Közbeszerzési Hatóság

Közbeszerzési Értesítő száma:2018/50
Beszerzés tárgya:Szolgáltatásmegrendelés
Hirdetmény típusa:Eljárást megindító felhívás/2015 KÉ
Eljárás fajtája:Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás
Közzététel dátuma:2018.03.10.
Iktatószám:2013/2018
CPV Kód:71220000-6
Ajánlatkérő:Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Teljesítés helye:Tervek leszállítása: Székesfehérvár, Városház tér 1-2. Tervezési terület: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 11. (hrsz.: 202) és a 8000 Székesfehérvár, Palotai út 13. (hrsz.: 201); tanulmányterv vonatkozásában: további információ a dokumentációban.
Ajánlattételi/részvételi jelentkezési határidő:2018.03.28.
Nyertes ajánlattevő:
Ajánlatkérő típusa:Regionális/helyi szintű
Ajánlatkérő fő tevényeségi köre:Általános közszolgáltatások
Letöltés: Hirdetmény letöltése PDF formátumban
Közbeszerzési eljárás: Az eljárás adatainak, és az eljáráshoz közzétett további dokumentumoknak a megtekintése a Közbeszerzési Adatbázisban

KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ
a Közbeszerzési Hatóság Hivatalos Lapja
Eljárást megindító felhívás
A Kbt. 112. § (1) bekezdés a) pont szerinti eljárások esetében.
I. szakasz: Ajánlatkérő
I.1) Név és címek (jelölje meg az eljárásért felelős összes ajánlatkérőt)
Hivatalos név: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata
Nemzeti azonosítószám: AK07135
Postai cím: Városház tér 1.
Város: Székesfehérvár
NUTS-kód: HU211
Postai irányítószám: 8000
Ország: Magyarország
Kapcsolattartó személy: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály, Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68.); kapcsolattartó: Ébner Balázs közbeszerzési ügyintéző
Telefon: +36 22537150
E-mail: ebner.balazs@pmhiv.szekesfehervar.hu; kozbeszerzes@pmhiv.szekesfehervar.hu
Fax: +36 22537160
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL): www.szekesfehervar.hu
A felhasználói oldal címe (URL): www.szekesfehervar.hu
 
I.2) Közös közbeszerzés
  A szerződés közös közbeszerzés formájában valósul meg.
  A meghatalmazott ajánlatkérő nélküli közbeszerzés.
  Az I.1) pontban feltüntetett ajánlatkérők közül meghatalmazott ajánlatkérő: (adja meg ajánlatkérő nevét)
  Ajánlatkérőnek minősülő meghatalmazott szervezet, mely az I.1) pontban nem került feltüntetésre: (adja meg a szerződést nem kötő ajánlatkérőnek minősülő szervezet nevét, címét és azonosítószámát)
  Több ország részvételével megvalósuló közös közbeszerzés.
  A szerződést központi beszerző szerv ítéli oda.
I.3) Kommunikáció
x A közbeszerzési dokumentumok korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhető a következő címen: http://www.szekesfehervar.hu/kozbeszerzesi-palyazatok (URL)
  A közbeszerzési dokumentumokhoz történő hozzáférés korlátozott. További információ a következő helyről érhető el: (URL)
További információ a következő címen szerezhető be
x a fent említett cím
  másik cím: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó
  elektronikus úton: (URL)
x a fent említett címre
  a következő címre: (adjon meg másik címet)
Hivatalos név:
Nemzeti azonosítószám:
Postai cím:
Város:
NUTS-kód:
Postai irányítószám:
Ország:
Kapcsolattartó személy:
Telefon:
E-mail:
Fax:
Internetcím(ek):
Az ajánlatkérő általános címe (URL):
A felhasználói oldal címe (URL):
  Az elektronikus kommunikáció olyan eszközök és berendezések használatát igényli, amelyek nem általánosan hozzáférhetők. Ezen eszközök és berendezések korlátozás nélkül, teljes körűen, közvetlenül és díjmentesen elérhetők a következő címen: (URL)
I.4) Az ajánlatkérő típusa
  Központi szintű
x Regionális/helyi szintű
  Közjogi szervezet
  Közszolgáltató
  Támogatott szervezet [Kbt. 5. § (2)-(3) bekezdés]
  Egyéb:
I.5) Fő tevékenység (klasszikus ajánlatkérők esetében)
x Általános közszolgáltatások
  Honvédelem
  Közrend és biztonság
  Környezetvédelem
  Gazdasági és pénzügyek
  Egészségügy
  Lakásszolgáltatás és közösségi rekreáció
  Szociális védelem
  Szabadidő, kultúra és vallás
  Oktatás
  Egyéb tevékenység:
I.6) Fő tevékenység (közszolgáltató ajánlatkérők esetében)
  Gáz- és hőenergia termelése, szállítása és elosztása
  Villamos energia
  Földgáz és kőolaj kitermelése
  Szén és más szilárd tüzelőanyag feltárása és kitermelése
  Víz
  Postai szolgáltatások
  Vasúti szolgáltatások
  Városi vasúti, villamos-, trolibusz- és autóbusz-szolgáltatások
  Kikötői tevékenységek
  Repülőtéri tevékenységek
  Egyéb tevékenység:

II. szakasz: Tárgy
II.1) Meghatározás
II.1.1)
Elnevezés: Palotai úti parkolóház tervezési feladatainak ellátása tervezési szerződés keretében a Zichy liget projekt kapcsán
Hivatkozási szám:
II.1.2)
Fő CPV-kód:
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.1.3) A szerződés típusa
  Építési beruházás
  Árubeszerzés
x Szolgáltatásmegrendelés
II.1.4)
A közbeszerzés rövid ismertetése: Palotai úti parkolóház tervezési feladatainak ellátása tervezési szerződés keretében a Zichy liget projekt kapcsán
II.1.5)
Becsült érték: Pénznem:
(ÁFA nélkül; keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében a szerződéseknek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.1.6) Részekre bontás
A beszerzés részekből áll nem
Ajánlatok benyújthatók
  valamennyi részre
  legfeljebb a következő számú részre:
  csak egy részre
  Az egy ajánlattevőnek odaítélhető részek maximális száma:
  Az ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a következő részek vagy részcsoportok kombinációjával ítéljen oda szerződéseket:
II.2) A közbeszerzés ismertetése
 
II.2.1)
Elnevezés: Palotai úti parkolóház tervezési feladatainak ellátása tervezési szerződés keretében a Zichy liget projekt kapcsán
Rész száma:
II.2.2) További CPV-kód(ok):
Fő szójegyzékKiegészítő szójegyzék
Fő tárgy:71220000-6
II.2.3) A teljesítés helye:
NUTS-kód: HU211
A teljesítés helye: Tervek leszállítása: Székesfehérvár, Városház tér 1-2.
Tervezési terület: 8000 Székesfehérvár, Palotai út 11. (hrsz.: 202) és a 8000 Székesfehérvár, Palotai út 13. (hrsz.: 201); tanulmányterv vonatkozásában: további információ a dokumentációban.
II.2.4) A közbeszerzés mennyisége: Palotai úti parkolóház tervezési feladatainak ellátása tervezési szerződés keretében a Zichy liget projekt kapcsán
A feladat tárgya Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata számára a dokumentációban meghatározott részben beépítetlen területen létesítendő többszintes parkolóház kialakíthatóságának és megvalósíthatóságának vizsgálata és vizsgálati eredmények alapján tanulmányterv(ek) formájában javaslattétel a műszakilag és gazdaságilag leginkább megfelelő létesítmény(ek) és azok későbbi üzemeltetési formájának meghatározása. A tanulmányterv készítőjének feladata, hogy műszaki (építészeti, városépítészeti, szerkezeti és közlekedési), finanszírozási és üzemeltetési szempontból is vizsgálja a lehetséges alternatívákat.
A tanulmánytervben a Tervezők több alternatív javaslatot készítenek a beruházás megvalósítására oly módon, hogy az a lehető leghatékonyabban használja ki a terület adottságait. A tanulmánytervnek legyen része az épület megvalósíthatóságnak gazdasági szempontú elemzése is.
FUNKCIONÁLIS IGÉNYEK
Az ingatlanokon létesülő parkolóházban minimálisan 200 db parkolóhely kialakítása szükséges, azonban a tervező feladata megvizsgálni a területen elhelyezhető maximális számú gépkocsi elhelyezésének lehetőségét figyelemmel közlekedési, városépítészeti, környezeti, valamint gazdasági szempontokra is (alapozva tanulmányterveket megalapozó közlekedési, valamint városépítészeti tanulmányokra).
Adott esetben tervező vizsgálhatja a földszinten egyéb funkciók elhelyezését.
KÖZMŰVEK
Az ingatlanok közművesítettek, azonban ezek állapota felülvizsgálandó az engedélyes és kiviteli dokumentációhoz. (Vonatkozó közműtérkép mellékelve.)

ELKÉSZÍTENDŐ MUNKARÉSZEK
1.1. Tanulmánytervek, valamint tervezést megalapozó munkarészek
Tervező az érintett 2 db ingatlan - továbbá a dokumentációban részletezettek szerint - tekintetében elkészíti a parkolóház(ak) telepítése kapcsán elvégzendő tanulmányokat, melyek az érintett területet vizsgálják közlekedési, városépítészeti, környezetvédelmi, geodéziai (mind az érintett ingatlanokra, mind pedig az érintett közlekedési csomópontokra vonatkozóan), geotechnikai, továbbá egyéb a tervezési program kidolgozásához szükséges szempontból.
Tervező a megalapozó vizsgálatai alapján három alternatív javaslatot készít jelen előzetes tervezési programban meghatározott tervezési feladatra. A tanulmánytervek bemutatják az épület(ek) tervezett funkcionális rendszerét, megjelenését, a kivitelezés lehetséges ütemezését. Tervezők az alternatívákhoz kidolgoznak egy-egy tervezési programot, melyek kötelező elemeit a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet 16. §-a tartalmazza. A munkarész javasolt műszaki tartalma egy a települési műszaki tervtanácsi állásfoglaláshoz szükséges tervdokumentáció, mely helyszínrajzból, és M=1:100 léptékű tervsorozatból áll, a vázlatosan kidolgozott terveket rövid műszaki leírások egészítik ki. Az egyes alternatívák kötelező munkarésze a tervezői költségbecslés, továbbá az épület 3 dimenziós képét bemutató látványtervek.
Megrendelő tanulmánytervek készítése során igény szerint, de legalább 2 alkalommal konzultációt tart, melynek célja egy jóváhagyási terv összeállítása, ami alapján megkezdődhet a 312/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 8. mellékletének megfelelő építészeti-műszaki dokumentáció elkészítése.

1.2. Engedélyezési terv
Amennyiben a tervező által felvázolt alternatív tanulmánytervek egyike elfogadásra kerül, és azt Megrendelő írásban megrendeli tervezőtől, úgy Tervező feladata elkészíteni a 312/2012 (XI.8.) Korm. rendeletnek megfelelő építési engedélyezési tervdokumentációt. Az építészeti-műszaki tervdokumentáció a megrendelő által elfogadott tanulmányterv alapján készül. A közreműködő szakági tervezők kiválasztásáért, valamint a szakági tervek elkészítéséért a Tervező felelős. Az engedélyezési tervdokumentációt megrendelő kéri tervezői költségbecsléssel kiegészítve elkészíteni.
Tervező felel a dokumentáció 312/2012 (XI.8.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalmú elkészítésért.

1.3. Kiviteli terv
A kivitelezési dokumentációt az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009 (IX.15.) Korm. rendeletnek megfelelő adattartalommal kell elkészíteni. A közreműködő szakági tervezők kiválasztásáért, valamint a szakági tervek elkészítéséért a Tervező felelős.
A kivitelezési dokumentáció minden munkarészét olyan léptékben és kidolgozottsági szinten kell elkészíteni, amilyen mértékben az a megértéséhez, a kivitelezéshez, az építési-szerelési munka szakszerű elvégzéséhez, és az építőipari kivitelezés ellenőrzéséhez szükséges. A kivitelezési dokumentáció tartalmi követelménye tekintetében figyelembe kell venni a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara vonatkozó, szakmai követelményeket megállapító szabályzatait.
A kivitelezési dokumentáció munkarészeit a felelős tervező a Magyar Építész Kamara és a Magyar Mérnöki Kamara szabályzatainak figyelembevételével határozza meg.
A kiviteli terv részeként Tervező elkészíti a beruházás minden szakágra kiterjedő, komplett, árazott, és árazatlan költségvetés kiírását.

ENGEDÉLYEZŐ HATÓSÁG, SZAKHATÓSÁGOK, KÖZMŰSZOLGÁLTATÓK
Tervező feladata az engedélyezési tervek készítése során az érintett hatóságokkal, szakhatóságokkal, valamint közműszolgáltatókkal történő egyeztetések lefolytatása. Az egyeztetések helyéről, idejéről és eredményéről Tervező köteles Megrendelőt tájékoztatni.

TERVEGYEZTETÉS
A terveket munkaközi fázisban a Főépítészi Iroda, a Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Közlekedési Iroda, valamint Székesfehérvár MJV Polgármesteri Hivatal Beruházási Iroda képviselőivel folyamatosan, de legalább havonta egy alkalommal egyeztetni kell. Az egyeztetésekről tervező emlékeztetőt készít.

KÉSZÍTENDŐ PÉLDÁNYSZÁM, FORMÁTUM
Tanulmánytervek, tervezést megalapozó tanulmányok esetében:
4 példány papír alapú, valamint 2 példány digitális (CD, DVD)
Engedélyezési terv esetében:
1 példány papír alapú véleményezési példány, valamint 1 példány digitális (CD, DVD)
2 példány digitális (CD, DVD), - a véleményezési példány megrendelő által történő jóváhagyása után
5 példány, engedélyezési záradékkal ellátott dokumentáció, valamint 2 példány digitális (CD, DVD) - építési engedély jogerőre emelkedése után
Kiviteli tervdokumentáció esetében:
1 példány papír alapú véleményezési terv, valamint 1 példány digitális (CD, DVD)
5 példány, a megrendelő által elfogadott dokumentáció papír alapon, valamint 2 példány digitális (CD, DVD)
Fedvény-, illetve javított tervek: 5 példány papír alapú dokumentáció, 1 példány digitális (CD, DVD)
(Amennyiben az eredeti tervdokumentáció hiányossága, nem megfelelő műszaki megoldása miatt válik a tervek módosítása/fedvényterv készítése szükségessé, úgy annak kijavítását garanciális javításnak kell tekinteni. Tervező köteles a javítást haladéktalanul elvégezni.)
Tervező a tervek és kapcsolódó dokumentációk digitális állományát az alábbi formátumokban adja át:
Szöveges állomány: pdf/a; doc
Költségvetés: xls
Rajzi elemek: pdf/a; pla (3D), dwg
Látványtervek: jpeg
A tervezői művezetés feladatainak ellátása opcionális feladat (előirányzott mennyiség: 15 mérnöknap).
További információt a műszaki dokumentáció tartalmaz.
(az építési beruházás, árubeszerzés vagy szolgáltatás jellege és mennyisége, illetve az igények és követelmények meghatározása)
II.2.5) Értékelési szempontok
x Az alábbi értékelési szempontok
x Minőségi szempont – 1 Építészeti tervezési terület (É) tervezőjének szakmai többlettapasztalata (hónap) 15
2 Tartószerkezeti tervezési szakterület (T) tervezőjének szakmai többlettapasztalata (hónap) 15
3 Közlekedési építmények szakterület (KÉ) tervezőjének szakmai többlettapasztalata (hónap) 12
4 Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezőjének szakmai tapasztalata (hónap) 4
5 Építményvillamossági tervezési szakterület (V) tervezőjének szakmai tapasztalata (hónap) 4
  Költség szempont –
x Ár szempont – Megnevezés: Nettó ajánlati ár (HUF) / Súlyszám: 50
  Ajánlatkérő(k) által meghatározott egyéb értékelési szempont:
II.2.6) Becsült érték:
Érték ÁFA nélkül: Pénznem:
(keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer esetében ennek a résznek a keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer teljes időtartamára vonatkozó becsült összértéke)
II.2.7) A szerződés, keretmegállapodás vagy dinamikus beszerzési rendszer időtartama
Időtartam hónapban: 8 vagy napban:
vagy Kezdés: (éééé/hh/nn) / Befejezés: (éééé/hh/nn)
A szerződés meghosszabbítható nem
A meghosszabbítás leírása:
II.2.8) Az ajánlattételre vagy részvételre felhívandó gazdasági szereplők számának korlátozására vonatkozó információ
A gazdasági szereplők tervezett száma (keretszáma): -
vagy
Tervezett minimum: - / Maximális szám: -
A jelentkezők számának korlátozására vonatkozó objektív szempontok: -
II.2.9) Változatokra (alternatív ajánlatokra) vonatkozó információk
Elfogadhatók változatok (alternatív ajánlatok) nem
II.2.10) Opciókra vonatkozó információ
Opciók igen
Opciók leírása: Tervezői művezetés feladatainak ellátása (előirányzott mennyiség: 15 mérnöknap)- további információ a szerződéses feltételekben
II.2.11) Információ az elektronikus katalógusokról
  Az ajánlatokat elektronikus katalógus formájában kell benyújtani, vagy azoknak elektronikus katalógust kell tartalmazniuk
II.2.12) Európai uniós alapokra vonatkozó információk
A közbeszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos nem
Projekt száma vagy hivatkozási száma:
II.2.13) További információ -

III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és műszaki információk
III.1) Részvételi feltételek
III.1.1) Kizáró okok és a szakmai tevékenység végzésére vonatkozó jogosultság
A kizáró okok felsorolása: Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt kizáró okok bármelyike fennáll. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell az ajánlatában arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés).
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 17. §-ában meghatározott módon kell igazolni a kizáró okok fent nem állását, továbbá irányadó a Kbt. 69. § (4) bekezdése is. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlathoz csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolását eredeti vagy egyszerű másolati példányban - nemleges nyilatkozat is csatolandó.
Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 64. § (1) bekezdésében meghatározott lehetőségre (öntisztázás) a kizáró okok tekintetében.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság előírása [Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont]: A Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkérő előírja az építési beruházáshoz kapcsolódó tervezési és mérnöki szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékében szereplés követelményét, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplők esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplés vagy a letelepedés szerinti országban előírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal való rendelkezés követelményét.
Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 26. § (2) bekezdésében meghatározott mód: a Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkérő ellenőrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhető cégjegyzék-adatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, az építőipari kivitelezési tevékenységet végzők névjegyzékének adatai, illetve a tervezési szolgáltatás tárgya szerint illetékes országos szakmai kamara névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplő esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani).
III.1.2) Gazdasági és pénzügyi alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: A 321/2015. (X. 23.) Kormányrendelet 19. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlatnak lehetőség szerint tartalmaznia kell az Ajánlattevőre vonatkozó, gazdasági és pénzügyi alkalmasságát igazoló alábbi dokumentumok eredeti vagy egyszerű másolati példányait (amennyiben már az ajánlatban benyújtásra kerülnek a hivatkozott dokumentumok, Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésére tekintettel nem kéri be azok újbóli benyújtását- a kétlépcsős bírálatra tekintettel az első ajánlattételi körben elegendő az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó nyilatkozat csatolása is):
A hirdetmény feladásától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban az összes számlavezető pénzügyi intézménytől származó, valamennyi pénzforgalmi számláról szóló, a hirdetmény feladásának a napjánál nem régebbi keltezésű nyilatkozat a fizetőképesség megítélésére az alábbi kötelező tartalommal attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg működését, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak:
- Pénzforgalmi jelzőszáma,
- A számlavezetés kezdete,
- Számláján a hirdetmény feladásától számított 12 hónapban sorban álló tétele volt-e, ha igen hány alkalommal és alkalmanként milyen időtartamban (a 30 napot meghaladó időtartam megállapíthatóságát tartalmazva). A pénzügyi intézménytől származó igazolást benyújtó szervezetnek nyilatkoznia kell továbbá a számlavezető pénzügyi intézményeiről, illetőleg a működő pénzforgalmi számláiról.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): Alkalmatlan az ajánlattevő, ha bármely pénzügyi intézményétől származó nyilatkozat tartalma szerint a hirdetmény feladásának napjától visszafele számított 12 (tizenkettő) hónapban 30 napot meghaladó sorban állás fordult elő 2 vagy több alkalommal (sorbanállás/sorbaállítás meghatározása a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény 2. § 25. pontja alapján: "a pénzforgalmi szolgáltató által vezetett fizetési számlára érkező fizetési megbízás fedezethiány miatt történő nem teljesítése (függőben tartása) és várakozási sorba helyezése a jövőbeni teljesítés céljából, ide nem értve azt az esetet, amikor a fizető fél az ütemezett fizetések céljából, a beérkezett fizetési műveletek tervszerű teljesítése érdekében sorba helyezésről állapodik meg a pénzforgalmi szolgáltatóval").
III.1.3) Műszaki, illetve szakmai alkalmasság
Az igazolási módok felsorolása és rövid leírása: M1) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének a) pontja alapján ajánlattevőnek lehetőség szerint csatolnia kell az eljárást megindító felhívás feladásának napját megelőző 72 hónapban teljesített (a 72 hónapos időszak során befejezett, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett) legjelentősebb szolgáltatásainak ismertetését cégszerű nyilatkozattal (amennyiben már az ajánlatban benyújtásra kerülnek a hivatkozott dokumentumok, Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésére tekintettel nem kéri be azok újbóli benyújtását- a kétlépcsős bírálatra tekintettel az első ajánlattételi körben elegendő az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó nyilatkozat csatolása is).
A cégszerű nyilatkozatban meg kell adni legalább a szolgáltatás tárgyát és mennyiségét, a teljesítés - év/hónap/nap szerint megjelölt - kezdő és befejező időpontját, a teljesítés helyét, továbbá az igazolás(ok)ban nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. Szerződésszerű részteljesítés esetében kiállított referenciaigazolásnál, nyilatkozatnál a részteljesítés idejét (kezdő és befejező időpontját) és a részteljesítéssel érintett szerződés teljes tárgyának megjelölését is szükséges megadni.
Amennyiben ajánlattevő a referenciát nyertes közös ajánlattevőként teljesítette, úgy a referencia-igazolásból egyértelműen ki kell derülnie, hogy az ajánlattevő a referencia mely részeit teljesítette. Az alkalmassági minimumkövetelményként előírt, az alkalmasság igazolására szolgáló adatokat és információkat a csatolt igazolás(ok)nak úgy kell tartalmazni, hogy abból/azokból egyértelműen megállapítható legyen az alkalmassági minimumkövetelményeknek való megfelelés.
Ha a nyertes közös ajánlattevőként teljesített szolgáltatásra vonatkozó referenciaigazolás - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevők által teljesített szolgáltatások elkülönítésével, úgy az ajánlatkérő a referenciaigazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattevő részéről az ismertetett szolgáltatások tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattevő az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült- az ellenszolgáltatás számszerű feltüntetése szükséges.

A cégszerű nyilatkozatban szükséges feltüntetni a szerződést kötő másik fél nevét, székhelyét, és a referenciáról információt adó személy nevét, beosztását és telefonszámát.

M2) A Kbt. 65. § (1) bekezdésének b) pontja és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (3) bekezdésének b) pontja alapján ajánlattevőnek lehetőség szerint csatolnia kell nyilatkozatát azon szakemberekről, akiket be kíván vonni a teljesítésbe (amennyiben már az ajánlatban benyújtásra kerülnek a hivatkozott dokumentumok, Ajánlatkérő a Kbt. 69. § (4) bekezdésére tekintettel nem kéri be azok újbóli benyújtását- a kétlépcsős bírálatra tekintettel az első ajánlattételi körben elegendő az alkalmassági követelmények teljesülésére vonatkozó nyilatkozat csatolása is).
A nyilatkozatnak tartalmazni kell az alábbiakat:
- a szakember neve,
- annak a pozíciónak a megjelölése, amely pozícióba a szakembert bevonni kívánja.
- amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában már rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel - a kamarai nyilvántartási szám és a nyilvántartó kamara neve, elérhetősége,
- amennyiben a bemutatott szakember az ajánlattétel időpontjában még nem rendelkezik kamarai nyilvántartásba vétellel, ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy a megajánlott szakember a kamarai nyilvántartásba vétellel a szerződéskötésig rendelkezni fog,
- nyilatkozat arról, hogy a szakemberrel a szerződés teljesítésének időtartama alatt rendelkezni fog.
A fenti nyilatkozathoz csatolni kell továbbá:
- a szakemberek esetében a végzettséget igazoló okiratok másolatát vagy az előírt jogosultság meglétét igazoló, kamarai névjegyzékbe vételről szóló határozat másolatát, valamint
- a szakemberek saját kezűleg aláírt szakmai önéletrajzát, melynek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a szakember neve, címe, végzettsége,
- annak a munkaadónak, foglalkoztatónak a neve, akivel/amellyel az adott szakember munkaviszonyban áll (amennyiben a szakember, mint természetes személy megbízási szerződéssel alvállalkozóként kerül bevonásra a szerződés teljesítésébe, az előírt információt nem kell megadni),
- a szakember kifejezett nyilatkozata arról, hogy az ajánlattevő nyertessége esetén rendelkezésre áll, közreműködik a teljesítésben az ajánlatban szereplő pozícióban, és nincs más olyan kötelezettsége a teljesítés időszakában, amely a szerződés teljesítésében való munkavégzését bármilyen szempontból akadályozná.
A valamely EGT tagállamban jogszerűen letelepedett és ott szakmagyakorlási tevékenység végzésére jogosult szolgáltató (a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt szakember) vonatkozásában ajánlatkérő felhívja a figyelmet a 266/2013. Korm. rendelet 40. § és 41. §-aiban foglaltakra.
Ajánlattevő a műszaki és szakmai alkalmasság igazolása során a Kbt. 65 § (7) bekezdése szerint más szervezetre/személyre is támaszkodhat az alkalmasság igazolása során.
A műszaki, illetve szakmai alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszerű másolatban is elegendő benyújtani.
Az alkalmasság igazolására irányadó a Kbt. 65. § (6), (7), (9) és (11) bekezdése is.
Alkalmassági minimumkövetelmény(ek): M1) Alkalmatlan az ajánlattevő a szerződés teljesítésére, ha nem mutat be az ajánlatában az eljárást megindító jelen felhívás feladásától visszafelé számított hat évben (72 hónapban) befejezett (a 72 hónapos időszakban lezárult, de legfeljebb 108 hónapon belül megkezdett tervezésre vonatkozó), az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően teljesített alábbi referenciá(ka)t:

- legalább 1 db minimum 100 férőhelyes, megvalósult - mélygarázs, parkolóház vagy olyan épület, mely tartalmaz épületen belüli parkolót - tervezési referenciájával.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

M2) Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:
M2)1. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész 2. pontja „Építészeti tervezési terület” É kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M2)2. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész 26. pontja „Tartószerkezeti tervezési szakterület" T kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.
M2)3. Legalább 1 fő, a 266/2013. Korm. rendelet 1. sz. melléklet I. Tervezés fejezet 2. rész 6. pontja „Közlekedési építmények tervezési szakterület" KÉ kategóriájú vagy azzal egyenértékű jogosultsággal rendelkező vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel és gyakorlati idővel rendelkező szakemberrel.

Egy szakember kettő pozícióra is jelölhető.
Az alkalmassági követelményeknek közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.
III.1.4) A részvételre vonatkozó objektív szabályok és kritériumok
A szabályok és kritériumok felsorolása, rövid ismertetése: -
III.1.5) Fenntartott szerződésekre vonatkozó információk
  A szerződés védett műhelyek és olyan gazdasági szereplők számára fenntartott, amelyek célja a fogyatékkal élő vagy hátrányos helyzetű személyek társadalmi és szakmai integrációja
  A szerződés teljesítése védett munkahely-teremtési programok keretében történik
  A szerződés a Kbt. 114. § (11) bekezdése szerint fenntartott
III.1.6) A szerződés biztosítékai:
Az ajánlatkérő a nyertes Ajánlattevővel kötendő szerződésben az alábbi szerződést biztosító mellékkötelezettségeket köti ki, amelyek pontos leírását a szerződéses feltételek tartalmazza:
- Késedelmi kötbér: amennyiben nyertes Ajánlattevő a szerződés szerinti teljesítési határidőhöz képest olyan okból, amelyért felelős késedelembe esik, úgy a Megrendelő jogosult a Vállalkozóval szemben késedelmi kötbért érvényesíteni. A késedelmes teljesítés esetén fizetendő késedelmi kötbér mértéke a nettó Vállalkozási díj 0,5 %-a naptári naponként, azzal, hogy Megrendelő legfeljebb 60 kötbérterhes naptári napra vonatkozó késedelmi kötbért (a nettó Vállalkozási díj 30 %-át) érvényesít és jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, vagy elállni és kártérítést követelni, amennyiben a késedelmi kötbér összege eléri a 60 kötbérterhes naptári napnak megfelelő, azaz a nettó Vállalkozási díj 30 %-át.
III.1.7) Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei és / vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre:
A szerződés finanszírozása tervezetten részben Magyar Állami Költségvetés forrásából (utófinanszírozás), részben saját forrásból történik.
Ajánlatkérő … darab részszámla és a végszámla benyújtásának lehetőségét biztosítja. A részszámlák, valamint a végszámla benyújtásának feltételei a tárgyalási forduló során kerülnek véglegesítésre. A számla benyújtására jegyzőkönyv alapján kiállított teljesítésigazolás kiadását követően van lehetőség.
Ajánlatkérő a közbeszerzés tárgyára vonatkozó ajánlati árat úgy kéri megbontani, hogy a beruházás I. üteméhez kapcsolódó tanulmányterv, engedélyezési és kiviteli tervdokumentációk elkészítésének költségét és a beruházás II. üteméhez kapcsolódó tanulmányterv, valamit az I. ütemhez tartozó tervezői művezetés költségét külön kell feltüntetni.
Számla kiegyenlítése: Ajánlatkérő a számla ellenértékét a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdéseiben foglalt szabályok szerint egyenlíti ki.
A számlák benyújtásával kapcsolatban Ajánlatkérő felhívja Ajánlattevők figyelmét a Kbt. 136. § (1) bekezdés a) pontjában foglaltakra a kifizetéseket illetően.
A kifizetéseknél a Kbt. 135. § (1)-(3) és (5) bekezdései is alkalmazásra kerülnek.

A Kbt. 135. § (6) bekezdése alapján ajánlatkérő a közbeszerzési eljárás alapján megkötött szerződésen alapuló ellenszolgáltatásból eredő tartozásával szemben csak a jogosult által elismert, egynemű és lejárt követelését számíthatja be.
Ajánlatkérő tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az ajánlattétel, a kifizetés és az elszámolás pénzneme a magyar forint (HUF). Ajánlatkérő nem köt ki tartalékkeretet a beruházás megvalósítására irányuló szerződésben.
A finanszírozás a következő jogszabályok alapján történik:
- az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet
- a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény,
- a Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény.
A részletes fizetési feltételeket a közbeszerzési dokumentáció és a szerződéses feltételek tartalmazzák.
A fizetési feltételek a tárgyalások alapját képezhetik.
III.1.8) A nyertes közös ajánlattevők által létrehozandó gazdálkodó szervezet:
Az ajánlatkérő önálló és közös ajánlattétel esetében is kizárja gazdasági társaság (projekttársaság) létrehozását.
III.2) A szerződéssel kapcsolatos feltételek
III.2.1) Meghatározott szakmára (képzettségre) vonatkozó információk (csak szolgáltatásmegrendelés esetében)
  A szolgáltatás teljesítése egy meghatározott szakmához (képzettséghez) van kötve
A vonatkozó törvényi, rendeleti vagy közigazgatási rendelkezésre történő hivatkozás:
III.2.2) A szerződés teljesítésével kapcsolatos feltételek:
-
III.2.3) A szerződés teljesítésében közreműködő személyekkel kapcsolatos információ
x Az ajánlattevőknek közölniük kell a szerződés teljesítésében közreműködő személyek nevét és szakképzettségét

IV. szakasz: Eljárás
IV.1) Meghatározás
IV.1.1) Az eljárás fajtája
x Tárgyalásokat is magában foglaló eljárás.
IV.1.2) Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk
  A hirdetmény keretmegállapodás megkötésére irányul
  Keretmegállapodás egy ajánlattevővel
  Keretmegállapodás több ajánlattevővel
A keretmegállapodás résztvevőinek tervezett maximális létszáma:
  A hirdetmény dinamikus beszerzési rendszer létrehozására irányul
  A dinamikus beszerzési rendszert további beszerzők is alkalmazhatják
Keretmegállapodások esetén – klasszikus ajánlatkérők esetében a négy évet meghaladó időtartam indokolása:
Keretmegállapodások esetén – közszolgáltató ajánlatkérők esetében a nyolc évet meghaladó időtartam indokolása:
IV.1.3) A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalás megtartásával indított eljárás során történő csökkentésére irányuló információ
  Több fordulóban lebonyolítandó tárgyalások igénybe vétele annak érdekében, hogy fokozatosan csökkentsek a megvitatandó megoldások, illetve a megtárgyalandó ajánlatok számát.
IV.1.4) Információ a tárgyalásról
A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai: Ajánlatkérő valamennyi érvényes ajánlatot tett ajánlattevővel lehetőleg egyszeri alkalommal kíván tárgyalni minden Ajánlattevő beleegyezése esetén együttesen, ennek hiányában az ajánlatok benyújtási sorrendjének megfelelő sorrendben. Ajánlatkérő a tárgyalás során a szerződéses feltételekről, adott esetben a műszaki-szakmai szempontokról (Ajánlatkérő anyagi fedezetét meghaladó esetben műszakilag egyenértékű, de olcsóbb műszaki megoldási javaslatokról a szakmai ajánlatot illetően), az ajánlati árra tett ajánlatokról és a számlák darabszámáról, esedékességéről kíván tárgyalni kedvezőbb feltételek elérése érdekében. A tárgyalások eredményeként Ajánlattevők Ajánlatkérő részére kizárólag kedvezőbb ajánlatot tehetnek (amennyiben a tárgyalások során Ajánlatkérő nem határoz meg az eredeti műszaki tartalomhoz képest többlet feladatokat). A tárgyalások zártkörűek, az egyes tárgyalásokról jegyzőkönyv készül. Ajánlatkérő legkorábban az első tárgyalási fordulón közli, hogy mikor zárja le a tárgyalásokat. A tárgyalások befejezését követően beáll ajánlattevők 30 napos ajánlati kötöttsége. Az első tárgyalás megkezdésének tervezett időpontja: 2018. április 11. napja, 10:00 óra, a tárgyalás helyszíne: 8000 Székesfehérvár, Városház tér 2., Bizottsági Tárgyaló (kivéve a tárgyalás nélkül indított eljárást)
Az első tárgyalás időpontja: 2018/04/11 (egy szakaszos tárgyalásokat is magában foglaló eljárás esetén)
  Ajánlatkérő fenntartja a jogot arra, hogy a szerződést az eredeti ajánlat alapján, tárgyalások lefolytatása nélkül ítélje oda.
IV.1.5) Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk
  Elektronikus árlejtést fognak alkalmazni
További információk az elektronikus árlejtésről:
IV.2) Adminisztratív információk
IV.2.1) Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel
A hirdetmény száma a Közbeszerzési Értesítőben:
 
/ (KÉ-szám/évszám)
IV.2.2) Ajánlattételi vagy részvételi határidő
Dátum: 2018/03/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
IV.2.3) Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezők részére történő megküldésének tervezett napja
Dátum: (éééé/hh/nn)
IV.2.4)
Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: HU
IV.2.5) Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:
Az ajánlati kötöttség végső dátuma: (éééé/hh/nn)
vagy
Az időtartam hónapban: vagy napban: 30 a következő dátumtól számítva: 2018/04/11 (éééé/hh/nn)
IV.2.6) Az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések felbontásának feltételei
Datum: 2018/03/28 (éééé/hh/nn) Helyi idő: 10:00 (óó:pp)
Hely: Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, Jogi Főosztály Közbeszerzési Iroda (8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II. em. 65-68.)
Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: A bontáson a Kbt. 68. § (3) bekezdése szerinti személyek lehetnek jelen.

VI. szakasz: Kiegészítő információk
VI.1) A közbeszerzés ismétlődő jellegére vonatkozó információk
A közbeszerzés ismétlődő jellegű nem
A további hirdetmények közzétételének tervezett ideje:
VI.2) Információ az elektronikus munkafolyamatokról
  A megrendelés elektronikus úton történik
  Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak
  A fizetés elektronikus úton történik
VI.3) További információk:
VI.3.1)
Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó határa 0 pont, felső határa 10 pont.
VI.3.2)
A módszer(ek) meghatározása, amellyel megadja a VI.3.1) pont szerinti ponthatárok közötti pontszámot: A Kbt. 76. § (10) bekezdése szerinti tájékoztatásul: az ajánlatok értékelési szempontja a legjobb ár-érték arány.
A részszempontokon belül az értékelési pontszám az alábbiak szerint kerül kiszámításra (két tizedes jegyig):
(II.2.5) Értékelési szempontok
1 Építészeti tervezési terület (É) tervezőjének szakmai többlettapasztalata (hónap) 15
2 Tartószerkezeti tervezési szakterület (T) tervezőjének szakmai többlettapasztalata (hónap) 15
3 Közlekedési építmények szakterület (KÉ) tervezőjének szakmai többlettapasztalata (hónap) 12
4 Építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezőjének szakmai tapasztalata (hónap) 4
5 Építményvillamossági tervezési szakterület (V) tervezőjének szakmai tapasztalata (hónap) 4)
- 1. részszempont: Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) M2)1. pont szerinti É jelű szakember szempontnál alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlat szakmai többlettapasztalati ideje hónapban)*10*15.
(Adott esetben a 60 hónapnál kedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 60 hónap többlettapasztalat kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai többlettapasztalat egyaránt a maximális pontszámot kapja).
A szakmai tapasztalat mértéke a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján kerül meghatározásra. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg.
Ajánlatkérő Tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az értékelés során kizárólag az alkalmassági követelményeknél (III.1.3) M2)1. pont) meghatározott minimumkövetelményeken felüli többlettapasztalat kerül értékelésre.
Amennyiben Ajánlattevő az alkalmassági követelmény tekintetében több É jelű szakembert mutat be, Ajánlatkérő a magasabb értékű többlettapasztalattal rendelkező É jelű szakembernek a többlettapasztalatát fogja vizsgálni az értékelés során. Több szakember többlettapasztalata nem kerül összevonásra, az egyénhez fűződő többlettapasztalatot értékeli Ajánlatkérő.

- 2. részszempont: Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) M2)2. pont szerinti T jelű szakember szempontnál alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlat szakmai többlettapasztalati ideje hónapban)*10*15.
(Adott esetben a 60 hónapnál kedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 60 hónap többlettapasztalat kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai többlettapasztalat egyaránt a maximális pontszámot kapja).
A szakmai tapasztalat mértéke a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján kerül meghatározásra. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg.
Ajánlatkérő Tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az értékelés során kizárólag az alkalmassági követelményeknél (III.1.3) M2)2. pont) meghatározott minimumkövetelményeken felüli többlettapasztalat kerül értékelésre.
Amennyiben Ajánlattevő az alkalmassági követelmény tekintetében több T jelű szakembert mutat be, Ajánlatkérő a magasabb értékű többlettapasztalattal rendelkező T jelű szakembernek a többlettapasztalatát fogja vizsgálni az értékelés során. Több szakember többlettapasztalata nem kerül összevonásra, az egyénhez fűződő többlettapasztalatot értékeli Ajánlatkérő.
- 3. részszempont: Az alkalmasság igazolásához szükséges gyakorlati időn felüli szakmai többlettapasztalata az III.1.3) M2)3. pont szerinti KÉ jelű szakember szempontnál alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai többlettapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlat szakmai többlettapasztalati ideje hónapban)*10*12.
(Adott esetben a 60 hónapnál kedvezőbb szakmai többlettapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 60 hónap többlettapasztalat kerül alkalmazásra a képletben és a 60 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai többlettapasztalat egyaránt a maximális pontszámot kapja).
A szakmai tapasztalat mértéke a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján kerül meghatározásra. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg.
Ajánlatkérő Tájékoztatja a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy az értékelés során kizárólag az alkalmassági követelményeknél (III.1.3) M2)3. pont) meghatározott minimumkövetelményeken felüli többlettapasztalat kerül értékelésre.
Amennyiben Ajánlattevő az alkalmassági követelmény tekintetében több KÉ jelű szakembert mutat be, Ajánlatkérő a magasabb értékű többlettapasztalattal rendelkező KÉ jelű szakembernek a többlettapasztalatát fogja vizsgálni az értékelés során. Több szakember többlettapasztalata nem kerül összevonásra, az egyénhez fűződő többlettapasztalatot értékeli Ajánlatkérő.
- 4. részszempont: A szakmai tapasztalat a G jelű szakember szempontnál alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai tapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlat szakmai tapasztalati ideje hónapban)*10*4.
(Adott esetben a 120 hónapnál kedvezőbb szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 120 hónap tapasztalat kerül alkalmazásra a képletben és a 120 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai tapasztalat egyaránt a maximális pontszámot kapja).
A szakmai tapasztalat mértéke a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján kerül meghatározásra. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg.
Amennyiben Ajánlattevő több G jelű szakembert mutat be, Ajánlatkérő a magasabb értékű tapasztalattal rendelkező G jelű szakembernek a tapasztalatát fogja vizsgálni az értékelés során. Több szakember tapasztalata nem kerül összevonásra, az egyénhez fűződő tapasztalatot értékeli Ajánlatkérő.
- 5. részszempont: A szakmai tapasztalat a V jelű szakember szempontnál alkalmazott képlet: (vizsgált ajánlatban ismertetett szakmai tapasztalat mértéke hónapban /legkedvezőbb szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlat szakmai tapasztalati ideje hónapban)*10*4.
(Adott esetben a 120 hónapnál kedvezőbb szakmai tapasztalatot tartalmazó ajánlatnál 120 hónap tapasztalat kerül alkalmazásra a képletben és a 120 hónap, valamint az annál kedvezőbb szakmai tapasztalat egyaránt a maximális pontszámot kapja).
A szakmai tapasztalat mértéke a 266/2013. (VII. 11.) Kormányrendelet előírásai alapján kerül meghatározásra. Csak egész hónapok ajánlhatóak meg.
Amennyiben Ajánlattevő több V jelű szakembert mutat be, Ajánlatkérő a magasabb értékű tapasztalattal rendelkező V jelű szakembernek a tapasztalatát fogja vizsgálni az értékelés során. Több szakember tapasztalata nem kerül összevonásra, az egyénhez fűződő tapasztalatot értékeli Ajánlatkérő.
- 6. részszempont: Ajánlati áraknál alkalmazott képlet: (legalacsonyabb ajánlati árat tartalmazó ajánlat ajánlati ára/vizsgált ajánlat ajánlati ára)*10*50.

További információ a Közbeszerzési Hatóság útmutatójában a nyertes ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról (KÉ 2016. évi 147. szám; 2016. december 21.)
VI.3.3) Az ajánlati biztosíték
  Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött.
Az ajánlati biztosíték mértéke:
A befizetés helye: vagy az ajánlatkérő fizetési számlaszáma:
Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja:
VI.3.4 )
További információk: 1. Az ajánlatok összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerülő összes költség Ajánlattevőket terheli (kivéve a Kbt. 177. § (2) bekezdésben foglaltak).
2. Ajánlattevő az ajánlatába a sávos (heti vagy havi bontású) indikatív műszaki ütemtervét, valamint indikatív pénzügyi ütemtervét nyomtatva is csatolja, valamint CD-n vagy DVD-n is bocsássa rendelkezésre. Az ajánlatnak felolvasólapot is kell tartalmaznia, amely feltünteti az Ajánlattevő nevét és székhelyét/lakóhelyét, valamint azokat a főbb számszerűsíthető adatokat, amelyek az értékelési szempontok alapján értékelésre kerülnek.
3. Az ajánlatokhoz csatolni kell a kötelezettségvállalásra jogosult(ak) aláírási címpéldányát és adott esetben meghatalmazását tartalmazó dokumentumo(ka)t eredeti vagy egyszerű másolatban. A közjegyző által hitelesített aláírási címpéldánnyal egyenértékűnek elfogadott az ügyvéd által ellenjegyzett vagy a kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás minta is.
4. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (6) bekezdésére vonatkozóan (alvállalkozók igénybevétele- nemleges nyilatkozat is csatolandó). Adott esetben a Közös ajánlattételre vonatkozó megállapodást is csatolni szükséges eredeti vagy másolati példányban- további információ: Kbt. 35. § (1)-(4) és (6)-(7) bekezdései, valamint Kbt. 36. §-a, Kbt. 65. § (6) bekezdése.
5. Ajánlattevőnek nyilatkoznia kell a Kbt. 66. § (2) és (4) bekezdéseire vonatkozóan (teljességi nyilatkozat, KKV minősítés).
6. A hiánypótlás, felvilágosítás megadásának lehetősége a Kbt. 71. §-a alapján biztosított.
7. Tekintettel a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 11. §-ára az Ajánlattevőként szerződő fél köteles legkésőbb a szerződéskötés időpontjára felelősségbiztosítási szerződést kötni vagy meglévő felelősségbiztosítását kiterjeszteni. A felelősségbiztosítás módjára és teljesítésére vonatkozó nyilatkozatot az ajánlatban rendelkezésre kell bocsátani. További információ a szerződéses feltételekben.
8. Ajánlattevőnek, alvállalkozónak és az alkalmasság igazolásában résztvevő szervezetnek csatolnia kell az Összeférhetetlenségre vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 25. § (3)-(4) bekezdései tekintetében).
9. Ajánlattevőnek csatolnia kell a tulajdonosok nevére, lakóhelyére / cégnevére, székhelyére vonatkozó nyilatkozatát (321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 8. § i) pont ib)-ic) alpontjaira tekintettel).
10. Ajánlattevőnek csatolnia kell az Üzleti titokra vonatkozó nyilatkozatát (Kbt. 44. §-ára tekintettel).
11. Ajánlattevőnek csatolnia kell a Szerződéses feltételekre vonatkozó nyilatkozatát. Ajánlatkérő felhívja a Tisztelt Ajánlattevők figyelmét, hogy a benyújtott ajánlat papír alapú példányának e nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia, amelyet a másolati példány és az eredeti példány eltérése esetén irányadónak fog tekinteni.
12. A jelen felhívás a 321/2015. (X.30.) korm. rendelet 30. § (4) bekezdésében és a Közbeszerzési Hatóság által meghatározott minősítés szerint szigorúbb alkalmasságokat tartalmaz az alkalmassági feltételek vonatkozásában.
13. Ajánlatkérő konzultációval egybekötött helyszíni bejárást kíván tartani, melynek időpontja: 2018. március 23. napja, 10:00 óra Találkozási pont: Székesfehérvár, Városház tér 2.
14. A Kbt. 117. § (1) szerinti eljárási szabályok ismertetése: Ajánlatkérő az eljárási határidők lerövidítése, illetve tárgyalási forduló alkalmazhatósága egyszakaszos eljárás keretében céljából alakított ki sajátos beszerzési szabályokat. Ajánlatkérő a hirdetmény feladásának napjától számított legalább 20 napban határozza meg az ajánlattételi határidőt. Ajánlatkérő egyébiránt a hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárások szabályait alkalmazza azzal az eltéréssel, hogy a hirdetményt közzéteszi (erre való tekintettel a Kbt. 99. § (2) bekezdésének alkalmazása irreleváns). Tekintettel a Kbt. 69. § (4) bekezdésében foglaltakra, Ajánlatkérő arra kéri a Tisztelt Ajánlattevőket, hogy lehetőség szerint már az ajánlatukban nyújtsák be a kizáró okokat, valamint az alkalmassági követelményeket alátámasztó igazolásokat. Az eljárásban az említett eltérésektől eltekintve Ajánlatkérő a Kbt. Második részében foglalt szabályok szerint jár el, a Harmadik rész szerinti eltérési lehetőségek igénybe vételével. Az eljárásban irányadóak a Kbt. 117. § (8) és (10) bekezdéseiben foglaltak is. A Kbt. 117. (9) bekezdése szerinti tájékoztatásul: valamennyi, a Kbt. 73. §-ában jelen eljárásban relevanciával bíró érvénytelenségi ok előírt, azaz:
73. § (1) Az ajánlat vagy a részvételi jelentkezés érvénytelen, ha
a) azt az ajánlattételi határidő lejárta után nyújtották be;
b) az ajánlattevőt az eljárásból kizárták;
c) ha az ajánlattevő alvállalkozója, vagy az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet a 62. § (1) bekezdés i) pontja, vagy az adott eljárásban felmerült magatartása alapján j) pontja szerinti kizáró ok miatt kizárásra került;
d) az ajánlattevő nem felel meg a szerződés teljesítéséhez szükséges alkalmassági követelményeknek, vagy nem igazolta megfelelően a követelményeknek való megfelelést;
e) egyéb módon nem felel meg az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban, valamint a jogszabályokban meghatározott feltételeknek, ide nem értve az ajánlat ajánlatkérő által előírt formai követelményeit;
f) az ajánlattevő
fa) valamely adatot a 44. § (2)-(3) bekezdésébe ütköző módon minősít üzleti titoknak és ezt az ajánlatkérő hiánypótlási felhívását követően sem javítja; vagy
fb) a 44. § (1) bekezdése szerinti indokolás a hiánypótlást követően sem megfelelő.
(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl az ajánlat érvénytelen, ha aránytalanul alacsony ellenszolgáltatást vagy más teljesíthetetlen feltételt tartalmaz [72. §].
(4) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen az ajánlat különösen, ha nem felel meg azoknak a környezetvédelmi, szociális és munkajogi követelményeknek, amelyeket a jogszabályok vagy kötelezően alkalmazandó kollektív szerződés, illetve a 4. mellékletben felsorolt környezetvédelmi, szociális és munkajogi rendelkezések írnak elő.
(6) Az (1) bekezdés e) pontja alapján érvénytelen különösen az ajánlat, ha
a) azt az ajánlati kötöttség fennállása ellenére az ajánlattevő visszavonta;
Ajánlatkérő a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontja szerinti eredménytelenségi indokot nem alkalmazza.
15. Ajánlatkérő a Kbt. 61. § (4) bekezdésére figyelemmel megvizsgálta, hogy jelen közbeszerzés tárgya, jellege és a szerződéshez kapcsolódó további körülmények lehetővé teszik-e a részekre történő ajánlattétel biztosítását. A vizsgálat eredményeképpen megállapításra került, hogy a rész-ajánlattétel objektíve ugyan lehetséges lenne, de a nyertes ajánlattevő által ellátandó feladatok volumene, komplexitása, egymással való szerves kapcsolata, továbbá a feladatok egymásra épülése miatt - figyelembe véve ajánlatkérő gazdasági, műszaki és minőségi elvárásait - annak lehetővé tétele ésszerűtlen döntés. Előbbiekre tekintettel ajánlatkérő nem kívánja biztosítani a részekre történő ajánlattétel lehetőségét.
16. A Kbt. szabályainak megfelelően az Ajánlatkérő minden egyes közbeszerzési dokumentumot elektronikusan, korlátlanul és teljes körűen, illetve térítésmentesen bocsátja a gazdasági szereplők rendelkezésére a http://www.szekesfehervar.hu/kozbeszerzesi-palyazatok url címen kiadott regisztrációs adatlap kitöltését követően, tekintettel arra, hogy a közbeszerzési dokumentumokat elérő gazdasági szereplők személyét Ajánlatkérő megismerje- különös tekintettel többek között az esetleges kiegészítő tájékoztatások megküldésének szempontjából.
17. Az ajánlatokat a cégjegyzésre jogosultak által cégszerűen aláírva, egy db eredeti példányban, írásban, zártan, roncsolásmentes csomagolásban „parkolóház tervezés”, „Csak az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” „Iktatóban nem bontható fel!” feliratokkal ellátva kell beadni Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal, 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1. II/65-68. Iroda címre (Ajánlatkérő felhívja az Ajánlattevők figyelmét, hogy a Polgármesteri Hivatal épületében munkanapokon 24 órás portaszolgálat, beléptető rendszer és lift működik, a beléptetés, feljutás akár cca. 10 percet is igénybe vehet). Ajánlatkérő az eredeti papír alapú példány scannelt, pdf formátumban CD-re vagy DVD-re írt fájlját is kéri az ajánlat mellékleteként benyújtani. További információ az ajánlat formai előírásaira és a scannelt, elektronikus dokumentumokra vonatkozóan a dokumentációban. Ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja. Az Ajánlatkérő előírja az olyan nyilatkozat eredeti vagy hiteles másolatban történő benyújtását, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat). Az ajánlat 68. § (2) bekezdése szerint benyújtott egy eredeti példányának a 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozat eredeti aláírt példányát kell tartalmaznia.
18. Ajánlatkérő a tájékoztatja a Tisztelt Ajánlatevőket, hogy a megajánlott ajánlati árat, amennyiben nem éri el legalább a nettó 41.701.470.- Ft-ot, irreálisan alacsonynak tekinti.
Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben a Kbt. és a releváns jogszabályok előírásai szerint kell eljárni.
A Kbt. 27. § (3) bekezdése és a 14/2016. (V. 25.) MvM rendelet 6. § (7) bekezdése alapján történő tájékoztatásul a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadók neve és lajstromszáma: Dr. Bárdos Katalin (00330), Ébner Balázs (00326)
VI.4)
E hirdetmény feladásának dátuma: 2018/03/07 (éééé/hh/nn/)
Az európai uniós, a Kbt., annak végrehajtási rendeletei és más alkalmazandó jog előírásainak történő megfelelés biztosítása az ajánlatkérő felelőssége.
_________________________________________________________________________________________________________
1 szükség szerinti számban ismételje meg
2 adott esetben
4 ha az információ ismert
20 súlyszám helyett fontosság is megadható
21 súlyszám helyett fontosság is megadható; ha az ár az egyetlen értékelési szempont, súlyszám nem szükséges