Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2020/218
Beszerzés tárgya:Építési beruházás
Hirdetmény típusa:Tájékoztató az eljárás eredményéről/2020 KÉ
Eljárás fajtája:Nyílt eljárás
Közzététel dátuma:2020.11.10.
Iktatószám:20126/2020
CPV Kód:45000000-7
Ajánlatkérő:Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Teljesítés helye:1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (HRSZ.: 33505)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:
Nyertes ajánlattevő:LAKI Épületszobrász Zrt.
Ajánlatkérő típusa:költségvetési szerv
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:művészetek
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Tájékoztató az eljárás eredményéről
A közbeszerzési eljárás eredménye
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Magyar Művészeti Akadémia Titkársága
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_42335845
Postai cím: Andrássy Utca 101
Város: Budapest
NUTS-kód: HU110
Postai irányítószám: 1062
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székely-Gyökössy Szabolcs
Telefon: +36 12354200
E-mail: info@eco-legal.eu
Fax: +36 12354200
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.mma.hu
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
  Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
x Egyéb: költségvetési szerv
I. 4 ) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
x Egyéb tevékenység: művészetek
I. 5 ) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
A Fischer Villa felújítása
Hivatkozási szám: EKR000995812020
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45000000-7
II.1.3) A szerződés típusa
x Építési beruházás
  Árubeszerzés
  Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
A 33505 helyrajzi számú ingatlanon található Fischer villa rekonstrukciójának generálkivitelezési munkái az Ajánlatkérő által rendelkezésre bocsátott kiviteli tervdokumentáció alapján, valamint a teljes környezetrendezés, továbbá a meglévő épületek bontása, az Ajánlatadó által készítendő kiviteli statikai bontási tervdokumentáció alapján, és a meglévő pakura tartályok és szennyeződésének felszámolása az Ajánlatadó által készítendő tartály-felszámolási dokumentáció alapján, a közbeszerzési dokumentációban részletesen meghatározottak szerint. (Műemléki környezet: 15511, 15585)
II.1.5) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
II.1.6) A beszerzés végleges összértéke (ÁFA nélkül)
Érték: 1426900550 (Kérjük, jelezze a beszerzés végleges összértékét. Az egyes szerződésekkel kapcsolatos tájékoztatás céljából kérjük, töltse ki az V. szakaszt)
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat: / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat:
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték a teljes időtartamukra vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő szerződés(ek) értéke)
II.2) A közbeszerzés mennyisége
 
II.2.1)
Elnevezés: A Fischer Villa felújítása
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 45110000-1
További tárgyak:45111100-9
45112700-2
45212314-0
45454100-5
71421000-5
90521000-5
90722200-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU110 A teljesítés helye: 1071 Budapest, Városligeti fasor 9-13. (HRSZ.: 33505)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
Villaépület nettó területe: 383 m2, épületszintek száma: 4.
Ingatlan területe: 17.050 m2.
Bontási munka kb. 4.100 m3
Pinceszint süllyesztése, földmunka, vasbeton szerkezet (alap, oszlop, fal, koszorú, alulbordás lemez, lépcső) építése kb. 150 m3, teherhordó és kitöltő falazat készítése kb. 300 m2, vakolás, rabicolás, gipszkartonszerelés kb. 400 m2
Hideg- és melegburkolatok készítése kb 500 m2, felületképzések
Talajnedvesség elleni szigetelés készítése kb. 300 m2, csapadékvíz elleni tetőszigetelés készítése kb. 200 m2, fenol és aerogél homlokzati hőszigetelés készítése
Fa- és fémszerkezetű nyílászárók helyreállítása, restaurálása, új 3 rétegű üvegezéssel jól szigetelő rendszerben kialakítva
Értékleltárban szereplő tölgyfa lépcsőkorlát és lépcsőoldal restaurálása, tölgyfa szerkezetű árnyékoló, redőnyszekrény felújítása
Épületgépészeti munkák - vízellátás, egyesített szenny- és csapadékvízhálózat szerelése, korszerű hőszivattyús fűtési és hűtési rendszer kialakítása, szellőzési rendszer kialakítása
Épületvillamosság – erősáramú szerelések, struktúrált hálózat, tűzjelző hálózat, CCTV rendszer, beléptető rendszer, mozgássérült vészjelző rendszer, riasztó hálózat, kaputelefon hálózat, tv-hálózat, valamint épületfelügyeleti és adatgyűjtő rendszer kiépítése központi megjelenítő (SCADA) szoftverrel, karbantartásmenedzsment és üzemeltetést támogató modullal (távfelügyelet)
1 db 630 kg teherbírású, hidraulikus személyfelvonó és 1 db függőleges emelő telepítése akadálymentesítés céljából
Villakert helyreállítása, az adott helyhez ökológiailag jól alkalmazkodó növényzet alkalmazásával, új kerítés építésével
Az építési beruházás során az ingatlanon az MMA országos közfeladatainak ellátásával összefüggésben Ajánlatkérő egyéb tevékenységet folytat, melynek fokozott figyelembevétele kötelező a bontási, építési munkák teljesítése során.
A 321/ 2015. (X. 30.) Korm. rendelet 46. §-a alapján, amennyiben a közbeszerzési dokumentáció meghatározott szabványra, műszaki engedélyre, műszaki előírásokra, műszaki ajánlásra, illetve gyártmányú vagy eredetű dologra, konkrét eljárásra, védjegyre, szabadalomra, tevékenységre, személyre vagy adott származásra vagy gyártási folyamatra hivatkozik, úgy a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett a „vagy azzal egyenértékű" kifejezést is érteni kell, mely alapján az Ajánlatkérő köteles elfogadni az egyenértékű vagy a dokumentációban rögzítetteknél jobb megoldást is. A fentiekben ismertetett adatok, információk tájékoztató jellegűek A részletes feladatokat a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 2. M.4. a) alk. min. köv-re bem. szak.e. alk. min. köv. fel., MV-É (vagy egyenértékű) jogosultságú FMV-ként, többszintes ép. műemléki körny-ben végzett rek. során szerzett szakmai többlettapasztalata 10
2 3. Projektterv  20
3 3.1. Projektterv – Térbeli organizáció kidolgozottsága 10
4 3.2. Projektterv – Időütemezés kidolgozottsága 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Összesített nettó ajánlati ár / Súlyszám: 70
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Az Ajánlatkérő/Megrendelő a felhívás II.2.4) pontjában rögzített feladatokon túl további feladatok (továbbiakban: opciók) megrendelésére, lehívására jogosult a szerződés időtartama alatt az alábbiak szerint:
1. Meglévő, bontandó épületekre vonatkozó kiviteli bontási statikai tervek készítése és bontás kivitelezési munkái kb 16.800 m3.
2. Az ingatlan (17.050 m2) teljes körű környezetrendezése, tereprendezéssel, zöldfelület kialakításával
3. Meglévő terepszint alatti pakura tartályokra (1 db 100 m3, 1 db 50 m3 és 1 db 10 m3) vonatkozó tartály-felszámolási dokumentáció készítése és teljes körű felszámolása, a környezeti károk helyreállításával.
Az opciók lehívására Ajánlatkérő/Megrendelő nem köteles, arra nem kötelezhető. Ajánlatkérő/Megrendelő legkésőbb a szerződés határozott időtartamának letelte előtti 180. napjáig jogosult nyilatkozni, hogy kíván-e élni az 1. és/vagy 2. és/vagy 3. opció lehívásával. Az opciós feladatokat – ezen nyilatkozattal történő megrendelés esetén – legkésőbb a szerződésben meghatározott teljesítési véghatáridőig szükséges teljesíteni.
Az opciós feladatok és azok igénybevételének részletes ismertetését a közbeszerzési dokumentáció tartalmazza.
II.2.7) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.8) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.9) További információ:
A felhívás II.2.5) pontja a Kbt. 76. § (2) bek. c) pontja szerint.
Értékelési szempont, súlyszám, értékelési módszer:
1. sz. részszempont: Összesített nettó ajánlati ár az alábbi alszempontok szerint:
1.1. sz. alszempont: Alapmennyiség szerinti feladatok díja, súlyszám 55;
1.2. sz. alszempont: Opció 1. szerinti munkák (épületbontás) díja, súlyszám 5;
1.3. sz. alszempont: Opció 2. szerinti munkák (környezetrendezés) díja, súlyszám 5;
1.4. sz. alszempont: Opció 3. szerinti munkák (pakura tartályok felszámolása) díja, súlyszám 5,
értékelési módszer (valamennyi alszempont vonatkozásában): fordított arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]
2. sz. részszempont: M.4. a) pont szerinti alk. min. követelményre bemutatott szakember alk. min. köv. felüli, MV-É (vagy azzal egyenértékű) jogosultságú felelős műszaki vezetőként többszintes épület műemléki környezetben végzett rekonstrukciója során szerzett szakmai többlettapasztalata (db) (Kbt. 77. § (1) bek. szerint min. 0 db, max. 5 db), súlyszám 10,
értékelési módszer: arányosítás (Miniszterelnökség útmutatója a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározásához)
3. sz. részszempont: Projektterv az alábbi alszempontok szerint:
3.1. Projektterv – Térbeli organizáció kidolgozottsága, súlyszám: 10
3.2. Projektterv – Időütemezés kidolgozottsága, súlyszám: 10,
értékelési módszer (valamennyi alszempont vonatkozásában): pontozás és arányosítás [A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló 2020. március 25-ei útmutatója (KÉ 2020. évi 60. szám)]

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
  A Kbt. 117. § szerinti saját beszerzési szabályok szerinti eljárás
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás (klasszikus ajánlatkérők esetében)
  Előzetes/időszakos előzetes tájékoztatóval meghirdetett tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
  Eljárást megindító felhívás Közbeszerzési Értesítőben történt közzététele nélkül odaítélt szerződés az alább felsorolt esetekben
  Hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti nyílt eljárás
  A Kbt. 115. § szerinti hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás
IV.1.2) A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás, valamint a gyorsított eljárás alkalmazásának indokolása:
IV.1.3) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
IV.1.4) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
18082 / 2020 (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Információ dinamikus beszerzési rendszer lezárásáról
  A hirdetmény tárgya a fenti ajánlati/részvételi felhívásban közzétett dinamikus beszerzési rendszer lezárása
IV.2.3) Információ az előzetes/időszakos előzetes tájékoztató formájában közzétett eljárást meghirdető felhívás lezárásáról
  Az ajánlatkérő a fenti előzetes/időszakos előzetes tájékoztató alapján nem ítél oda további szerződéseket
 
V. szakasz: Az eljárás eredménye
A szerződés száma: 1 Rész száma: Elnevezés: A Fischer Villa felújítása
Szerződés/rész odaítélésre került igen
V.1 Befejezetlen eljárással kapcsolatos információ
A befejezetlen eljárás oka
  A közbeszerzési eljárást eredménytelennek minősítették
Az eredménytelenség indoka:
  A szerződés megkötését megtagadták
V.2 Az eljárás eredménye
V.2.1)
A szerződés megkötésének dátuma: 2020/11/02 (éééé/hh/nn)
V.2.2) Ajánlatokra vonatkozó információk
A beérkezett ajánlatok száma: 1
Kkv-któl érkezett ajánlatok száma: 1
Más EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Nem EU-tagállamok ajánlattevőitől érkezett ajánlatok száma: 0
Elektronikus úton beérkezett ajánlatok száma: 1
A szerződést közös ajánlattevők csoportja nyerte el nem
V.2.3) A nyertes ajánlattevő neve és címe
 
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
E-mail: info@lakinet.hu
Telefon: +36 18142128
Internetcím(ek): (URL) www.laki.hu
Fax: +36 18142122
A nyertes ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12764073242
A nyertes ajánlattevő Kkv igen
V.2.4) A szerződés/rész értékére vonatkozó információk (ÁFA nélkül)
A szerződés/rész eredetileg becsült összértéke: 1570089583
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében – becsült maximális összérték e tétel teljes időtartamára vonatkozóan)
A szerződés/rész végleges összértéke: 1426900550
vagy
A figyelembe vett legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat / A figyelembe vett legmagasabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat
Pénznem: HUF
(keretmegállapodások esetében – a maximális összérték e tételre vonatkozóan)
(dinamikus beszerzési rendszer esetében – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, erre a tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
(keretmegállapodáson alapuló szerződések esetében, adott esetben – a korábbi tájékoztató hirdetményekben nem szereplő, e tételre vonatkozó szerződés(ek) értéke)
V.2.5) Alvállalkozásra vonatkozó információk
x Valószínűsíthető alvállalkozók igénybevétele a szerződés teljesítéséhez
Jelölje meg a szerződés alvállalkozók, illetve harmadik személyek bevonásával történő teljesítésének értekét vagy arányát
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
Arány: %
A szerződés alvállalkozó bevonásával megvalósított részének rövid ismertetése: MV-ÉV felelős műszaki vezetés, farestaurátori munkák, építészeti munkák egyes részei, tartószerkezeti munkák egyes részei kert- és útépítési munkák egyes részei, épületgépészeti munkák egyes részei, erős- és gyengeáram feladatok egyes részei épületbontás bontási-tervezési munkák egyes részei, pakura tartály felszámolási munkáinak egyes részei;
környezetrendezési munkák egyes részei
V.2.6) Előnyös vásárlások esetén fizetett ár (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.7)
A megkötött szerződések száma: (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
V.2.8) Az áru vagy szolgáltatás származási országa (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Európai Unió
  nem Európai Unió
 
V.2.9) A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő neve és címe, valamint az ellenszolgáltatás összege
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
E-mail:
Telefon:
Internetcím(ek): (URL)
Fax:
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő adószáma (adóazonosító jele):
A nyertes ajánlatot követő legkedvezőbb ajánlatot tevő Kkv
Ellenszolgáltatás összege
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
V.2.10)
A szerződést olyan ajánlattevővel kötötték meg, aki többváltozatú ajánlatot tett nem
V.2.11)
Volt érvénytelen ajánlat azon az alapon, hogy az ellenszolgáltatás kirívóan alacsony volt nem
V.2.12) Az ajánlattevők neve és címe:
 
Hivatalos név: LAKI Épületszobrász Zrt.
Nemzeti azonosítószám: EKRSZ_37676896
Postai cím: Mogyoród Útja 12-14.
Város: Budapest
NUTS-kód: HU
Postai irányítószám: 1151
Ország: Magyarország
Ajánlattevő adószáma (adóazonosító jele): 12764073242

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) További információk:
VI.1.1) Hirdetmény közzététele nélkül induló eljárás esetén az eljárást megindító felhívás megküldésének, illetőleg a Közbeszerzési Hatóság tájékoztatásának napja:
(éééé/hh/nn)
VI.1.2) Az eljárás során figyelembe vett környezetvédelmi szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
x Műszaki leírásrészeként
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi intézkedések
  Alkalmassági feltételek körében meghatározott környezetvédelmi vezetési rendszereknek való megfelelés
VI.1.3) Az eljárás során figyelembe vett szociális szempontok:
  Szerződéses feltételként
  Értékelési szempontként
  Műszaki leírás részeként
  Alkalmassági feltételként
  Védett foglalkoztatók számára fenntartott közbeszerzés
VI.1.4) Fenntartott szerződés:
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
VI.1.5) További információk:
VI.2) E hirdetmény feladásának dátuma:
2020/11/05 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges