Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/223
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.20.
Iktatószám:19808/2018
CPV Kód:50000000-5
Ajánlatkérő:Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Teljesítés helye:Győr, Vasvári Pál u. 2-4. Győr, Vasvári Pál u. 1. Győr, Zrínyi u.13. Győr, Szent Imre u. 41. Győr, Szent Imre u. 60. Győr, Ifjúság Krt. 111. Győr, Híd u. 2. Tét, Győri út 10.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Kórház
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_44205584
Postai cím: Vasvári Pál Utca 2-4.
Város: Győr
NUTS-kód: HU221
Postai irányítószám: 9024
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Horváthné Kercza Virág
Telefon: +36 203108389
E-mail: kozbeszerzes@petz.gyor.hu
Fax: +36 96503338
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.petz.gyor.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000830292018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000830292018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
  Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
x Egyéb típus: Kórház
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: Karbantartás
Hivatkozási szám: EKR000830292018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
PAMOK telephelyi technológiai üzemeltetés, tervszerű megelőző karbantartás, valamint épületekkel kapcsolatos javítások szolgáltatás tárgyában vállalkozási szerződés.
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: 1 Pénznem: HUF
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: PAMOK Karbantartás
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 50000000-5
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU221 A teljesítés fő helyszíne: Győr, Vasvári Pál u. 2-4.
Győr, Vasvári Pál u. 1.
Győr, Zrínyi u.13.
Győr, Szent Imre u. 41.
Győr, Szent Imre u. 60.
Győr, Ifjúság Krt. 111.
Győr, Híd u. 2.
Tét, Győri út 10.
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
A Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Győr városában és Téten lévő 8 telephelyen található 1483 ágyszámú kórház épületek 300.000 nettó m2 terület), a bennük található, az épületek üzemeltetéséhez tartozó berendezések folyamatos üzemmódban történő üzemeltetése, ennek folyamatosságát biztosító tervszerű karbantartása, az ehhez szükséges állandó jelenlétet igénylő szakfelügyelet valamint a szükséges javításokhoz megfelelő szakemberek biztosítása szolgáltatás formájában.
Orvosi-gáz rendszerek, hálózatok, berendezések átalánydíjas üzemeltetése, karbantartása (TMK), készenlét biztosítása a központokban: garázsépületben 2 db, diagnosztikai tömbben 1 db és új épület 1 db.
Klíma és szellőző rendszerek, hálózatok, berendezések üzemeltetése, tervszerű megelőző karbantartása (TMK) és a helikopter leszálló félstabil habbal oltó készülékének üzemeltetéséhez valamint a klíma és szellőzőrendszerek, hálózatok üzemeltetéséhez ügyeleti szolgálat biztosítása B épület pince és III. emeleti rendszerek, E épület klíma rendszer, előcsarnoki klíma rendszer, A épület klíma rendszer, (fsz, II. emelet, V. emelet, VII. emelet, + tetőventillátorok) és új épület pince, 6. emelet + tetőventillátorok
Villamos és elektrikusi rendszerek, valamint SPRINKLER tűzvédelmi rendszer átalánydíjas üzemeltetése és tervszerű megelőző karbantartása (TMK), valamint ügyeleti és készenléti szolgálat.
épület főelosztó 47 db, szinti elosztó 168 db, transzformátor állomás 3 db (5 db trafo)
Gazdasági tömb, patológia és raktárak szellőzési rendszere
SPRINKLER oltórendszer 1 db
helikopter leszálló félstabil habbal oltó rendszer 1 db
Külön jóváhagyást igénylő, az általány díjas szolgáltatás körébe nem tartozó épületekkel, gépészettel, villamossággal kapcsolatos szakipari javítási feladatok elvégzése évi 30.000 + 20 % órában. A felmerülő munkák kivitelezése minden esetben az ajánlatkérő eseti megrendelése alapján történik.
A megadott mennyiségek 24 hónap időtartamra értendőek.
Részletes leírás az ajánlati dokumentációban.
VI.3)-as pont folytatása itt:
25. Az EKR (https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges.
26. Az EKR üzemeltetését és fenntartását a 27/2017. (XI. 6.) MvM rendelet alapján a NEKSZT Nemzeti Elektronikus Közbeszerzési Szolgáltató és Tanácsadó Kft. végzi (http://nekszt.hu).
27. Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhető: https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve http://nekszt.hu/tamogatas/
28. Ajánlattevő ajánlatát az EKR-ben adhatja be. Az EKR-ben egyrészt a rendszer által automatikusan létrehozott elektronikus űrlapok, másrészt Ajánlatkérő által összeállított nyilatkozatok találhatók. Ez utóbbiak többfélék. Van olyan nyilatkozat, amely az EKR-ben megválaszolandó (igen/nem típusú) és olyan amelynek az iratmintáját az EKR-ből Ajánlattevőnek le kell töltenie, majd kitöltés és aláírást követően pdf. formátumban a rendszerbe vissza kell tölteni (letölthető iratminta). Ezek mellett van olyan dokumentum, amelyet Ajánlattevőnek kell elkészítenie és pdf. formátumban ajánlatához csatolnia az EKR-ben (új dokumentum).
29. Az ajánlatnak az ajánlattételi határidő lejártának időpontjáig kell elektronikusan beérkeznie. A beérkezés időpontjáról az EKR visszaigazolást küld.
30. Az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
31. A Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR a bontás időpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az Ajánlattevők részére elérhetővé teszi.
32. Felelős akkreditált közbeszerzési tanácsadó: Horváthné Kercza Virág Lajstromszám: 00944
33. AK az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglaltakat.
34. Az AT által benyújtandó igazolások és nyilatkozatok felsorolását az AD rögzíti.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
  Minőségi kritérium –
x Költség kritérium – 1 1.Orvosi-gáz rendszerek, hálózatok, berendezések átalánydíjas üzemeltetése, karbantartása (TMK), készenlét biztosítása (nettó Ft/hó)  20
2 2.Klíma és szellőző rendszerek, hálózatok, berendezések üzemeltetése, (TMK) és a helikopter leszálló félstabil habbal oltó készülékének üzemeltetéséhez valamint ... (folytatás lejjebb) 20
3 2-es értékelési szempont folytatása itt: ...a klíma és szellőzőrendszerek, hálózatok üzemeltetéséhez ügyeleti szolgálat biztosítása (nettó Ft/hó) 0
4 3.Villamos és elektrikusi rendszerek, valamint SPRINKLER tűzvédelmi rendszer átalánydíjas üzemeltetése és tervszerű megelőző karbantartása (TMK), valamint ügyeleti és készenléti szolgálat.(nettóFt/hó) 20
5 4.Épületekkel, gépészettel, villamossággal kapcsolatos szakipari rezsióradíjas javítási szolgáltatás nettó Ft/óra 60
  Ár – Súlyszám:
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 24 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok nem
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Rész ajánlattétel lehetősége jelen közbeszerzési eljárásban nem áll fenn a beszerzés tárgyának összetett természetére való tekintettel, mivel a különböző szolgáltatások (klíma, orvosi gázok, villamos szolgáltatások, eseti javítási megrendelések) esetében – amennyiben részenként más-más szolgáltató végezné - a tevékenység végzésénél ... karakterkorlátozás miatt folytatása III.1.3)-as pontban.

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésében meghatározott kizáró okok bármelyike fenn áll.
Ajánlatkérő kizárja az eljárásból azon ajánlattevőt, alvállalkozót, alkalmasság igazolásában közreműködő gazdasági szereplőt, akivel szemben a kizáró okok az eljárás során következnek be.
A Kbt. 64. § (1) alapján a 62. § (1) bekezdés b) és f) pontjában említett kizáró okok kivételével bármely egyéb kizáró ok fennállása ellenére az ajánlattevő, részvételre jelentkező, alvállalkozó vagy alkalmasság igazolásában részt vevő gazdasági szereplő nem zárható ki a közbeszerzési eljárásból, amennyiben a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188.§ (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondta, hogy az érintett gazdasági szereplő az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtását megelőzően olyan intézkedéseket hozott, amelyek a kizáró ok fennállásának ellenére kellőképpen igazolják a megbízhatóságát.
A Kbt. 64. § (2) alapján, ha a Közbeszerzési Hatóság a 188. § (4) bekezdése szerinti – vagy bírósági felülvizsgálata esetén a bíróság a 188. § (5) bekezdése szerinti – jogerős határozata kimondja az adott kizáró ok hatálya alatt álló gazdasági szereplő megbízhatóságát, az ajánlatkérő mérlegelés nélkül köteles azt elfogadni. A jogerős határozatot a gazdasági szereplő az egységes európai közbeszerzési dokumentummal egyidejűleg köteles benyújtani.
Igazolási mód:
Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. Fejezetében (2-4. §) foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá.
Az értékelési szempontokra figyelemmel legkedvezőbbnek tekinthető Ajánlattevőnek és adott esetben további ajánlattevő(k)nek az eljárás eredményéről szóló döntés meghozatalát megelőzően, az Ajánlatkérő felhívása alapján a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet III. Fejezetében (8., 10., és 12.§-16.§) foglaltaknak megfelelően kell részletesen igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban előírt kizáró okok hatálya alá.
Az Ajánlatkérő nem kéri az érintett Ajánlattevő(k)től a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezete szerinti részletes igazolás(oka)t, ha az Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a III. Fejezetben nem említett, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, és a gazdasági szereplő ezek elérhetőségét az egységes európai közbeszerzési dokumentumban megjelölte.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetében meghatározott igazolási módok a Korm. rendelet V. Fejezetnek megfelelőn kiválthatók, ha az érintett gazdasági szereplő minősített ajánlattevői jegyzéken való szerepléssel bizonyítja, hogy megfelel a közbeszerzési eljárásban előírt követelményeknek
Az ajánlattevőnek a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerint ajánlatában nyilatkoznia kell arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe az 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A Kbt.62. § (1) bekezdése a), b), e) h) j) l) n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
AT (valamennyi közös AT) nyilatkozzon az egységes európai közbeszerzései dokumentum formanyomtatványában az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetekről a Kbt. 65. § (7)-(9) bekezdése vonatkozásában.
Az AK a kizáró okok igazolásának ellenőrzését két körben végzi: az első körben az ESPD dokumentum alapján a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1)-(2) bekezdése alapján, második körben a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 8. és 10. § szerint az igazolások és nyilatkozatok benyújtására a Kbt. 69. § (4) bek szerinti bírálat körében kerül.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az AT-nek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. r. II. fejezetében (5. §) és IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az AK által meghatározott alkalmassági követelménynek. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része esetében az ajánlattevő szorítkozhat az alfa szakasz kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie, amennyiben AT megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak. Ellenkező esetben a IV. rész további részei töltendők. AK felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdéseiben és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá arra, hogy az alkalmasság tényleges igazolása vonatkozásában a Kbt. 69. § (4) bekezdése az irányadó.
P.1. A 321/2015. (X. 30.) Korm. Rendelet 1.§, 5.§ (1) bek és 19.§ (1) bek. a) pontja alapján valamennyi – az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 évben vezetett, illetve ebben az időszakban megszűnt - pénzforgalmi számláról, mely tartalmazza, hogy mely pénzintézetnél, mióta vezeti pénzforgalmi számlát, és az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 évben 30 napot meghaladó sorba állítás a pénzforgalmi számlán volt-e.
(A „sorba állítás” kitétel alatt Ajánlatkérő a 2009. évi LXXXV. Törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.)
A Kbt. 69. §. (4)-(7) bekezdésére tekintettel AK felhívja az AT-(ke)t a pénzforgalmi számlát vezető pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat (másolati példányban) benyújtására.
P.2. Az AT-nek nyilatkoznia kell a 321/2015 (X.30.) Korm. r. 1.§, 5.§ (1) bekezdése és 19.§ (1) bek. b) pontja alapján saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év számviteli jogszabályok szerinti beszámolójáról. A Kbt. 69. §. (4)-(7) bekezdésére tekintettel AK felhívja az AT-(ke)t az igazolások benyújtására. Amennyiben a kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető, a beszámoló adatait az AK ellenőrzi, a céginformációs szolgálat honlapján megtalálható beszámoló csatolása nem szükséges, AT-nek elegendő nyilatkoznia beszámoló elérési útvonaláról (URL).
Ha az AT a P.2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát egészségügyi intézmény épületüzemeltetési, karbantartási és javítási szolgáltatásból származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni
Alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (5)-(9) bekezdései, valamint a 321/2015 (X.30.) Korm. Rendelet 19.§-a.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján, ha az ajánlattevő a számviteli jogszabályoknak megfelelő beszámolóval azért nem rendelkezik az ajánlatkérő által előírt teljes időszakban, mert az időszakkezdete után kezdte meg működését, az alkalmasságát a közbeszerzés tárgyából (egészségügyi intézmény épületüzemeltetési, karbantartási és javítási szolgáltatásból) származó árbevételről szóló nyilatkozattal jogosult igazolni. Ebben az esetben az AT működésének ideje alatt a közbeszerzés tárgyából (egészségügyi intézmény épületüzemeltetési, karbantartási és javítási szolgáltatásból) származó általános forgalmi adó nélkül számított – árbevételének összességében el kell érnie vagy meg kell haladnia az AK által a felhívásban meghatározott értéket (nettó 160 millió Ft).
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésében foglaltak alapján amennyiben az AT olyan jogi formában működik, amely tekintetében a beszámoló AK által kért részének benyújtása nem lehetséges, az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az AK által megfelelőnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Karakterkorlátozás miatt folytatás a II.2.9)-ers pontban:
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozat alapján megállapítható, hogy pénzforgalmi, adott esetben már megszűnt számlán az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 2 évben 30 napot meghaladó sorba állítás nem volt;
P.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha saját vagy jogelődje, az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző utolsó három lezárt üzleti év beszámolói szerint a cég üzemi (üzleti) tevékenységének eredménye a vizsgált évek közül legalább kettőben nulla vagy pozitív.
Ha P.2. szerinti irattal azért nem rendelkezik az előírt teljes időszakban, mert az időszak kezdete után kezdte meg működését, ajánlatkérő az ajánlattevő alkalmasságát akkor állapítja meg, ha működésének ideje alatt egészségügyi intézmény épületüzemeltetési, karbantartási és javítási szolgáltatásból származó – általános forgalmi adó nélkül számított – árbevétele eléri vagy meghaladja a 160 millió Ft-ot.
III.1.2) pont folytatása itt:
Az ajánlattevő kiegészítő tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogiformában működik, amely tekintetében a beszámoló benyújtása nem lehetséges, és tájékoztatást kérni az előírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkérő által elfogadott módjáról.
A P.1., és P2. pontokban meghatározott alkalmassági követelmények esetében elegendő, ha az adott feltételnek közös ajánlattevők egyike megfelel.
A P.1., és P2. pontok alkalmassági feltételeknek való megfelelés tekintetében a Kbt. 65. § (7)-(8) bekezdései valamint a 321/2015. (X. 30.) Korm. r. 19. §-a az irányadó.
A közös ajánlattevők a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdése c) pont szerinti árbevétel esetén felelhetnek meg együttesen, a többi, 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a), b) és d) pont szerinti gazdasági alkalmasság esetén elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy megfelel.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevőnek az ajánlatában a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdésének megfelelően, a Korm. rendelet II. fejezetében (5. §) és IV. fejezetében foglaltaknak megfelelően az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelménynek. Az egységes európai közbeszerzési dokumentum IV. része esetében az ajánlattevő szorítkozhat az  szakasz kitöltésére anélkül, hogy a IV. rész bármely további szakaszát ki kellene töltenie, amennyiben ajánlattevő megfelel az előírt kiválasztási szempontoknak. Ellenkező esetben a IV. rész további részei töltendők. Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdéseiben és a 24. § (1) bekezdésében foglaltakra, továbbá arra, hogy az
alkalmasság tényleges igazolása vonatkozásában a Kbt. 69. § (4) bekezdése az irányadó.
M.1. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdése, 21. § (3) bekezdés a) pontja, 21. § (3a) bekezdés a) pontja és 21/A. § alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban teljesített, épületüzemeltetési, karbantartási és javítási szolgáltatásainak ismertetése, a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 22. § (1)-(2) és (5) bekezdésének megfelelő módon. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolás benyújtására.
A nyilatkozatban és az igazolásban fel kell tüntetni
A szolgáltatás ismertetésének az alábbiakat kell tartalmaznia:
a szerződés tárgyát ( intézmény épületüzemeltetés, karbantartás és javítási szolgáltatás); a referenciával érintett épület alapterületének méretét; a teljesítés idejét (kezdési és befejezési határidő év, hó, nap bontásban) és helyét, a szerződést kötő másik fél, valamint a részéről információt nyújtó személy nevét és telefonszámát vagy e-mail címét; nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Amennyiben a teljesítést közös ajánlattevőként végezte, a nyilatkozatban és az igazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen százalékos arányban vett részt, melyek voltak azok a feladatok, amelyeket elvégzett. A referencia igazolás egy vagy kettő szerződéssel is teljesíthető.
A 321/2015. (XII.23.) Korm. rendelet 22. § (1)-(2) és (5) bekezdés szerinti igazolások egyszerű másolati példányban is benyújthatók. A legjelentősebb szolgáltatásoknak elegendő az alkalmassági követelményeknek való megfelelés mértékéig ismertetni és igazolni. Amennyiben a bemutatni kívánt szerződés az egészségügyi intézmény épületüzemeltetésén, karbantartásán és javításán kívül egyéb feladatokat is magában foglal, Ajánlatkérő kizárólag az egészségügyi intézmény épületüzemeltetés, karbantartás és javítás szerinti szerződéses értékét veszi figyelembe az ajánlattevő alkalmasságának megállapítása során.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, a referenciaigazolásban szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. A referenciákat olyan részletességgel kell bemutatni, melyből megállapítható legyen az alkalmassági feltételeknek történő megfelelés.
Az ajánlatkérő az M.1. alkalmassági feltétel esetében alkalmazza a Kbt. 65. § (10) bekezdésében foglaltakat, amely az alábbiakat tartalmazza: „Építési beruházásra vagy szolgáltatásnyújtásra irányuló szerződés, valamint árubeszerzésre irányuló szerződéssel kapcsolatos beállítási vagy üzembe helyezési művelet esetén az ajánlatkérő előírhatja, hogy bizonyos alapvető fontosságú feladatokat maga az ajánlattevő vagy – közös ajánlattétel esetén – a közös ajánlattevők egyike végezzen el. Ebben az esetben az e feladatokra vonatkozó, a (9) bekezdés szerinti alkalmassági feltételek igazolásához a (7) bekezdéstől eltérően nem támaszkodhat az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező más szervezet kapacitására, és a teljesítés során e feladatokat nem végezheti alvállalkozó”
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1. Alkalmas az ajánlattevő, ha az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 36 hónapban egészségügyi intézménytől származó, egészségügyi intézmény épületüzemeltetési, karbantartási és javítási szolgáltatásra vonatkozó legalább 75.000 m2 nettó alapterületű intézményben végzett épületüzemeltetési és/vagy karbantartási referenciával rendelkezik.
M.2. Alkalmas az ajánlattevő, ha rendelkezik legalább az alábbi szakemberekkel:
2 fő villanyszerelő;
2 fő vízvezeték és csőhálózat szerelő;
1 fő épületasztalos;
2 fő épületburkoló
2 fő kőműves;
2 fő festő
2 fő padlóburkoló
1 fő kárpitos
2 fő klíma karbantartó
2 fő félstabil habbal oltó szakember
A teljesítéshez szükséges szakemberek száma miatt egy szakember csak egy feladatra jelölhető meg.
III.1.3)-as pont folytatása itt:
M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. §, 5. § (1) bekezdése és a 21. § (3) bekezdés b) pontja alapján azon szakemberek ismertetése (megnevezése, végzettsége, képzettsége ismertetése) – annak megjelölésével, hogy melyik alkalmassági szempontot kívánja a szakemberrel igazolni – akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdésére tekintettel Ajánlatkérő felhívja ajánlattevő(ke)t az igazolás benyújtására (rendelkezésre állási nyilatkozattal) aláírt szakmai önéletrajzuk, végzettséget igazoló bizonyítvány másolatuk benyújtására.
A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az M1 és M2 alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
II.2.14)-es pont folytatása itt:
... és az ügyeleteknél a dolgozói létszám többszörösét kellene biztosítani, mely megnöveli a beszerzés értékét. A tevékenységek folyamatos jellege és az egyes feladatok egymással összefüggő, egymást feltételező, szorosan kapcsolódó volta miatt, nem elfogadható, hogy ne egy szervezet illetve közös ajánlattevő üzemeltesse a rendszereket.
III.2.2. folytatása itt:
Késedelmi kötbér
Az Ajánlattevő köteles a szerződésben rögzített határidővel kapcsolatos késedelem esetén kötbért fizetni. Ajánlattevő által fizetendő késelemi kötbér mértéke minden késedelmes naptári nap után 100.000,- Ft, legfeljebb azonban 5.000.000,-Ft. A hibás teljesítési kötbér a szavatossági vagy jótállási kötelezettség teljesítésére nyitva álló határidő eredménytelen elteltekor esedékes.
Az Ajánlattevő hibás teljesítése esetén kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a hibával érintett munkarész vállalkozói nettó díjának 30 %-a.
Az Ajánlattevő köteles olyan okból, amelyért felelős - a meghiúsulása vagy nem teljesítése esetére - meghiúsulási kötbért fizetni. A meghiúsulási kötbér mértéke 30.000.000,-Ft, azaz Harmincmillió forint.
A szerződést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.
Az ajánlattétel, a kifizetések és az elszámolás pénzneme a forint. A finanszírozásra vonatkozó részletes rendelkezéseket a szerződés tervezet tartalmazza.
Tekintettel arra, hogy a beszerzés tárgya központosított - országos, regionális -, illetve fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárásba is bevonásra kerülhet, ezért Megrendelő a következő bontó feltételt köti ki:
AK szerződéses kötelezettséget kizárólag a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:116. § (2) bekezdése szerinti, arra vonatkozó bontó feltétellel vállal, hogy amennyiben a beszerzés tárgyára vonatkozóan a központosított közbeszerzési rendszerben, összevont közbeszerzési eljárásban, vagy a fenntartó által, vagy a fenntartó megbízásából indított közös közbeszerzési eljárás keretében, keretmegállapodás vagy szerződés kerül megkötésre, a központosított, közös vagy összevont közbeszerzés rendszerében kell a beszerzést megvalósítania. Felek rögzítik, hogy ebből AK-nak semmilyen hátrányos következménye nem származhat.
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
Az igazolt teljesítés ellenértékének kifizetése havonta a teljesítésigazolást követően benyújtott számla alapján, banki átutalással történik. A kifizetésére a számla kézhezvételét követően a Ptk. 6:130 §. (1)-(2) bekezdés és a Kbt- 135. § (1), és (5)-(6) bekezdés rendelkezései szerint átutalással kerül sor.
Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:
Az AT az üzemeltetési, karbantartási, és javítási feladatok ellátásnak szakszerűségéért és minőségéért 12 havi jótállást vállal.
Az AK az alábbi szankciókat érvényesítheti az ATvel szemben:
- súlyos szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondás
- kötbér a Ptk. 6:186 § alapján, figyelemmel a Ptk. 6:187 §.-ra is.
- kártérítés érvényesítése.
Kötbér abban az esetben érvényesíthető, ha az AT olyan okból, amelyből felelős megszegi a szerződést.
További információk karakterkorlátozás miatt a III.1.3)-as pontban.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik nem
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: 2019/03/05 (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/01/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Az ajánlatok felbontása elektronikusan történik az EKR-ben.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm. rendelet (továbbiakban: e-Kr.) 15. §-a tartalmazza.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. Ajánlatkérő az eljárásban a hiánypótlási lehetőséget a Kbt. 71. §. foglaltaknak megfelelően biztosítja. Ajánlatkérő a Kbt. 71. § (6) bekezdésében meghatározott rendelkezésre tekintettel tájékoztatja ajánlattevőket, hogy abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkérő újabb hiánypótlást nem rendel el.
2. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatos összes költség az ajánlattevőt terheli.
3. Ajánlatkérő az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet szabályai szerint.
4. Kiegészítő tájékoztatás kérésére a Kbt. 56. §-a szerint van lehetőség, az EKR rendszeren belül.
5. Közös ajánlattétel esetén az ajánlattételnek meg kell felelnie a Kbt. 35. §-ában foglalt feltételeknek, különös figyelemmel a (2)-(3) bekezdésre. Közös ajánlattevőknek az ajánlatukban csatolniuk kell az együttműködési megállapodásukat, melyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésbe előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében. Az ajánlatkérő nem teszi lehetővé a közös ajánlatot tevő nyertesek által gazdasági társaság létrehozását a teljesítéshez
6. Az ajánlati felhívás III.2.2. (P.1, P.2.) és a III.2.3. (M.1, M.2,.) szerinti feltételek és ezek előírt igazolási módja a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvételét képező minősítési szempontokhoz képest szigorúbban határozza meg.
7. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdésében foglaltak szerint. A Kbt. 66. § (2) bekezdés szerinti nyilatkozatot eredeti aláírt példányát szükséges benyújtani.
8. Az Ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. 66. (6) bekezdése szerint meg kell jelölnie azt a részt, melyhez alvállalkozót kíván igénybe venni. Ajánlattevőnek (közös ajánlattevőnek) az ajánlatában nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja vonatkozásában. A nyilatkozatokat nemleges tartalom esetén is kifejezetten meg kell tenni, és az ajánlathoz csatolni. Felhívjuk az Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 138. § (1) bekezdésében írtakra.
Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattevő vagy részvételre jelentkező a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ában foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkérőt az ajánlattevő teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. Erre tekintettel a kezességet vállaló köteles az ajánlatban megadni székhelyét (postacímét), telefonszámát, faxszámát, e-mail címét.
9. Az ajánlattevő a Kbt. 44. § (1) bekezdésében foglaltak értelmében az ajánlatában elkülönített módon elhelyezett, üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. AT-nek az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészítenie, hogy azok ne tartalmazzanak a Kbt. 44. § (2)–(3) bekezdése szerinti elemeket, valamint az üzleti titoknak minősített információkat az ajánlatban elkülönített módon kell elhelyezni. Az ajánlattevő az elkülönített irathoz indokolást köteles csatolni, amelyben részletesen alátámasztja, hogy az adott információ vagy adat nyilvánosságra hozatala miért és milyen módon okozna számára aránytalan sérelmet.
10. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar. Az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az ajánlat magyar nyelven kívül más nyelven nem nyújtható be. Minden idegen nyelven kiállított dokumentum/igazolás mellé csatolni kell azok felelős egyszerű magyar nyelvű fordítását is a Kbt. 47. §. (2) bekezdése szerint. Ebben az esetben ATnek nyilatkoznia kell büntetőjogi felelőssége tudatában, hogy az idegen nyelvű irat a fordítással mindenben megegyezik.
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. §-a szerint.
11. Az ajánlathoz csatolni kell az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját.
12. Amennyiben az AT tekintetében cégbíróság előtt változásbejegyzési eljárás van folyamatban, abban az esetben a Rendelet 13.§-a alapján az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást, vagy elektronikus ügyintézés esetén az eljáró ügyvéd által ellenjegyzett példányát. Amennyiben nincs folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás, a benyújtott ajánlatba csatolni kell az AT erre vonatkozó nemleges nyilatkozatát.
13. AT-nek a Kbt. 66-67. §-a szerint, az ajánlati felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell ajánlatát elkészítenie és benyújtania.
14. Ajánlatkérő helyszíni bejárást tart, melynek ideje: 2018. 11. 27. (Találkozás: Petz Aladár Megyei Oktató Kórház Műszaki Osztály: 10:00 órakor. A helyszíni bejárás nem konzultációs jellegű.
15. Jelen AF-ban nem, vagy nem kimerítően szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, Kbt. továbbá az ajánlati felhívás, az ajánlati dokumentáció feltételei az irányadók.
16. AT az alábbi elérhetőségeken tájékozódhat a Kbt. 73. § (4) bekezdése szerinti követelményekről:
Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV): http://www.nav.gov.hu
Vidékfejlesztési Minisztérium (VM): http://www.vm.gov.hu és www.kvvm.hu
Pénzügyninisztérium: http://www.ngm.gov.hu
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal (MBFH): http://www.mbfh.hu
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat (ÁNTSZ): http://www.antsz.hu
Országos Munkavédelmi és Munkaügyi Főfelügyelőség (OMMF): http://www.ommf.gov.hu
AK székhelye szerinti önkormányzat honlapja: www.gyor.hu
17. Nyertes AT-ként szerződő félnek a szerződés hatályba lépésének napjától rendelkeznie kell érvényes MSZ EN ISO 9001:2009 (EN ISO 9001:2008) vagy azzal egyenértékű felújítás, karbantartás a magasépítés és az épületgépészet területére vonatkozó tanúsítvánnyal vagy az azzal egyenértékű minőségbiztosítási intézkedések egyéb bizonyítékaival.
18. Nyertes AT-ként szerződő fél legkésőbb a szerződéskötés időpontjára köteles felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy a meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni egy Magyarországon bejegyzett biztosítótársaságnál minimum 50 millió/Ft/év és káreseményenként 10 millió/Ft tartalmú biztosításra.
19. Amennyiben az AF és a KD között ellentmondás van, úgy az AK az ajánlati felhívást tekinti irányadónak.
20.A Kbt. 66. § (5) bek. szerinti felolvasólapot kell felcsatolni az EKR-ben.
21. AK az eljárás EKR-ben való lebonyolítását írja elő, az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. r. szabályai szerint.
22.Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb előírásokat az e-Kr. 10-13. §-ai vonatkoznak.
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/14 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák