Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/214
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.04.
Iktatószám:19594/2020
CPV Kód:71320000-7
Ajánlatkérő:NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Teljesítés helye:NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.12.03.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Közjogi intézmény
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:közlekedési infrastruktúra fejlesztése
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: NIF Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő zártkörűen működő Részvénytársaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94215096
Postai cím: Váci út 45.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1134
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Közbeszerzési Osztály
Telefon: +36 14368572
E-mail: kozbeszerzes@nif.hu
Fax: +36 14368560
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.nif.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.nif.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001079942020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001079942020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
x Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: közlekedési infrastruktúra fejlesztése

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: M4 Kisújszállási Mérnökségi Telep tervezés
Hivatkozási szám: EKR001079942020
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71320000-7
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
„M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány közötti szakaszon Kisújszállási Mérnökségi telep engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint a környezetvédelmi engedély és a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése” (PST kód: A004.09.12, A004.09.13, A004.09.15, A004.09.18)
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: M4 Kisújszállási Mérnökségi Telep tervezés
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71356400-2
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés fő helyszíne: NIF Zrt. mindenkori székhelye (1134 Budapest, Váci út 45.)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
„M4 Törökszentmiklós (Nyugat) – Püspökladány közötti szakaszon Kisújszállási Mérnökségi telep engedélyezési és kiviteli terv készítése, valamint a környezetvédelmi engedély és a megvalósításhoz szükséges engedélyek megszerzése” (PST kód: A004.09.12, A004.09.13, A004.09.15, A004.09.18)
Főbb műszaki paraméterek:
- Mérnökségi telep létesítése.
- becsült helyigény: 5,0 ha.
- Iroda és szociális, valamint műhely és garázs épületek: 1.450 m2 + 2.500 m2 + 500 m2 (Összesen nettó alapterület: 4450 m2)
- 8 db készenléti helyiség és a szükséges szociális helyiségek biztosítása
- Vezetői iroda, rekreációs szoba, továbbá 100 fő befogadását biztosító eligazító helyiség építése.
- Gépkocsi tárolási helyek, műhely épület, gépjármű mosó, raktározási és technológiai helyiségek, és egyéb, a Magyar Közút Nzrt., a Magyar Közút Nzrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság által kért műszaki létesítmények (üzemeltetői igények) megtervezése.
- Az Országos Rendőr-főkapitányság igényei szerint kialakított rendőrségi helyiségek biztosítása.
- A Mérnökségi telep belső úthálózatának és közúthoz való csatlakozásának, valamint összes közműellátásának megtervezése.
Tervező feladata a jelenlegi Kisújszállási Mérnökség működési területén meglévő országos közúthálózatok és az épülő M4 gyorsforgalmi út együttes üzemeltetési-fenntartási feladatainak elvégzéséhez szükséges erőforrások biztosításának és műszaki létesítményeinek megtervezése.
A Tervező feladata minden olyan dokumentum elkészítése és előzetes állásfoglalás, engedély beszerzése, mely szükséges az építési engedély megszerzéséhez.
• Előzetes Régészeti Dokumentáció készítése
• Környezetvédelmi engedély megszerzése
• Közműengedélyek beszerzése
• Ajánlati dokumentáció elkészítése
• Kisajátítási vázrajzok elkészítése
• Megvalósításhoz szükséges engedélyek megindítása
A feladat további részletes ismertetését az ajánlatkérési dokumentáció tartalmazza.
További információ:
Az eljárás a Kbt. 53. § (6) bek. alapján feltételesen kerül megindításra, tekintettel arra, hogy Ajánlatkérő támogatási igényt nyújtott be, a projekt Támogatási Szerződése nem került aláírásra, és ajánlatkérő a támogatásra irányuló igény el nem fogadását vagy az igényeltnél kisebb összegben történő elfogadását olyan körülménynek tekinti, amely miatt az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja.
Amennyiben a Szerződés a létrejöttétől számított 6 hónapon belül nem lép hatályba, úgy e körülményt Felek olyan bontó feltételnek tekintik, mely a Szerződést a létrejöttének napjára visszamenőleges hatállyal felbontja.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 2.1. AF III.1.3) M/2.1. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max.24 hó) 20
2 2.2. AF III.1.3) M/2.2. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max.24 hó) 10
3 2.3. AF III.1.3) M/2.3. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max.24 hó) 10
4 2.4. AF III.1.3) M/2.4. pont szerinti alk. köv. igazolására bemutatott szakember 36 hó feletti, az alk. köv. b) pontjában meghat területen szerzett szakmai többlettap. hónapokban megadva (max.24 hó) 10
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 50
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 16 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók ismertetése: Amennyiben a Tervező (Ajánlattevő) által elkészített költségvetés vagy költségbecslés a kivitelezés közbeszerzési eljárásnak elindításakor 12 hónapnál régebbi, Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a tervezői díj 1%-nak megfelelő összegért (ajánlattevő ajánlata alapján számolva) Tervezőtől megrendelje a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát (A Kbt. 16. § (1) bek. szerinti opcionális rész).
Az opcionális részre vonatkozó külön megbízást Ajánlatkérő írásban jelen szerződés aláírását követően 5 évig adhat. A költségvetés/költségbecslés felülvizsgálatára vonatkozó számláját Tervező a költségvetés/költségbecslés Megrendelő általi elfogadását (teljesítésigazolás) követően nyújthatja be.
Ajánlatkérő a költségvetés aktualizálását a jelen feltételekkel összesen 1 (egy) alkalommal jogosult megrendelni, Tervező részére megküldött cégszerűen aláírt, írásbeli (fax vagy e-mail) megrendelés útján.
Tervező a költségbecslés/költségvetés aktualizálását, felülvizsgálatát a megrendeléstől számított 15 napon belül köteles elkészíteni.
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
A II.2.7. pontban feltüntetett időtartam a szerződés hatálybalépéstől számítandó.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A) Kizáró okok:
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bek.-ben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll.
Az ajánlatkérő a Kbt.74.§(1)bek. alapján kizárja az eljárásból azt az ajánlattevőt,alvállalkozót v. az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet,aki az előírt kizáró okok hatálya alá tartozik,v. aki részéről az előírt kizáró ok az eljárás során következett.

Kizáró okok igazolásának módja:
1. Előzetes igazolási mód:
Az ajánlattevőnek (közös ajánlattevők esetében külön-külön) a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint EEKD benyújtásával – EKR űrlapon - kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
Az ajánlattevő vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő a Kr. 4. § (1) bekezdése szerint igazolja előzetesen a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben említett kizáró okok hiányát. Közös ajánlattétel esetén a közös ajánlattevők képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazd. szereplő teszi meg.
A Kr. 15. §-a értelmében az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az EEKD-ot köteles benyújtania a kizáró okok fenn nem állásának tekintetében, míg azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevő a Kbt. 67. § (4) bek. szerinti nyilatkozatot köteles benyújtani.
A Kr. 13. §-a alapján az ajánlattevő vonatkozásában folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet (annak mellékleteivel együtt) és a kérelem beérkezéséről szóló elektronikus cégbírósági igazolást. Kérjük a nyilatkozatot nemleges esetben is csatolni.
2. Igazolási mód az ajánlatok elbírálásához:
Az ajánlatkérő által a Kbt. 69. § (4)-(6) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőnek a Kr. 1. § (2)-(5) bek., 8., 10., 12-16. §-ainak megfelelően kell igazolnia, hogy nem tartozik az előírt kizáró okok hatálya alá.
B) A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó igazolási mód:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. α (alfa) pont kitöltése.
A Kbt. 69. § (4)-(7) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
SZ/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevő) a 321/2015. (X.30) Korm. rendelet 26. § (3) bekezdése, a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján csatolja az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást.
Ajánlatkérő a nyilvántartásokban szereplés tényét a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilvántartásokban ellenőrzi. A nyilvántartásokban szereplés tényét -amennyiben a Kbt.69.§(11)bek. szerinti nyilvántartásban a vonatkozó adatok, ill. tények ingyenes ellenőrzésére nincsen mód- a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezető szerv által kiállított igazolásnak v. a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak egyszerű másolatban történő benyújtásával szükséges igazolni.
A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság minimumkövetelménye(i):
SZ/1. Ajánlattevő (közös ajánlattevők) alkalmatlan, ha nem szerepel a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara által vezetett névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. § (2) bekezdés alapján Ajánlatkérő előírja, hogy a nem Magyarországon letelepedett ajánlattevőnek nyertessége esetén legkésőbb a szerződés megkötésének időpontjában szerepelnie kell a tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében.
Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6)-(7); (11)-(12) bekezdései is irányadóak.

III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. (alfa) pont kitöltése.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
P/1. Ajánlattevőnek a Kr. 19. § (1) bek. c) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évből, a közbeszerzés tárgyából (közlekedési infrastruktúrához és/vagy ipari épületekhez kapcsolódó építészeti tervezés) származó általános forgalmi adó nélkül számított árbevételről szóló egyszerű nyilatkozatát eredeti vagy másolati példányban, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Amennyiben AT nyilatkozatában kevesebb, mint három lezárt üzleti évet mutat be, amelyből azonban megállapítható az alkalmassági követelménynek való megfelelése, AK nem rendel el hiánypótlást a be nem mutatott lezárt üzleti év/évek tekintetében.

Ha az ajánlattevő olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkérő által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában működik, amely tekintetében az árbevételről szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni az e ponttal kapcsolatban előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról. (Kr. 19. § (3) bek.)
A Kbt. 65. § (6)-(8), (11)-(12) bek., és a Kr. 19. § (7) bek. megfelelően irányadó.
Az igazolás módjával kapcsolatban további információ a dokumentációban található.
Ajánlatkérő ipari épület alatt olyan speciális épületet ért, amely gyártási, szerelési, üzemeltetési, vagy más ipari, technológiai folyamat befogadására, kiszolgálására alkalmas (így különösen: raktár, logisztikai központ, közútkezeléshez, közútfenntartáshoz szükséges épületek, gyártóépületek, csarnokok). Ajánlatkérő ipari épületként nem fogadja el a kizárólag lakó funkciójú épületeket.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P/1. Alkalmatlan az ajánlattevő, ha a felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozóan a közbeszerzés tárgya szerinti (közlekedési infrastruktúrához és/vagy ipari épületekhez kapcsolódó építészeti tervezés) általános forgalmi adó nélkül számított (nettó) árbevétele összesen nem éri el a nettó 110.000.000 Ft értéket.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság igazolásának módja:
Ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (1)-(2) bek., valamint a Kr. 1. § (1) bek. szerint az EEKD benyújtásával előzetesen az ajánlatában igazolnia kell, hogy az alkalmassági feltételnek megfelel. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részében nem kéri a részletes információk megadását, elegendő a IV. (alfa) pont kitöltése.
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kr. 1. § (7) bekezdésére.
A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján felhívott ajánlattevők az alkalmasságukat az alábbiak szerint kötelesek igazolni:
M/1. Ajánlattevőnek a Kr. 21. § (3) bek. a) pontja illetve a (3a) bek. b) pontja alapján csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett legjelentősebb befejezett referenciáinak ismertetését, és a referenciák szerződést kötő másik féltől származó igazolását, vagy referencianyilatkozatot a Kr. 22. § (1) bek. alapján. A referenciákat Kr. 22. § (2) bek. szerinti tartalommal, az alkalmassági előírásnak megfelelő részletezettséggel az igazolás eredeti vagy másolati példányának csatolásával kell igazolni.
Az igazolásnak tartalmaznia kell:
- a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét,
- a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét (az alkalmassági előírásnak megfelelően részletezett tartalommal),
- a szerződés teljesítésének idejét (időtartamát), azaz a teljesítés kezdő és befejező időpontját (év, hónap, nap pontossággal),
- az igazolás kiállítójának nyilatkozatát arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az ajánlattevő a referenciát közös ajánlattevőként teljesítette, úgy az igazolásból vagy nyilatkozatból egyértelműen ki kell derülnie annak is, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit (elvégzett munkarészek(ek) megjelölésével) teljesítette. Amennyiben a referencia igazolás, vagy nyilatkozat – a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével a Kr. 22. § (5) bek. szerinti adatok feltüntetése is szükséges.
M/2. ATnek a Kr.21.§(3)bek.b) pontja alapján az ajánlathoz csatolni kell a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek(szervezeteknek) a megnevezését, a betölteni kívánt pozíció/alkalmassági követelmény megjelölésével, végzettségük és/vagy képzettségük, szakmai tap. ismertetését, rendelkezésre állási nyilatkozatát.
A teljesítésbe bevonni kívánt szakemberek vonatkozásában az ajánlathoz csatolni kell a megkívánt szakmai gyakorlatot, tapasztalatot igazoló, az adott szakember által saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajz egyszerű másolati példányát, valamint a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló irat egyszerű másolatát.
Az önéletrajznak tartalmaznia kell az adott szakember gyakorlata megítélése szempontjából lényeges adatokat, így különösen a beruházások, projektek ismertetését, adott szakember által ellátott feladat, tevékenység ismertetését, a tevékenység kezdő és befejező idejét (legalább év, hónap pontossággal!). Az önéletrajznak tartalmaznia kell annak a szervezetnek a megjelölését, amellyel az adott szakember munkaviszonyban vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszonyban áll.
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer vehetők figyelembe.
Ha a bemutatott szakember a jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban az ajánlattétel időpontjában szerepel és a szakmai önéletrajzban feltüntetésre kerül a kam. nyt-i szám, akkor a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséget az érvényes jogosultság igazolja, azaz a végzettséget és/vagy képzettséget igazoló egyéb dokumentum benyújtása nem szükséges.

Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha:
M/1. összesen nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított megelőző 6 évben (72 hónap) teljesített, de legfeljebb 9 éven (108 hónap) belül megkezdett, az alábbi, szerződésszerűen és az előírásoknak megfelelően teljesített befejezett munkákra vonatkozó, a Kr. 23. § szerint igazolt referenciával:
M/1.1. közlekedési infrastruktúrához, és/vagy ipari épületekhez kapcsolódó és összesen –legalább 3000 m2 nettó alapterületű épület, és/vagy épületegyüttesre vonatkozó
a) vagy engedélyezési terv elkészítése és az építési engedély megszerzése tárgyú befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referencia és/vagy
b) kiviteli terv elkészítése tárgyú befejezett, szerződésszerűen teljesített munkára vonatkozó referencia.
AK engedélyezési terv alatt az építési engedély megszerzéséhez szükséges, valamennyi (a tervezés tárgyát képező építmény engedélyének megszerzéséhez szükséges) tervfázist tartalmazó engedélyezési tervet, kiviteli terv alatt a megépítendő munka egészére vonatkozó, valamennyi munkafázist tartalmazó kiviteli tervet érti.
Ajánlatkérő „épületegyüttes” megnevezés alatt különálló épülettömegekben elhelyezett, különböző funkciójú épületek kötöttebb, vagy lazább egységbe rendezett csoportját, komplexumát, együttesét érti.
Ajánlatkérő „nettó alapterület” alatt a falak által befoglalt belső területet érti.
Az M/1.1. referencia követelmény legfeljebb 2 szerződéssel igazolható.
M/2. Alkalmatlan az ajánlattevő, közös ajánlattevő, ha nem állnak rendelkezésére legalább az alábbi (teljesítésbe bevonni kívánt) szakemberek:
M/2.1. legalább 1 fő projektvezető pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «É» vagy «KÉ-K» (vagy ezekkel egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, vagy «É» vagy «KÉ-K» (vagy ezekkel egyenértékű) jogosultsággal, és
b) minimum 36 hónap közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó épület és/vagy ipari épület tervezése területén szerzett projektvezetői szakmai tapasztalattal, és
c) részt vett legalább 1 db közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó épület és/vagy ipari épület építési engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésében
(a b)-c) alpontok szerinti követelmény egymással időbeli átfedésben lehet)
M/2.2. legalább 1 fő tartószerkezeti tervező pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «T» (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel, vagy «T» (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, és
b) minimum 36 hónap közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó épület és/vagy ipari épület építési engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésében szerzett szakmai gyakorlattal.
M/2.3 legalább 1 fő magasépítési építmények tervezési pozícióra megajánlott szakember, aki rendelkezik:
a) a 266/2013. (VII.11.) Kr. szerinti «É» (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel vagy «É» (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, és
b) legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó épület és/vagy ipari épület építési engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésében szerzett szakmai gyakorlattal.
M/2.4. legalább 1 fő környezetvédelmi szakember, aki rendelkezik:
a) a 297/2009. (XII.21.) Kr. szerinti SZKV 1.1-1.4 (vagy azzal egyenértékű) jogosultság megszerzéséhez szükséges szakképzettséggel vagy SZKV 1.1-1.4 (vagy azzal egyenértékű) jogosultsággal, és
b) legalább 36 hónap közlekedési infrastruktúrához kapcsolódó épület és/vagy ipari épület engedélyezési és/vagy kiviteli tervének elkészítésében hulladékgazdálkodási, és/vagy levegőtisztaság-védelmi, és/vagy víz- és földtani közeg védelmi, és/vagy zaj- és rezgésvédelmi szakterületek egyikén szerzett szakmai gyakorlattal.
Ajánlatkérő ipari épület alatt olyan speciális épületet ért, amely gyártási, szerelési, üzemeltetési, vagy más ipari, technológiai folyamat befogadására, kiszolgálására alkalmas (így különösen: raktár, logisztikai központ, közútkezeléshez, közútfenntartáshoz szükséges épületek, gyártóépületek, csarnokok). Ajánlatkérő ipari épületként nem fogadja el a kizárólag lakó funkciójú épületeket.
Egy szakember csak egy pozícióra jelölhető meg érvényesen.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
További információ az AD I. kötetben található.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: 266/2013. Kr., 297/2009. Kr.
A dokumentációban foglaltak szerint.
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Teljesítési biztosíték: 5%
Jótállási biztosíték: 5 %
Késedelmi kötbér: 0,5 %/nap
Hibás teljesítési kötbér: 15 %
Meghiúsulási kötbér: 20%.
A kötbér előírások részletesen a dokumentációban pontjában találhatók.
Jótállási idő: 36 hónap
Pénzügyi finanszírozás forrása: hazai finanszírozás (utófinanszírozás)
A díj a Kbt. 135. § (1) bek. szerint igazolt teljesítést követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül a Kbt. 135. § (5)-(6) bekezdései, továbbá a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint kerül kifizetésre. Ajánlatkérő előleget nem biztosít. Az ajánlattétel, a szerződés és a számlázás pénzneme: HUF
Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás részletekben történő teljesítésében kíván megállapodni a Kbt. 135. § (5) bekezdése alapján, szerződéstervezetben rögzítettek szerint.
Ajánlatkérő a Kbt. 27/A. § alapján elektronikus számlát is elfogad.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2020/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 11:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2020/12/03 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 13:00 (óó:pp) Hely: EKR
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a Kbt. 68. §-a irányadó.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. AK a Közbeszerzési Hatóság útmutatója alapján (KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.) Minőségi kritérium 2.1-2.4. esetén: egyenes arányosítással, az „Ár” szempont esetében fordított arányosítással értékeli, melynek során a pontszámokat 0-10 között osztja ki. Az 2.1-2.4. minőségi szempont tekintetében a megajánlás legkedvezőbb szintje 24 hónap (A legjobb=24). AK az ajánlatokat a legjobb ár-érték arány szerint értékeli.
2. AK legkésőbb a szerződéskötés időpontjára minimum 100 millió Ft/év és 50 millió Ft/káresemény tervezői felelősségbiztosítási szerződés meglétét írja elő.
3. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2.1.-M/2.4. pont szerinti szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rend. illetve 297/2009. (XII.21.) Korm. rend. szerinti, az alábbi (vagy azzal egyenértékű) érvényes tervezői jogosultsággal, továbbá a magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek:
M/2.1. pont - „É” vagy „KÉ-K” jogosultság
M/2.2. pont - „T” jogosultság
M/2.3. pont - „É” jogosultság
M/2.4. pont - „SZKV 1.1.-1.4.” jogosultság
4. Az alkalmasság III.1.1), III.1.2) és III.1.3) pontokban előírt feltételei és igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbbak.
5. AK a Kbt. 71. § alapján az összes ajánlattevő számára, azonos feltételekkel biztosítja a hiánypótlás lehetőségét, azzal, hogy kizárólag egy alkalommal rendel el hiánypótlást arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.
6. AK kizárja a Kbt. 35. (8) bek. szerinti projekttársaság létrehozását mind egyedüli, mind közös ajánlattevők esetében.
7. Jelen felhívásban a rövidítések az alábbiakat jelölik: AK – Ajánlatkérő, Kr. - 321/2015. (X. 30.) Korm. rend., EEKD - egységes európai közbeszerzési dokumentum, díj – nettó tervezői díj.
8. AK előírja Felolvasólap és a Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatok benyújtását.
9. AK alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját.
10. Az ajánlattételre vonatkozó részletes előírásokat a dokumentáció tartalmazza.
11. A felhívás IV.2.6. pontjában megadott időtartam a Kbt. 81. § (11) bek. alapján 60 nap.
12. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) bekezdése szerint az értékelési szempontra a Felolvasólapon tett megajánlások szakmai ajánlatnak minősülnek. Szakmai ajánlatnak a szakember tekintetében az értékelési részszempontokra tett megajánlásokat és a felolvasólap mellékletében értékelési részszempontra megajánlott szakember személyét tekintjük.
13. A közbesz. eljárás a 320/2015 (X. 30.) Korm. rend. szerinti ellenőrzés hatálya alá esik, folyamatba épített ellenőrzés mellett. Amennyiben az eljárás lezárásakor nem támogató tartalmú tanúsítványt állít ki a Miniszterelnökség Közbeszerzési Ellenőrzési Főosztálya, a szerződés nem lép hatályba.
14. Ajánlattevő élhet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésében biztosított lehetőséggel a III.1.1., a III.1.2. és III.1.3. pontok vonatkozásában.
15. Ajánlattevőnek csatolnia kell nyilatkozatát az ajánlatban arra vonatkozóan, hogy a benyújtott ajánlat tartalmaz-e üzleti titkot. (EKR űrlap)
16. Az ajánlattétel ajánlati biztosíték nyújtásához kötött, melynek mértéke 1.500.000,- Ft.
Készpénz átutalással, befizetés jogcím megadással, AK 10300002-20609931-49020322 (IBAN: HU58 10300002-20609931-49020322, SWIFT: MKKBHUHB) számú számlájára. Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Az ajánlati biztosíték teljesíthető a Kbt. 54. § (2) bek. szerinti módokon. Az ajánlati biztosítékra vonatkozó részletes szabályokat a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák.
17. Ajánlattevőnek a felolvasólap mellékletében meg kell bontania a nettó ajánlati árat oly módon, hogy a tervezői díjon belül feltüntesse a szerződéstervezet SZF 11. alcikkely alapján átruházásra kerülő (vagyoni)szerzői jogok ellenértékét is.
18. Alvállalkozók: AK jelen eljárásban nem írja elő a Kbt. 66. § (6) bek. szerinti információk ajánlatban történő feltüntetését.
19. Ajánlatkérő a részajánlattétel lehetőségét kizárja. Indokolás: A beszerzés tárgyát képező létesítmény önálló, összefüggő létesítmény, amely műszaki tartalma következtében nem részekre bontható egység. Az új épületek és egyéb létesítmények kiszolgálását, funkcionális kapcsolataikat, elhelyezkedésüket, összefüggésben kell vizsgálni, különös tekintettel az épületek méretére (üzemeltetői létszám és irányító központ helyiségigénye, stb.), gépjárművel történő megközelíthetőségére, kiszolgáló közművek méretezésére. A rendelkezésre álló területen egy tervező képes felmérni a körülmények együttes, egyidejű teljesülését. A tervezési feladat pontszerűségére és komplexitására, az egymáshoz kapcsolódó, egymásra épülő tervezési részekre, melyek egymástól el nem választhatók, a részajánlatra bontás nem lehetséges, ezért egy projektként kell vizsgálni.
20. A 257/2018. (XII.18.) Kr. 21. § (10) szerinti adat: dr. Wellmann-Kiss Katalin, lajstromszám: 00241
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt. 148. §-a alapján.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/10/29 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák