Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Közbeszerzési Hatóság

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2018/209
Beszerzés tárgya: Építési beruházás
Hirdetmény típusa: Tájékoztató az eljárás eredményéről/2015 KÉ
Eljárás fajtája: Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2018.10.30.
Iktatószám: 19804/2018
CPV Kód: 45232450-1
Ajánlatkérő: Tiszaigar Községi Önkormányzat
Teljesítés helye: Tiszaigar Község bel- és külterülete a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő: Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft.
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tiszaigar Községi Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_75013800
Postai cím: Dózsa György Utca 19.
Város: Tiszaigar
NUTS-kód: HU322
Postai irányítószám: 5361
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Drágán Dávid
Telefon: +36 59513017
E-mail: tiszaigarph@foldesinet.hu
Fax: +36 59317017
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tiszaigar.eu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Tiszaigar csapadékcsatornázása I. ütem
Hivatkozási szám: EKR000239912018
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45232450-1
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A tervezéssel érintett terület Tiszaigar DK-i részén, a Kossuth utca - Temető utca - településhatár által határolt terület. A vízgyűjtőterület nagyobbrészt belterület, azonban a terület befogadójaként szereplő anyaggödörhöz nagyobb külterületi vízgyűjtő is tartozik. A terület családi házas beépítésű, teljes közművesítéssel és aszfaltburkolatú utakkal.
A tervezett belvízrendezés belterületi vízgyűjtőterülete 23,9 ha, a meglévő mélyvonulat külterületi része miatt azonban a belterület befogadójaként üzemelő tó külterületi vízgyűjtőterülete még további 194 ha területre terjed ki.
A tervezett csatornahálózat főbb adatait a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás tartalmazza. A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 238029862 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: Tiszaigar csapadékcsatornázása I. ütem
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45231100-6
További tárgyak: 45232130-2
45232410-9
45233228-3
45262210-6
45262300-4
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU322 A teljesítés helye: Tiszaigar Község bel- és külterülete a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A nyertes ajánlattevő feladata a TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00004 azonosító számú projekt keretében Tiszaigar csapadékcsatornázása I. ütem kivitelezési feladatainak ellátása.
A tervezéssel érintett terület Tiszaigar DK-i részén, a Kossuth utca - Temető utca - településhatár által határolt terület. A vízgyűjtőterület nagyobbrészt belterület, azonban a terület befogadójaként szereplő anyaggödörhöz nagyobb külterületi vízgyűjtő is tartozik. A terület családi házas beépítésű, teljes közművesítéssel és aszfaltburkolatú utakkal.
A tervezett belvízrendezés belterületi vízgyűjtőterülete 23,9 ha, a meglévő mélyvonulat külterületi része miatt azonban a belterület befogadójaként üzemelő tó külterületi vízgyűjtőterülete még további 194 ha területre terjed ki.
A tervezett csatornahálózat főbb adatait a közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás tartalmazza.
A megvalósításhoz szükséges engedélyek, így különösen a közterületi bontási engedély, fakivágási engedély, valamint a munkakezdéshez szükséges közmű újraegyeztetések a nyertes ajánlattevő feladatát képezik. A szükséges szakfelügyeletet a nyertes ajánlattevőnek meg kell rendelnie.
A nyertes ajánlattevő köteles a munkát a közműszolgáltató elvárásainak megfelelően, a kivitelezési dokumentációban foglalt előírások szerint elvégezni.
A kivitelezés során az esetleges útlezárások megfelelő megvalósítása érdekében a nyertes ajánlattevőnek a forgalomtechnikát az ajánlatkérővel a helyszínen egyeztetnie szükséges.
Az építési beruházás megvalósításához esetlegesen szükséges közműkiváltások minden további költségtérítés nélkül a nyertes ajánlattevő feladatát képezik.
A nyertes ajánlattevő feladatát képezi a tervezett csapadék vízelvezető rendszer és gyűjtő méreteinek hidrológiai és hidraulikai vizsgálattal történő ellenőrzése, a geodéziai felvétel, a közműnyilatkozatok beszerzése, a szükséges hatósági és közmű egyeztetések lefolytatása, a vízjogi létesítési engedélyezési dokumentáció szükség szerinti módosítása, valamint a vízjogi üzemeltetési dokumentáció elkészítése és ajánlatkérő részére történő rendelkezésre bocsátása.
A fentiekben részletezett feladatokkal összefüggő valamennyi költség a nyertes ajánlattevőt terheli!
A közbeszerzés tárgyára vonatkozó műszaki leírás a felhívást kiegészítő további közbeszerzési dokumentumokban kerül részletezésre.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. A műszaki szakember víziközművek közüzemi hálózatainak építőipari kivitelezése területén szerzett szakmai tapasztalata (DB ÉPÍTÉSI BERUHÁZÁS) 30
  Költség szempont –
x Ár szempont – 1. Egyösszegű nettó ajánlati ár (HUF) Súlyszám - 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-2.1.3-15-JN1-2016-00004
II.2.9) További információ:

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
  Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
x Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti meghívásos eljárás
  A Kbt. 113. § szerinti tárgyalásos eljárás
x A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: Tiszaigar csapadékcsatornázása I. ütem
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1) A szerződés megkötésének dátuma:
2018/10/22 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 4
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 4
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 4
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20573247
Postai cím: Korompay Lajos Utca 3. fsz. 17.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
E-mail: biotitkft@gmail.com
Telefon: +36302980663
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14811834219
A nyertes ajánlattevő Kkv nem
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 227431665
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 238029862
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: • geodézia • terület előkészítő és bontási munkák • zsaluzás, dúcolási, betonozási munkák • földmunka • gépészeti munkák •
közmű kivitelezési munkák • vízépítés • növénytelepítés • felelős műszaki vezetői feladatok
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7) A megkötött szerződések száma:
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
Ország:
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10) A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett
nem
V.2.11) Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: Krupatechnika Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_94278064
Postai cím: Ady Endre Út 13/a
Város: Fegyvernek
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 5231
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 11274304216

Hivatalos név: Biotit Bányászati és Környezetvédelmi Mérnökiroda Kft.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_20573247
Postai cím: Korompay Lajos Utca 3. fsz. 17.
Város: Várpalota
NUTS-kód: HU213
Postai irányítószám: 8100
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 14811834219

Hivatalos név: Laczkó Team Építőipari és Gépkölcsönző Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_16649497
Postai cím: Szentmártonkátai Út 69.
Város: Tápióság
NUTS-kód: HU1
Postai irányítószám: 2253
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12233850213

Hivatalos név: Green Environment Környezetvédelmi, Bányászati, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_25362464
Postai cím: József Attila Lakótelep 11/B. Fsz.1.
Város: Tamási
NUTS-kód: HU233
Postai irányítószám: 7090
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 22945394217

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
2018/06/14 (éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/10/25 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges