Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/219
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Ajánlati/Részvételi felhívás/2015 EUHL
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2018.11.14.
Iktatószám:20037/2018
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Szent Borbála Kórház
Teljesítés helye:2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77. (Helyrajzi szám: 5737/14)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2019.01.04.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Egészségügy
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához
Információ és online formanyomtatványok:
Ajánlati/részvételi felhívás
2014/24/EU irányelv
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Szent Borbála Kórház
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_95062662
Postai cím: Dózsa György Utca 77.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dr. Szücs Tamás
Telefon: +36 34515472
E-mail: kozbeszerzes@tatabanyakorhaz.hu
Fax: +36 34317025
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.tatabanyakorhaz.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés esetében - az alkalmazandó nemzeti közbeszerzési jogszabály:
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000866202018/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentációhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikusan: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000866202018/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Minisztérium vagy egyéb nemzeti vagy szövetségi hatóság, valamint regionális vagy helyi részlegeik
x Nemzeti vagy szövetségi iroda/hivatal
  Regionális vagy helyi hatóság
  Regionális vagy helyi iroda/hivatal
  Közjogi intézmény
  Európai intézmény/ügynökség vagy nemzetközi szervezet
  Egyéb típus:
I.5) Fő tevékenység
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
x Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) A beszerzés mennyisége
II.1.1)
Elnevezés: „U” épület kivitelezése és tervezése
Hivatkozási szám: EKR000866202018
II.1.2) Fő CPV-kód :
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) Rövid meghatározás:
Vállalkozási szerződés
II.1.5) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(Keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke vagy volumene)
II.1.6) Részekre vonatkozó információk
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre nyújthatók be:
  csak egy részre
nyújthatók be
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) Meghatározás
 
II.2.1)
Elnevezés: „U” épület kivitelezése és tervezése
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45111100-9
További tárgyak:45111200-0
45111230-9
45215100-8
45215140-0
71220000-6
71245000-7
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés fő helyszíne: 2800 Tatabánya, Dózsa György u. 77. (Helyrajzi szám: 5737/14)
II.2.4) A közbeszerzés ismertetése:
Vállalkozási szerződés a Szent Borbála Kórház új betegellátó pavilonjának („U” épület) Ajánlattevő által elkészített tervek alapján a pavilon kivitelezésére
Az új épület-komplexum két épület-szárnyból (1. 2. szárny) álló, öt szintes (A+F+3), járó és fekvőbetegek ellátására alkalmas épület, a jelenlegi B, C, H, és L épület csatlakoztatásával (zárt közlekedőfolyosóval történő egybeépítésével), úgy hogy az újonnan építendő szárnyakban fekvőbeteg ellátás, illetve kiszolgáló egységek elhelyezése történik, míg a B épületben ezen osztályok járóbeteg ellátása folyna. A tervezett épületnek alkalmasnak kell lennie a pulmonológia,- a nefrológia,- és pszichiátria osztályok, a fizioterápia, feladatainak ellátására, valamint a tatai Szent Erzsébet Rehabilitációs Szakkórház rehabilitációs fekvőbeteg-ellátó egységeinek átköltözést követő feladatellátására.
Az Ajánlattevő által elkészített engedélyes és kiviteli tervek alapján az épület kivitelezése, figyelemmel a tervezéssel kapcsolatban felmerült gépészeti alternatívákra is.
Tervezett nettó alapterület összesen: 13.728 m2 (Szintterületek összesen: 15.233 m2)
Ajánlattevőnek minden alkalmazni kívánt anyagot, berendezést beépítés előtt be kell mutatni Ajánlatkérő részére
A tervezés a CÉH zRt. által készített – Ajánlatkérő által az Ajánlattevők rendelkezésére bocsátott – jóváhagyási tervek felhasználásával történik
A tervezésnek ki kell terjednie az új épület komplexum elhelyezését szolgáló területen jelenleg található épületek (műszaki osztály és postázó, gyógytorna faház, garázsok) bontási tervére is.
A feladat részét képezi továbbá az új épület komplexum elhelyezését szolgáló területen jelenleg található épületek (műszaki osztály és postázó, gyógytorna faház, garázsok) bontása, valamint a jelenleg a garázs tetején lévő napelemek áthelyezése a megmaradó épületek tetejére (beleértve az erős,- és gyengeáramú bekötések kialakítását, valamint a tervezett épület komplexum területén található terepszint alatti vezetékek szükség szerinti kiváltását is, harmadik fél által készített, és Ajánlatkérő által Ajánlattevő rendelkezésére bocsájtott tervek szerint).
a) Az alábbiakban felsorolt tervek elkészítése:
- bontási és építési engedélyezési tervek és hatósági engedélyeztetés,
- az összes szükséges technológia tervek elkészítése;
- bejelentés-kötelezettséghez tervek;
- kiviteli tervek (bontás és építés minden szakágban),beleértve az épületen kívüli szükséges járulékos tervezéseket is.A kiviteli terveket a Magyar Építész Kamara küldöttgyűlése által 2017. 05. 19-én elfogadott „A kiviteli tervek tartalmi és formai követelményei” tárgyú szabályzata alapján kell elkészíteni, azzal, hogy a tervezett épület az V. tervosztályba tartozik.
- megújuló energetikai hatékonysági vizsgálat és tervei,
- megvalósulási tervek
b) Az a) pontban meghatározott valamennyi terv elkészítése a hatályos törvények, jogszabályok, rendeletek és a szakági kamarai előírásoknak megfelelően, valamint a magyar szabványok, irányelvek előírásainak figyelembevételével és az építés kivitelezés általános és elismert szabályai szerint történik.
c) A terveket a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, különösen az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásokról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet, a 191/2009 (IX.15.) Korm. rendelet, a 322/2015 (X.30.) Korm. rendelet, továbbá olyan mélységgel és részletezettséggel kell elkészíteni, hogy azok alapján a létesítmény megkapja az összes szükséges engedélyt, megfelelően felhasználható legyen a kivitelezés során, a kivitelezendő feladat minden külön magyarázat nélkül, egyértelműen elvégezhető legyen.
Ajánlattevő feladata valamennyi, a tervdokumentációk készítésében résztvevő szakági tervezők közötti egyeztetések koordinálása, a tervezési feladatok összehangolása.
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A VI.4.3 PONTBAN
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbiakban megadott szempontok
x Minőségi kritérium – 1 Zöldminősítési szakértői jogosultságú (LEED vagy BREEAM vagy DGNB) szakember bevonása (igen/nem)  5
2 A Tervezési feladat esetén vállalt előteljesítésideje (nap)  10
3 3. A fűtésirendszer üzemeltetése során 1 kWh energia előállítási költsége (Ft/kWh) 25
  Költség kritérium –
x Ár – Súlyszám: 60
  Az ár nem az egyetlen odaítélési kritérium, az összes kritérium kizárólag a közbeszerzési dokumentációban került meghatározásra
II.2.6) Becsült teljes érték vagy nagyságrend:
Érték áfa nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodások vagy dinamikus beszerzési rendszerek esetében - becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
II.2.7) A szerződés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 30 vagy Munkanapokban kifejezett időtartam:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbításra vonatkozó lehetőségek ismertetése:
II.2.9) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárások kivételével)
A részvételre jelentkezők tervezett száma:
vagy Tervezett minimum: / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.10) Változatokra vonatkozó információk
Elfogadható változatok igen
II.2.11) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók ismertetése:
II.2.12) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.13) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.14) További információ:
Az ellenszolgáltatás teljesítésére az alábbi jogszabályi feltételek vonatkoznak:
- 2015. évi CXLIII. törvény,
- 2013. évi V. törvény,
- 2011. évi CXCV. törvény,
- 2007. évi CXXVII. törvény.
A fizetési feltételeket részletesen közbeszerzési dokumentumok (szerződéstervezet) tartalmazzák
KARAKTERKORLÁT MIATT FOLYTATÁS A VI.4.3 PONTBAN

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Az ajánlattevő/részvételre jelentkező alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történő bejegyzésre vonatkozó előírásokat is
A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: 1.
Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62 § (1)-(2) bekezdés hatálya alá tartozik.
Az ajánlatkérő köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplőt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll.
A Kbt. 62. § (1) bekezdés a), b), e), h), j), l), n) és p) pontjában meghatározott időtartamot mindig a kizáró ok fenn nem állásának ellenőrzése időpontjától kell számítani.
2.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben nem szerepel az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében (Magyar Építész Kamara és/vagy Magyar Mérnöki Kamara), illetve területi kamarái által vezetett névjegyzékében, vagy a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában vagy a letelepedése szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben az ajánlata alapján építőipari kivitelezési tevékenységet végző gazdasági szereplők nem szerepelnek az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők nem szerepelnek a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkeznek.
Igazolási mód:
1. Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésének hatálya alá. (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. §)
Az ajánlattevőknek az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 8-14.§-ban és 16. §-ban meghatározottak szerint kell igazolniuk, hogy nem tartoznak a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdése hatálya alá.
Ajánlatkérő a kizáró okokratörténő nyilatkozat keltezése tekintetében a 321/2015 (X. 30.) Korm. rendelet 1. § (7) bekezdése irányadó.
A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőnek nyilatkoznia kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés alapján ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében.
2.
Az ajánlattevőnek az ajánlatában az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy szerepel a vonatkozó névjegyzékben, illetve nyilvántartásban, vagy rendelkezik az előírt engedéllyel, jogosítvánnyal, vagy szervezeti, kamarai tagsággal.
Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai alapján.
Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén az ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód:
A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részének α („ALFA”) pontjában szereplő nyilatkozat megadását kéri.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
Az igazolások nem kérhetők, ha az ajánlatkérő a Kbt. 69. § (11) bekezdésben foglaltaknak megfelelően közvetlenül hozzáfér a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. fejezete szerinti, a kizáró okok hiányát igazoló adatbázisokhoz, amelyek elérhetőségét a gazdasági szereplőknek fel kell tüntetniük az formanyomtatványban, azon adatbázisok elérhetőségének kivételével, amelyek ellenőrzését a kizáró okok igazolása körében az ajánlatkérő számára a Korm. rendelet előírja.
P/1
Ajánlattevő csatolja 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján valamennyi számlavezető pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot az alábbi tartalommal:
- valamennyi általa vezetett számla száma,
- mióta vezeti a pénzforgalmi számlát,
- a pénzforgalmi számla(ko)n az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban 30 napot meghaladó sorban állás előfordult-e (attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, ill. mikor kezdte meg tevékenységét).
Az ajánlattevő köteles nyilatkozni arról, hogy a vizsgált időszak alatt volt-e olyan pénzforgalmi számlája, ami megszűnt, ezen számlák esetében köteles továbbá csatolni a pénzügyi intézménytől származó nyilatkozatot/igazolást
P/2
Az ajánlattevő csatolja a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (1) bekezdés c) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 3 mérlegfordulónappal lezárt üzleti évre vonatkozó közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás és/vagy magasépítés) származó - általános forgalmi adó nélkül számított - árbevételéről szóló nyilatkozatát, attól függően, hogy ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak.
Ajánlatkérő a jelen alkalmassági feltétel tekintetében felhívja a figyelmet a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 19. § (3) bekezdésére
A Kbt. 65.§ (6) bekezdésében foglaltak alapján a P/1 alkalmassági feltétel vonatkozásában elegendő, ha a közös ajánlattevők közül egy felel meg az előírt minimumkövetelményeknek, míg P/2 feltétel vonatkozásában az együttes megfelelés is megengedett.
Ajánlattevő (közös ajánlattevő) az előírt alkalmassági követelményeknek a Kbt. 65. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően felelhetnek meg, illetve bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Amennyiben ajánlattevő az alkalmassági követelményeknek bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva kíván megfelelni, úgy ajánlattevő alkalmasságát a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdései szerint köteles igazolni.
Az igazolások tekintetében a 321/2015 (X. 30.) Korm rendelet 1. § (7) bekezdése is alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmatlan az ajánlattevő és a közös ajánlattevők, ha
P/1
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző 24 hónapban bármely számlavezető pénzügyi intézmény számláján – beleértve a vizsgált időszakban megszűnt számlákat is – 30 napot meghaladó sorba állítás volt.
Ajánlatkérő a sorba állítás kitétel alatt a 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontjában meghatározott fogalmat érti.
P/2
az eljárást megindító felhívás feladását megelőző utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti év során a közbeszerzés tárgyából (tervezési szolgáltatás és/vagy magasépítés) származó nettó árbevétele nem éri el a nettó 2.000.000.000,- Ft-ot,
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
  A közbeszerzési dokumentációban megadott kiválasztási szempontok
A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: A Kbt. 67. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlattevő ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkérő a formanyomtatvány IV. részének α („ALFA”) pontjában szereplő nyilatkozat megadását kéri.
A Kbt. 69. § (4) bekezdése alapján az igazolások benyújtására felhívott ajánlattevőknek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést.
M/1
Az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben szerződésszerűen teljesített, legjelentősebb, beszerzés tárgya szerinti beruházásokra vonatkozó igazolás/referencianyilatkozat a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21/A. § és 22. § (3) bekezdése alapján legalább az alábbi tartalommal:
- az építési beruházás tárgya, valamint mennyisége olyan tartalommal, hogy az alkalmassági feltételnek való megfelelés megállapítható legyen,
- a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpontja),
- a teljesítés helye;
- a teljesítési előírásoknak és a szerződésnek való megfelelősége;
- a szerződést kötő másik fél;
- kapcsolattartó megnevezése, elérhetősége.
A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a 21. § (2) bekezdés a) pontjának esetét a Kbt. Második Része szerint lefolytatott közbeszerzési eljárásban a szerződést kötő másik fél által adott igazolással kell igazolni.
A Kbt. 65. § (9) bekezdése alapján a referenciákra vonatkozó követelmény teljesítésének igazolására a gazdasági szereplő csak akkor veheti igénybe más szervezet kapacitásait, ha az adott szervezet olyan mértékben részt vesz a szerződés, vagy a szerződés azon részének teljesítésében, amelyhez e kapacitásokra szükség van, amely - az ajánlattevő saját kapacitásával együtt - biztosítja az alkalmassági követelményben elvárt szaktudás, illetve szakmai tapasztalat érvényesülését a teljesítésben. A Kbt. 65. § (7) bekezdés szerint csatolandó kötelezettségvállalásnak ezt kell alátámasztania.
M/2
Ajánlattevő csatolja a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) - különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek - a megnevezését, végzettségük vagy képzettségük, szakmai tapasztalat ismertetését, akiket be kíván vonni a teljesítésbe.
A végzettség az iskolai oklevél egyszerű másolatának benyújtásával, a szakmai gyakorlat a szakember által saját kezűleg aláírt önéletrajz benyújtásával igazolandó.
Az M/2. b) alkalmassági követelménnyel kapcsolatban bemutatott szakember esetében önéletrajz benyújtása nem szükséges.
A becsatolt szakmai önéletrajzból valamennyi előírt alkalmassági követelménynek és a szakember rendelkezésre állásának egyértelműen ki kell derülnie. (A szakmai tapasztalatot hónap pontossággal kell megadni.)
Amennyiben a megajánlott szakember rendelkezik névjegyzékbe vétellel, úgy az önéletrajzban csak az alkalmassági követelmény vonatkozó pontjában meghatározott, a névjegyzékbe vételhez szükséges tapasztalati időn felüli gyakorlat bemutatását kell megadni
Az időben párhuzamos gyakorlati idők csak egyszer számítanak bele az adott szakember gyakorlati idejébe.
Amennyiben a bemutatott szakember szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, a névjegyzési/kamarai számot Ajánlattevő megadhatja.
Amennyiben a megjelölt szakember rendelkezik a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben meghatározott adott alkalmassági ponthoz tartozó névjegyzékbe vétellel, abban az esetben nem szükséges az ennek megszerzéséhez szükséges végzettséget és szakmai gyakorlatot igazolni, elegendő csak a névjegyzékbe vétel tényét igazolni.
A Kbt. 65. § (7) bekezdés. alapján az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek.
Közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevők a M/2. pontnak együttesen is megfelelhetnek.
A 321/2015 (X. 30.) Korm r. 1. § (7) bekezdés alkalmazandó.
Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Ajánlattevő alkalmatlan, ha
M/1
nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 8 évben legalább
7000 m2 nettó alapterületű járó- és/vagy fekvőbeteg therápiás és/vagy diagnosztikus ellátására alkalmas intézmény kivitelezésére vonatkozó, szerződésszerűen teljesített, sikeres műszaki átadás átvétellel lezárt referenciával
Az előírt referencia-mérték legfeljebb 2 szerződésből igazolható. Ajánlatkérő a referenciák vizsgálata során a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés b) pontja szerint jár el.

M/2
Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
a) legalább 1 fő szakemberrel, aki képzettsége és szakmai gyakorlata alapján megfelel a 266/2013 (VII.11.) Korm. rendeletben előírt „G” (vagy hatályos átsorolás előtti) gépészeti tervezési jogosultsági kategóriára vonatkozó kamarai nyilvántartásba vételhez szükséges jogszabályi feltételeknek, és aki rendelkezik fekvőbeteg ellátó intézmény (kórház) tervezésére vonatkozó legalább 12 hónapos gyakorlattal,
b) legalább 1 fő klinikai és kórház-üzemeltető szakmérnök végzettséggel rendelkező szakemberrel,
c) legalább 2 fő, projekt irányításért felelős személlyel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenértékű) műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik, és rendelkezik továbbá legalább 24 hónap fekvőbeteg ellátó intézmény (kórház) kivitelezésének irányítása során szerzett tapasztalattal
d) legalább 1 fő szakemberrel, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenértékű) műszaki vezetői jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel rendelkezik, és rendelkezik továbbá legalább 24 hónap fekvőbeteg ellátó intézmény (kórház) kivitelezésének műszaki vezetése során szerzett tapasztalattal.
A szakemberek esetében személyi átfedés megengedett, azzal hogy egy szakember legfeljebb 2 pozícióra jelölhető.
A Kbt. 65. § (6) bekezdésének megfelelően az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védettmunkahely-teremtési programok keretében történik
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatási szerződések esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
7 db számla és 1 db végszámla bocsátható ki teljesítés igazolás (TI) alapján. TI Kbt. 135. § (1) bekezdés.
Kifizetések Kbt. 135. § (1)- (11) bek., Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek., 322/2015. (X. 30.) Kr. szerint (32/A. § és 32/B. §). Részszámlák 20%-os, 30%-os, 40%-os, 50%-os, 60%-os, 70%-os, 80%-os készültségénél, értékük a szerződés megvalósult értékét nem haladhatja meg.
Végszámla 100%-os készültségnél, mértéke 20%. Késedelmes fizetés esetén a Ptk. 6:155. §.
Előleget 30% (tartalékkeret nélkül), elszámolása egyenlő részletekben az első három részszámlában.
Tartalékkeret 5%.Pénznem HUF. Részletesen a szerződéstervezetben.
Mellékkötelezettségek:
Jótállási és előleg-visszafizetési biztosíték, Késedelmi és meghiúsulási kötbér, a szerződéstervezet szerint. Jótállás 60 hónap.
Min. 60 millió HUF/kár és 200 millió HUF/év limitű tervezői felelősségbiztosítás, valamint 500 millió HUF/kár és legalább 2000 millió HUF/év limitű kivitelezési felelősségbiztosítás legkésőbb a szerződéskötés időpontjára
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
  Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodás esetében – a négy évet meghaladó időtartam indoklása:
IV.1.4) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Igénybe vettek többfordulós eljárást annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát
IV.1.5) Információ a tárgyalásról (kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.6) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.1.8) A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk
A szerződés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik igen
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: /S -
(Az alábbiak közül: Előzetes tájékoztató; Felhasználói oldalon közzétett hirdetmény)
IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje
Dátum: 2019/01/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének becsült dátuma
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók:
HU
IV.2.6) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy Az időtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei
Dátum: 2019/01/04 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: https:/ekr.gov.hu
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A Kbt. 68. § (3) bekezdésében foglalt személyek, a Kbt. 68. § (1); (4) bekezdésében foglaltak szerint

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
1. A dokumentumok Kbt. 39. § (1) bek. alapján korlátlanul és teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen az I.3) pontban megadott címen, elektronikus úton hozzáférhetőek
2. Ajánlati biztosíték mértéke 30.000.000,- Ft. a Kbt. 54. § (2) bek. szerint nyújtható. A biztosíték rendelkezésre bocsátásának megtörténtét igazoló bizonylatot az ajánlathoz csatolni kell. Utalás esetén számlaszám: 10036004-00317351-00000000. Egyebek a közbeszerzési dokumentumokban.
3. A ajánlatban a Kbt. 66. § (6) bekezdés a) és b) pontja szerint – nemleges tartalommal is – nyilatkozni kell
4. Ajánlattevők a Kbt. 66 § (2) bekezdésében foglaltakról nyilatkozatot kötelesek ajánlatukhoz csatolni.
5. Hiánypótlás a Kbt. 71. § szerint.
6. A III.1.2) és a III.1.3) szerinti feltételek a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékénél szigorúbbak.
7. A dokumentációt ajánlatonként legalább egy ajánlattevőnek vagy alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. Az ajánlattételi dokumentáció másra nem ruházható át, nyilvánosságra nem hozható és nem publikálható.
9. A nem a kért valutanemben rendelkezésre álló adatok vonatkozásában (különböző devizák forintra történő átszámítása esetén) a felhívás feladásának napján érvényes MNB által meghatározott devizaárfolyamokat kell alkalmazni. Az átszámítás módja a közbeszerzési dokumentumokban
10. Fordítás: magyar nyelvű felelős fordítás.
11. Irányadó a 2015. évi CXLIII. törvény és végrehajtási rendeletei
12. Irányadó idő: CET
13. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint történik, az alábbiak figyelembevételével:
a)Értékelés során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10
b)Értékelési módszerek:
b/1) Ár” szempont esetén fordított arányosság
b/2) „A Tervezési feladat teljesítési határideje (nap)” szempont esetén egyenes arányosság
b/3) A „Zöldminősítési szakértői jogosultságú (LEED vagy BREEAM vagy DGNB) szakember bevonása (igen/nem)” értékelési szempont körében abszolút értékelés: az „igen” válaszra (azaz a szakember az ajánlattevő által a teljesítésbe bevonásra kerül) 10 pont, a „nem” válaszra (Ajánlattevő a jelzett szakembert nem vonja be a teljesítésbe) 0 pont jár.
b/4) Az„A fűtési rendszer üzemeltetése során 1 kWh energia előállítási költsége” szempont esetén pontkiosztás.
További részletes előírások a közbeszerzési dokumentumokban.
14. Ajánlatkérő nem követeli meg, valamint nem teszi lehetővé a nyertes ajánlattevő(k) általi projekttársaság (azaz külön gazdálkodó szervezet) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében
15. Ajánlatkérő időszakos üzleti társulások (konzorciumok) ajánlatát is elfogadja. Egyéb feltételek a közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák
17. A szerződéskötés feltétele, hogy a nyertes ajánlattevő által a felhívás III.1.3) M/2. alkalmassági feltétele körében megjelölt szakemberek rendelkezzenek a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti – a III.1.3) M/2. alkalmassági feltételnél előírt érvényes műszaki vezetői illetve tervezői jogosultsággal, továbbá az illetékes magyar országos kamara névjegyzékében ilyen jogosultsággal szerepeljenek.
18.A FELHÍVÁS II.2.5. PONTJÁBAN MEGHATÁROZOTT „A fűtési rendszer üzemeltetése során 1 kWh energia előállítási költsége”ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTRA TEKINTETTEL – HŐSZIVATTYÚS GÉPÉSZETI RENDSZER KIÉPÍTÉSÉRE TETT AJÁNLAT ESETÉN – CSATOLANDÓ A FAJLAGOS ENERGIA ELŐÁLLÍTÁSI KÖLTSÉGET TANÚSÍTÓ INTÉZET ÁLTAL ELLENŐRZÖTT GYÁRTÓMŰVI KATALÓGUS.
A FENTIEK ELMARADÁSA A KBT. 76. § (13) BEKEZDÉSE ALAPJÁN AZ AJÁNLAT ÉRVÉNYTELENSÉGÉT EREDMÉNYEZI.
19. Ajánlattevőnek az ajánlati ár alátámasztására vonatkozóan szakmai ajánlatot kell benyújtani a közbeszerzési dokumentumokban előírtak szerint.
20. Ajánlatkérő az eljárás során a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi okot alkalmazza.
21. Eljáró felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: dr. Szücs Tamás, lajstromszám: 00457
Helyszíni bejárás: 2018. 11. 23. 10:00 óra, Találkozó: Ajánlatkérő székhelye, „L” épület aula
VI.4) Jogorvoslati eljárás
VI.4.1) A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.4.2) A békéltetési eljárást lebonyolító szerv
Hivatalos név:
Postai cím:
Város:
Postai irányítószám:
Ország:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím (URL):
VI.4.3) Jogorvoslati kérelmek benyújtása
A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: Kbt148.§szerint
A II.1.6 PONTHOZ:
A tervezés és kivitelezés egységes egészet képez, egymástól el nem választható, a feladatellátás szerves része és jellemzője, hogy a terveket készítő nyertes ajánlattevő végzi a kivitelezést is, a saját tervei alapján.
A kivitelezés nem osztható sem fizikailag sem jogilag. A részekre bontás sem szintenként, sem szakáganként nem kivitelezhető, az minőségbiztosítási, munkaszervezési, munkaterület kezelési, garanciális és egyéb problémákat keletkeztetne.
A II.2.4 PONT FOLYTATÁSA
Az elkészített kiviteli tervekhez igazodóan szükséges munkanemekre bontott költségvetés az alábbi tartalommal:
- Főösszesítő, összesítő, szakági alösszesítő bontásban
Ajánlattevő köteles egy tervkezelő adatbázis/rendszer létrehozására.
Az engedélyes/bejelentési, a kiviteli tervek elkészítésének költségei teljes egészében az Ajánlattevőt terhelik.
Az Ajánlattevő feladatát képezi a Munkák elvégzéséhez szükséges összes hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése.
Az engedélyezéshez kapcsolódó hatósági és szakhatósági díjakat az Ajánlatkérő fizeti.
- Engedélyes és kiviteli tervek, műszaki leírással 6 példányban papír formában (kinyomtatva) és 4 példányban elektronikus formában (DVD lemezre mentve szerkeszthető és pdf. változatban).
- Árazatlan költségvetés (szakágankénti bontással, munkanemenkénti összesítővel, főösszesítővel) 6példányban és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 4 példányban.
- Ajánlattevő által árazott („tervezői”) költségvetés (Az árazatlan költségvetés kiírással azonos formátumban és műszaki tartalommal) 2 pld és elektronikus adathordozón (CD/DVD) 2 pld.
Alternatívák (többváltozatú ajánlattétel) a gépészetterületén
„1.” változat (Alapváltozat):
Az épületek fűtési és hűtési rendszereiként olyan –jóváhagyási terv szerinti – korszerű, környezetbarát, megújuló energiát hasznosító levegő/levegő hőszivattyús technológia kerüljön tervezésre és kivitelezésre, amely kétcsöves, rendszeren belüli hőszivattyúzásra alkalmas, képes tisztán hőszivattyús módban kiszolgálni az épület hőigényeit (egy időben fűteni és hűteni) különös tekintettel a 65-70º C-os HMV előállítására, amellyel megvalósítható az alacsony üzemeltetési költség és emellett magas komfort érhető el.
„2.” változat:
Az épületek fűtési rendszereiként távhőszolgáltatás kerüljön tervezésre és kivitelezésre, amely csatlakoztatható Tatabánya távhőszolgáltatásához (T-SzolZrt.) Megtervezendő továbbá az épületek hűtési rendszere. A tervezendő/kivitelezendő hőközpontot és annak betáplálását (a hőközpont hálózathoz történő csatlakozását) a szolgáltató biztosítja saját költségén.
A tervezés/kivitelezés során az ajánlattevőnek kell a szolgáltatóval egyeztetnie.
Ennél a változatnál is elvárás mindkét üzemmódban (fűtés/hűtés esetén):
- épületfelügyeleti rendszer tervezése
- helyiségenkénti szabályozhatóság
- minden helyiség fűtése/hűtése
A kivitelezési munkák a kiviteli tervek elkészítését és Ajánlatkérő általi jóváhagyását, valamint engedélyeztetését követően kezdhetők el!
Ajánlattevő kötelessége:
- Heti tervezői kooperációk megtartása és az azokon történő részvétel. A kooperációkon az addig elkészült terveket (tervrészeket) Ajánlatkérő részére be kell mutatni, véleményezés/jóváhagyás céljából
- A kivitelezéshez szükséges fedvénytervek elkészítése
Részletes feltételek a közbeszerzési dokumentumokban.
KIEGÉSZÍTÉS A II.2.10 PONTHOZ:
A többváltozatú ajánlat benyújtását Ajánlatkérő kötelezően előírja. Erre tekintettel az ajánlattevők kötelezettsége mind az alapajánlat, mind a változat benyújtására kiterjed. A változatra vonatkozó ajánlat benyújtása, alapajánlata nélkül vagy fordítva nem felel meg Ajánlatkérő előírásának, így ez a körülmény az ajánlat kiküszöbölhetetlen érvénytelenségét eredményezi
A II.2.7 PONT FOLYTATÁSA:
A II.2.7) pontban megjelölt teljesítési határidőn belül az engedélyes tervek –hatósági engedélyeztetésre benyújtandó változatának – szolgáltatására külön teljesítési határidő vonatkozik, amely legfeljebb 40 nap. (Az előteljesítés értékelési szempont.)
VI.4.4) A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következő szervtől szerezhető be
Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság
Postai cím: Riadó u. 5
Város: Budapest
Postai irányítószám: 1026
Ország: Magyarország
Telefon: +36 18828592
E-mail: dontobizottsag@kt.hu
Fax: +36 18828593
Internetcím (URL): www.kozbeszerzes.hu
VI.5) E hirdetmény feladásának dátuma:
2018/11/09 (éééé/hh/nn)
Az európai uniós és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható
21 a súlyszám helyett a jelentőség is megadható; ha az ár az egyetlen bírálati szempont, akkor a súlyszámot nem alkalmazzák