Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/205
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.22.
Iktatószám: 19366/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Teljesítés helye: Budapest, Vörösvári út 88-96.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest Főváros III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: 15735667241
Postai cím: Fő Tér 3.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1033
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Czékó Gábor
Telefon: +36 12448225
E-mail: czeko.gabor@obvf.hu
Fax: +36 12448226
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://www.obuda.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000953362021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000953362021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
EBP Rendelőintézet Vörösvári út tervezés
Hivatkozási szám: EKR000953362021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő az Egészséges Budapest Program keretében tervezi felújítani a Szent Margit Rendelőintézet Budapest, III. kerület, Vörösvári út 88-96. alatti épületeit, jelen eljárás tárgya felmérési terv, bírálati terv, organizációs terv, kiviteli terv. Szakágankénti műszaki leírással, hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói, engedélyekkel, hozzájárulásokkal, nyilatkozatokkal. Műszaki kalkuláció az épület napelemes rendszerrel való ellátásáról. A napelem műszaki kalkulációiról műszaki leírás, melyben leírásra kerül a napelemes rendszer megvalósíthatósága, megtérülése, költsége. Konkrét tervezés nem szükséges.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): AK nem biztosít részajánlattételi lehetőséget, mert a felújítandó épületek egy Intézmény működéséhez szükségesek és az épületben ellátott feladatok szorosan összekapcsolódnak, az optimális kihasználás érdekében a tervezés során erre figyelemmel kell lenni, ezért a tervezési feladatok nem bonthatóak részekre. A tervezési feladat része az org. terv elkészítése is, ami csak a tervezés alatt álló épület teljes tervezési terjedelmének ismeretében végezhető el, kiemelten fontos a folyamatos szolgáltatás biztosítása.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
EBP Rendelőintézet Vörösvári út tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71240000-2
További tárgyak: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: Budapest, Vörösvári út 88-96.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A mindösszesen bruttó 4716,88 nm alapterületű Szent Margit Rendelőintézet felújítása tervezése kapcsán ellátandó feladatok: Felmérési terv, bírálati terv, organizációs terv, kiviteli terv. Szakágankénti műszaki leírással, hatósági, szakhatósági, közműszolgáltatói, engedélyekkel, hozzájárulásokkal, nyilatkozatokkal. Műszaki kalkuláció az épület napelemes rendszerrel való ellátásáról. A napelem műszaki kalkulációiról műszaki leírás, melyben leírásra kerül a napelemes rendszer megvalósíthatósága, megtérülése, költsége. Konkrét tervezés nem szükséges.
Felmérési terv:
A meglévő épületről rendelkezésre álló tervdokumentációk helyszínbejárást követő ellenőrzése és aktuálizálása, kiegészítése szükséges. A helyszínbejárásokról írásos jegyzőkönyv készítése szükséges. A felmérési tervek elkészítése M=1:200-as léptéknek megfelelő részletezettséggel.
Bírálati tervdokumentáció elkészítése az alábbiak szerinti tartalommal, de nem kizárólagosan:
- bontási munkarészek tervei,
- építészeti terv,
- tartószerkezeti terv,
- épületgépészeti terv,
- külső közmű terv,
- gen-plan terv,
- épületvillamossági terv,
- tűzvédelmi terv,
- egészségvédelmi és biztonságtechnikai terv,
- szükség szerint orvostechnológiai tervfejezet, tervegyeztetés,
- lift terv,
- napelemes rendszer telepítésének vizsgálata, műszaki leírása
- árazott és árazatlan költségvetés kiírása minden szakági szereplő részéről.
Az organizációs tervdokumentáció elkészítése az alábbiak szerinti tartalommal, de nem kizárólagosan: A kiviteli tervek alapján történő kivitelezési folyamatok és a rendelőintézet rendeléseinek, betegforgalmának összeegyeztetése.
A Kivitelezési tervdokumentáció a Bírálati tervdokumentáció jóváhagyása esetén alábbiak szerinti tartalommal, de nem kizárólagosan:
- bontási munkarészek tervei,
- építészeti terv,
- tartószerkezeti terv,
- épületgépészeti terv,
- külső közmű terv,
- gen-plan terv,
- épületvillamossági terv,
- tűzvédelmi terv,
- egészségvédelmi és biztonságtechnikai terv,
- szükség szerint orvostechnológiai tervfejezet, tervegyeztetés,
- lift terv,
- napelemes rendszer telepítésének vizsgálata, műszaki leírása
- árazott és árazatlan költségvetés kiírása minden szakági szereplő részéről.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M.2.1) szerinti szakember többlet tervezési tapasztalata egészségügyi létesítményben (0-36 hónap) 15
2 M.2.2) szerinti szakember többlet tervezési tapasztalata egészségügyi létesítményben (0-36 hónap) 15
3 M.2.3) szerinti szakember többlet tervezési tapasztalata egészségügyi létesítményben (0-36 hónap) 10
4 Orvostechnológus tervező szakember egészségügyi létesítményben szerzett tervezési tapasztalata (hónapokban, 0-36 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (tervezési díj) nettó HUF / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 90
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Ajánlattevőnek a Kbt. 67.§ (4) bekezdése alapján nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy nem vesz igénybe a szerződés teljesítéséhez a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Rendelet 17. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben arról, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontokban meghatározott kizáró okok hatálya alá.
A Kbt. 114/A § bekezdésére figyelemmel ajánlattevőnek a Kbt. 62. § (1) bekezdése k) pont kb) alpontja hatálya alá nem tartozását a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonos megnevezésével kell igazolnia. Továbbá ajánlattevőnek a Rendelet 17. § (2) bekezdése alapján az igénybe venni kívánt alvállalkozók és az ajánlattevő által az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetek vonatkozásában is nyilatkozatot kell benyújtania az EKR rendszerben, hogy azok sem tartoznak a Kbt. 62. § (1) h)-k), m) pontokban meghatározott kizáró okok
hatálya alá. A kizáró okok igazolása körében Ajánlattevőnek figyelemmel kell lennie a Kbt. 64. § (1)-(2) bekezdéseiben, valamint - a Kbt. 114/A. § előírtakra is figyelemmel - a Kbt. 67. § (1) és (4) bekezdésében foglaltakra is. A Rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz
köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: NY.1.) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem szerepel a Magyar Mérnöki Kamara nyilvántartásában, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén nem szerepel a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik ezzel egyenértékű regisztrációval.

Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Ny.1.) Az ajánlattevőnek szerepelnie kell a tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők eseténa letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal rendelkezik. A névjegyzékben szereplés tényét ajánlatkérő az elérhető adatbázisokból ellenőrzi.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
P1) Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) csatolnia kell – a Rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján – a nyilatkozatát a felhívás feladását megelőző, mérlegfordulónappal lezárt 3 üzleti év, jelen közbeszerzés tárgyából származó (egészségügyi intézményben végzett generáltervezési szolgáltatás) származó, áfa nélkül számított árbevételéről, attól függően, hogy ajánlattevő (közös ajánlattevő) mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésére állnak.
Ha az ajánlattevő a P1. pont szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az e pontokkal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek, illetve azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kr. 19. § (3) bek-re.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (7)-(8), (11) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11), (11a) bek., Kr. 1. § (7) bekezdése is irányadó.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: P1) Alkalmatlan az ajánlattevő (közös ajánlattevő) ha a felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából származó (egészségügyi intézményben végzett generáltervezési szolgáltatás) – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele nem érte el a nettó 18 millió HUF-ot.
A P1) pontban előírt alkalmassági követelménynek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
M.1) Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban teljesített, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, az alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1 pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét
- a szolgáltatás tárgyát
- a szolgáltatás mennyiségét (olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható teljeskörűen, tervezési terület br. m2 adatát)
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban) valamint nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült.
A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése
szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.
M.2) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét, illetve képzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség a végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget, illetve képzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség, illetve végzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban.
Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség, illetve végzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)-(12) bekezdései, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.
A szakemberek - azok végzettségére, illetve képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, , amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: M.1-M.2
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M.1) a felhívás feladásától visszafelé számított legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett és 72 hónapon belül befejezett, legalább bruttó 2000 m2 alapterületű egészségügyi létesítmény kiviteli tervének készítési referenciájával.
A Rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja szerinti referencia igazolás(ok) az ajánlattevő vagy szerződést kötő másik fél
által kerülnek kiállításra.
M.2.1) legalább 1 fő, felsőfokú végzettséggel és aktív tervezői jogosultsággal rendelkező vezető tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rend I. melléklet I/2. rész 2. pontban meghat. építészeti tervezési szakterületre vonatkozó és a mérnöki kamaránál bejegyzett É - tervezői jogosultsággal.
M.2.2) legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és aktív tervezői jogosultsággal rendelkező épületgépész vezető tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet I. melléklet I/2. rész 28.pontjában meghat. építmények gépészeti tervezési szakterületre vonatkozó és a mérnöki kamaránál bejegyzett G - tervezői jogosultsággal.
M.2.3) legalább 1 fő felsőfokú végzettséggel és aktív tervezői jogosultsággal rendelkező épületvillamos tervezővel, aki rendelkezik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet I. mell. I/2. rész 29. pontjában meghat. építményvillamossági tervezési szakterületre vonatkozó és a mérnöki kamaránál bejegyzett V - Tervezői jogosultsággal. Az M.2.1)-M.2.3) szakemberek esetén AK elfogadja azon szakembereket is, akik a 266/2013.(VII.11.) Korm.rendelet vonatkozó pontjaiban előírt végzettséggel és szakmai tapasztalattal rendelkeznek a jogosultság megszerzéséhez, amely alkalmassá teszi őket legkésőbb a szerződéskötés időpontjára történő kamarai bejegyzésre.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Késedelmi kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a nyertes ajánlattevő olyan okból, amelyért felelős, a szerződésben meghatározott határidőhöz képest késedelembe esik.
Mértéke: a nettó ellenszolgáltatás 1 %-a/nap, maximuma 30 késedelmes naptári nap, mindösszesen az ellenszolgáltatás 15 %-a lehet.
A kötbérfizetési kötelezettség a szerződésben meghatározott teljesítési határidő elmulasztásának első napjával kezdődik.
Meghiúsulási kötbér: abban az esetben kerül felszámításra, ha a szerződés teljesítése olyan okból válik lehetetlenné, amelyért nyertes ajánlattevő felelős.
Mértéke: a nettó ellenszolgáltatás 30%- a. Szerződő Felek meghiúsulásnak tekintik azt is, amennyiben a nyertes ajánlattevő 20 napot meghaladó késedelembe esik. AK teljesítési biztosítékot nem alkalmaz.
Jóteljesítési biztosíték: a nettó ellenszolgáltatás 5 %-a erejéig jótállási biztosítékot kér Ajánlatkérő a (6) bekezdés a) pontja szerinti, ajánlattevő által választott formában.
A szerződést megerősítő biztosítékok részletes szabályait a szerződés tervezete tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Az ajánlattétel, a szerződés, számlázás és kifizetés devizaneme: Forint. A szerződő fél teljesítésének elismerése körében és a szerződésszerű, AK által igazolt teljesítését követően a kifizetés a Kbt.135.§ (1) és (5)-(6) bek-ben foglaltak szerint, valamint a Ptk.6:130.§ (1)-(2) bekezdései szerint történik, átalánydíj alapján 2 db részszámla és egy végszámla benyújtásának lehetőségével.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok elektronikus bontásának szabályai: a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a és Kbt. 68. § szerint.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: 25484800 Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Kbt. 76. § (2) c) pontja szerinti legjobb ár-érték arány
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1) Értékelési szempont és módszer: 1.rp.: fordított arányosítás, 2.a)-2.d) rp.: egyenes arányosítás. Amennyiben az ajánlattevő a felolvasólapon az értékelési alszempontok vonatkozásában 0-nál nagyobb értéket ajánl meg, a megajánlott szakemberek szakmai önéletrajzával kell alátámasztani a megajánlott adatokat. A szakemberek nevét az értékelési szempontoknál tett megajánlás vonatkozásában, tartalmazni kell az ajánlatnak. További információt a KD tartalmaz.
2) A II.2.7)-hez: a szerződés időtartama 90 naptári nap.
3) AK. eredményhirdetést nem tart, AT.ket a Kbt. 79. § (2) bekezdése szerint, az összegezés EKR rendszeren történő megküldésével, írásban értesíti az eljárás eredményéről. AK. tájékoztatja az AT.ket, hogy a Kbt. 70. § (1) bek.megfelelően az ajánlatokat a lehető legrövidebb időn belül fogja elbírálni, az elbírálást olyan időtartam alatt fogja elvégezni, hogy az AT.knek az eljárást lezáró döntésről való értesítésére az ajánlati kötöttség fennállása alatt sor kerüljön.
4) Formai előírások: a KD. I. kötetben
5) AT. von. folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben AT. von. nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy kérjük, nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot szíveskedjenek az ajánlat részeként benyújtani.
6) Az ajánlatnak az AK. által az EKR-ben a közbesz.dok.ok között elektronikusan űrlapként létrehozott felolvasólapot mintát is tartalmaznia kell, amelyet az AT. az elektronikus űrlap formájában köteles az ajánlat részeként kitölteni.
7) AK. a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetőségét a Kbt. 71. § (1)–(10) bekezdése szerint biztosítja az EKR rendszeren keresztül.
8) Közös ajánlattétel esetében az ajánlathoz csatolni kell a közös egyetemleges felelősségvállalásról szóló megállapodás másolati példányát (konzorciális szerződést) a KD-ben részletezett előírásokra figyelemmel.
9) Az AT. az alvállalkozója és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet von. a Kbt. 67. § (1) szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)-k), m) pontokban foglalt kizáró okok hiányáról.
10) AT.nek csatolnia kell a Kbt. 66. § (6) és a 67. § (4) bekezdései szerinti nyilatkozatokat.
11) Az AT.k pénzügyi és műszaki és szakmai alkalmasságának feltételei és azok előírt igazolási módja a minősített AT.k hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
12) A 40/2017. (XII. 27.) MvM rendelet 1. § (1) bekezdése szerint a Miniszterelnökség az EKR üzemeltetésének feladatát az EKR üzemeltetője azaz: a NEKSZT Kft. útján látja el. Ennek alapján az ajánlattevők az EKR-rel kapcsolatos hibabejelentéseiket az EKR-ben is közzétett https://ekr.gov.hu/portal/kapcsolat linken található elérhetőségek valamelyikén tehetik meg, illetve ugyanezen elérhetőségeken keresztül vehetik igénybe a rendszer használatával kapcsolatos technikai segítségnyújtást is. Az ajánlatkérő hatásköre sem kiegészítő tájékoztatás keretében, sem egyéb kommunikáció útján nem terjed ki az EKR működtetésével, üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos kérdések megválaszolására, valamint az ezekkel kapcsolatos hibák kivizsgálására és megoldására, az ilyen jellegű kiegészítő tájékoztatás kéréseket és egyéb kommunikációt az eljárás bonyolításakor figyelmen kívül hagyja.
13) Kbt. 35.§ (8) alapján AK nem teszi lehetővé projekttársaság létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
14) AK. jelen eljárásban alkalmazza eredménytelenségi okként a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontjában foglaltakat.
15) AT-nek rend kell a szerződéskötés időpontjában legalább 5 millió HUF/kár és 20 millió HUF/év értékű tervezési felelősségbiztosítással.
16) AK a Kbt. 19. § (4) bekezdésében foglalt szabályok alkalmazásával indította jelen eljárást a Kbt. 112. § (1) bekezdésének b) pontja alapján nyílt eljárásban, a nemzeti eljárásrend szabályai szerint, melyre tekintettel jelölte meg a Felhívás VI.3.4) pontjában az összeget.
17) AK jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 114./A §-t, mely alapján Ajánlattevőnek már az ajánlatában igazolnia kell az előírt alkalmassági feltételeknek való megfelelést és az előírt kizáró okok fenn nem állását, jelen felhívásban foglaltaknak megfelelően. Ajánlatkérő vmennyi Ajánlattevő ajánlatát teljeskörűen bírálja el és szólítja fel (esetlegesen) hiánypótlásra.
18) A jelen ajánlattételi felhívásban és a dokumentációban nem szabályozott kérdésekben a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. tv.(jelen felhívásban:”Kbt.”), a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015.(X.30.) Korm.rendelet (jelen felhívásban:„Rendelet”) és az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet (jelen felhívásban: EKR rendelet) az irányadó. A további alkalmazandó jogszabályok a Közbesz.dok. I. kötetében találhatók.
19) Egészségügyi intézmény, létesítmény fogalma alatt AK orvosi rendelőt, járóbeteg-szakellátó központot (rendelőintézetet), mentőállomást, egészségházat, orvos- és egészségtudományi centrumot, egészségügyi oktatási intézményt, rehabilitációs intézetet/központot (beleértve a gyógyfürdőket) és kórházat (klinikát) ért.
20) Jelen eljárásban eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Laczkó Katalin lajstromszám 00094. (levelezési cím: 1016 Budapest, Naphegy utca 41. 2/9., e-mail cím: laczko.katalin@lkdr.hu)
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/22 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges