Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/10
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.01.15.
Iktatószám:19334/2017
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.02.21.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi hatóság
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07144
Postai cím: Béla király tér 8.
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dési Ildikó
Telefon: +36 74504109
E-mail: desi.ildiko@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szekszard.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
  A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: (URL)
x A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: http://szekszard.hu/ (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
  a fent említett cím
x másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Dr. Turi Ákos
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Jogász u. 6. II. em. 5. sz.
Város: Pécs
NUTS-kód: HU231
Postai irányítószám: 7622
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dr. Turi Ákos
Telefon: +36 72511608
E-mail: dr.turiakos.ugyved@t-online.hu
Fax: +36 72511607
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szekszard.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikusan: (URL)
  a fent említett címre
x a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím: Béla király tér 8. 106/4. Aljegyzői Iroda
Város: Szekszárd
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7100
Ország: HU
Kapcsolattartó személy: Dési Ildikó
Telefon: +36 74504100
E-mail: kozbeszerzes@szekszard.hu
Fax: +36 74510251
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://szekszard.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
x Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Szekszárd Megyei Jogú város területén új Tudásközpont épületének építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
Hivatkozási szám:
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Szekszárd Megyei Jogú Város központjához és vasútállomásához közeli, egy nagy bevásárlóközpont mellett található üres területen új Tudásközpont épületének engedélyes és kiviteli terveinek elkészítése. Kialakítandó egy olyan többfunkciós épület, melynek központi aulájából mind a könyvtár, mind a levéltár elérhető.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Szekszárd Megyei Jogú város területén új Tudásközpont épületének építési engedélyezési és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71240000-2
További tárgyak:71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU233 A teljesítés fő helyszíne: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Tervezési program:Új Tudásközpont épülete:
Szekszárd MJV Önk egy, a kor követelményeinek megfelelő ingatlanban szeretné elhelyezni az interaktív könyvtárat, mely magába foglalná a felnőtt- és gyermek könyvtárat, valamint a levéltárat.
Könyvtár:
Kialakítandó egy olyan többfunkciós ép. melynek központ aulájából, (tudástár szerűen) mind a könyvtár, mind a levéltár funkció is elérhető legyen, Az aulához kapcsolódjon ruhatár, kávéház, szociális blokk, egy legalább 120 főt befogadni képes rendezvényterem, illetve a gyermek könyvtárat, baba-mama szobát is innen lehessen elérni.
Egy nagyobb méretű ~ 750 m2-es olvasóterem szükséges 2 db kutatóteremmel, 4 db oktatóteremmel. és egy 60 fős több funkciós rendezvény-/ tanácsteremmel.Kialakítandó egy nagyobb méretű tömör raktár, az azt kiszolgáló funkciókkal, kötészet, digitalizáló, reprográfia, raktárak.
Levéltár:
Az aulához lehessen elérni a nagyobb méretű ~200 m2 nagyságú kutatótermet, mikrofilm olvasót. Kialakítandó továbbá egy 30 fős kutatóterem, egy 25-30 fős oktatótrerem és egy kiállítóterem a levéltári dokumentumoknak.
Szükséges elhelyezni iratrendező, informatika, fertőtlenítő, fotó műhely helyiséget is. A dolgozók részére 8 db a vezetőség számára további 2 db irodát kell elhelyezni, titkársággal, teakonyhával, tárgyalóval.
Tervezett szintszám: pince + földszint + I. emelet
Tervezett összes irányadó szintterület cca. 5700 m2
Építési-kivitelezési munkákra rendelkezésre álló nettó összeg: 2.034.150.000,- Ft.
A tervezőnek az alábbi feladatokat kell megvalósítania:
-Komplett építési engedélyezési és tender tervdokumentáció - építészet, statika, épületgépészet, erősáram, gyengeáram, akadálymentesítés, közműellátottság (csapadékvíz elvezetés és vízellátás), útépítés szakágakkal. A tervdokumentációknak meg kell felelnie a 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatások tartalmáról szóló rendeletben foglaltaknak. A tervdokumentáció részét képezi szintén a tervezett funkciók működtetéséhez szükséges eszközök, mobiliák koncepció szintű megtervezése. Az eszközbeszerzésre fordítandó költségnagyság becslése is tervezési feladat, melyet az összesítőben szerepeltetni kell.
-4 példány papír alapú engedélyezési és kiviteli dokumentáció és 1db digitális, pdf.példány leszállítása szükséges.
-Tételes árazott és árazatlan költségvetés elkészítése excel formátumban (főösszesítővel), a szükséges szakági költségvetésekkel együtt (Építőipari Költségbecslési Segédlet figyelembevételével). A költségvetésbe bedolgozandó továbbá valamennyi olyan költség mely a megvalósítással összefüggő ún. soft elem, például: projektmenedzsment, tervezési és műszaki ellenőrzési költségek, valamint minden egyéb szükséges és járulékos költség.
-A tervező feladata az engedélyező hatóság illetve az összes érintett szakhatóságokkal történő egyeztetések lefolytatás és a hozzájáruló nyilatkozatuk beszerzése.
-Meglévő épületek és terület teljes körű felmérése, meglévő állapotról szóló tervdokumentáció (fotódokumentációval együtt) elkészítése.
-A tervezés során a tervezőnek folyamatos egyeztetési kötelezettsége van a Megrendelő felé AK igénye szerint, de min 5 alkalommal.
-Minden, a tervezéshez szükséges anyagot, felmérést a tervezőnek kell elkészíttetnie,
-Tervező rendelkezésre állását és érdemi állásfoglalását a Megrendelő javára a műszaki ellenőri és a kivitelezői pályáztatás szakaszában,
-a tervezői művezetést,
-továbbá rendelkezésre állását és érdemi szakvéleményét a munkaterület, a kivitelezés és a műszaki-átvételi eljárás során.
Jogszabályokat/szabványokat/felhívásokat:
-253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet
-312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet
-191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet
-„Segédlet a közszolgáltatások egyenlő esélyű hozzáférésének megteremtéséhez - Komplex akadálymentesítés” című segédlet
Részletesen a közbeszerzési dokumentumokban.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Az M.2/a) pontban bemutatott építész vezető tervező szakember szakmai tapasztalata (0-5 db projekt) 25
2 Az építészeti-műszaki tervek építészeti minőséggel, szakmai igényességgel és szakszerűséggel, funkcionalitással kapcsolatos követelményei ismeretének bemutatása  25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 7 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
AK Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontja szerinti eredménytelenségi okot nem alkalm.
1. ért.részszempont: fordított arányosítás, 2. és 3. ért. résszempont: arányosítás. Az értékelés során adható pontszám részszempontonként: 0-10 pont. Részletesen a közb. dokumentumban. A II.1.5. és II.2.6. pont kitöltése azért történt, hogy a hird. feladható legyen a Kiadóhivatalnak.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő (közös ajánlattevő), alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt (közös ajánlattevőt), alvállalkozót, alkalmasság igazolásában részvevő gazdasági szereplőt, aki részéről a kizáró ok az eljárás során következett be [Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pont].
Igazolási mód:
Ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) - (2) bekezdés szerint az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával köteles előzetesen igazolni a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hiányát, valamint hogy e mellett megfelel a Kbt. 65. § alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevő köteles az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani a Kbt. 62. §-ban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
Az egységes európai dokumentumban a gazdasági szereplő köteles nyilatkozni arról, hogy vele szemben a Kbt. 62.§ szerinti kizáró okok nem állnak fenn, továbbá köteles megadni az Ajánlatkérő által az eljárással kapcsolatban előírt egyéb információkat. A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján az Ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát.
A nyilatkozatnak tartalmaznia kell annak megjelölését, hogy a 69.§ (4) bekezdése szerint benyújtandó igazolás kiállítására mely szerv jogosult, valamint a 69.§ (11) bekezdése szerinti adatbázis alkalmazásához szükséges adatokat és elérhetőségeket. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 6.§ (1) - (2) bekezdés]
Az Ajánlatkérő a kizáró okok előzetes ellenőrzése során a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolásokat (egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatokat) is elfogadja mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. [321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdés]
A dokumentumok benyújtása 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 7.§-a alapján is lehetséges.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján az Ajánlattevőnek (közös Ajánlattevőnek) azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában, nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) - (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A kizáró okok fenn nem állását a Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplőknek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14. § és 16. § rendelkezései szerint kell igazolnia.
Amennyiben az ajánlattevő cégkivonata szerint a cégügyében el nem bírált módosítás van folyamatban, az ajánlathoz a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 13. §-a alapján csatolni kell a cégbírósághoz (vagy az Ajánlattevő országában a változásbejegyzési jogköröket gyakorló szervhez) benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkeztetéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Ajánlattevőnek az ajánlatban nyilatkoznia kell, hogy vele szemben változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban.
Az Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § (1) - (2) bekezdésében foglaltakra.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P/1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlattevő (közös ajánlattevő) cégszerű nyilatkozata az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgyából (tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről attól függően, hogy az ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ha az ajánlattevő (közös ajánlattevő) a P/1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az Ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő (közös ajánlattevő) kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében a közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának Ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a P/1., pontban az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek.
Az Ajánlatkérő a bírálat során az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre, azok előzetes ellenőrzésére a Korm. rendelet 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja a gazdasági szereplő (ajánlattevő, adott esetben kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet(ek)) Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentumba foglalt egyszerű nyilatkozatát. A gazdasági szereplőnek az egyszerű nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. része „α” szakaszának kitöltésével kell megtennie. azaz az alkalmassági követelményeknek való megfelelésre vonatkozó információkat nem kell a formanyomtatványban feltüntetni.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők mindegyikének külön Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum formanyomtatványt kell benyújtania.
A fent ismertetett alkalmassági követelmény esetében rögzített igazolások benyújtása kizárólag az Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése szerinti felkérése esetén szükséges.
Más szervezet kapacitására való támaszkodás: a Kbt 65.§ (7)-(9) bekezdése alapján.
A dokumentumok a Kbt. 47. § (2) bekezdése szerint egyszerű másolati formában nyújtandók be.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan ajánlattevő (közös ajánlattevő), amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó, a közbeszerzés tárgyából (tervezés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevétele nem éri el összesen a 115.000.000,- HUF-ot.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-k által az ajánlatban benyújtandó igazolások:
Az AT-k a műszaki, illetve szakmai alkalm-ot - ide nem érve a Kbt. 69. § szerinti utólagos ig-i köt teljesítését - EEKD benyújtásával igazolhatják.
Ajánlatkérő felhívja a T. AT-k figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bek c) pontja és az (5) bek rendelkezései alapján az alkalm-i követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyil-át. Erre tekintettel AT az EEKD IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Az EEKD-ban foglalt információk valóságtartalmáért az AT-k felelnek.
A Kbt. 69. § (4) bek-e alapján az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető AT, illetőleg adott esetben a Kbt. 69. § (6) bek-e alapján az értékelési sorrendben azt követő következő legkedvezőbb AT által az utólagos ig-i kötelezettség körében, a műszaki, illetve szakmai alkalm. alátámasztása céljából benyújtandó igazolások:
M.1./ Az AF feladásától visszafelé számított 6 éven belül szerződésszerűen teljesített, de maximum 10 éven belül megkezdett, jelentősebb közb tárgykörében tejesített tervezéseit ismertető, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. §-a szerint kiállított ref.-igazolás vagy- nyilatkozat, amelynek tartalmaznia kell legalább:
a)a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét,
b)az szolg tárgyát, valamint mennyiségét, leírását,
c)a saját teljesítés tárgyát, valamint mennyiségét, és rövid leírását, az AT által végzett teljesítés arányát abban az esetben, ha a ref.igazolás több kötelezett teljesítésről szól,
d)a teljesítés idejét (a kezdő és a befejezés időpontját év-hónap-nap pontossággal megjelölve), és a teljesítés helyét;
e)a ref tárgyára vonatkozó menny-i adatokat, és a saját teljesítés arányát (a saját teljesítés arányát abban az esetben kell megadni, amennyiben az igazolás több kötelezett közös teljesítésről szól és a teljesítés oszthatatlan)
f)arra vonatkozó információt, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e;
g)a ref-ról információt nyújtó személy nevét és elérhetőségét,
[Kbt. 65. § (1) bek. b) pont; 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet. 21. § (3) bek. a) pont, valamint a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3a-3b) és (5) bek. és 23. §]
Alkalmazandó 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. a) pontja.
M.2./ annak a szakembernek (szervezetnek) a megnevezése, képzettsége és szakmai tapasztalata ismertetésével, akit AT be kíván vonni a telj-be [Kbt. 65. § (1) bek. b) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bek. b) pont]. A szakemberek bemutatása során csatolandók:
a) szakmai gyakorlatot igazoló szakmai önéletrajz a szakember sajátkezű aláírásával, mely tartalmazza - adott esetben - a szakember jelenlegi munkahelyét is;
Felhívjuk a T. AT-k figyelmét, a szakmai önéletrajzot olyan részletezettséggel csatolják, amelyből egyértelműen kiderül az M.2. pontban előírt alkalmasság teljesülése, azaz adja meg a korábbi tervezési munkák és projekt(ek) kezdési és befejezési időpontját is - év/hónap pontossággal.
b) szakember végzettséget igazoló dok-ok (iskolai bizonyítványok) egyszerű másolata;
c) a szakember által aláírt rendelkezésre állás tekintetében tett nyilatkozat.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jog-ot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot AT megadhatja.
AK a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 24. § (1) bek-e szerinti ig-okat is elfogad az M.2. pontban meghatározott ig-i módok helyett, illetve mellett.
SZ.1./ A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pontja alapján AT-nek (közös AT-nek) az ajánlatához csatolnia kell a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást. [Kbt. 65. § (1) bek. c) pont; 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. § (1) bek. b) pont; 322/2015. X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bek].
Alkalmazandó a Kbt. 65.§ (7) és (9), 322/2015. (X. 30.) Korm. rend 8.§ (2)bek-ben írtak.
Közös ajánlattétel esetén a műszaki, illetve szakmai alkalm-i követelményeknek a közös AT-k együttesen is megfelelhetnek.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevők), ha nem rendelkezik (együttesen nem rendelkeznek):
M.1/ az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított maximum 10 éven belül megkezdett és hat éven (72 hónapon) belül az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített, műszaki átadás-átvétellel lezárt alábbi referenciákkal:
-1 db minimum 3000 m2 nettó alapterületű közhasználatú építmény engedélyezési és kiviteli terv generál tervezői referenciával.
Ajánlatkérő "közhasználatú építmény" alatt az 1997. évi LXXVIII. törvény 2.§ 9. pontjában meghatározott fogalmat érti.
M.2/ Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő), ha nem rendelkezik (nem rendelkeznek):
a) legalább 1 fő építész vezető tervezővel, aki építészeti tervezési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (É) vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti (É) szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felül min. 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
b) legalább 1 fő épületgépész tervezővel, aki gépészeti tervezési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (G) vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti (G) szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felül min. 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
c) legalább 1 fő épületvillamossági tervezővel, aki építményvillamossági tervezési szakterületen a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti (V) vagy a hatályos átsorolás előtti 104/2006. (IV. 28.) Korm. rendelet szerinti (V) szakirányú, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és tapasztalattal, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges időtartamon felül min. 60 hónap szakmai gyakorlattal rendelkezik.
Amennyiben az M/2 a)-c) pontban szereplő szakember szerepel a kamarai nyilvántartásban, a névjegyzéki /kamarai számot a szakember önéletrajzában kell feltüntetni.
Ajánlatkérő az M/2. a)-c) alpontjában megadott rövidítések alatt a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben meghatározott jogosultságokat vagy ezen jogosultságnak megfelelő hatályos átsorolás előtti jogosultságot érti. A 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerintivel egyenértékű végzettségnek tekinti ajánlatkérő a tevékenységet szabályozó, korábban hatályban lévő rendelet(ek) szerinti végzettséget is, amennyiben az alkalmasság igazolására bemutatott személy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendeletben rögzítettek szerint a kamara által a szakmagyakorlás folytatására kiadott igazolással rendelkezik. Az adott szakembernek a szakképesítése és szakmai gyakorlata alapján meg kell felelnie az adott tervezési szakterület betöltésére előírt 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti feltételeknek.
Egy szakember egy pozícióba jelölhető (azaz átfedés nem megengedett a szakemberek között).
SZ.1./ a szolgáltatás nyújtásához a letelepedése szerinti országban előírt szervezeti, kamarai tagsággal.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
1. Szerződést biztosító mellékkötelezettségek: Késedelmi, hibás teljesítési és meghiúsulási kötbér.
2. Fizetési feltételek: Ajánlatkérő előleget nem biztosít. A tervezési díj az igazolt szerződésszerű részteljesítést követően a Kbt. 135. § (1) és (5) - (6) bekezdésében és a Ptk. 6:130.§ (1)-(2) bekezdésében foglaltak szerint 30 napon belül, számla ellenében, a Modern Városok Program projektre vonatkozó konstrukció szerint, utófinanszírozás keretében átutalással, forintban (HUF) kerül kifizetésre:
1. rész-számla: Esedékessége: Az engedélyezési terv Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon. Összege: az engedélyezési terv készítésére vonatkozó tervezői díj 100%-a.
2. rész-számla (végszámla): Esedékessége: a kiviteli terv Megrendelő által meghatározott példányszámban történő átadását követő napon. Összege: a kiviteli terv készítésére vonatkozó tervezői díj 100%-a.
Részletesen lásd a közbeszerzési dokumentumban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/02/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/02/21 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp) Hely: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 106/4. Aljegyzői Iroda
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok felbontásánál a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen. A bontásra a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdései megfelelően irányadóak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1) A közb-i dok-okhoz való közvetlen elektronikus hozzáférés a Kbt. 39. §-ban foglalt okok miatt nem biztosított, ezért azt Ajánlatkérő a Kbt. 41. § (4) bek szerint bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére.
2) Kieg táj: A Kbt. 56. § (1)-(6) bek-eiben valamint a közb-i dokumentumban foglaltak az irányadók. AK jelen eljárásban helyszíni bejárást és konzultációt nem tart.
3) Nyilatkozatok: AT-nek, valamennyi közös AT-nek az ajánlatában be kell nyújtania:
- Kbt. 66. § (2), (4) és (6) bek-e, Kbt. 67. § (1), (3) és (4) bek-e szerinti nyilatkozatokat a közb-i dok-ban meghatározott tartalommal; Az AT vagy közös AT számára - amennyiben alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet bevonására nem kerül sor - a Kbt. 66. § (6) bek a)-b) pontja és/vagy a Kbt. 65. § (7) bek-e tekintetében nemleges tartalmú nyil benyújtása kötelező.
- Kbt. 66. § (5) bek-e szerinti felolvasólapot, melyben fel kell tüntetnie az AT(k) nevét és címét, valamint azokat a főbb, számszerűsíthető adatokat (ajánlati elemeket), amelyek az ért-i szempontok alapján értékelésre kerülnek;
- kezességvállalási nyil-ot az alkalm ig-ában részt vevő szervezet részéről (a Kbt. 65. § (8) bek-e szerinti esetben);
- a kieg tájékoztatások figyelembe vételére, valamint az idegen nyelvű dok-okról készített magyar nyelvű fordítások tartalmának hitelességére vonatkozó nyil-ot.
4) Ig-ok: Az ajánlatnak tartalm kell az AT, közös AT-k, illetőleg az ajánlatban nyil-ot aláíró alvállalkozók és alkalmasságot igazoló szervezetek esetében az alábbi iratokat:
- ajánlatban bármilyen nyil-ot aláíró személy aláírási címpéldánya vagy a cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 9. § (1) bek-e szerinti aláírási-mintája,
- a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállalók cégjegyzésre jogosult személytől származó, ajánlat aláírására vonatkozó írásos meghatalmazását, a meghatalmazott aláírásával, teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalva.
5) Ajánlati biztosíték nincs.
6) Dokumentumok formája: Az ajánlatban szereplő dok-ok formai követelményeire a Kbt. 47. § (2) bek-e az irányadó. A Kbt. 66. § (5) bek-e szerinti felolvasólapot, a Kbt. 66.§ (2) bek szerinti nyil-ot, valamint a garancia- és kezességvállalási nyil-ot eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani.
7) Minősített AT-k: AKa pénzügyi és gazdasági, valamint a műszaki, illetve szakmai alkalm-i felt-eket és ezek előírt ig-i módját a minősített AT-k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg. A minősített AT-knek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bek-e alapján a szerz telj-ére vonatkozó alkalm-ukat külön kell ig-ni. A fentiek a III.1.2-III.1.3. pontokban meghatározott valamennyi alkalm-i előírásra vonatkoznak.
8) Közös ajánlattétel: Ha több gazdasági szereplő közösen nyújtott be ajánlatot, akkor az arról szóló megállapodást csatolni kell a közb-i dok-ban meghat tartalommal.
9) Fordítás: Az ajánlatban valamennyi ig-t és dok-ot magyar nyelven kell benyújtani. AK a fordítások esetén AT általi felelős magyar fordítást fogad el. A fordítás tartalmának helyességéért az AT felel. AK elsődlegesen a fordítás szövegét vizsgálja. AK elfogadja az eredetileg 2 nyelven készült nyil-okat, iratokat, ig-okat is.
10) Szakmai ajánlat: AT-nek az Ajánlattételi határidőre benyújtandó ajánlatban szakmai ajánlatot kell csatolnia a Minőségi kritérium 3. ért résszempont tekintetében a közb-i dok-ban meghat. tartalommal.
11) Nemzeti elbánás: Kbt. 2. § (5) bek
12) Irányadó jog: a közb-ről szóló 2015. évi CXLIII. tv
13) AK tárgyi elj-ban részajánlat tételre, illetőleg többváltozatú (alternatív) ajánlattételre nem biztosít lehetőséget figyelemmel arra, hogy a szolg megvalósítása egy funkcionális egységet alkot és a közbeszerzés részekre bontása a gazdasági ésszerűsség követelményével nem összeegyeztethető. [Kbt. 61. § (4) bek]
Folyt.köv.VI.4.3. pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. § (3) bekezdés szerint.
VI.3.)pont folytatása:
14) Tervező dokumentumai: AK jelen eljárás keretében megkötendő tervezési szerződés teljesítése során keletkező, szerzői jog védelme alá eső alkotásokon területi korlátozás nélküli, kizárólagos és harmadik személy számára átadható felhasználói jogot szerez, valamint jogot szerez az alkotások átdolgozására is. Ha a projekt bármely okból nem, vagy csak részben valósul meg, akkor a szerzői jogi védelem alá eső alkotás felhasználásának jogát Megrendelő átruházza a Támogatóra, vagy az általa megjelölt személyre.
15) Felelősségbiztosítás: AK a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 11. §-a alapján előírja, a nyertes ajánlattevőnek a szerződéskötés időpontjában rendelkeznie kell legalább a szerződés tárgya szerinti tevékenységre kiterjedő, 50.000.000,- HUF/év, azaz ötvenmillió forint/év és káreseményenként 10.000.000,- HUF, azaz tízmillió forint összegű tervezési munkára vonatkozó - az altervezői keresztfelelősségre is kiterjedő tervezői felelősségbiztosítással.
16) Ajánlatkérő a jelen szerződést utófinanszírozás keretében köti meg, azonban amennyiben a Támogatási Szerződés szállítói finanszírozást ír elő, úgy a Kbt. 141. § (4) bekezdés a) pontja alapján a finanszírozási és fizetési feltételekre a szállítói finanszírozásra vonatkozó előírások válnak irányadóvá.
17) Kbt. 77.§ (1) bek. alapján az építész vezető tervező szakembernek az alkalmassági követelményen felüli többlet szakmai tapasztalata esetében a 5 db projektet tekinti az adott ajánlati elem azon legkedvezőbb szintjének, melyre és az annál még kedvezőbb vállalásokra egyaránt a ponthatár felső határával azonos számú pontot ad.
18) FAKSZ: Dr. Turi Ákos (Lajstromszám: 00416)
19) 2. (minőségi kritérium 1.) értékelési részszempont részletesen: Az M.2/a) pontban bemutatott építész vezető tervező szakember minimum nettó 2000 m2 alapterületű közhasználatú építmény építésének, rekonstrukciójának, felújításának, bővítésének engedélyes és kiviteli terv elkészítésére irányuló projektben szerzett vezető tervezői szakmai tapasztalata (0-5 db projekt)
20) AK tájékoztatja AT-ket, hogy amennyiben AT a 2. értékelési szempont megalapozottságának alátámasztásának az ajánlat részeként szakmai önéletrajzot nem nyújt be és a szakembert, akit ezen értékelési szempont esetében megajánl egyéb módon sem nevezi meg, úgy ebben az esetben a D.339/2015/2017 valamint a D.358/9/2017. sz. Közbeszerzési Döntőbizottsági határozat alapján a szakmai önéletrajz nem hiánypótoltatható, és az az ajánlat érvénytelenségének jogkövetkezményét vonja maga után.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5.
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: HU
Telefon: +36 18828594
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/01/10 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák