Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2006/100
Beszerzés tárgya:
Hirdetmény típusa:A Közbeszerzési Döntőbizottság határozata KÉ
Eljárás fajtája:
Közzététel dátuma:2006.08.30.
Iktatószám:19351/2006
CPV Kód:
Ajánlatkérő:
Teljesítés helye:
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
		KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA KÖZBESZERZÉSI DÖNTŐBIZOTTSÁG (19351/2006)

1024 Budapest, Margit krt. 85.
Ikt.sz: D.431/14/2006.

Tárgy: a Pannon Diagnosztika Kft. jogorvoslati kérelme Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktató Kórház közbeszerzési eljárása ellen.

A Közbeszerzési Döntőbizottság (a továbbiakban: Döntőbizottság) a Közbeszerzések Tanácsa nevében meghozta az alábbi

HATÁROZAT-ot:

A Döntőbizottság a Pannon Diagnosztika Kft (1195 Budapest, Árpád u.3/B.; képviseli Palotai Ügyvédi Iroda, 1061 Budapest, Andrássy út 12.; eljár dr. Palotai Beáta, a továbbiakban: kérelmező) jogorvoslati kérelmét, melyet a Vas Megye és Szombathely Megyei Jogú Város Markusovszky Kórháza Egyetemi Oktató Kórház (9700 Szombathely, Markusovszky L. u.3.; képviseli: Bűrös és Társa Ügyvédi Iroda, 1092 Budapest, Kinizsi u. 21–25.; eljár: dr. Bűrös László ügyvéd; a továbbiakban: ajánlatkérő) „Laborreagensek, vegyszerek, fogyóanyagok szállítására vonatkozó szerződés” tárgyú közbeszerzési eljárás 5. része ellen nyújtott be, elutasítja.
A jogorvoslati eljárás során felmerült költségeiket a felek maguk viselik.
A határozat ellen fellebbezésnek, újrafelvételi és méltányossági eljárásnak helye nincs. A határozat felülvizsgálatát, annak kézhezvételétől számított 15 napon belül keresettel a Fővárosi Bíróságtól lehet kérni. A keresetlevelet a Fővárosi Bírósághoz címezve, de a Döntőbizottsághoz kell benyújtani.

INDOKOLÁS

A Döntőbizottság a kérelmező jogorvoslati kérelme, a közbeszerzési eljárás során keletkezett iratok, a tárgyaláson tett szóbeli nyilatkozatok alapján az alábbi tényállást állapította meg.
Ajánlatkérő 2006. május 5-én feladott a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban: Kbt.) IV. fejezet szerinti nyílt közbeszerzési eljárásának ajánlati felhívása az Európai Unió Hivatalos Lapjában és a hirdetmények elektronikus napilapjában 2006. május 10-én jelent meg a rendelkező részben meghatározott tárgyban.
Ajánlatkérő az ajánlati felhívásban lehetővé tette a részajánlattételt tizennégy rész vonatkozásban.
Az 5. rész szerződés szerinti mennyiségét az alábbiak szerint határozta meg: Haematológia
Vizsgálat/év: 132 300
A fenti vizsgálatok elvégzéséhez min. 2 db új, nagyteljesítményű, rutinvizsgálatokra alkalmas, min. 120 vizsgálat/óra/készülék teljesítményű, 5 part Diff-es haematológiai automata kihelyezése szükséges.
Ajánlatkérő dokumentációt is kibocsátott, melynek ártáblázat része tartalmazta a szakmai minimum követelményeket. Ezek között az 5. pont megismételte a felhívás beszerzési igény meghatározását azzal a kiegészítéssel, hogy legalább az egyik felajánlott készüléknek alkalmasnak kell lennie CBC + diff., retikulocita és NRBC egyidejű mérésére is.
Kérelmező a dokumentációt 2006. június 26-án váltotta ki.
Az ajánlattételi határidőre, 2006. június 28-ra az 5. rész vonatkozásában ajánlatot nyújtott be az A.L. Instruments Kft., a Diagon Kft. és a Diagnosticum Rt. Ajánlatkérő az eredményhirdetés időpontját 2006. augusztus 18-ra halasztotta.
Kérelmező 2006. június 26-án nyújtotta be jogorvoslati kérelmét. A Döntőbizottság kérelmezőt hiánypótlásra szólította fel. A hiánypótlás teljesítését követően 2006. július 3-án a jogorvoslati eljárást megindította. Kérte jogsértés megállapítását, a dokumentáció vitatott részének megsemmisítését, ajánlatkérő költségekben történő marasztalását, ideiglenes intézkedéssel az eljárás felfüggesztését.
Előadta, hogy a dokumentációban meghatározott 120 vizsgálat/óra teljesítmény, valamint az NRBC-mérésre való alkalmasság együttes előírás azt eredményezi, hogy a forgalomban lévő nagyteljesítményű automaták közül kizárólag a Sysmex cég termékei felelnek meg. NRBC-mérésre más gyártók készülékei alkalmasak, azonban azok teljesítménye 106, illetve 105 vizsgálat/óra. Kérelmező álláspontja szerint NRBC-paraméter megjelenítésére az összes vizsgálat 3–5%-ában van szükség, ezért a feltételrendszer túlzó, ajánlatkérőnek a feltételrendszerét az elenyésző NRBC-vizsgálatra tekintettel kellett volna meghatároznia, így a teljesítmény követelményt 105 vizsgálat/órában. Véleménye szerint az ötödik rész vonatkozásban csak a Sysmex készülékeket kizárólagos joggal forgalmazó Müller Kft., esetleg az adott készülékhez használható reagenst kizárólagos joggal forgalmazó Diagon Kft. tud ajánlatot tenni, míg a többi piaci szereplő, így kérelmező is kizárásra kerül a versenyből. Előadta továbbá, hogy a haematológiai automaták és az azokhoz tartozó reagensek un. zárt rendszert alkotnak, így az adott haematológiai automata szállítója csak a hozzá kifejlesztett reagenssel történő használat esetén, illetve a reagensek szállítója csak az adott reagenshez tartozó készülék használata esetén szavatolja a vizsgálati eredmények megfelelőségét. Ez a körülmény – a készüléktípus kizárólagosságának meghatározása okán – nem teszi lehetővé a fentiekben hivatkozott más reagens-szállítók részvételét az eljárásban. Előzőekre tekintettel ajánlatkérőnek – az NRBC-érték mérését igénylő vizsgálatszámra is tekintettel- a Kbt. 58. § (7) bekezdésében foglaltakkal összhangban kellett volna meghatároznia szakmai követelményrendszerét, biztosítva több – egyébként szakmai szempontból teljes mértékben megfelelő – reagens és haematológiai automata forgalmazó részvételét az eljárásban. Kérelmező véleménye szerint ajánlatkérő megsértette a Kbt. 58. § (7) bekezdését és erre tekintettel a Kbt. 1. § (2) bekezdését.
Ajánlatkérő észrevételében előadta, hogy mivel a dokumentációban nem volt előírás arra vonatkozóan, hogy a telepítendő készülék az NRBC-paramétert milyen méréstechnikával határozza meg, illetve az eredmények megjelenítése kvalitatív – ún. Flag jelzéses – vagy kvantitatív – számszerű – módon történjen-e a kérelmező által megjelölt készüléken túl az előírásoknak megfelel az ABX cég Pentra DX 120, illetve DX 120 SPS változata, valamint a Bayer cég Advia 120 és Advia 2120 készülékei. Csatolta a gyártói leírásokat is ezen adatok alátámasztására. Előadta, hogy az általa megjelölt két gyártó magyarországi képviselete az eljárásban ajánlatot tett. Álláspontja szerint a kiírása valós szakmai igényeken alapul és az ajánlattevők széles körének teszi lehetővé az eljárásban való részvételt, amit az ajánlatok is alátámasztanak. Ajánlatkérő tárgyaláson tett nyilatkozatában előadta, hogy kérelmezőnek is lehetősége lett volna ajánlatot tennie. Tudomása szerint az ADVIA 120-as készülékkel több közbeszerzési eljárásban tett már ajánlatot. Ez a készülék megfelel a kiírás feltételeinek, a vitatott mérést képes végrehajtani. Előadja továbbá, hogy az ADVIA 120-as készüléket a Diagnosztikum Rt. is megajánlotta jelen közbeszerzési eljárásban és a kiírás feltételeinek teljesen megfelelt a készülék. Tehát nem megalapozott kérelmezőnek azon állítása, hogy csak egy gyártó készüléke alkalmas a kiírás feltételeinek teljesítésére.
Egyéb érdekeltként a Diagon Kft. előadta, hogy a Pannon Diagnosztikai Kft. ismeretei szerint két közbeszerzési eljárásban is indult az ADVIA 120-as készülékkel, az egyik az ajkai Magyar Imre Kórház, a másik a ceglédi Toldi Kórház által kiírt eljárás volt. Tudnia kellett, hogy ez a készülék megfelel a jelen közbeszerzési eljárás kiírási feltételeinek. Továbbá előadta, hogy több gyártó több készüléke is megfelel a kiírás feltételeinek, így az A.L Instruments Kft. az ABX Horiba Pentra Pentra DX 120, A Diagnosztikum Rt. a Bayer Advia 2120, illetve Advia 120, valamint a Diagon Kft. és a Müller Kft. a Sysmex XE 2100 készülékekkel érvényes ajánlatot tudott tenni. Előadta továbbá, hogy a Sysmex készülékekhez megfelelő reagenseknek a Diagon Kft. nem a kizárólagos forgalmazója, hanem a gyártója.
Egyéb érdekeltként az A.L. Instrument Kft. előadta, hogy jelen közbeszerzési eljárásban az általa megajánlott készülék megfelel a kiírás vitatott feltételeinek.
Egyéb érdekeltként a Diagnosztikum Rt. – az ADVIA 2120 forgalmazója – előadta, hogy szakmai szempontból a számszerű mérés és a flegek megjelenítése nem egyenértékű. A flegek a kiadott leleteken számszerű eredményként nem jelennek meg.
A Döntőbizottság megállapította, hogy a kérelem az alábbi indokokra tekintettel nem alapos.
Ajánlatkérő a Kbt. IV. fejezete szerinti nyílt közbeszerzési eljárást indított.
A Kbt. 57. § (7) bekezdése szerint az ajánlatkérő a közbeszerzési műszaki leírást nem határozhatja meg oly módon, hogy egyes ajánlattevőket, illetőleg árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. Ha a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé tesz meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, illetőleg szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, a leírásnak tartalmaznia kell, hogy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést kell szerepeltetni.
A Döntőbizottság azt vizsgálta, hogy a műszaki leírást ajánlatkérő a Kbt. 57. § (7) bekezdésben összhangban határozta-e meg.
Ajánlatkérő a beszerzés tárgyának meghatározása során igényeihez képest a Kbt. 57. § (7) bekezdésében foglaltakra köteles figyelemmel lenni. Azaz nem határozhatja meg olyan módon, hogy egyes ajánlattevőket, illetőleg árukat az eljárásból kizár, vagy más módon indokolatlan és hátrányos vagy előnyös megkülönböztetésüket eredményezi. A műszaki leírást úgy kell ajánlatkérőnek meghatároznia – az igényeihez igazodva –, hogy az esélyegyenlőséget és a versenyt is biztosítsa. Ajánlatkérő műszaki előírása nem tartalmazott gyártmányra, típusra stb.-re való hivatkozást, előírást. Ilyen szempontból az nem jogsértő. Azt a kérelmező sem vitatta, hogy ajánlatkérőnek az NRBC-vizsgálatra alkalmas készülékre vonatkozó előírása valós szakmai igényeken alapul.
Döntőbizottság nem fogadta el kérelmező azon hivatkozását, hogy csak egy gyártó készülékei felelnek meg a műszaki leírásnak, és ezzel ajánlatkérő megsértette a Kbt. 58. § (7) bekezdésében foglaltakat.
A jogorvoslati eljárásban becsatolt okirati bizonyítékok és nyilatkozatok alapján Döntőbizottság megállapította, hogy az ajánlatkérő által előírt műszaki követelményeknek nem csak egy gyártó készülékei felelnek meg. A közbeszerzési eljárásban az 5. részre 3 ajánlattevő nyújtott be ajánlatot, különböző gyártótól származó készülékeket ajánlottak meg, az ahhoz megfelelő reagensekkel. A vitatott NRBC-vizsgálatot a megajánlott nagyteljesítményű heamatológiai automaták képesek elvégezni, de a piacon forgalomban vannak még ezen gyártók más típusú készülékei is, amelyek megfelelnek a kiírás ezen feltételének. A becsatolt okirati bizonyítékok alapján arra is egyértelmű következtetés volt levonható, az ajánlatkérő által meghatározott vizsgálatszám sem minősíthető a Kbt. rendelkezéseit sértőnek, figyelemmel arra, hogy e vonatkozásban nem egy termék felel meg az elvárásnak, az ajánlattétel lehetősége biztosított.
A Döntőbizottság a fentiek alapján megállapította, hogy ajánlatkérő a műszaki leírás meghatározásával nem sértette meg a Kbt. 58. § (7) bekezdésben foglaltakat. A Döntőbizottság továbbá megállapította azt is, hogy ajánlatkérő nem sértette meg ezen előírással az esélyegyenlőség alapelvi előírást. E körben nem állapítható meg olyan többlettényállási elem, melyből arra lehet megalapozott következtetést levonni, hogy az ajánlattevők nem egyenlő eséllyel tehettek ajánlatot.
A Döntőbizottság a Kbt. 318. § (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében eljárva a Kbt. 340. § (2) bekezdés a) pontja alapján utasította el a kérelmező jogorvoslati kérelmét.
A Döntőbizottság a Kbt. 340. § (2) bekezdés f) pontja és a Kbt. 341. § (6) bekezdése alapján döntött az eljárási költségek viseléséről.
A jogorvoslatra vonatkozó rendelkezés a Kbt. 346. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2006. augusztus 2.

Dr.  Peleskey Viktória s. k.,	Dr. Nagy Gizella s. k.,
	közbeszerzési biztos	közbeszerzési biztos

Székelyné Bihari Mária s. k.,
közbeszerzési biztos