Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.06.
Iktatószám:19354/2018
CPV Kód:71240000-2
Ajánlatkérő:Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tervek esetén az AK székhelye: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét Kossuth tér 1. A tervezői művezetés vonatkozásában a tárgybeli beruházás helyszíne: Kecskemét 10208/5 hrsz.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.12.07.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális vagy helyi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20339597
Postai cím: Kossuth Tér 1.
Város: Kecskemét
NUTS-kód: HU331
Postai irányítószám: 6000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Tamás Ditta
Telefon: +36 76513567
E-mail: tamas.ditta@kecskemet.hu
Fax: +36 76513538
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.kecskemet.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.kecskemet.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000573942018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000573942018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
x Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Kada Elek Szakgimnázium tervezés
Hivatkozási szám: EKR000573942018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„Tervezési szerződés a Kada Elek Szakgimnázium engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és tervezői művezetés elvégzésére”

A tervezett beruházás célja a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma intézményének áthelyezése a kecskeméti volt Rudolf-laktanya területére. A projekt keretében a laktanya kijelölt műemlék épületeiben, azok örökségvédelmi értékeit megőrző felújításával, átalakításával és bővítésével, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása fog megvalósulni.
A tervezési feladat a legénységi lakházak, a törzsépület, a tiszti lakház és az altiszti lakház épületek műemléki felújítására, átalakítására és bővítésére vonatkozó építészeti műszaki tervdokumentációk elkészítése, a tanulmánytervben meghatározott beruházási koncepció alapján, valamint a tervezéssel érintett kivitelezés tervezői művezetése.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: Kada Elek Szakgimnázium tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU331 A teljesítés fő helyszíne: Tervek esetén az AK székhelye: Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata, 6000 Kecskemét Kossuth tér 1.
A tervezői művezetés vonatkozásában a tárgybeli beruházás helyszíne: Kecskemét 10208/5 hrsz.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„Tervezési szerződés a Kada Elek Szakgimnázium engedélyezési és kiviteli terveinek elkészítésére és tervezői művezetés elvégzésére”
ELŐZMÉNYEK:
A Miniszterelnökség 2017. december 27. napján a Kecskemét Megyei Jogú Város és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése keretében a Kecskeméti Szakképzési Centrum Kada Elek Közgazdasági Szakgimnáziuma fejlesztésével és átköltöztetésével járó feladatok támogatásáról szóló 1710/2017. (IX. 25.) Korm. határozatban rögzítettek alapján – a Modern Városok Program Bizottságnak jóváhagyó döntését követően – támogatói okiratot állított ki a beruházás megvalósítása érdekében Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: önkormányzat), mint támogatott részére.
A „Kecskemét és térsége humán infrastruktúrájának fejlesztése, német és angol nyelvű, műszaki- és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása” című projekt (a továbbiakban: projekt) keretében az egykori Rudolf-laktanya kijelölt műemlék épületeiben, azok örökségvédelmi értékeit megőrző felújításával, átalakításával és bővítésével, német és angol nyelvű, műszaki és gazdasági területű szakgimnázium létrehozása fog megvalósulni.
A Rudolf-laktanya műemléki területének átfogó fejlesztési koncepciójának meghatározásához Ajánlatkérő előzetes műszaki vizsgálati és szakértői dokumentációkat készíttetett, köztük a létesítmény beruházási koncepciójának meghatározására vonatkozó tanulmánytervet.
TERVEZÉSSEL ÉRINTETT LÉTESÍTMÉNY HELYE:
A beruházás Kecskeméten a műemléki védettség alatt lévő volt Rudolf-laktanya (műemléki azonosító: 2235, műemléki törzsszám: 10663) területén, a jelenlegi 10208/5. hrsz.-ú ingatlanon épül, mely 1/1 arányban Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonát képezi.
A tervezési feladat a 3 db legénységi lakházra, és tervezett bővítményeikre, a törzsépület, tiszti lakház és altiszti lakház épületekre, valamint környezetükre terjed ki.
A TERVEZÉSI FELADAT NAGYSÁGRENDJE:
- A meglévő legénységi lakházakban elhelyezendő funkciók: 5398 m2
- A törzsépület-tiszti lakház-altiszti lakház épületeiben elhelyezendő funkciók: törzsépület: 2005 m2, tiszti lakház: 508m2, altiszti lakház: 317m2
- Alapterület összesen: 8228 m2
- A teljes mennyiségből 2400 m2 műemlék épülethez kapcsolódó épületbővítés, 6800 m2 műemlék épülethez kapcsolódó homlokzatfelújítás, 3600 m2 műemlék épülethez kapcsolódó tetőfelújítás.
A NYERTES TERVEZŐ FELADATA:
A fentiekben meghatározott épületek műemléki felújítására, átalakítására és bővítésére vonatkozó építészeti-műszaki tervdokumentációk elkészítése a tanulmánytervben meghatározott beruházási koncepció alapján, valamint a tervezéssel érintett kivitelezés tervezői művezetése.
1. Építési engedélyezési tervdokumentáció
2. Kiviteli tervdokumentáció
3. Tervezői művezetés
- A műemléki felújítás és bővítés kivitelezésének tervezői művezetése, minden szakágra kiterjedően.
- A tervező a tervezői művezetést a kivitelezési folyamatnak megfelelően, a felmerülés szerint, megbízó előzetes értesítése alapján teljesíti.
- A tervezői művezetés 60 tervezői művezetési alkalmat foglal magában, további maximum 60 alkalom opcióként vehető igénybe. A szakági tervezői művezetési alkalmak is külön alkalomnak számítanak. Egy tervezési művezetési alkalom maximum 4 mérnökóra időtartam igénybevételt jelent.
Ajánlatkérő a Közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 81. § (1) bekezdés valamint az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (a továbbiakban: EKRr) rendelkezései alapján, az Elektronikus Közbeszerzési Rendszer (a továbbiakban: EKR) igénybevételével jár el.
AZ EKR rendszer karakter-korlátozására tekintettel részletes feladatokat a feltöltött mellékletek (ajánlati felhívás, közbeszerzési dokumentumok, műszaki tartalom, szerződéstervezet) tartalmazzák.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 az ajánlati felhívás M/2. A) pontjában szereplő szakembernek a felhívás M/2. A) pontjában kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje (Hónap) 10
2 az AF M/2. B) pontjában szereplő szakembernek az AF M/2. B) pontjában kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje a SZÉS1 jogosultság vonatkozásában (Hónap) 10
3 az ajánlati felhívás M/2. C) pontjában szereplő szakembernek a felhívás M/2. C) pontjában kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje (Hónap) 10
4 az AF M/2. D) pontjában szereplő szakembernek az AF M/2. D) pontjában kötelezően előírt szakmai tapasztalaton felüli szakmai gyakorlati ideje a SZÉS6 jogosultság vonatkozásában (Hónap) 10
5 tervezői művezetés esetén a helyszínre történő kiszállás ideje (Perc) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 36 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Ajánlatkérő a teljes mennyiség keretében meghatározott 60 alkalmon felül további maximum 60 alkalom tervezői művezetést opciós mennyiségként határoz meg. Ajánlattevő – erre irányuló Ajánlatkérői igény és konkrét megrendelés esetén – az ajánlatában foglalt díjazás (nettó Ft/alkalom) szerint köteles a szolgáltatást elvégezni. Ajánlatkérőnek az opciós mennyiségre vonatkozóan megrendelési kötelezettsége nincs.

Kiegészítés a II.2. 14. ponthoz:
A II.2.7 pontban foglalt teljesítési határidő az alábbiak szerint értendő:
A szerződés időtartama a szerződés aláírásától számított 36 hónap, mely során ajánlattevőt az alábbi kötbérterhes részhatáridők kötik (tervdokumentációk teljesítési határideje):
1. Építési engedélyezési tervdokumentáció: a szerződés aláírásától számított 3 hónap.
2. Kivitelezési tervdokumentáció: az építési engedély kézhezvételétől számított 3 hónap.
Nyertes ajánlattevő a tervezői művezetést a II.2.4 pontban foglaltak szerint a kivitelezési munkák teljes időtartama alatt folyamatosan biztosítja a műszaki átadás-átvétel lezárásáig. A szerződés időtartama az aláírástól számított 36 hónap, de minimum a kivitelezésre vonatkozó műszaki átadás-átvétel lezárásáig tart.
Kiegészítés a III.1.3 ponthoz:
M/2
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető.
A korábban hatályos jogszabályoknak megfelelően szerzett jogosultság egyenértékűnek tekintendő.
Ajánlatkérő az M/2. A), B), C), és D) pontja esetében alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat.
SZ/1.
Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, amennyiben a Magyar Építész Kamara, illetve területi kamarái, vagy a Magyar Mérnöki Kamara, illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékben nem szerepel, illetve a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában nem szerepel, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Ajánlattevő(k)nek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények igazolásait.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdés rendelkezéseire.
Kiegészítés a III.2.2 ponthoz: Ajánlattevő az alábbiak szerint jogosult számlát benyújtani:
- Az engedélyezési terv vonatkozásában: a számla benyújtására ajánlattevő az engedélyező hatóság részére benyújtandó teljes körű építési engedélyezési tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadását követően jogosult az építési engedélyezési tervdokumentációra vonatkozó tervezési díj mértékéig.
- A kiviteli tervdokumentáció vonatkozásában: a számla benyújtására ajánlattevő a kiadott építési engedélyek alapján elkészített teljes körű kiviteli tervdokumentáció Megrendelő részére történő átadását követően jogosult a kiviteli tervdokumentációra vonatkozó tervezési díj mértékéig.
- A tervezői művezetés vonatkozásában: ajánlattevő havonta utólag – a teljesítés igazolását követően – jogosult számlát benyújtani a tárgyhónapban igénybe vett tervezői művezetési alkalmak, valamint a nyertes ajánlatban foglalt egységár alapján.
- Opció igénybevétele esetén ajánlattevő az ajánlatában foglalt egységáron (nettó Ft + ÁFA/alkalom) jogosult számlát benyújtani a ténylegesen igénybe vett mennyiségnek megfelelő mértékben.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Ajánlatkérő az adott eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját.
A II.2.7 pontban foglalt teljesítési határidő a II.2.11. pontban foglaltak szerint értendő.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a II. Fejezetnek megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja és a (4) bekezdés rendelkezései alapján a Kbt. 62. § (1) bekezdés a) pont ag) alpontjában, illetve e), f), g), k), l), p) és q) pontjában említett kizáró okokat az egységes európai közbeszerzési dokumentum III. részének „D” szakaszában kell feltüntetni.
Az ajánlattevőknek az alkalmazandó szabályok, az egységes európai közbeszerzési dokumentum használata, valamint a kizáró okok igazolása során a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 2-4. §, 6. §, 8. §, 10. §, valamint 12-16. § figyelembevételével kell eljárniuk.
Ajánlattevőnek a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § i) pont ib) alpont, valamint a 10. § g) pont gb) alpont esetében a hatályos Kbt. 62. § (1) bekezdés kb) pontjában foglaltakat kell figyelembe vennie.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (4) és (11) bekezdésére, valamint a Kbt. 74. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő nem zárhatja ki az eljárásból azt az Ajánlattevőt, aki a Kbt. 64. § rendelkezései alapján öntisztázás keretében igazolta, hogy az ajánlat benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró okok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A Kbt. 62 § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevőnek nyilatkoznia kell arról, hogy hogy a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát képes-e megnevezni, és valamennyi tényleges tulajdonos nevének és állandó lakóhelyének bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplőnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni.
A 321/2015 (X.30) Korm. rend. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelőzően kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkérő - ellenkező bizonyításig - az adat valóságtartalmát az ajánlattevő erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi.
Az EKRr 12. § (2) bekezdés alapján az alkalmassági követelményeknek megfelelés és a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során. Az ajánlatkérő attól függetlenül vizsgálja meg, hogy a korábban benyújtott igazolás megfelel-e az adott közbeszerzési eljárásban benyújtandó igazolásra irányadó tartalmi követelményeknek, hogy a korábbi igazolás adott esetben megjelöli, hogy azt mely közbeszerzési eljárásban való felhasználás céljára állították ki.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
P/1.

Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének a) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának napját megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (építéshez vagy felújításhoz kapcsolódó magasépítési tervezés) származó árbevételről szóló nyilatkozatot annak megfelelően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését.
Ha az ajánlattevő a fentieknek megfelelő árbevétellel azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a működési ideje alatt közbeszerzés tárgyából származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az ajánlattevő működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételének el kell érnie vagy meg kell haladnia az ajánlatkérő által az ajánlati felhívásban meghatározott értéket.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy amennyiben az ajánlattevő a fenti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdés szerint.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1.
Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben az ajánlati felhívás feladását megelőző három, mérlegfordulónappal lezárt üzleti év átlagában a közbeszerzés tárgya (építéshez vagy felújításhoz kapcsolódó magasépítési tervezés) szerinti, általános forgalmi adó nélkül számított árbevétele nem éri el legalább a nettó 35.000.000.- HUF összeget.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó a pénzügyi és gazdasági alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
A 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdésének c) pontja szerinti alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
AK felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6)-(11) bekezdésre.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) szerint: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban ajánlatának benyújtásakor a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet II. Fejezetének megfelelően, az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlatkérő felhívja a tisztelt ajánlattevők figyelmét, hogy a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdés c) pontja és az (5) bekezdés rendelkezései alapján az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. Erre tekintettel Ajánlattevő az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része „α”(alfa) szakaszát köteles kitölteni.
Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) kormányrendelet 30. § (4) bekezdésére történő egyidejű hivatkozással felhívja a figyelmet arra, hogy jelen ajánlati felhívásban az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére vonatkozó műszaki, illetve szakmai alkalmasság feltételeit és azok igazolásának módját a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozta meg.
M/1.
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján az ajánlati felhívás feladásának időpontjától visszafelé számított három év legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.
M/2.
Ajánlattevőnek csatolnia kell a Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai tapasztalatot év, hó dimenzióban kell megadni.)

Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.
Amennyiben a szakember a kamarai nyilvántartás szerint elvárt jogosultsággal rendelkezik, úgy a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlat bemutatása, ezen szakember vonatkozásában nem szükséges.
Amennyiben a szakember rendelkezik az előírt jogosultsággal, úgy az alkalmassági követelményként előírt jogosultság megszerzésének időpontját fel kell tüntetni az önéletrajzban.
SZ/1.
A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét. A nyilvántartásban szereplés tényét - a 321/2015 (X.30.) Korm. rend. 26. § (3) bekezdés alapján - a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M/1.
Alkalmatlan AT, amennyiben nem rendelkezik az AF feladásának időpontjától visszafelé számított 3 évben (3 év alatt befejezett, de legfeljebb 6 éven belül megkezdett) összesen legalább 4.000 m2 alapterületet magába foglaló épület(ek) magasépítési engedélyezési és kiviteli tervének elkészítésére vonatkozó szerződésszerűen teljesített referenciával, amely tartalmazott legalább
- műemlék épülethez kapcsolódó 1000 m2 homlokzat felújításra vonatkozó tervezést
- műemlék épülethez kapcsolódó épületfelújítást és épületbővítést magába foglaló, összesen legalább 1000 m2 tervezést
- műemlék épülethez kapcsolódó 500 m2 tetőfelújításra vonatkozó tervezést.
A referenciakövetelmény maximum 3 db szerződésből teljesíthető.
AK rögzíti, hogy amennyiben egy gazd. szereplő referenciaként olyan korábbi tevékenységet kíván bemutatni, amelyben konzorcium vagy projekttársaság tagjaként teljesített, abban az esetben az AK csak azt fogadja el az alkalmasság igazolásaként, amely konzorciumi tagként vagy projekttársaság tagjaként saját hányadban kielégíti az előírt alkalmassági feltételeket, figyelemmel a Kbt. 140. § (9) bekezdésében meghatározottakra is. (kérjük emiatt a teljesítés bemutatásáról szóló nyilatkozatban adják meg a saját teljesítés mértékét százalékban vagy forintban).

Az igazolásnak/nyilatkozatnak legalább a következő adatokat kell tartalmaznia:
- a szerződést kötő másik fél megnevezését;
- tárgyát, mennyiségét;
- a teljesítés idejét (a kezdő és befejező időpontját év- hónap-nap pontossággal megjelölve);
- továbbá nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Az igazolás/nyilatkozat tartalmazzon minden olyan adatot, mely az alkalmasság megítéléséhez a minimumkövetelményekben megfogalmazásra került. Konzorciumként történő teljesítés esetében az igazolás/nyilatkozat tartalmazz a saját teljesítés mértékét is.
AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm.r. 22. § (1)-(2) bekezdésében foglaltakra.
M/2.
Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
A) 1 fő a tervezői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm.r szerinti „É” kategóriás korlátozás nélküli tervezői, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal; valamint 24 hónap szakmai gyakorlati idővel rendelkezik (amelybe a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő nem számít bele), és
B) 1 fő a tervezői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm.r szerinti „T” kategóriás tervezői, és „SZÉS1” tartószerkezeti szakértői illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal; valamint 24 hónap szakmai gyakorlati idővel (amelybe a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő nem számít bele) rendelkezik mindkét jogosultság tekintetében, és
C) 1 fő a tervezői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm.r szerinti „SZÉS5” kategóriás műemléki épületekre vonatkozó műszaki szakértői, illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal; valamint 24 hónap szakmai gyakorlati idővel (amelybe a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő nem számít bele) rendelkezik, és
D) 1 fő a tervezői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm.r szerinti „G” kategóriás tervezői, és „SZÉS6” épületenergetikai szakértői illetve azzal egyenértékűnek tekintett jogosultsággal vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai tapasztalattal; valamint 24 hónap szakmai gyakorlati idővel (amelybe a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idő nem számít bele) rendelkezik mindkét jogosultság tekintetében.
Az M/2 pont folytatása a II.2.11 pontban található.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:186. § (1) bekezdésére.
Ajánlatkérő késedelmi és meghiúsulási kötbért alkalmaz.
Fő finanszírozási és fizetési feltételek:
A tárgyi közbeszerzési eljárással érintett projekt finanszírozása az elszámolható költségek vonatkozásában 100 %-ban központi költségvetési támogatásból történik.
Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint.
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
Ajánlattevő a II.2.11 pont szerint jogosult számlát benyújtani:
Számla benyújtására nyertes ajánlattevő Ajánlatkérő teljesítésigazolása alapján jogosult.

A számlák ellenértékét Ajánlatkérő a Kbt. 135. § (1), (5) és (6) bekezdései és a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint teljesíti. A késedelmi kamatra a Ptk. 6:155. § az irányadó.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségek és a fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2018/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 15:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 1 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2018/12/07 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 17:00 (óó:pp) Hely: Ajánlattevő az ajánlatát kizárólag elektronikus úton, az EKR-en keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújthatja be. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: EKRr. 15. §

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Formai előírások: Az ajánlatokat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül lehet benyújtani Az ajánlat részét képező dokumentumokat/nyilatkozatokat amennyiben nem áll rendelkezésre elektronikus űrlap, úgy .pdf formátumú fájlban kell elkészíteni. Az EKR űrlapjait meghaladóan benyújtandó igazolásokat/nyilatkozatot (dokumentumot) a gazdasági szereplő aláírásra jogosult, vagy általa meghatalmazott személynek alá kell írnia és fel kell tölteni az EKR felületén az erre a célra létrehozott blokkokban.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az EKR-ben megtett nyilatkozatokra vonatkozóan támasztott követelmények az EKRr 10. § (1)-(4) bekezdése irányadó.
Az ajánlatkérő a Kbt. 47. § (2) bekezdésétől eltérően elektronikus eljárás esetén azt írhatja elő, hogy az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek.
2. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére 3. Az EKR-ben elektronikus úton tett nyilatkozat tekintetében az ajánlatkérő szervezet vagy - az ajánlatot vagy részvételi jelentkezést a rendszerben benyújtó gazdasági szereplő esetében - a gazdasági szereplő képviselőjének kell tekinteni azt a személyt, aki az EKR-ben az ajánlatkérő szervezet vagy gazdasági szereplő részéről a nyilatkozattételhez szükséges hozzáféréssel és jogosultsággal rendelkezik. Az EKR-ben kitöltött elektronikus űrlapot e vélelem alapján az ajánlatkérő szervezet, illetve a gazdasági szereplő eredeti nyilatkozatának kell tekinteni.
3. Az ajánlatnak a Kbt. 66. § (5) bekezdés szerinti felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tünteti a Kbt. 68. § (4) bekezdése szerinti adatokat. Ajánlattevőnek elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlata részeként kitölteni (EKRr 11. § (1) bekezdés).
4. Ajánlattevőnek, alvállalkozójának, és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlathoz csatolni: az ajánlatot aláíró(k) aláírási címpéldányát, vagy a 2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés szerinti aláírás-mintáját; a cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében a cégjegyzésre jogosult személytől származó, az ajánlat aláírására vonatkozó (a meghatalmazó és a meghatalmazott aláírását is tartalmazó) írásos meghatalmazást; folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében ajánlattevőnek csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, akkor az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát. Ajánlatkérő az EKR-ben a közbeszerzési dokumentumok között elektronikus űrlapként létrehozta a Változásbejegyezésre vonatkozó nyilatkozat mintáját, amelyet az ajánlattevő köteles kitölteni az ajánlatához kapcsolódóan.
5. Az ajánlatnak tartalmaznia kell a Kbt. 66. § (2), (4) és (5), (6) bekezdései szerint előírtakat. Ajánlattevő ajánlatában köteles a Kbt. 66. § (6) bekezdés rendelkezésiről külön nyilatkozatot csatolni. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
6. Az ajánlat összeállításának költsége az ajánlattevőt terheli, ezzel kapcsolatosan ajánlatkérő költségtérítést nem fizet. Amennyiben bármely ajánlathoz csatolt okirat, igazolás nyilatkozat, stb. nem magyar nyelven került kiállításra, úgy annak a Kbt. 47. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevő általi felelős fordítását be kell nyújtani. Ajánlatkérő a magyar nyelvű dokumentumot tekinti irányadónak.
7. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő kifejezett nyilatkozatát a Kbt. 65. § (7) bekezdésére vonatkozóan. A nemleges tartalmú nyilatkozatot is csatolni szükséges.
Folytatás a VI.4.3 pontban.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint
VI.3 pont folytatása:
8. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet arra, hogy az ajánlatban csatolt dokumentumok üzleti titokká nyilvánítása kizárólag a Kbt. 44. § szerinti előírásoknak megfelelően lehetséges. Az üzleti titkot tartalmazó dokumentum elkülönített elhelyezésére az EKR-ben erre szolgáló funkciót alkalmazza. (EKRr 11. § (4) bek.).
9. Az ajánlatkérő a hiánypótlás lehetőségét a Kbt. 71. §-a szerint biztosítja a 71. § (6) bek. szerinti korlátozással. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet az EKRr 11. § (2)-(3) bekezdésére.
10. Az eljárás eredményéről az ajánlatkérő a Kbt. 70. § alapján legkésőbb az ajánlati kötöttséglejártát megelőző napon az ajánlatok elbírálásáról szóló összegezés megküldésével írásban tájékoztatja az ajánlattevőket, figyelemmel a Kbt. 79. § (1)-(2) bekezdéseire.
11. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 73. § (5) bekezdésére.
12. Ajánlatkérő a szerződés teljesítése érdekében nem írja elő és nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását sem az önálló, sem a közös ajánlattevők esetében.
13. Ajánlatkérő a Kbt. 81. § (5) bekezdés rendelkezései alapján rögzíti, hogy az ajánlatok bírálatát - az egységes európai közbeszerzési dokumentumban foglalt nyilatkozat alapján - az ajánlatok értékelését követően végzi el. Ajánlatkérő csak az értékelési sorrendben legkedvezőbb ajánlattevő tekintetében végzi el a bírálatot.
14. Alvállalkozó igénybevételére a Kbt. 138. § szerint van lehetőség.
15. Az ajánlati kötöttségre vonatkozó IV.2.6. pontot a Kbt. 81.§ (11) bekezdés rendelkezéseivel összhangban kell értelmezni.
16. FAKSZ: dr. Fodor Péter, lajstromszám: 00907
17. Ajánlatkérő részajánlat-tételi lehetőséget nem biztosít, figyelemmel arra, hogy a tervezési feladat egy komplex beruházás szerves részét képezi, a benne foglalt épületek, funkciók szorosan kapcsolódnak egymáshoz, így azt egy feladatként kell kezelni.
18. Az ajánlattevőként szerződő fél köteles – legkésőbb a szerződéskötés időpontjára – felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni 30.000.000,- Ft/év és legalább 10.000.000,- Ft/káresemény mértékű tervezésre és tervezési művezetésre vonatkozó szakmai felelősségbiztosításra.
19. Ajánlatkérő nem ír elő ajánlati biztosítékot.
20. Ajánlatkérő előírja, hogy a nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződéskötés időpontjára rendelkeznie kell a szerződés teljesítésében résztvevő, a tervezői szakmagyakorlási jogosultságot szabályozó 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti alábbi szakemberekkel:
- az M/2 alkalmassági követelményen felül további 2 fő korlátozás nélküli „É”, 1 fő „T”, 1 fő „G” kategóriás tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel,
- 1 fő „V”, „Vn”, „EN-VI” kategóriás tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel, valamint
- 1 fő TUÉ jogosultságú tűzvédelmi szakértővel.
21. Értékelési szempontokra adható pontszámok: 0-10 Értékelés módszere:1. részszempont: fordított arányosság, 2.-5. részszempont: egyenes arányosság, 6. részszempont: fordított arányosság
22. Ajánlattevőnek ajánlatában csatolni kell egy nyilatkozatot az értékelési szempontok keretében bemutatni kívánt szakemberekről, amely tartalmazza az értékelési szempont keretében vizsgált releváns adatokat, valamint ezen szakemberek szakmai önéletrajzát és rendelkezésre állási nyilatkozatát. Javasoljuk a feltöltött iratminták használatát.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/30 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák