Ugrás a tartalomra Ugrás a láblécre

Publikus Core
Közbeszerzési Értesítő száma: 2021/206
Beszerzés tárgya: Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa: Ajánlati/részvételi felhívás/2020 KÉ
Eljárás fajtája: Nyílt eljárás
Közzététel dátuma: 2021.10.25.
Iktatószám: 20137/2021
CPV Kód: 71220000-6
Ajánlatkérő: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.);Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.)
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő: 2021.11.02.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa: Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre: Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Ajánlati/részvételi felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés b) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: 15729590211
Postai cím: Fő Tér 6.
Város: Tatabánya
NUTS-kód: HU212
Postai irányítószám: 2800
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Dezső Marianna
Telefon: +36 34515700
E-mail: kozbeszerzes@ph.tatabanya.hu
Fax: +36 34515700
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): http://tatabanya.hu/
A felhasználói oldal címe (URL):
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  Meghatalmazott ajánlatkérő nélkül.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001239742021/reszletek (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
x elektronikus úton: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001239742021/reszletek (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1) Elnevezés:
Bölcsődék eng. és kiviteli terveinek elkészítése
Hivatkozási szám: EKR001239742021
II.1.2) Fő CPV-kód:
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4) A közbeszerzés rövid ismertetése:
Ajánlatkérő a TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001 azonosítószámú „Bölcsődefejlesztés Tatabányán III.” tárgyú projekt során az alábbi, engedélyezési és kiviteli tervek elkészítésére kér ajánlatot:
A TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló két bölcsődefejlesztésre irányuló építési beruházás egybeszámított becsült értéke: bruttó 350.000.000.- Ft. Ebből a mini bölcsőde építési beruházás becsült értéke: bruttó 153.479.733.- Ft.
1. Felsőgallai mini bölcsőde építéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése:
Elkészítendő a Tatabánya, Felsőgalla Templom u. 9. sz. alatti, 394 hrsz.-ú ingatlanon kétcsoportos mini bölcsőde (a 15/1998. NM rendelet 49. § (1) alapján csoportonként 7 fő férőhellyel) és játszóudvarának, valamint az ingatlan előtti gazdasági és akadálymentes megközelítés és akadálymentes parkolók kialakításának építési engedélyezési (1 db tervcsomag) és kiviteli terve (1 db tervcsomag).
A tervezési feladatok során az alábbi ágazati szakági, Kamarai nyilvántartásban szereplő szaktervezők bevonásával szükséges elkészíteni a tervdokumentációkat:
1. Földmérő mérnök („GD-T” jogosultság)
2. Geotechnikai tervező („GT” jogosultság)
3. Építész („É” Építészeti tervezési terület szerinti jogosultság)
4. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő
5. Tűzvédelmi tervező („TUÉ” jogosultság)
6. Tartószerkezeti tervező („T” Tartószerkezeti tervezési terület szerinti jogosultság)
7. Konyhatechnológiai tervező
8. Épületgépész („G” jogosultság)
9. Épületenergetikus („TÉ” jogosultság)
10. Épületvillamossági (gyengeáramú tervekkel együtt) („V” Építményvillamossági tervezési terület szerinti jogosultsággal)
11. Közműtervező („G”, „V”, „VZ-TEL” jogosultság – külső közművek tervezése)
12. Közúttervező („KÉ-K” jogosultság)
13. Kert- és tájépítész („K” jogosultság)
Nyertes ajánlattevő feladata a Felsőgallai mini bölcsőde építéséhez szükséges, komplett engedélyezési és kiviteli tervek – beleértve az árazott és az árazatlan költségvetési kiírások elkészítését is - elkészítése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tervezési program szerint.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési szolgáltatás eredményeként szolgáltatott tervek alapján megindított építési beruházás során felmerülő, tervezési szakkérdéseket érintő szakmai rendelkezésre állás, amelynek tartalma különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra terjedhet ki:
- Építési beruházás közbeszerzési eljárása során felmerülő kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolása;
- Építési beruházás közbeszerzési eljárása során felmerülő esetleges terv- és/vagy költségvetés módosítások elkészítése;
- Építési beruházás teljesítése során felmerülő, a terveket érintő kérdések megválaszolása; szakmai segítségnyújtás ajánlatkérő és Vállalkozó részére
Ajánlatkérő előírja, hogy az építési beruházás közbeszerzési eljárása, valamint az építési beruházás teljesítése során a közbeszerzési eljárás előkészítésétől a használatbavételi engedély megadásáig szükséges jelen eljárásban nyertes ajánlattevő részéről műszaki szakmai rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása.
2. Óvárosi bölcsőde bővítéséhez szükséges engedélyezési és kiviteli tervek elkészítése:
Elkészítendő a Tatabánya, Béke u. 3. sz. alatti, 2124/11 hrsz.-ú ingatlanon meglévő Óvárosi Bölcsőde bővítés és hozzá tartozó játszóudvar építési engedélyezési (1 db tervcsomag) és kiviteli terve (1 db tervcsomag). A bővítmény 2 csoportszobával (a 15/1998. NM rendelet 46. § (1) alapján csoportonként 12 fő férőhellyel), 24 férőhelyre készüljön.
A tervezési feladatok során az alábbi ágazati szakági, Kamarai nyilvántartásban szereplő szaktervezők bevonásával szükséges elkészíteni a tervdokumentációkat:
1. Földmérő mérnök („GD-T” jogosultság)
2. Geotechnikai tervező („GT” jogosultság)
3. Építész („É” Építészeti tervezési terület szerinti jogosultság)
4. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő
5. Tűzvédelmi tervező („TUÉ” jogosultság)
6. Tartószerkezeti tervező („T” Tartószerkezeti tervezési terület szerinti jogosultság)
7. Konyhatechnológiai tervező
8. Épületgépész („G” jogosultság)
9. Épületenergetikus („TÉ” jogosultság)
10. Épületvillamossági (gyengeáramú tervekkel együtt) („V” Építményvillamossági tervezési terület szerinti jogosultsággal)
11. Közműtervező („G”, „V”, „VZ-TEL” jogosultság – külső közművek tervezése)
12. Közúttervező („KÉ-K” jogosultság)
13. Kert- és tájépítész („K” jogosultság)
Nyertes ajánlattevő feladata az Óvárosi Bölcsőde bővítéséhez és hozzá tartozó játszóudvar építéséhez szükséges, komplett engedélyezési és kiviteli tervek – beleértve az árazott és az árazatlan költségvetési kiírások elkészítését is - elkészítése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tervezési program szerint.
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési szolgáltatás eredményeként szolgáltatott tervek alapján megindított építési beruházás során felmerülő, tervezési szakkérdéseket érintő szakmai rendelkezésre állás, amelynek tartalma különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra terjedhet ki:
- Építési beruházás közbeszerzési eljárása során felmerülő kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolása;
- Építési beruházás közbeszerzési eljárása során felmerülő esetleges terv- és/vagy költségvetés módosítások elkészítése;
- Építési beruházás teljesítése során felmerülő, a terveket érintő kérdések megválaszolása; szakmai segítségnyújtás ajánlatkérő és Vállalkozó részére
Ajánlatkérő előírja, hogy az építési beruházás közbeszerzési eljárása, valamint az építési beruházás teljesítése során a közbeszerzési eljárás előkészítésétől a használatbavételi engedély megadásáig szükséges jelen eljárásban nyertes ajánlattevő részéről műszaki szakmai rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása.
II.1.5) Becsült érték:
Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
x Részajánlat tételére lehetőség van.
Ajánlatok benyújthatók x valamennyi részre   legfeljebb a következő számú részre:   csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
  Részajánlat tételének lehetősége nem biztosított.
A részajánlat tételének kizárásának indoka(i):
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1) Elnevezés:
Felsőgallai mini bölcsőde tervezése
Rész száma: 1
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló két bölcsődefejlesztésre irányuló építési beruházás egybeszámított becsült értéke: bruttó 350.000.000.- Ft. Ebből a mini bölcsőde építési beruházás becsült értéke: bruttó 153.479.733.- Ft.
Elkészítendő a Tatabánya, Felsőgalla Templom u. 9. sz. alatti, 394 hrsz.-ú ingatlanon kétcsoportos mini bölcsőde (a 15/1998. NM rendelet 49. § (1) alapján csoportonként 7 fő férőhellyel) és játszóudvarának, valamint az ingatlan előtti gazdasági és akadálymentes megközelítés és akadálymentes parkolók kialakításának építési engedélyezési (1 db tervcsomag) és kiviteli terve (1 db tervcsomag).
A tervezési feladatok során az alábbi ágazati szakági, Kamarai nyilvántartásban szereplő szaktervezők bevonásával szükséges elkészíteni a tervdokumentációkat:
1. Földmérő mérnök („GD-T” jogosultság)
2. Geotechnikai tervező („GT” jogosultság)
3. Építész („É” Építészeti tervezési terület szerinti jogosultság)
4. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő
5. Tűzvédelmi tervező („TUÉ” jogosultság)
6. Tartószerkezeti tervező („T” Tartószerkezeti tervezési terület szerinti jogosultság)
7. Konyhatechnológiai tervező
8. Épületgépész („G” jogosultság)
9. Épületenergetikus („TÉ” jogosultság)
10. Épületvillamossági (gyengeáramú tervekkel együtt) („V” Építményvillamossági tervezési terület szerinti jogosultsággal)
11. Közműtervező („G”, „V”, „VZ-TEL” jogosultság – külső közművek tervezése)
12. Közúttervező („KÉ-K” jogosultság)
13. Kert- és tájépítész („K” jogosultság)
Nyertes ajánlattevő feladata a Felsőgallai mini bölcsőde építéséhez szükséges, komplett engedélyezési és kiviteli tervek – beleértve az árazott és az árazatlan költségvetési kiírások elkészítését is - elkészítése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tervezési program szerint.
Komplett engedélyezési és kiviteli terv alatt ajánlatkérő a következőket érti:
Olyan, építési beruházás megvalósítására alkalmas tervdokumentáció, amely tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan az alábbi dokumentumokat:
- építészeti tervek és hozzá kapcsolódó műszaki leírás;
- tartószerkezeti/statikai tervek és hozzá kapcsolódó műszaki leírás;
- konyhatechnológiai és belső bútorok, eszközök berendezési terve, hozzá kapcsolódó konszignáció és/vagy műszaki leírás és hozzá kapcsolódó műszaki leírás;
- épületvillamossági tervek és hozzá kapcsolódó műszaki leírás;
- épületgépészeti tervek és hozzá kapcsolódó műszaki leírás;
- épületenergetikai tervek és hozzá kapcsolódó energetikai számítás;
- az építési beruházás megvalósítására vonatkozó árazott tervezői költségbecslés;
- az építési beruházás megvalósítására vonatkozó árazatlan költségvetési kiírás;
- a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint elkészített dokumentáció
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési szolgáltatás eredményeként szolgáltatott tervek alapján megindított építési beruházás során felmerülő, tervezési szakkérdéseket érintő szakmai rendelkezésre állás, amelynek tartalma különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra terjedhet ki:
- Építési beruházás közbeszerzési eljárása során felmerülő kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolása;
- Építési beruházás közbeszerzési eljárása során felmerülő esetleges terv- és/vagy költségvetés módosítások elkészítése;
- Építési beruházás teljesítése során felmerülő, a terveket érintő kérdések megválaszolása; szakmai segítségnyújtás ajánlatkérő és Vállalkozó részére
Ajánlatkérő előírja, hogy az építési beruházás közbeszerzési eljárása, valamint az építési beruházás teljesítése során a közbeszerzési eljárás előkészítésétől a használatbavételi engedély megadásáig szükséges jelen eljárásban nyertes ajánlattevő részéről műszaki szakmai rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2)/a szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal (projektek száma db) (min. 0 – max. 3 db) 20
2 M2)/b szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik tartószerkezeti tervezési szakterületen többlet szakmai tapasztalattal (projektek száma db) (min. 0 – max. 3 db) 10
3 M2)/c szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik tűzvédelmi tervezői szakterületen többlet szakmai tapasztalattal (projektek száma db) (min. 0 – max. 3 db) 10
4 M2)/d szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik konyhatechnológiai tervezési szakterületen többlet szakmai tapasztalattal (projektek száma db) (min. 0 – max. 3 db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 550
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001
II.2.13) További információ
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó „érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.
2. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, így a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti.
3. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a „Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban)” részszempont esetében a közbeszerzési dokumentumokban megadott módszertan szerint.
Ajánlatkérő a 2. sz. melléklet 1. pont alapján a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza a minőségi értékelési részszempontok esetében a közbeszerzési dokumentumokban megadott módszertan szerint.
4. A II.2.7. pont alatt Ajánlatkérő naptári napot ért.
5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a II.2.7. pontban teljesítési véghatáridő került meghatározásra. Az egyes tervek szállítására vonatkozó részhatáridők az alábbiak szerint a szerződés mindkét fél általi aláírásától, illetve az egyes tervfázisok jóváhagyásától számítódnak az alábbi bontásban:
Építési engedélyezési terv fázisai szerint:
1.Vázlatterv: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 2. hét (14 naptári nap)
2.Véleményezési terv: a vázlatterv jóváhagyásától számított 2. hét (14 naptári nap)
3.Végleges terv: a véleményezési terv jóváhagyásától számított 2. hét (14 naptári nap)
Kiviteli terv fázisai szerint:
4.Munkaközi terv: engedélyezési terv jóváhagyásától számított 3. hét (21 naptári nap)
5.Végleges komplett terv: munkaközi kiviteli terv jóváhagyásától számított 3. hét (21 naptári nap)
6. Szakmai rendelkezésre állás: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési szolgáltatás eredményeként szolgáltatott tervek alapján építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, ahol a teljesítési határidőt a munkaterület átadástól számítva 360 naptári napban kívánja előírni.
Ajánlatkérő előírja, hogy az építési beruházás közbeszerzési eljárása, valamint az építési beruházás teljesítése során a közbeszerzési eljárás előkészítésétől a használatbavételi engedély megadásáig szükséges jelen eljárásban nyertes ajánlattevő részéről műszaki szakmai rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása.
Ajánlatkérő az egyes tervcsomagokat minden terv esetén maximum 30 naptári napon belül hagyja jóvá.
Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződést nyertes ajánlattevő a tervezési szerződés mindkét fél általi aláírását követő 550 naptári napon belül, de legkésőbb 2023. április 30-ig köteles teljesíteni.
Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött tervezési szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontjától számított az a teljesítési határidő tekinthető irányadónak, amelyik előbb letelik.
6. A II.2.5) Értékelési szempontok esetében ajánlatkérő az első "Minőségi szempont" alatt a következőket érti:
M2)/a szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal intézményi, közhasználatú épület(ek) (OTÉK 2. § 9.) és/vagy közétkeztetésre alkalmas konyhák tervezésében (projektek száma db) (min. 0 – max. 3 db)

II.2.1) Elnevezés:
Óvárosi bölcsőde bővítés tervezése
Rész száma: 2
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzék Kiegészítő szójegyzék
Fő tárgy: 71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU212 A teljesítés helye: Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6.)
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége:
A TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001 azonosítószámú pályázat keretében megvalósuló két bölcsődefejlesztésre irányuló építési beruházás egybeszámított becsült értéke: bruttó 350.000.000.- Ft. Ebből az Óvárosi Bölcsőde bővítésére irányuló építési beruházás becsült értéke: bruttó 143.181.245.-Ft.
Elkészítendő a Tatabánya, Béke u. 3. sz. alatti, 2124/11 hrsz.-ú ingatlanon meglévő Óvárosi Bölcsőde bővítés és hozzá tartozó játszóudvar építési engedélyezési (1 db tervcsomag) és kiviteli terve (1 db tervcsomag). A bővítmény 2 csoportszobával (a 15/1998. NM rendelet 46. § (1) alapján csoportonként 12 fő férőhellyel), 24 férőhelyre készüljön.
A tervezési feladatok során az alábbi ágazati szakági, Kamarai nyilvántartásban szereplő szaktervezők bevonásával szükséges elkészíteni a tervdokumentációkat:
1. Földmérő mérnök („GD-T” jogosultság)
2. Geotechnikai tervező („GT” jogosultság)
3. Építész („É” Építészeti tervezési terület szerinti jogosultság)
4. Rehabilitációs környezettervező szakmérnök/szakértő
5. Tűzvédelmi tervező („TUÉ” jogosultság)
6. Tartószerkezeti tervező („T” Tartószerkezeti tervezési terület szerinti jogosultság)
7. Konyhatechnológiai tervező
8. Épületgépész („G” jogosultság)
9. Épületenergetikus („TÉ” jogosultság)
10. Épületvillamossági (gyengeáramú tervekkel együtt) („V” Építményvillamossági tervezési terület szerinti jogosultsággal)
11. Közműtervező („G”, „V”, „VZ-TEL” jogosultság – külső közművek tervezése)
12. Közúttervező („KÉ-K” jogosultság)
13. Kert- és tájépítész („K” jogosultság)
Nyertes ajánlattevő feladata az Óvárosi Bölcsőde bővítéséhez és hozzá tartozó játszóudvar építéséhez szükséges, komplett engedélyezési és kiviteli tervek – beleértve az árazott és az árazatlan költségvetési kiírások elkészítését is - elkészítése a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott tervezési program szerint.
Komplett engedélyezési és kiviteli terv alatt ajánlatkérő a következőket érti:
Olyan, építési beruházás megvalósítására alkalmas tervdokumentáció, amely tartalmazza különösen, de nem kizárólagosan az alábbi dokumentumokat:
- építészeti tervek és hozzá kapcsolódó műszaki leírás;
- tartószerkezeti/statikai tervek és hozzá kapcsolódó műszaki leírás;
- konyhatechnológiai és belső bútorok, eszközök berendezési terve, hozzá kapcsolódó konszignáció és/vagy műszaki leírás és hozzá kapcsolódó műszaki leírás;
- épületvillamossági tervek és hozzá kapcsolódó műszaki leírás;
- épületgépészeti tervek és hozzá kapcsolódó műszaki leírás;
- épületenergetikai tervek és hozzá kapcsolódó energetikai számítás;
- az építési beruházás megvalósítására vonatkozó árazott tervezői költségbecslés;
- az építési beruházás megvalósítására vonatkozó árazatlan költségvetési kiírás;
- a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározottak szerint elkészített dokumentáció
Nyertes ajánlattevő feladatát képezi továbbá jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési szolgáltatás eredményeként szolgáltatott tervek alapján megindított építési beruházás során felmerülő, tervezési szakkérdéseket érintő szakmai rendelkezésre állás, amelynek tartalma különösen, de nem kizárólagosan az alábbiakra terjedhet ki:
- Építési beruházás közbeszerzési eljárása során felmerülő kiegészítő tájékoztatáskérések megválaszolása;
- Építési beruházás közbeszerzési eljárása során felmerülő esetleges terv- és/vagy költségvetés módosítások elkészítése;
- Építési beruházás teljesítése során felmerülő, a terveket érintő kérdések megválaszolása; szakmai segítségnyújtás ajánlatkérő és Vállalkozó részére
Ajánlatkérő előírja, hogy az építési beruházás közbeszerzési eljárása, valamint az építési beruházás teljesítése során a közbeszerzési eljárás előkészítésétől a használatbavételi engedély megadásáig szükséges jelen eljárásban nyertes ajánlattevő részéről műszaki szakmai rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 M2)/a szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal (projektek száma db) (min. 0 – max. 3 db) 20
2 M2)/b szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik tartószerkezeti tervezési szakterületen többlet szakmai tapasztalattal (projektek száma db) (min. 0 – max. 3 db) 10
3 M2)/c szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik tűzvédelmi tervezői szakterületen többlet szakmai tapasztalattal (projektek száma db) (min. 0 – max. 3 db) 10
4 M2)/d szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik konyhatechnológiai tervezési szakterületen többlet szakmai tapasztalattal (projektek száma db) (min. 0 – max. 3 db) 10
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban) / Súlyszám: 50
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: vagy napban: 550
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ (nyílt eljárás kivételével)
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma):
vagy
Tervezett minimum: > / Maximális szám:
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok:
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók nem
Opciók leírása:
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos igen
Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001
II.2.13) További információ
1. Ajánlatkérő a Kbt. 40. § (1) bekezdésében meghatározott, a közbeszerzésekért felelős miniszter által üzemeltetett egységes, EKR igénybevételével folytatja le az eljárást. A gazdasági szereplők az EKR rendszerben (https://ekr.gov.hu) előzetes regisztrációt követően az eljárás iránti érdeklődésüket az eljárásra vonatkozó „érdeklődés jelzése” gomb megnyomásával jelezhetik.
2. Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a közbeszerzés tárgyának egyértelmű és közérthető meghatározása szükségessé teszi meghatározott gyártmányú, eredetű, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, így a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelmű meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett ajánlatkérő a „vagy azzal egyenértékű” kifejezést is érti.
3. Ajánlatkérő „A Közbeszerzési Hatóság útmutatója a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról” szóló Útmutatója (megjelent a Közbeszerzési Értesítő 2020. évi 60. számában; 2020. március 25-én) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás elvét alkalmazza a „Ajánlati ár (nettó összeg HUF-ban)” részszempont esetében a közbeszerzési dokumentumokban megadott módszertan szerint.
Ajánlatkérő a 2. sz. melléklet 1. pont alapján a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elvét alkalmazza a minőségi értékelési részszempontok esetében a közbeszerzési dokumentumokban megadott módszertan szerint.
4. A II.2.7. pont alatt Ajánlatkérő naptári napot ért.
5. Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét, hogy a II.2.7. pontban teljesítési véghatáridő került meghatározásra. Az egyes tervek szállítására vonatkozó részhatáridők az alábbiak szerint a szerződés mindkét fél általi aláírásától, illetve az egyes tervfázisok jóváhagyásától számítódnak az alábbi bontásban:
Építési engedélyezési terv fázisai szerint:
1.Vázlatterv: a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 2. hét (14 naptári nap)
2.Véleményezési terv: a vázlatterv jóváhagyásától számított 2. hét (14 naptári nap)
3.Végleges terv: a véleményezési terv jóváhagyásától számított 2. hét (14 naptári nap)
Kiviteli terv fázisai szerint:
4.Munkaközi terv: engedélyezési terv jóváhagyásától számított 3. hét (21 naptári nap)
5.Végleges komplett terv: munkaközi kiviteli terv jóváhagyásától számított 3. hét (21 naptári nap)
6. Szakmai rendelkezésre állás: Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárás tárgyát képező tervezési szolgáltatás eredményeként szolgáltatott tervek alapján építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárást kíván lefolytatni, ahol a teljesítési határidőt a munkaterület átadástól számítva 360 naptári napban kívánja előírni.
Ajánlatkérő előírja, hogy az építési beruházás közbeszerzési eljárása, valamint az építési beruházás teljesítése során a közbeszerzési eljárás előkészítésétől a használatbavételi engedély megadásáig szükséges jelen eljárásban nyertes ajánlattevő részéről műszaki szakmai rendelkezésre állási szolgáltatás nyújtása.
Ajánlatkérő az egyes tervcsomagokat minden terv esetén maximum 30 naptári napon belül hagyja jóvá.
Ajánlatkérő előírja, hogy a szerződést nyertes ajánlattevő a tervezési szerződés mindkét fél általi aláírását követő 550 naptári napon belül, de legkésőbb 2023. április 30-ig köteles teljesíteni.
Ajánlatkérő előírja, hogy a közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött tervezési szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontjától számított az a teljesítési határidő tekinthető irányadónak, amelyik előbb letelik.
6. A II.2.5) Értékelési szempontok esetében ajánlatkérő az első "Minőségi szempont" alatt a következőket érti:
M2)/a szakember az alkalmassági feltételen felül rendelkezik többlet szakmai tapasztalattal intézményi, közhasználatú épület(ek) (OTÉK 2. § 9.) és/vagy közétkeztetésre alkalmas konyhák tervezésében (projektek száma db) (min. 0 – max. 3 db)

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok állnak fenn.
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 17. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, a kizáró okok fenn nem állásáról szóló egyszerű nyilatkozat benyújtásával kell igazolni (Kbt. 67. § (1) bekezdés szerint), valamint a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) pontjára vonatkozóan - a Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib) alpontjában, nem Magyarországon letelepedett ajánlattevő esetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 10. § g) pont gb) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia. A 67. § (1) bekezdése szerinti nyilatkozat tekintetében az Európai Bizottság által meghatározott egységes formanyomtatvány nem alkalmazandó. A Kbt. 67. § (4) bekezdése alapján ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesznek igénybe a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót.
Az ajánlattevő az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak nyilatkozni köteles a Kbt. 62. § (1) bekezdés h)–k) és m) pontjaiban foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. (Kbt. 67. § (3) bekezdés szerint)
Ajánlatkérő felhívja ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. §-ban foglaltakra [öntisztázás], illetve a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjában foglaltakra, valamint a 321/2015. Korm. rendelet 1. § (7) és 17. § (1)-(2) bekezdésére is.
A Kbt. 69. § (11a) bekezdése értelmében a kizáró okok fenn nem állása igazolásának körében nem kérhető a gazdasági szereplőtől olyan igazolás benyújtása, amelyet ugyanazon ajánlatkérő részére a gazdasági szereplő korábbi közbeszerzési eljárásban az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott. Ebben az esetben a gazdasági szereplő nyilatkozik arról, hogy mely korábbi eljárásban benyújtott igazolást kéri figyelembe venni a bírálat során.
Ajánlatkérő a kizáró okok igazolása tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a 69. § (11) bekezdésére is.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az előírt kizáró okokra vonatkozó igazolási módokkal kapcsolatos további részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok között adja meg.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: Alkalmatlan az ajánlattevő amennyiben nem alkalmas a szakmai tevékenység végzésére, azaz az ajánlattevő, az alkalmasság igazolásában részt vevő alvállalkozó vagy más szervezet (személy) nincsen bejegyezve az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezői szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamarai névjegyzékben; a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén nincsen bejegyezve a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal nem rendelkezik.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: A szakmai tevékenység végzésére vonatkozó feltételeket ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (3) bekezdése szerint ellenőrzi. A Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi az ingyenesen, elektronikusan kérhető nyilvántartásokból (https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek).
Ajánlatkérő előírja, hogy az alkalmasság igazolására továbbá a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 26. § (3) bekezdése alapján az engedély vagy jogosítvány másolatát, illetve a szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolást szükséges benyújtani.
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg a Kbt. 114. § (1) bekezdés rendelkezései alapján.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek) meghatározása: Ajánlatkérő gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményeket nem határoz meg a Kbt. 114. § (1) bekezdés rendelkezései alapján.
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása A Kbt. 114. § (2) bekezdés alapján az ajánlattevőnek az ajánlatában a Kbt. III. Része szerint megindított jelen eljárásban az ajánlatának benyújtásakor a közbeszerzési dokumentumok között rendelkezésre bocsátott és az EKR-ben elektronikus űrlapként megszerkesztett nyilatkozat benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65.§-a alapján az Ajánlatkérő által meghatározott alkalmassági követelményeknek.
Ajánlattevőknek az ajánlatuk részeként csatolniuk kell az EKR-ben ajánlattevő, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezet egyszerű nyilatkozatát, hogy megfelelnek a műszaki és szakmai alkalmassági feltételeknek.
Ajánlattevő az alkalmassági követelmények teljesítésére vonatkozó részletes adatokat tartalmazó, az eljárást megindító felhívásban előírt saját nyilatkozatait az alkalmassági követelmények tekintetében az eljárást megindító felhívásban előírt igazolások benyújtására vonatkozó szabályok szerint, az ajánlatkérő 69. § szerinti felhívására köteles benyújtani.
Ajánlattevőknek utólagosan, Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdés szerinti felhívására az alábbi nyilatkozatokat/igazolásokat kell csatolnia:
M1) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés a) pontjának megfelelően ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek ismertetnie kell az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) teljesített, az M1) alkalmassági követelményeknek mindenben megfelelő referenciákat, a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 23. §-nak megfelelően kiállított referenciaigazolással, vagy nyilatkozattal, mely tartalmazza a következő adatokat:
- Szolgáltatás tárgya, megnevezése és mennyisége (db), valamint a saját teljesítés aránya (%)
- A teljesítés ideje (szerződésszerű végteljesítés év/hó/nap)
- A teljesítés során felmerülő főbb munkafajták felsorolása
- A szerződést kötő másik fél neve, székhelye,
- Nyilatkozatot arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt (a teljesítés szerződésszerű igazolása, illetőleg a szerződés teljesítése során előforduló, az Ajánlattevőnek/alvállalkozónak/kapacitást biztosító szervezetnek felróható okból bekövetkezett késedelmes, vagy hibás teljesítés leírása).
Irányadó a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §-a.
M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdés b) pontjának megfelelően ajánlattevőnek (közös ajánlattevőknek), vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő más szervezetnek ismertetnie kell azoknak a szakembereknek (szervezeteknek) – különösen a minőség-ellenőrzésért felelősöknek – a megnevezését, végzettségüket, vagy képzettségüket, szakmai tapasztalatukat, akiket be kívánnak vonni a teljesítésbe.
Az alkalmassági követelmény igazolásához benyújtandó iratok: ajánlattevő nyilatkozata a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekről és jogviszonyukról, szakember saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajza, végzettséget, képzettséget, megváltozott munkaképességet igazoló dokumentum egyszerű másolata, rendelkezésre állási nyilatkozat.
A szakemberekről szóló nyilatkozat elektronikus másolata tartalmazza legalább a következő adatokat:
- a szakember neve;
- a szakmai gyakorlat ideje (legalább év/hónap pontossággal feltüntetett kezdési és befejezési dátum, a projektek száma és megnevezése megadásával)
- a végzettséget/szakképzettséget igazoló okirat sorszáma/nyilvántartási száma,
- milyen jogviszony keretén belül kerül bevonásra a szakember (munkajogviszony, megbízás, stb.)
- továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a szakember a teljesítés során rendelkezésre fog állni.
Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az előírt műszaki, illetve szakmai alkalmassági feltételekre vonatkozó igazolási módokkal kapcsolatos részletes információkat a közbeszerzési dokumentumok között adja meg.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Mindkét részajánlat esetén:
M1) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónapban) (a vizsgált időszak alatt befejezett, de legfeljebb hat éven belül megkezdett) teljesített alábbi referenciával:
- Legalább 1 db, építészeti kiviteli terv elkészítésére irányuló referenciamunka, amely tartalmazta legalább az alábbi, szakági tervezési dokumentumok elkészítését is:
- tartószerkezeti/statikai tervek;
- konyhatechnológiai és belső bútorok, eszközök berendezési terve;
- épületvillamossági tervek;
- épületgépészeti tervek
Mindkét részajánlat esetén:
M2) Alkalmatlan ajánlattevő, amennyiben nem rendelkezik legalább az alábbi végzettséggel, képzettséggel rendelkező, a teljesítésbe bevonni kívánt szakemberekkel:
M2)/a:
Legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerinti „É” Építészeti tervezési terület szerinti jogosultsággal, vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal).
M2)/b:
Legalább 1 fő, aki rendelkezik a 266/2013. (VII. 11.) Korm. Rendelet szerinti „T” Tartószerkezeti tervezési terület szerinti jogosultsággal, vagy a jogosultság hiányában a névjegyzékbe vételi követelménynek megfelelő végzettséggel, és a jogosultság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlattal (tapasztalattal).
M2)/c:
Legalább 1 fő, aki rendelkezik a 375/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet szerinti Tűzvédelmi tervező (TUÉ), vagy azzal egyenértékű jogosultsággal.
Ajánlatkérő a tűzvédelmi tervezői jogosultsággal egyenértékűnek tekinti a 47/2011. (XII. 15.) BM rendelet 1. mellékletében meghatározott jogosultságokat is.
M2)/d:
Legalább 1 fő konyhatechnológus, vagy konyhaüzemi technológia tervezése területén jártas szakember.
A szakemberek között az átfedés megengedett.
Az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők vagy közös részvételre jelentkezők együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszerűen kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplőkre, az együttes megfelelés lehetősége értelmében elegendő, ha közülük egy felel meg.
Az előírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétől függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattevő ezen szervezet erőforrására vagy arra is támaszkodik. A Kbt. 65. § (8) bekezdésben foglalt eset kivételével csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan - szerződésben, előszerződésben vagy más formában vállalt – kötelezettségvállalását, amely alátámasztja, hogy a szerződés teljesítéséhez szükséges erőforrások rendelkezésre állnak majd a szerződés teljesítésének időtartama alatt.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése:
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az összes rész esetén:
1. Késedelmi kötbér: Mértéke a nettó szerződéses összeg 1%-a naptári naponta, minden késedelmesen eltelt naptári nap után. Amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben vállalt kötelezettségeit késedelmesen teljesíti, késedelmi kötbért köteles fizetni. A késedelmi kötbér minden késedelemmel érintett naptári nap után a nettó szerződéses összeg késedelemmel érintett részének 1 %-a, maximuma a nettó szerződéses összeg késedelemmel érintett részének 20 %-a.
2. Hibás teljesítési kötbér: Ajánlattevőként szerződő fél hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. A hibás teljesítési kötbér mértéke és maximuma a késedelmi kötbérrel egyező.
3. Teljesítési biztosíték: Ajánlatkérő a teljesítés elmaradásával kapcsolatos igények pénzügyi fedezetének biztosítékaként teljesítési biztosítékot köt ki, melynek mértéke a nettó szerződéses összeg 5%-a. A teljesítési biztosítékot az ajánlattevőként szerződő fél, választása szerint a Kbt. 134. § (6) bekezdés a) pontja szerint nyújthatja oly módon, hogy az a fölötti rendelkezési joga ajánlatkérőnek a tervezési szerződés mindkét fél általi aláírásának időpontjától kezdődően a szerződés szerinti teljesítési véghatáridő + 30 napig biztosított legyen.
4. Meghiúsulási kötbér: Mértéke a nettó szerződéses összeg 20%-a. Amennyiben a szerződés teljesítése az ajánlattevőként szerződő fél működési körébe tartozó ok miatt lehetetlenül, vagy ajánlattevőként szerződő fél a szerződés teljesítését megtagadja és ajánlatkérőként szerződő fél a szerződéstől eláll, vagy a szerződést felmondja: Ajánlattevőként szerződő fél a nettó szerződéses összeg 20%-ig terjedő meghiúsulási kötbért köteles fizetni megrendelőnek. Ajánlatkérő jogosult elállni a szerződéstől/azonnali hatállyal felmondani a szerződést, amennyiben nyertes ajánlattevőként szerződő fél a teljesítési határidőt 20 naptári nappal túllépi, hibás teljesítés esetén a kijavításnak 20 naptári napon belül nem tesz eleget.
A szerződést biztosító, valamint megerősítő mellékkötelezettségek pontos feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
Mindkét rész esetében:
A szerződés finanszírozása ajánlatkérő és a TOP-6.2.1-19-TB1-2019-00001 támogatás forrásaiból történik. Az ajánlattétel, a szerződés és a kifizetések pénzneme magyar forint (HUF).
Előleg: Ajánlatkérő előleget nem biztosít.
A teljesítés során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására nyílik lehetőség a komplett engedélyezési és kiviteli tervek – beleértve az árazott és az árazatlan költségvetési kiírások elkészítését is – elkészítését és a komplett tervdokumentáció, valamint a szerzői jogok Ajánlatkérő részére történő dokumentált átadását, valamint a szakmai rendelkezésre állás teljesítését követően az alábbi bontásban:
1. részszámla benyújtásának ideje: Építési engedélyezési tervek elkészítését és Megrendelő részére történő átadását követően a nettó vállalkozási díj 35%-a,
2. részszámla benyújtásának ideje: Kiviteli tervek elkészítését és Megrendelő részére történő átadását követően a nettó vállalkozási díj 35%-a;
3. részszámla benyújtásának ideje: A szolgáltatott tervek alapján megindított, építési beruházás megvalósítására irányuló közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével történő szerződéskötést követően a nettó vállalkozási díj 15%-a
Végszámla benyújtásának ideje: A szolgáltatott tervek alapján megindított építési beruházás átadását követően kiállított használatbavételi engedélyről szóló határozat Megrendelő általi átvételét követően a nettó vállalkozási díj fennmaradó 15%-a,
Az ajánlatkérőként szerződő fél az ajánlattevőként szerződő félnek az ellenszolgáltatást a Kbt., valamint a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdése szerint teljesíti.
A szerződésszerű és a jogszabályoknak megfelelő számla és mellékleteik ajánlatkérő általi kézhezvételétől számított 30 naptári napon belül átutalással kerül kiegyenlítésre, figyelemmel a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre (Ptk. 6:130. §). Ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Ptk. 6:155. § és a Kbt. 27/A. §, valamint a Kbt. 135. § vonatkozó rendelkezéseire is!
Az Ajánlatkérő előteljesítést elfogad.
Az ellenszolgáltatás teljesítésének pontos feltételeit a közbeszerzési dokumentumok részét képező szerződéstervezet tartalmazza.
Alkalmazandók továbbá különösen:
- a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet;
- A közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.);
- az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet;
- A Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Ajánlatkérő a Kbt. 35. § (8) bekezdése alapján nem írja elő és nem teszi lehetővé nyertes ajánlattevőknek gazdálkodó szervezet (projekttársaság) létrehozását a szerződés teljesítése érdekében.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
(klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Nyílt eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Meghívásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Tárgyalásos eljárás
  Gyorsított eljárás
Indokolás:
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
(közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Nyílt eljárás
  Meghívásos eljárás
  Tárgyalásos eljárás
  Versenypárbeszéd
  Innovációs partnerség
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsék a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról (klasszikus ajánlatkérők esetében; kizárólag tárgyalásos eljárás esetében)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi, részvételi vagy regisztrációs kérelem benyújtási határidő
Dátum: 2021/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja (részvételi felhívás esetében)
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4) Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama: (ajánlati felhívás esetében)
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 (az ajánlattételi határidő lejártától számítva)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2021/11/02 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 12:00 (óó:pp) Hely: Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy az ajánlatokat elektronikus úton, a https://ekr.gov.hu oldalon keresztül kéri benyújtani.
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdése értelmében az ajánlatokat tartalmazó iratok felbontását az EKR az ajánlattételi határidő lejártát követően, kettő órával később kezdi meg.
A Kbt. 68. § (1b) bekezdése értelmében az elektronikusan benyújtott ajánlatok felbontását az EKR végzi úgy, hogy a bontás időpontjában az ajánlatok az ajánlatkérő számára hozzáférhetővé válnak.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
x A megrendelés elektronikus úton történik
x Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
x A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1) Feltételes közbeszerzés
  Ajánlatkérő felhívja a gazdasági szereplők figyelmét, hogy az eljárást eredménytelenné nyilváníthatja, ha valamely meghatározott, ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény az ajánlattételi, illetve részvételi határidő lejártát követően következik be.
Ajánlatkérő ellenőrzési körén kívül eső, bizonytalan jövőbeli esemény meghatározása:
VI.3.2) Az ajánlati biztosíték (ajánlati felhívás esetében)
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye:
vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.3) Konzultációra vonatkozó információk
x Kiegészítő tájékoztatást ajánlatkérő konzultáció formájában is megadja.
A konzultáció időpontja: 2021/10/27 (éééé/hh/nn) és helye: Jelen felhívás VI.3.9) pontjában részletezve
VI.3.4) Ajánlat érvénytelenségére vonatkozó összeg ár vagy költség esetében
Ajánlatkérő az alábbi értéket meghaladó árat vagy költséget tartalmazó ajánlatot a bírálat során érvénytelenné nyilvánítja
 
VI.3.5) Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám:
0-100
VI.3.6) A módszer(ek) meghatározása, amellyel a VI.3.5) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot megadásra kerül:
Ár szempont: Hatósági Útmutató (KÉ. 2020. évi 60. szám) 1. sz. melléklet 1. aa) pont alapján a fordított arányosítás; Minőségi szempontok: 2. sz. melléklet 1. pont alapján a „minél magasabb paraméterű megajánlás a jó” elve
VI.3.7) Életciklusköltség-számítási módszer alkalmazására vonatkozó információ
  Ajánlatkérő az áru, szolgáltatás vagy építési beruházás értékeléskor figyelembe vett költségét életciklusköltség-számítási módszer alkalmazásával határozza meg.
VI.3.8) A bírálatra vonatkozó további információk
  Az ajánlatkérő előírja a kizáró okok, az alkalmassági követelmények, valamint a Kbt. 82. § (5) bekezdése szerinti objektív kritériumok tekintetében a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott igazolásoknak a részvételi jelentkezésben vagy az ajánlatban történő benyújtását.
VI.3.9) További információk: 1.) Az előírt alkalmassági követelmények, kizáró okok igazolásának részletes szabályairól ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumokban nyújt tájékoztatást, továbbá iratmintákat, illetve EKR sablonokat bocsát az ajánlattevők rendelkezésére. A benyújtandó dokumentumok körét, a benyújtás módját és a vonatkozó igazolások/dokumentumok tartalmára vonatkozó részletes szabályokat ajánlatkérő a közbeszerzési dokumentumok között szerepelteti.
Az ajánlatnak tartalmaznia kell valamennyi, az ajánlattételi felhívásban és közbeszerzési dokumentumokban, illetve jogszabályokban meghatározott egyéb dokumentumot. Ajánlatkérő e tekintetében felhívja ajánlattevők figyelmét a 424/2017. Korm. rendelet 11. §-ban foglalt rendelkezésekre is.
2.) Több gazdasági szereplő közösen is tehet ajánlatot. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban csatolni kell a Kbt. 35. § (2) bekezdése szerinti meghatalmazást tartalmazó okiratot. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletére jogosult gazdasági szereplő adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teendő nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattevők vagy részvételre jelentkezők képviseletében eljárhat.
Közös ajánlattétel esetén az EKR-be elektronikus másolatban csatolni kell a közös ajánlattevők megállapodását, amelyben rögzítik a Kbt. 35. § (6) bekezdésében előírt egyetemleges felelősségvállalást a szerződés teljesítéséért, továbbá meg kell adni a közös ajánlattevők munkamegosztását a feladatok és azok részaránya tekintetében.
3.) Az ajánlattevőnek, az alvállalkozójának és adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezetnek az alábbi cégokmányokat kell az ajánlatához az EKR-ben csatolni:
- az ajánlatot, illetve az ajánlatban található nyilatkozatokat aláíró személyek aláírási címpéldányának vagy aláírás mintájának egyszerű elektronikus másolata;
4.) Amennyiben az ajánlattevő az ajánlatában – átalakulásra hivatkozással – jogelődje bármely adatát fel kívánja használni, az ajánlathoz csatolni kell a jogutódlás tényét, körülményét bizonyító cégiratokat elektronikus másolatban, így különösen a szétválási, kiválási szerződést, átalakulási cégiratokat.
5.) Az ajánlatkérő alkalmazza a Kbt. 81. § (4)-(5) bekezdésében foglaltak szerint a bírálat speciális sorrendjét.
6.) Fordítás: az eljárás során mindennemű közlés magyar nyelven történik, kommunikáció semmilyen más nyelven nem fogadható el. Az idegen nyelvű iratokat ajánlattevő általi magyar fordításban is csatolni kell, figyelemmel a Kbt. 47. § (2) bekezdésére. Az ajánlatkérő nem köteles az idegen nyelvű irat tartalmát vizsgálni, de ennek jogát fenntartja, különösen, ha azt észleli, hogy a magyar nyelvű fordítás a valóságtól eltérő adatot tartalmaz és ez az eltérés a verseny tisztaságát veszélyezteti. Az idegen nyelven benyújtott irat, dokumentum és annak fordítása közötti eltérésből fakadó esetleges hátrányos jogkövetkezményeket az ajánlattevőnek viselnie kell.
7.) Összeférhetetlenséggel kapcsolatban ajánlatkérő felhívja a figyelmet a Kbt. 25. §-ban foglaltakra, ezen belül különösen a Kbt. 25. § (4) bekezdésében foglaltakra.
8.) Ajánlatkérő tájékoztatja ajánlattevőket, hogy nem alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában foglalt eredménytelenségi okot. Ajánlatkérő továbbá eredménytelenné nyilváníthatja az eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdésében foglalt eseteken túl akkor is, ha az EKR működési hibája olyan jogsértést eredményez, amely a Kbt.-ben meghatározott alapelvek érvényesülését biztosító módon nem orvosolható.
9.) Ajánlatkérő a 114/A. § rendelkezéseit nem írja elő.
10.) FAKSZ: dr. Egresi Márton (Lajstromszáma: OO563)
11.) Ajánlatkérő a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése alapján a P1) és az M1)-M2) alkalmassági feltételeket és azok igazolásait a minősített ajánlattevők hivatalos jegyzékéhez képest szigorúbban állapította meg.
12.) Ajánlatkérő a felhívás IV.2.5. pontja alatt 30 naptári napot ért.
13.) Az ajánlatkérő mindkét rész tekintetében helyszíni konzultációt tart.
A helyszíni konzultáció időpontja az első rész tekintetében: 2021.10.27. 10:00 óra
A találkozó helye: 2800 Tatabánya, Felsőgalla Templom u. 9. sz.
A helyszíni konzultáció időpontja a második rész tekintetében: 2021.10.27. 12:00 óra
A találkozó helye: Tatabánya, Béke u. 3. sz.
Ajánlatkérő a helyszíni konzultációval kapcsolatban tájékoztatja ajánlattevőket, hogy a konzultáción felmerülő esetleges ajánlattevői kérdésekre kizárólag írásban, az EKR-en keresztül, a Kbt. 56. § (1)-(7) bekezdéseiben (kiegészítő tájékoztatás), valamint a közbeszerzési dokumentumokban foglaltak szerint tud hivatalosan válaszolni, ezért a helyszíni konzultációról jegyzőkönyv készül, amely a Kbt. 56. § (6) bekezdése szerint kerül megküldésre.
14.) Ajánlatkérő mindkét rész esetén szerződéses feltételként előírja, hogy nyertes ajánlattevő a szerződéskötés időpontjára rendelkezzen részenként külön-külön az alábbi dokumentumokkal:
A közbeszerzés tárgya szerinti (Építészeti tervezési szolgáltatás), az ajánlattételi határidő időpontjában érvényes olyan felelősségbiztosítással, amelynek fedezeti értéke legalább 1.000.000 HUF/káresemény és legalább 5.000.000 HUF/év.
15.) Ajánlatkérő mindkét rész esetén előírja, hogy nyertes ajánlattevőnek legkésőbb a szerződés aláírásakor rendelkeznie kell legalább 1 fő tervellenőr szakemberrel, aki a szerződés teljesítése során az egyes szakági tervek összhangját hivatott biztosítani. Ajánlatkérő legkésőbb a szerződés aláírásakor kéri megjelölni, illetve a végzettségét igazoló okiratokat bemutatni annak a tervellenőr szakembernek, akit nyertes ajánlattevő be kíván vonni a teljesítésbe.
VI.4) E hirdetmény feladásának dátuma:
2021/10/21 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges