Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/212
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.02.
Iktatószám:19964/2020
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Teljesítés helye:1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2020.11.13.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Budapest I. kerület Budavári Önkormányzat
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_48480080
Postai cím: Kapisztrán Tér 1.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1014
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Varga Dóra Katalin
Telefon: +36 709349022
E-mail: drvarga@vddr.hu
Fax: +36 14583082
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.budavar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.budavar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001067422020/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001067422020/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
"Batthyány tér felszíni átalakításának tervezése"
Hivatkozási szám: EKR001067422020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Batthyány tér felszíni átalakításának tervezése
Feladat a Batthyány tér felszíni átalakítása koncepció tervinek, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítése, az összes szükséges hozzájárulás és engedély beszerzésével, amelyet a Budapest Főváros által kiírt TÉRKÖZ_2016 pályázaton nyertes pályázati dokumentáció tanulmányterv anyaga alapján kell elkészíteni, és amelynek megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal.
A tervezési terület az aluljáró, a metró- és a HÉV állomások területére nem terjed ki.
A tervezési terület nagysága 10.000 m2
További feladat még a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében és bírálatában való részvétel, továbbá a kivitelezés során tervezői művezetési feladatok ellátása (maximum 20 mérnöknap az összes szakágra összesen).
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
  Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók   valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
x Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i): Ajánlatkérő a részajánlat tétel lehetőségét nem biztosítja. Az elvégzendő tervezési feladat olyan komplex egység, amelynek műszaki tartalma nem tartalmaz olyan részfeladatokat, amelyet a többitől elválaszthatóan, önálló egységként lehetne kezelni. A feladatvégzés olyan, egymásra épülő komponensekből tevődik össze, amelyek egymással olyan szorosan összefüggenek, amely nem teszi lehetővé bármely feladatra vonatkozó részajánlattétel lehetőségének biztosítását.
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Batthyány tér felszíni átalakításának tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1014 Budapest, Kapisztrán tér 1.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Batthyány tér felszíni átalakításának tervezése
Feladat a Batthyány tér felszíni átalakítás tervezése: legalább 3 változatban készített vázlatterv kidolgozása és lakossági fórumon való bemutatása, egy végleges koncepció terv, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációinak elkészítése az összes szükséges hozzájárulás és engedély beszerzésével. A terveket Budapest Főváros által kiírt TÉRKÖZ_2016 pályázaton nyertes pályázati dokumentáció tanulmányterv anyaga alapján kell elkészíteni, melynek megvalósítására Budapest Főváros Önkormányzata együttműködési megállapodást kötött Budapest I. kerület Budavári Önkormányzattal.
A tervezési terület az aluljáró, a metró- és a HÉV állomások területére nem terjed ki.
A tervezési terület nagysága 10.000 m2
További feladat még a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás előkészítésében és bírálatában való részvétel, továbbá a kivitelezés során tervezői művezetési feladatok ellátása (maximum 20 mérnöknap az összes szakágra összesen).
A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentumok részét képező műszaki leírás tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 60 hónap) 15
2 M2.2. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 60 hónap) 15
3 M2.3. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 60 hónap) 10
4 M2.4. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 60 hónap) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 185
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ
II.2.5) Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Pontszám: 0-10
Értékelési szempont - Súlyszám - Értékelési módszer:
1. Összesített nettó ajánlati ár (HUF) – 50 – Fordított arányosítás (A KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.)
2. M2.1. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 60 hónap) – 15 – arányosítás [ME útmutatója Kbt. 77.§ (1)]
3. M2.2. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 60 hónap) – 15 – arányosítás [ME útmutatója Kbt. 77.§ (1)]
4. M2.3. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 60 hónap) – 10 – arányosítás [ME útmutatója Kbt. 77.§ (1)]
5. M2.4. pont szerinti alkalmassági követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli szakmai többlettapasztalata (hónap) (Kbt. 77. § (1) bek. alapján min 0 hónap, maximum 60 hónap) – 10 – arányosítás [ME útmutatója Kbt. 77.§ (1)]
A II.2.7) pontban a szerződés időtartamaként feltüntetett 185 nap alatt ajánlatkérő a következőket érti:
Teljesítési szakaszok:
- Minimum 3 db vázlatterv (koncepcióterv) elkészítésének és átadásának határideje: a szerződés hatályba lépésétől számított 45 nap
- Lakossági fórum utáni végleges vázlatterv (koncepcióterv) elkészítésének és átadásának határideje: Megrendelő (lakossági fórum utáni) írásos elrendelésétől számított 10 nap
- Engedélyezési tervdokumentáció elkészítésének, árazott és árazatlan költségvetés elkészítésének határideje: lakossági fórum utáni végleges vázlatterv megrendelői elfogadásától számított 30 nap
- a megvalósításhoz szükséges hozzájárulások, hatósági engedélyek beszerzés, az engedélyezési eljárás során a tervezést érintő hiánypótlások teljesítése, az engedélyezési terv megrendelői jóváhagyásától számított 90 nap
- Kiviteli tervdokumentáció elkészítésének és Megrendelő részére ellenőrzésre történő átadásának határideje: az engedélyek megadásától számított 10 nap
Közreműködés a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás lebonyolításában:
Teljesítési határidő: az ajánlattevői kérdések e-mailben történő megküldésétől számított 2 munkanap
Tervezői művezetési feladatok:
Teljesítési határidő: megrendelő írásos elrendelésétől számított 3 munkanap
II.2.3. A tervezői művezetés helye: a kivitelezés helyszíne (1011 Budapest, Batthyány tér)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki Kbt. 62. § (1) bekezdés g)-k), m) és q) pontja szerinti kizáró ok hatálya alatt áll.
A Kbt. 74. § (1) bekezdése alapján az eljárásból ki kell zárni azt az ajánlattevőt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetet, aki a fentiekben előírt kizáró okok hatálya alá tartozik, vagy akinek részéről a kizáró okok bármelyike az eljárás során következett be.
Öntisztázás: Kbt. 64. §
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okokat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 17. § (1) - (2) bekezdései szerint kell igazolni.
Az alvállalkozó és adott esetben az alkalmasság igazolásában résztvevő más szervezet vonatkozásában az ajánlattevő nyilatkozatot nyújt be arról, hogy az érintett gazdasági szereplők vonatkozásában nem állnak fenn az eljárásban előírt kizáró okok. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 13. § alapján folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattevő az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői vagy mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében, a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy nem rendelkezik a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
Az alkalmassági követelmény igazolása érdekében be kell nyújtani az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése alapján. Irányadó a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő nem ír elő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása:
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján Ajánlatkérő előírja, hogy Ajánlattevők az alkalmassági követelmények tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat az ajánlatukban nyújtsák be.
A fentiekre tekintettel Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasságát az alábbi dokumentumok benyújtásával tartozik igazolni:
M.1. Ajánlattevőnek csatolnia kell a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 72 hónapban teljesített, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett, az alkalmasság minimumkövetelményei rovat M.1 pontjában előírt követelményeknek megfelelő, legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését.
Az ismertetésnek (ismertetéseknek) tartalmaznia kell legalább
- a szerződést kötő másik fél megnevezését, címét
- a szolgáltatás tárgyát
- a szolgáltatás mennyiségét (olyan részletezettséggel, amelyből az alkalmassági követelménynek való megfelelés megállapítható)
- a teljesítés idejét (kezdő és befejező időpont év/hónap/nap bontásban) valamint
nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e.
Amennyiben az alkalmasságot igazolni kívánó a teljesítést konzorciumban végezte, az ismertetésben szerepelnie kell, hogy a teljesítésben milyen arányban (százalékban) vett részt. Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatás megrendelésére vonatkozó referencia igazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referencia igazolást vagy nyilatkozatot bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. A fentiekre tekintettel ajánlattevő nyilatkozni köteles:
- arról, hogy a referencia igazolás vagy nyilatkozat nem állítható ki az egyes ajánlattevők által végzett munkák elkülönítésével, továbbá
- az igazolást benyújtó által végzett teljesítés arányáról.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § alapján az ajánlatkérő a teljesítés igazolásaként köteles elfogadni annak igazolását is, ha a referencia követelményben foglalt eredmény vagy tevékenység a szerződés részteljesítéseként valósult meg. A 22. § (4) bekezdése szerint ebben az esetben a teljesítés ideje alatt a részteljesítés idejét kell érteni, az adatokat a részteljesítés vonatkozásában olyan módon kell megadni, hogy abban a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgya is szerepel.

M.2. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21.§ (3) bekezdés b) pontja alapján Ajánlattevő ismertesse azoknak a szakembereknek a nevét, végzettségét/képzettségét, gyakorlatát - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos számának megjelölésével együtt -, akiket Ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
Az előírt végzettség a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum egyszerű másolatban történő benyújtásával (amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a végzettséget/képzettséget igazoló dokumentum benyújtása nem szükséges), a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó, amelyben nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerződés teljesítése során rendelkezésre fognak állni.
Az önéletrajznak az egyes szakmai tapasztalatok időtartamát év/hónap pontossággal kell tartalmaznia. Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele a szakember szakmai tapasztalatába.
Amennyiben a bemutatott szakember érvényes jogosultsága szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy az előírt „Képzettség/végzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelést - a névjegyzékbe vétel ténye által - ajánlatkérő ellenőrzi a nyilvántartásban.
Amennyiben a bemutatott szakember nem szerepel a nyilvántartásban, vagy az nem ellenőrizhető a nyilvántartáson keresztül, de a vonatkozó érvényes jogosultsággal bír, a „Képzettség/végzettség és szakmai gyakorlati idő” feltételnek való megfelelés igazolásához a jogosultságot igazoló dokumentum egyszerű másolata nyújtandó be.
Az alkalmasság igazolása tekintetében irányadóak a Kbt. 65. § (6)-(7) és (9)-(12) bekezdései, a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése, valamint IV. fejezetének vonatkozó rendelkezései.
A szakemberek - azok végzettségére, képzettségére - rendelkezésre állására vonatkozó követelmény, valamint a releváns szakmai tapasztalatot igazoló referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, , amely – az ajánlattevő saját kapacitásával együtt – biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A 65. § (7) bekezdés szerinti kötelezettségvállalásnak a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítését igazoló más szervezet tekintetében azt kell alátámasztania, hogy ez a szervezet ténylegesen részt vesz a szerződés teljesítésében, az ajánlatkérő a szerződés teljesítése során ellenőrzi, hogy a teljesítésbe történő bevonás mértéke e bekezdésekben foglaltaknak megfelel.
A minősített ajánlattevők jegyzékéhez képest szigorúbb: M.1-M.2
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M.1.: Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az ajánlati felhívás feladásától visszafelé számított 6 évben (72 hónap) befejezett, de legfeljebb 9 éven belül (108 hónap) megkezdett, a közbeszerzés tárgya szerinti (műemléki környezetben és/vagy világörökségi területen található tér felszíni tervezése és/vagy átalakításának tervezése), a szerződésnek és az előírásoknak megfelelően teljesített, legalább 7000 m2 alapterületű, műemléki környezetben és/vagy világörökségi területen található tér felszíni tervezésére vagy átalakításának tervezésére vonatkozó referenciával.
Az előírt referenciakövetelménynek való megfelelés legfeljebb 2 db referenciával teljesíthető!
Ajánlatkérő műemléki környezet alatt a következőt érti:
A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 32/B. § (4) bekezdése alapján a kulturális örökség védelmével kapcsolatos szabályokról szóló 68/2018. (IV. 9.) Korm. rendelet 20. §-ában foglaltak:
„20. § (1) A nyilvántartott műemléki érték műemlékké nyilvánításakor műemléki környezetnek minősülnek
a) a - (3) bekezdés szerinti kivétellel - műemlékkel vagy műemléki jelentőségű területtel közvetlenül határos telkek, a kapcsolódó közterületszakaszok és a közterületszakaszokkal határos ingatlanok, amelyek a Kötv. 71. § (1) bekezdés d) pontja szerinti központi, közhiteles nyilvántartásban (a továbbiakban: nyilvántartás) szerepelnek, vagy
b) a védettségről szóló döntésben ettől eltérően kijelölt ingatlanok.
(2) A nyilvántartott műemléki érték műemlékké nyilvánításakor műemléki környezetnek jelölhető ki
a) a nyilvántartott műemléki érték telkéhez kapcsolódó, azzal közvetlenül határos telek, továbbá
b) az a) pontban meghatározott telkek által kijelölt közterületszakasz és az ehhez kapcsolódó telkek vagy telekrészek, különösen
ba) amelyen az esetleges építési vagy más tevékenységek a műemlékké nyilvánítandó nyilvántartott műemléki érték állagát közvetlenül befolyásolhatják, vagy
bb) amelyen a műemlékké nyilvánítandó nyilvántartott műemléki érték megjelenését, értékeinek érvényesülését közvetlenül befolyásoló építmény áll vagy építhető.
(3) A (2) bekezdés szerinti kijelölés hiányában műemléki környezet nem jön létre.”

M.2.: Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik az alábbi követelményeknek megfelelő, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M2.1.
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti K tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M2.2.
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-K tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M2.3.
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti VZ tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
M2.4.
legalább 1 fő olyan szakemberrel, aki a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti EN-VI tervező jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és szakmai gyakorlati idővel rendelkezik.
Ajánlatkérő a fenti végzettségekkel/képzettségekkel egyenértékű végzettséget/képzettséget elfogad. Az egyenértékűség bizonyítása az Ajánlattevő feladata!
Az egyes szakemberek között az átfedés az alábbiak szerint megengedett: ugyanaz a szakember legfeljebb 2 pozícióra jelölhető.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy a megjelölt szakembereknek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti névjegyzékbe vétellel kell rendelkezniük a szerződéskötés időpontjáig!
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Kötbérek: Ptk. 6:186. § (1) bek.
Késedelmi kötbér: alapja: teljes – tervezői művezetés nélküli – nettó vállalkozói díj, mértéke 1%/nap, maximális mértéke 15 napi tétel
Tervezői művezetés: Nyertes ajánlattevő ajánlatában 20 mérnöknapra vetített díjának 1%-a/óra, maximum 15 órányi tétel.
Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozói díj 30%-a.
Biztosíték:
Teljesítési biztosíték: a teljes – tervezői művezetés nélküli – nettó vállalkozói díj 5%-a
Irányadó a Ptk. 6:155. §
A szerződés teljesítésével kapcsolatos részletes feltételeket, a fizetési és kötbérfeltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Ajánlatkérő előleget nem fizet.
A számlák kiegyenlítése átutalással, a benyújtott számlák ellenében, magyar forintban (HUF) történik a Ptk. (2013. évi V. törvény) 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt előírások szerint.
Ajánlattevő az az alábbiak szerint jogosult számla benyújtására:
1. részszámla: a lakossági fórum utáni végleges vázlatterv megrendelői jóváhagyását követően. (Teljes tervezési váll. díj 25%-a)
2. részszámla: az engedélyezési tervdokumentáció és költségvetések (árazott és árazatlan) megrendelői jóváhagyását követően. (Teljes tervezési váll. díj 20%-a)
3. részszámla: hozzájárulások és engedélyek kézhezvételét követően (Teljes tervezési váll. díj 25%-a)
4. részszámla: a kiviteli tervdokumentáció megrendelői jóváhagyását követően. (Teljes tervezési váll. díj 30%-a).
Késedelmes fizetés esetén Ajánlatkérő a Ptk. 6:155. § szerinti mértékű, és a késedelem időtartamához igazodó késedelmi kamatot fizet.
A Kbt. 135. § (1) és (5)-(6) bekezdésében, valamint a 136. §-ban meghatározott feltételek a szerződésnek akkor is részei, ha a felek ezekről nem, vagy ezektől eltérően állapodtak meg. Az ajánlattétel, a szerződés és számlázás, valamint a kifizetés devizaneme a magyar forint (HUF).
Tervezői művezetés:
Egy mérnöknap (munkanap) alatt 4 és 8 óra időtartam közötti tényleges munkavégzést értenek a felek, melynek idejébe a megvalósítás helyszínére történő oda-, és elutazás nem számít bele.
A tervezői művezetés elszámolásakor a 4 órát meg nem haladó munkavégzés fél mérnöknapként, a 4 órát meghaladó munkavégzés 1 mérnöknapként kerül elszámolásra.
A beruházás sikeres műszaki átadás-átvételét követően kerül elszámolásra a kivitelezés során megtartott helyszíni kooperációk jelenléti íve(i) alapján, a ténylegesen lehívott napok számának megfelelően, nyertes ajánlattevő ajánlatában 20 mérnökmunkanapra vetített díjának alapul vételével.
Ajánlatkérő a félreértések elkerülése végett egyértelműen rögzíteni kívánja, hogy a tervezői művezetés tételes elszámolás alapján kerül kifizetésre!
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a nyertes ajánlattevő(k) részére nem teszi lehetővé (kizárja) gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
x A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás: Tervezői jogosultság szükséges az alábbi jogszabály szerint: 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet az építésügyi és az építésüggyel összefüggő szakmagyakorlási tevékenységekről
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
Folytatás VI.3.9) További információk rovat:
20. Valamennyi határidő közép-európai (CET) idő szerint értendő
21. AT köteles megfelelni a körny.véd., szoc. és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a Kbt. 4. mellékletben felsorolt körny.véd., szoc. és munkajogi rendelkezések írnak elő.
AK az AD-ban tájékoztatásként megjelölte azoknak a szervezeteknek (hatóságoknak) a nevét és címét (elérhetőségét), amelyektől AT megfelelő tájékozódást kaphat. (Kbt. 73. § (4)-(5) bek.)
22. Ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81.§ (5) bekezdésben foglaltakat.
23. Az EKR használatával kapcsolatban bővebb információ a rendszerbe belépve, a https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas oldalon, valamint az üzemeltető elérhetőségein érhető el, AK a rendszer működésével, használatával kapcsolatban nem nyújt tájékoztatást.
24. A felek közötti jogviszony a tervezői művezetési feladatok jellege miatt a kivitelezésre irányuló közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött kivitelezési szerződés teljesítési véghatáridejéig áll fenn (maximum 20 mérnöknap időtartamban az összes szakágra összesen).
25. További információk részletesen az ajánlati dokumentációban (AD)
26. A Kbt. 71. § (6) bekezdése szerint Ajánlatkérő lehetővé teszi újabb hiánypótlás kibocsátását arra vonatkozóan, ha a hiánypótlással az Ajánlattevő az ajánlatban korábban nem szereplő gazdasági szereplőt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplőre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás.

VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében:
A Kbt. 77. § (1) bekezdés utolsó mondata alapján „Az ajánlatkérő bármely szempont tekintetében jogosult meghatározni olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet”.
Ajánlatkérő felhívja az ajánlattevők figyelmét, hogy Ajánlatkérő az Összesített nettó ajánlati ár (HUF) vonatkozásában meghatározott olyan elvárást, amelynél kedvezőtlenebb az adott ajánlati elem nem lehet, különben az Ajánlatkérő az ajánlatot a Kbt. 73. § (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelenné nyilvánítja:
Összesített nettó ajánlati ár (nettó HUF): 55.000.000, - Ft

VI.3.2) Az ajánlati biztosíték:
A biztosíték az ajánlattevő választása szerint teljesíthető az előírt pénzösszegnek az ajánlatkérő 12010154-00379598-00100000 fizetési számlájára történő befizetésével, pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizető kezesség biztosításával, vagy biztosítási szerződés alapján kiállított – készfizető kezességvállalást tartalmazó – kötelezvénnyel.
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2020/11/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 14:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2020/11/13 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 16:00 (óó:pp) Hely: https://ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (3) bekezdésében meghatározottaknak megfelelően a bontási eljárásról az ajánlattevők értesítést kapnak. A bontás a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet meghatározásai alapján kerül végrehajtásra. Az ajánlatok bontásával kapcsolatban irányadó a Kbt. 68. § (1)-(4) és (6) bekezdése.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
x Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke: 1000000
A befizetés helye: Raiffeisen Bank
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma: 12010154-00379598-00100000
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: A Kbt. 54. § (1) bek. alapján az ajánlati biztosítékot legkésőbb az ajánlati kötöttség beálltáig (ajánlattételi határidő) kell rendelkezésre bocsátani. Az ajánlati biztosítéknak az ajánlati kötöttség lejáratáig kell rendelkezésre állnia.
Az ajánlati biztosítékkal kapcsolatban irányadó a Kbt. 35. § (5) bek., 73. § (6) bek. b) pont.
Az ajánlati biztosíték rendelkezésre bocsátását az ajánlattevőnek igazolnia kell az ajánlatban (Kbt. 54. § (1) bek.)., pl. átutalási igazolással, pénzügyi intézmény által kiállított bankgarancia nyilatkozattal stb. Ajánlatkérő az ajánlati biztosíték igazolásával kapcsolatban a Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján előírja, hogy a követelés érvényesítésének alapjául szolgáló garanciavállaló/kezességvállalásról szóló nyilatkozat/dokumentum elektronikus okiratként feleljen meg a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erejű magánokirat követelményeinek!
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
  Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: (éééé/hh/nn) és helye:
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
Rész száma: Érték ÁFA nélkül: 55000000 Pénznem: HUF
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-10
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
1. részszempont: fordított arányosítás (A KH útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról KÉ 2020. évi 60. szám; 2020. március 25.), 2-5. részszempont: arányosítás [ME útmutatója Kbt. 77.§ (1)]
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
x Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1. A minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékébe történő felvétel feltételét képező szempontokhoz képest szigorúbbak: M.1-M.2
2. Ajánlatnak felolvasólapot kell tartalmaznia, amelyen fel kell tüntetni az Ajánlattevő nevét, címét, azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek értékelésre kerülnek. (Űrlap, használata kötelező)
3. Az eljárás során, a Kbt.-ben vagy végrehajtási rendeletében szabályozott írásbeli kommunikáció elektronikus úton, az EKR-ben történik. Az AD az EKR rendszerben érhető el.
4. Csatolni kell:
- Azon cégjegyzésre jogosult személy(ek) hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját (2006. évi V. törvény 9. § (1) bekezdés), akik az eljárásban részt vesznek, az ajánlatban nyilatkozatot tesznek.
- A cégkivonatban nem szereplő kötelezettségvállaló(k) esetében az erre vonatkozó, a meghatalmazott aláírását is tartalmazó meghatalmazást, csatolni kell a cégjegyzésre jogosult meghatalmazó hiteles cégaláírási nyilatkozatát (a közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott címpéldány), illetve az ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintáját;
- Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás estén csatolni kell a benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a Cégbíróság által megküldött igazolást [Kr. 13. §.] Amennyiben nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, akkor erről is nyilatkozni kell az ajánlatban (űrlap);
- kitöltött részletes ártáblázat (az ártáblázatot AK az KD között az AT rendelkezésére bocsátja, további információ a KD-ban);
- Kbt. 66. § (2) bek. szerinti nyilatkozatot (űrlap);
- Kbt. 66. § (6) bek. a) és b) pontja alapján tett nyilatkozatot, nemleges esetben is csatolni kell (űrlap);
- közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §.;
- meghatalmazás (adott esetben);
- nyilatkozat a kizáró okok fenn nem állásáról (űrlap);
- nyilatkozat Kbt. 67. § (4) bek. szerint (űrlap);
- nyilatkozat Kbt. 65. § (7) bek. szerint (űrlap);
- nyilatkozat a biztosíték határidőben történő rendelkezésre bocsátásáról (űrlap)
5. A Kbt. 114/A. § (1) bek. alapján a kizáró okok és alkalmassági követelmények igazolását
6. A nyertes ajánlattevőnek a szerződés megkötésekor rendelkeznie kell legalább 10 millió Ft/káresemény és 30 millió Ft/év limittel bíró tervezési szolgáltatás tevékenységre kiterjedő érvényes felelősségbiztosítással.
7. AK jelen eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bek. e) pontját.
8. A KD-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., a kapcsolódó végrehajtási rendeletek és a Ptk. az irányadók
9. Az eljárás a Kbt. 114. § (11) bekezdése alapján nem fenntartott.
10. Ajánlatkérő nem teszi lehetővé gazdálkodó szervezet létrehozását, a projekttársaság alapítását kizárja.
11. Közös ajánlattétel esetén megállapodás csatolása kötelező az KD alapján.
12. A részletes fizetési feltételeket a szerződéstervezet tartalmazza.
13. Az eljárás és az ajánlattétel nyelve a magyar, az eljárás során kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Fordítás Kbt. 47. § (2) bek.
14. Közös ajánlattétel esetén irányadó a Kbt. 35. §-a.
15. Ajánlatkérő a hiánypótlásra a Kbt. 71. § szerint teljes körben lehetőséget biztosít.
16. A Kbt. 114. § (6) bek. szerint a kiegészítő tájékoztatást-t Ajánlatkérő az ajánlattételi határidő lejárta előtt ésszerű időben köteles megadni. Ajánlatkérő észszerű időnek az Ajánlattételi határidő lejárta előtti 2. munkanapot tekinti. Ajánlatkérő minden esetben észszerűnek tekinti, ha a kiegészítő tájékoztatás kérés legkésőbb az Ajánlattételi határidő lejárta előtti 4. munkanapon Ajánlatkérőhöz beérkezik.
17. Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét: Az ajánlattevők az ajánlatukhoz – a felhívás II.2.5) pontjában foglaltakra való tekintettel - csatolják az alábbi dokumentumokat:
A szakemberek 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet alapján, a vonatkozó szakirányhoz tartozó jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati időn túli többlet tapasztalatát alátámasztó szakmai önéletrajzát az alábbiak szerint:
a) a szakember saját kezű aláírását tartalmazó szakmai tapasztalatot (a szakmai tapasztalat kezdő és befejező időpontját év/hónap pontossággal feltüntetve) igazoló önéletrajz
A benyújtott önéletrajzból egyértelműen megállapíthatónak kell lennie az értékelési szempontok szerinti többlet szakmai tapasztalatra vonatkozó ajánlattevői ajánlati elem megalapozottsága.
18. Ajánlatkérő a Kbt. 114/A. § (1) bekezdése alapján előírja, hogy kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásokat a gazdasági szereplők az ajánlatukban nyújtsák be.
19. Szerződéskötési feltétel: Ajánlatkérő szerződéskötési feltételként előírja, hogy nyertes ajánlattevő rendelkezzen
a) 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti É tervező jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
b) 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti V tervező jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
c) 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti KÉ-KK tervező jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
d) 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti GT tervező jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
e) 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti HI tervező jogosultsággal rendelkező szakemberrel.
Nyertes ajánlattevő a fenti szakirányú jogosultsággal rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt, kamarai nyilvántartásban szereplő szakembereket a szerződés megkötéséig köteles megnevezni.
Amennyiben nyertes ajánlattevő ezen kötelezettségének a szerződés megkötéséig nem tesz eleget, ezt a tényt ajánlatkérő a Kbt. 131. § (4) bekezdése szerint a nyertes ajánlattevő visszalépésének tekinti.
Karakterkorlátozás miatt folytatás a III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek rovatban.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/02 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges