalmas adat megadása szükséges].
A megjelölt hónapot AK egész hónapnak tekinti, tehát minden megkezdett hónap egész hónapnak számít. A figyelembe vehető, ugyanolyan típusú szakmai tapasztalatok között időbeli átfedés nem megengedett. Azaz ugyanazon időpontban csak egy ugyanolyan típusú szakmai tapasztalat vehető figyelembe a tapasztalati idő kiszámítása és megadása során. Az időbeli átfedéssel érintett szakmai tapasztalatok közül AK az időben korábbi tapasztalatot veszi figyelembe.
C) a szakember arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy a szerződés teljesítéséhez AK rendelkezésére fog állni a szerződés teljesítésének időtartama alatt,
D) a szakember képzettséget, illetve végzettségét igazoló okiratának (pl. bizonyítvány, oklevél, diploma) másolatát,
E) AT-i (közös AT-i) PDF nyilatkozatot arról, hogy az M.2.1. M.2.2., M.2.3. és M.2.4. pont vonatkozásában megajánlott szakember (amennyiben még nem kamarai tag), úgy a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződés megkötésének időpontjára és a szerződés teljes időtartama alatt rendelkezni fog, valamint arról, hogy a nyilvántartásba vétel (regisztráció) elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján.
Ha az M.2.1., M.2.2., M.2.3. és M.2.4. pont alk.min.követelményeire bemutatott szakember az adott szakirányú jogosultsággal már az ajánlattételkor rendelkezik, úgy a képzettség és az adott jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai tapasztalat igazolható oly módon, hogy az adott szakember a Magyar Mérnöki Kamara vagy a Magyar Építész Kamara névjegyzékben szerepel. Ez esetben az AK az M.2.1., M.2.2., M.2.3. és M.2.4. pontja szerinti jogosultság meglétét Magyarországon letelepedett szakember esetében a Magyar Mérnöki Kamara vagy Magyar Építész Kamara honlapjáról ellenőrzi. Továbbá más igazolás benyújtása a képzettség és a tapasztalati idő tekintetében nem szükséges, azzal, hogy az alkalmassági követelmény tekintetében bemutatott szakember szakmai önéletrajzában meg kell adnia többek között a szakember:
- a kamara megnevezését, melynek a szakember a nyilvántartásában szerepel
- kamarai nyilvántartási számát,
- a képzettség és a jogosultság megszerzésének időpontját (év-hó),
- a szakember jelenlegi munkahelyét.
Az előírttal egyenértékűként bemutatott képzettség(ek) egyenértékűségét az ajánlattevőnek igazolnia kell.
AT-nek az alkalmasság igazolása tekintetében Kbt. 65. § (6) – (7), (9) és (11) – (12) bekezdéseiben foglaltak az irányadók.
A Kbt. 67. § (3) bekezdése alapján a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet az előírt igazolási módokkal azonos módon köteles igazolni az adott alkalmassági feltételnek történő megfelelést.
AK a Kr. 24. § (1) bekezdését nem alkalmazza, mert az alkalmassági követelményeket a 28. §-ban és a 36. §-ban meghatározott minősített AT-k hivatalos jegyzékében való szereplés kritériumainál szigorúbban határozta meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
A Kbt. 69. § (11a), a Kr. 1. § (7) bekezdései irányadók.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan AT, ha nem rendelkezik a felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 3 évben befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített
M.1.1. legalább 7500 m2 nettó alapterületű, építmény engedélyezési és kivitelezési dokumentációjának elkészítése tárgyú referenciamunkával.
M.1.2. legalább 5500 m2 nettó alapterületű, építmény engedélyezési és kivitelezési tervdokumentációjának elkészítése tárgyú referenciamunkával, mely tartalmazott legalább összesen 1.000 m2 irodai területet, és tartalmazott legalább 1 db 1.000 m2 oktatási és/vagy rendezvény megrendezésére alkalmas teret.
Az M.1.1., és M.1.2. referencia követelménynek való megfelelés egy szerződéssel is igazolható, azonban 1 db referencia követelménynek való megfelelés legfeljebb 4 szerződéssel igazolható.
M.2. Alkalmatlan AT, ha a szerződés teljesítésébe nem von be:
M.2.1. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet II. 1. pontja szerinti É (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel.
M.2.2. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet II. 32. pontja szerinti G (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel.
M.2.3. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet II. 34. pontja szerinti V (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel.
M.2.4. legalább 1 fő olyan szakembert, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rend 1. melléklet II. 30. pontja szerinti T (vagy azzal egyenértékű) tervezői jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges képzettséggel (vagy ezzel egyenértékű szakképzettséggel) és gyakorlati idővel.
A szakemberek közötti átfedés megengedett.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlattétel, elszámolás, kifizetés pénzneme: HUF
AK a fedezetet saját forrásból biztosítja.
Kifizetés a Kbt. 27/A. §, 134. § (7)-(8), 135. § (1), (5)-(6) bek., és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. 6:155. §.
Előleget AK nem biztosít.
Késedelmi kötbér, meghiúsulási kötbér: alapja: nettótervezési díj. mértéke 0,5 %/naptári nap, max. 10 %, mértéke 20%, 5%, 2,5%
Jótállás: 36 hónap
Teljesítési biztosíték: Nettó tervezői díj (nettó HUF) 5%
Jóteljesítési biztosíték: Nettó tervezői díj (nettó HUF) 5%
Teljesítési, jóteljesítési biztosíték benyújtási mód: Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pont.
Részletes feltételeket a KD tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2021/11/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2021/11/10 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan – azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek – AT-k részére elérhetővé teszi.
A bontási eljárás a Kbt. 68. § rendelkezései szerint és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (továbbiakban: EKR rendelet) 15 - 17. §-ainak megfelelően történik.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Részletes szabályok a KD-ban.
2. Az eljárásban minden kommunikáció kizárólag az EKR rendszerben történik, azonban a Kbt. 41/C. § (4) bekezdés szerinti esetekben, ha nincs lehetőség az EKR-ben történő kommunikációra, úgy a következő elérhetőségek is használhatók: fax: +36 13542768, e-mail: kobeszerzes@tricsok.hu.
3. Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, illetve a képviselettel kapcsolatos előírásokat az elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatban a Kbt. 40-41/C §-a az irányadó.
4. Közös ajánlattétel esetén a Kbt. 35.§-ban és a Kbt. 41/A. § (5) bekezdésben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását.
5. Az AK gazdálkodó szervezet alapítását kizárja mind AT, mind közös AT-k vonatkozásában.
6. Kiegészítő tájékoztatás a Kbt. 56. § alapján. AK konzultációt nem tart. Helyszínbejárás időpontja, a felhívás megjelenését követő hetedik nap 10:00 óra Találkozó helye: BME A épület főbejárata, cím: 1111 Budapest, Egry József u. 20-22.
7. AK jelen eljárásban előírja a Kbt. 25. § (3)-(4), a 65. § (7) és 66. § (6) bek. szerinti nyilatkozat ajánlatban történő feltüntetését (a 65. § (7), és a 66. § (6) bek. esetén nemleges nyilatkozat is).
8. Hiánypótlás a Kbt. 71. §-ban foglaltaknak megfelelően. AK nem rendel el újabb hiánypótlást, amennyiben a hiánypótlással AT az ajánlatában korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba és a hiánypótlás ezen szereplővel kapcsolatban válik szükségessé.
9. AK a IV.2.6.) pontban meghatározott 1 hónap alatt 30 napot ért.
10. AK nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
11. AK alkalmazza a Kbt. 81. § (5) bekezdését.
12. Amennyiben ajánlattevő ajánlata részeként valamely dokumentumot nem magyar nyelven nyújt be, abban az esetben az ajánlat részeként benyújtott idegen nyelvű irat, valamint annak magyar fordítása vonatkozásában ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a magyar fordítás mindenben megegyezik az eredeti nyelvű dokumentummal.
13. Amennyiben az ajánlattevő a Kbt. 69. § (11) bekezdése szerint kíván tényt vagy adatot igazolni, nem magyar nyelvű nyilvántartás esetén köteles a releváns igazolás vagy információ magyar nyelvű fordítását benyújtani;
14. AT-nek a szerződéskötés időpontjára rendelkezni kell legalább 650 millió,- HUF/év és 130 millió,- HUF/káresemény értékű közbeszerzés tárgya (építmény tervezése) szerinti felelősségbiztosítással vagy meglévő közbeszerzés tárgya szerinti felelősségbiztosítását jelen szerződésre kiterjeszteni, melyre vonatkozóan AT-nek ajánlatában nyilatkozatot szükséges benyújtania. AT köteles nyertessége esetén azt a szerződéskötés időpontjára megkötni és a biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum hiteles másolati példányát az AK részére benyújtani a szerződéskötéskor. A biztosítási kötvény vagy a biztosító által kiállított egyéb igazoló dokumentum benyújtásának elmaradása AT szerződéskötéstől való visszalépésének minősül a Kbt. 131. § (4) bek. alapján, melynek következtében a második legkedvezőbb ajánlatot nyújtóval köti meg AK a szerződést, amennyiben a második helyezett az összegezésben megjelölésre került. Közös ajánlattétel esetében elegendő, ha a közös AT-k egyike rendelkezik az előírtak szerinti felelősségbiztosítással (Kr. 2. 8. §).
15. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az AT, illetőleg az ajánlatban nyilatkozatot aláíró esetében az ajánlatban bármilyen nyilatkozatot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. tv. 9. § (1) bek. szerinti aláírási-mintája.
16.AK a Kbt.45.§(1)bek. alkalmazása tekintetében munkaidőnek az alábbi időszakokat tekinti: hétfőtől csütörtökig, 10-15 óráig, pénteken, és amennyiben a szombati nap munkanap, szombaton 10-14 óráig terjedő időintervallum.
17.AK az alkalmasság megállapításához szükséges pénzügyi adatokat – annak szükségessége esetén – a Magyar Nemzeti Banknak, a felhívás feladásának napján érvényes hivatalos deviza középárfolyamai alapján számítja át Magyar Forintra.
18. Eljárással kapcsolatos valamennyi határidővel kapcsolatban a közép-európai idő az irányadó. Az ajánlati felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2015.évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.
19.FAKSZ: dr. Seres Csaba 01254; dr. Kerek Éva Gabriella 00861, dr. Bábosik Roland Ottó 01011
20.AK a részajánlattétel lehetőségét kizárja tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgyát képező szolgáltatások egy terület egységes tervezésére vonatkoznak, teljesítésük komplex módon történik, továbbá az esetleges részajánlattétel biztosítása a Kbt. 2. § (4) bekezdés szerinti hatékony és felelős pénzgazdálkodás elvének sérelmével járna. A megvalósítandó tervezési feladatok szakmailag szorosan kapcsolódnak egymáshoz, illetve az egyes tervezési munkafázisok kidolgozása szoros összehangolást igényel. A tervezési feladat nem tartalmaz olyan részfeladatokat, melyek a többitől logikusan elválaszthatóan, önálló egységként kezelhetőek, továbbá az egyes tervezési fázisok megbontása nem lenne gazdaságos.
21.Ak az eljárásban NEM írja elő ajánlati biztosíték nyújtását.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/05 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák